Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 36
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
1998 Z. 18 25-35
PL W pracy przedstawiono zagadnienia związane z intensyfikacją technologii betonu. Kompleksowe działanie na poziomie mikro- i makrostruktury betonu z wykorzystaniem domieszek chemicznych, aktywnych dodatków oraz oddziaływań mechanicznych pozwoli uzyskać konstrukcje betonowe o wyższych wytrzymałościach [...]
EN The problem of intensification of concrete technology is presented in this work. Complex operation on the level of micro- and macrostructure of concrete using chemical admixtures, active additives and mechanical reaction will enable to achieve more resistant and durable concrete structures. Usefulne[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
1999 Z. 19 55-69
PL Przedstawiono analizę procesu aktywacji wielofazowych ośrodków dyspersyjnych na przykładzie zaczynów cementowych o W/C = 0,2 - 0,5. Przeanalizowano obszerny materiał badawczy w zakresie wykorzystania potencjalnych utajonych właściwości wiążących cementów portlandzkich, zaprezentowano i udowadniono t[...]
EN Analysis of activation process of multiphase dispersion mediums on the example of cement pastes of w/c = 0,2 - 0,5 is presented. Wide experimental material considering hidden potential binding properties of portland cements has been analyzed. The author presents and proves the thesis that the most e[...]
3
100%
Inżynieria i Budownictwo
PL Omówiono stan wiedzy w zakresie reologii wibrowanych zaczynów cementowych. Podano wyniki badań parametrów reologicznych wibrowanych mieszanek betonowych z wykorzystaniem modelu Coulomba i Kelvina-Voigta.
EN State of the art in the field of rheology of vibrated cement grouts is treated of. Results of investigation of rheological parameters of vibrated concrete mix taking advantage of Coulomb and Kelvin-Voigt model are given.
4
63%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Artykuł prezentuje wyniki badań wpływu metody zagęszczania mieszanki betonu lekkiego na wytrzymałość na ściskanie i nasiąkliwość betonu. Jako wypełniacz organiczny zastosowano trzcinę pospolitą Phragmites pochodzącą z terenu Narwiańskiego Parku Narodowego oraz trociny z drzew iglastych. Do mineraliz[...]
EN The aim of the study was testing the possibility of application of fast growing species of common reed grass Phragmites australis, which is a vary common plant in Poland growing on waterlogged lands, as an organic filler in lightweight concrete. The paper presents experimental results of influence o[...]
5
63%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie została zaprezentowana analiza procesu aktywacji wielofazowych ośrodków dyspersyjnych na przykładzie zaczynów cementowych o wskaźniku W/C=0,2-0,5. Przeanalizowano wyniki badań laboratoryjnych dotyczących ukrytych wiążących właściwości cementów portlandzkich. Autorzy referatu prezentują i[...]
EN Analysis of activation process of multiphase dispersion mediums on the example of cement pastes of W/C-0,2-0,5 is presented. Wide experimental material considering hidden potential binding properties of portland cements has been analyzed. The authors present and prove the thesis that the most effici[...]
6
63%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Artykuł prezentuje wyniki badań przydatności trzciny pospolitej Phragmites pochodzącej z terenu Narwiańskiego Parku Narodowego jako wypełniacza organicznego do betonu lekkiego. W celu neutralizacji cukrów zawartych w materiale roślinnym przeprowadzono mineralizację roztworem siarczanu glinu A12(SO4)[...]
EN The paper presents test results of suitability of Phragmites as a organic aggregate in lightweight concrete, reed straw was harvested from the protected mire area of the National Park Narew. In order to neutralize sugar content in plant material, mineralization was carried out. Mixture of AI2(SO4)3 [...]
7
63%
Inżynieria i Budownictwo
2011 R. 67, nr 6 328-331
PL Przedstawiono wyniki badań właściwości betonów recyklingowych modyfikowanych pastą asfaltową oraz formowanych metodą wibroprasowania i wibro-wibroprasowania. Zaproponowana technologia pozwala uzyskać betony, które mogą być wykorzystane podobnie jak betony na kruszywie naturalnym.
EN The results of an experimental programme aimed to examining properties of recycled concrete modified by asphalt paste and formed with using special methods like vibropressing and vibro-vibropressing are reported in this paper. The study has shown that durable and high quality concrete can be produce[...]
8
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2008 Z. 32 35-44
PL Głównym problemem przy projektowaniu mieszanki betonowej zawierającej kruszywo z recyklingu jest wysoka nasiąkliwość kruszywa, wynikająca z obecności na jego powierzchni porowatej zaprawy cementowej. W pracy zaproponowano metodę pozwalającą ustalić ilość wody potrzebną do mieszanki betonowej w celu[...]
EN The high water absorption of recycled aggregate causes difficulties in recycled concrete mix design. Some researchers recommend removal of cement mortar to improve quality of recycled aggregate or prewet it before using in mixture. This paper presents the method of settlement the amount of added wat[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2006 Z. 27 29-36
PL W artykule przedstawiono wyniki badań własnych dotyczacych optymalizacji frakcji wypełniacza organicznego w postaci trocin z drzew iglastych (frakcja 0/2 mm) i trzciny (frakcja 2/10 mm i 10/20 mm). Ustalono, że w wyniku zastosowania optymalnego stosu okruchowego można uzyskać trzcinobeton o bardzo [...]
EN Experimental results concerning optimization of the fraction of organic filler in the form of conifer sawdust (fraction 0/2 mm) and common reed grass Phragmites australis (fraction 2/10 and 10/20 mm) are presented in this paper. It has been found that as a result of optimization of grain size distri[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2007 Z. 31 105-113
PL W artykule przedstawiono metody oceny ryzyka zawodowego. Dokonano także oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska murarza. Przedstawiono dane dotyczące wypadkowości w budownictwie w latach 2002-2006.
EN In the article methods of the mark of the occupational risk were presented. They also made an appraisal of the occupational risk for the position of the bricklayer. Concerning data was presented accidents appearance in the building in 2002-2206 years.
11
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2007 Z. 31 57-64
PL W artykule zdefiniowano pojęcia związane z zarządzaniem: BHP i wypadki przy pracy. Dokonano podziału wypadków. Przedstawiono statystykę dotyczącą wypadków przy pracy. Wypadkowość omówiono według kryteriów takich jak: wydarzenia powodujące wypadki przy pracy, płeć poszkodowanych oraz staż pracy
EN In the article basic notions concerning managing the safety were defined of this work (managing, the safety, accident, the collective case). In the paper they introduced and a division of accidents was discussed. Also a shown statistics of accidents stayed in Poland in 2001-2006 years. They concentr[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2007 Z. 31 75-86
PL Każdego roku w Polsce wytwarza się ok. 3,5 mln ton odpadów budowlanych i liczba ta stale wzrasta. W artykule przedstawiono rozważania na temat przydatności kruszywa powstałego z przetworzenia przemysłowych odpadów budowlanych do produkcji betonów zwykłych. Badane kruszywo wtórne o frakcjach 2/4, 4/[...]
EN The paper reports experimental results of selected features of recycled aggregate and its influence on concrete properties. Recycled aggregate (2/4, 4/8, 8/16 mm) was obtained from crashed industry concrete rubble. It is composed by two main materials of different nature: natural aggregate and cemen[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2002 Z. 22 123-129
PL W pracy przedstawiono wyniki badań optymalizacyjnych nad procesem wibracyjnym zagęszczania mieszanek betonowych. Wyjaśniono wpływ przyśpieszenia górnego i dolnego w układzie wibracji wibrouderzeniowej o częstotliwości 10-20 Hz. W trakcie badań laboratoryjnych potwierdzono wysoką skuteczność wibroude[...]
EN In the work there are presented results of the optimising examinations of the concrete mixes condensing vibrating process. There was explained the influence of the upper and lower acceleration in a vibrostriking vibration set of the 10-20 Hz frequency. During the laboratory examinations there was co[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2002 Z. 22 19-26
PL Głównym kierunkiem działań modernizacyjnych w dziedzinie ceramiki ściennej jest poprawa własności izolacyjnych wyrobów. Uzyskuje się to między innymi poprzez wprowadzenie różnego rodzaju dodatków. Autorzy referatu przeprowadzili badanie materiału ceramicznego poryzowanego granulatem styropianowym, [...]
EN Main direction of development in the field of wall ceramic materials is improvement of their insulating properties. It can be achieved, among other methods, by introduction of different kind of additions to ceramic mass and burning composites. The authors of the report carried out investigation of c[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2003 Z. 24 15-21
PL W artykule przedstawiono analizę wibracyjnego zagęszczania ośrodków drobnoziarnistych typu mieszanki betonowe, grunty spoiste i betony drobnoziarniste. Wykazano wpływ cząstek koloidalnych na tiksotropowe rozrzedzenie ośrodków drobnoziarnistych. Ponadto na podstawie teorii podobieństwa i analizy wymi[...]
EN Analysis of vibratory consolidation of fine-grained mediums like concrete mix, cohesive soil and fine-grained concrete is presented in this paper. The influence of colloidal particles upon thixotropic dilution of cohesive fine-grained mediums has been demonstrated. Practical conclusions for selectio[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2001 Z.21 21-35
PL Stosowane obecnie metody określania mrozoodporności betonu są pracochłonne, czasochłonne i energochłonne. Wyniki badań są często niemiarodajne i nie w pełni informują o procesach destrukcyjnych powstających w betonie. Skala strat i znaczne koszty napraw wskazują na pilną potrzebę prowadzenia prac na[...]
EN Methods of determining concrete freeze resistance which are used at present, are labour-consuming, time consuming and energy-consuming. These methods do not give full information about destruction processes occurring in concrete. The scale of losses and considerable costs of repair indicate that urg[...]
17
63%
Materiały Budowlane
2015 nr 12 46--48
PL W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości lekkich kompozytów cementowych z wypełniaczem organicznym typu trzcina pospolita (frakcja 2/10 i 10/20 mm) oraz trociny z drzew iglastych (0/2 mm). Trzcina Phragmites australis jest szczególnie powszechną rośliną w Polsce, która rośnie na terenach po[...]
EN The results concerning the determination of properties of lightweight cement composites with organic fillers, such as common reed (fraction 2/10 and 10/20 mm) and conifer sawdust (fraction 0/2 mm) are presented in this paper. The reed Phragmites australis is a notably common plant in Poland that gro[...]
18
63%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL Do interpretacji uzyskanych zależności w procesie modyfikacji właściwości technicznych betonów wysokich wytrzymałości domieszką pasty asfaltowej zastosowano porozymetrię rtęciową i dyfraktometrię rentgenowską. Na podstawie przeprowadzonych badań mikrostruktury modyfikowanych kompozytów cementowych p[...]
EN Mercury intrusion porosimetry and X-ray diffraction methods were used to explain relationships that were get in process of modification of high performance concrete properties by addition of asphalt paste. On this base the analysis was conducted and many new reason-effect mechanisms in concrete tech[...]
19
63%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2011 T. 16, nr 4 99-106
PL Artykuł jest poświęcony kontynuacji badań strukturalnych potwierdzających uzyskane zależności w procesie modyfikacji właściwości kompozytów cementowych domieszką pasty asfaltowej z wykorzystaniem termicznej analizy różnicowej i mikroskopii skaningowej. W poprzednim artykule [1] wyjaśniono wiele nowy[...]
EN This paper is a continuation of structural research confirming relationships that were got in process of modification of cement composites properties by addition of asphalt paste. For this purpose Differential Thermal Analysis (DTA) and Scanning Electron Microscopy (SEM) were used. In previous paper[...]
20
63%
Inżynieria i Budownictwo
2016 R. 72, nr 8 413--417
PL Przedstawiono zagadnienie wpływu stopnia wstępnego nasycenia kruszywa z recyklingu wynoszącego 0; 45 i 90% oraz zróżnicowanej kolejności dozowania składników na wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość i współczynniki absorpcji wody betonów recyklingowych. Podano wyniki badań strefy kontaktowej międz[...]
EN The article presents the influence of the degree of pre-saturation of recycled aggregate 0, 45 and 90%, and the varied order of ingredients addition, on the compression strength, density, water absorbability and the water absorption coefficient of recycled concrete. An analysis of the contact zone b[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last