Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 34
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Elektroniki
2007 nr 154 7-16
PL Przedstawiono podstawowe zjawiska towarzyszące oddziaływaniu wiązki elektronów (WE) z materiałem i mechanizm powstawania spoiny. Pokazano najważniejsze zespoły urządzenia do spawania WE i omówiono ich działanie i parametry.
EN The phenomena accompanying of EB-material interaction and the mechanism of EB weld creation were presented. The most important units of the welding machines were shown and their principle of working and parameters were described.
2
100%
Świat Obrabiarek
PL Wśród pięciu innowacyjnych rozwiązań, które mają szansę odmienić nasze życie w ciągu najbliższych pięciu lat, znalazły się: energooszczędne panele słoneczne wbudowane w asfalt, farbę i okna; "kryształowa kula" przewidująca stan zdrowia; możliwość głosowej nawigacji internetowej; osobisty, cyfrowy do[...]
3
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2002 z. 143 111-114
EN Some problems connected with obtaining the correct weld in EB welding are presnted. The method of automatic control of electron beam active zone position as well as the system, which realise this method and some of examples of it` working are described.
4
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
1999 z. 123 199-202
EN The paper describes the results of measurements of charged particles, which are emitted from the point of welding during EBW process.
5
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono wymagania techniczne oraz sposoby realizacji wybranych narzędzi wspomagających proces spawania wiązką elektronów.
EN Technical requirements and various constructions of some aiding tools for EBW process are presented in the paper.
6
100%
Przegląd Spawalnictwa
PL W artykule przedstawiono problemy występujące przy uzyskiwaniu wysokiej jakości spoin dla elementów z tytanu i jego stopów, miedzi oraz przy łączeniu stali o różnej zawartości węgla. Dla każdego z tych materiałów przedstawiono rozwiązania opracowane w ITR, wykorzystujące możliwości urządzeń do spawa[...]
EN The problems in obtaining high quality welds of titanium and its alloys, and cooper, and during joining elements of steels containing various carbon concentration are presented in the paper. For each of these materials the procedures developed in Tele & Radio Research Institute, utilizing advantages[...]
7
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
EN The measurements for the three largest groups of charged particles: backscattered electrons, really secondary electrons and ions were carried out. It was estimated that only the signals of direct component amplitude of these particles currents can serve as the input of neural networks. The computer [...]
8
63%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2012 nr 11 22-23
EN With the development of civilization scientists create various new materials and/or refine those already known. Over the past several decades, noted considerable interest in the so-called intelligent materials is observed. This group, beside the color-changing material, and light emitting fluids bel[...]
9
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Artykuł prezentuje nowe podejście do struktur absorbujących, oparte o klasyczne rozwiązanie typu Salisbury. W zaproponowanej strukturze, jednorodna warstwa rezystywna zastąpiona została przez warstwę wzorów. Takie rozwiązanie pozwala na wyeliminowanie głównych wad klasycznych struktur, którymi są wą[...]
EN This paper presents a new design of an absorbing screen based on a classical Salisbury concept. In the new design a resistive sheet from the classical Salisbury screen is replaced by a patterned layer. This allows eliminating major disadvantages of classical solutions, such as their narrow frequency[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 83 501--513
PL Celem artykułu jest rozważenie wpływu uwarunkowań kulturowych na innowacyjność polskiej gospodarki. Opracowanie składa się z trzech części. W pierwszej syntetycznie przedstawiono główne pojęcia dotyczące innowacyjności oraz poziom innowacyjności polskiej gospodarki na tle innych krajów. W drugiej cz[...]
EN The aim of this article is to consider the impact of cultural factors on the innovation of the Polish economy. The paper consists of three parts. In the first synthetically describes the main concepts related to innovation and the level of innovation in the Polish economy as compared to other countr[...]
11
63%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
2018 T. 6 409--420
PL W artykule przedstawiony został przykład wykorzystania technologii informacyjnej i programu STER do oceny ryzyka zawodowego wybranego stanowiska pracy. Uzyskane wyniki porównano z innymi metodami oceny ryzyka zawodowego. Na podstawie analizy porównawczej wykazano zasadność wykorzystania oprogramowan[...]
EN The article presents an example of using information technology and the STER program to assess the occupational risk of a selected job. The obtained results were compared with other methods of occupational risk assessment. On the basis of a comparative analysis, usefulness of computer software were [...]
12
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule opisano nową metodę pomiaru wysokiego napięcia wykorzystującą zjawisko emisji polowej elektronów. Przedstawiono wyniki badań warstw nanokompozytowych Ni-C pod kątem zastosowania ich w przyrządach pomiarowych opartych o wspomniane zjawisko.
EN The new method of high voltage measurement using field emission phenomena is described in the paper. There are presented results of research on Ni-C nanocomposite layers in order to application in measuring instruments based on mentioned phenomena.
13
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono najważniejsze parametry procesu spawania po okręgu quasi wielokrotną wiązką elektronów. Omówiono ich wpływ na jakość spoiny oraz w oparciu o przeprowadzone doświadczenia określono ich graniczne wartości pozwalające uzyskać poprawną spoinę.
EN The most important parameters of quasi multiple EB welding process on the circle were presented in the paper. The influence of these parameters on weld quality was discussed and basing on researches there were estimated the board values for proper weld obtaining.
14
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono jedną z możliwości wykorzystania quasi wielokrotnej wiązki elektronów w procesie spawania - obróbką cieplną. Pokazano sposób odchylania wiązki w czasie tej operacji oraz przedstawiono narzędzie ułatwiające projektowanie schematów czasowo - przestrzennych a także wpływ takieg[...]
EN Thermal processing - one of possibilities of quasi multiple EB using in EB welding process is presented in the paper. The way of EB deflection during this operation was shown and the tool which facilitates time - space patterns designing as well as the impact of these patterns on welds is described.
15
51%
Nafta-Gaz
2010 R. 66, nr 8 681-690
PL W artykule podano podstawowe informacje na temat PMG Bonikowo, PMG Daszewo i PMG Wierzchowice, w różnych stadiach zaawansowania budowy. Przedstawiono: podstawowe informacje o złożach przekształconych na PMG, powody przekształcenia złóż węglowodorów na podziemne magazyny gazu oraz rolę magazynów, cha[...]
EN The article gives basic information about Bonikowo UGS, Daszewo UGS and Wierzchowice UGS in various stages of completion. The article presents: basic information about the gas fields converted into the UGS, reasons for the conversion of hydrocarbon reservoirs into the underground gas storages and ro[...]
16
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono procedury i wymagania kwalifikacyjne urządzeń do spawania wiązką elektronów oraz technologii. Przedstawiono przykładowe wyniki badań kontrolnych spawarki elektronowej oraz możliwość kwalifikacji na podstawie spoiny kontrolnej. Oceniono możliwość uzyskania spoiny o założonych[...]
EN Qualification procedures and requirements of electron beam welding machines and technology were presented in this paper. The results of welder check-up and possibility of qualification on the basis of test weld were shown. The possibility of obtaining the joint of required parameters were estimated.
17
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono czynniki wpływające na rozkład pola elektrycznego w obszarze przyłącza wysokiego napięcia znajdującego się w próżni. Omówiono wyniki symulacji komputerowych wykonanych za pomocą programów POLE i ANSYS.
EN Factors influencing in electric field distribution in the high voltage connection working in vacuum are presented. The results of computer simulations done by POLE and ANSYS (finite element method) programs are discussed.
18
51%
Prace Przemysłowego Instytutu Elektroniki
2004 nr 150 87--100
PL Przedstawiono główne bloki funkcjonalne spawarek elektronowych. Omówiono rozwiązania techniczne systemów komputerowych sterujących tymi blokami stosowane w spawarkach konstruowanych w Przemysłowym Instytucie Elektroniki.
EN The paper shows the main modules of the electron beam welder. The technical solutions of computer systems used to control EB process in EB devices constructed in Industrial Institute of Electronics ware described.
19
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2005 z. 153 161-164
EN The method of the AMS6414 and AMS 6365 steel welding and the results of structural investigation of joint between these steels, which was made by the use of electron beam method, were presented. Local heat treatment of the weld and heat affected zone made by electron beam caused hardness decreasing[...]
20
51%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The aim of this study was to test the usefulness of magnetron sputtering technology to produce coatings on selected elements of a firefighter’s helmet to protect against infrared radiation (PN-EN 171 standard). The scope of research includes testing the deposition produced via magnetron sputtering o[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last