Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nafta-Gaz
2009 R. 65, nr 8 631--635
PL W artykule przedstawiono ideę hermetyzacji procesu odparowania LPG przy oznaczaniu pozostałości olejowej oraz zbierania odpadowego LPG z butli i bomb dwuzaworowych. Rozwiązanie powyższe, mające na celu poprawę bezpieczeństwa pracy przy badaniach LPG, wykorzystano przy organizowaniu laboratorium gazo[...]
EN The conception of hermetic sealing during the oil residue test of LPG and removing waste LPG from gas cylinders and two-valve bombs was applied with LPG laboratory organization for needs of LPG quality monitoring. This project was financed by UE, contract nr WKP-I/I.4.2/2005/76/156/437/2007/U.
2
100%
Nafta-Gaz
2012 R. 68, nr 12 1088--1101
PL Technika modelowania sieciami neuronowymi używana jest powszechnie do badania skomplikowanych funkcji (optymalizacja zysku przedsiębiorstw, badanie celowości inwestycji itp.) i zjawisk obserwowanych w przyrodzie (optymalizacja procesów chemicznych, przewidywanie wyników nowatorskich eksperymentów), [...]
EN Modeling techniques of neural networks are widely used to study complex functions (optimization of corporate profits, study the advisability of investment, etc.) and the phenomena observed in nature (optimization of chemical processes, to predict the results of innovative experiments), which are com[...]
3
100%
Nafta-Gaz
2013 R. 69, nr 8 619--625
PL W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania sieci neuronowych przy predykcji właściwości mieszanin paliw węglowodorowych (benzyn silnikowych) zawierających takie związki tlenowe jak etanol czy etery. Zastosowanie do badania tych zależności i tworzenie modelu dodatkowych danych uzyskanych przy p[...]
EN Neural network modeling techniques commonly used in researching complex phenomena, including chemical processes are not possible to be unambiguously described using parametric formulas. These problems are common when predicting the properties of mixtures of hydrocarbon fuel (petrol) containing such [...]
4
100%
Nafta-Gaz
2010 R. 66, nr 12 1190-1195
PL W artykule przedstawiono czynniki wpływające na skuteczność wykrywania nieprawidłowości w jakości paliw podczas ich kontroli. Wymieniono podstawowe problemy, których nierozwiązanie sprzyja rozwojowi szarej strefy rynku paliw. Zwrócono uwagę na konieczność przestrzegania procedur związanych z pobrani[...]
EN The factors affecting on detecting efficiency of quality anomalous in fuels during fuels market monitoring were presented in this paper. There was described basic problems, which weren't resolved and it has caused expansion of "grey zone". It has paid attention on the necessity of the procedures war[...]
5
100%
Nafta-Gaz
2011 R. 67, nr 8 581-587
PL W artykule omówiono zagrożenia jakie mogą towarzyszyć pracy w laboratorium chemicznym, w którym używa się lub bada gazy palne. Wymieniono potencjalne źródła zapłonu gazów i par palnych. Wskazano środki zaradcze zmniejszające zagrożenia pożaru lub wybuchu gazów palnych w odniesieniu do aktualnie obow[...]
EN The article discussed the risks that might accompany the work in the chemical laboratory in which flammable gases were researched or used. The potential sources of ignition of combustible gases and vapours were listed. It identified remedial measures to reduce the risk of fire or explosion of flamma[...]
6
100%
Nafta-Gaz
2014 R. 70, nr 10 717--723
PL W artykule zwrócono uwagę na wpływ rzetelności danych wejściowych na możliwość wykorzystania sieci neuronowych przy predykcji właściwości mieszanin paliw węglowodorowych (benzyn silnikowych) zawierających takie związki tlenowe, jak etanol czy etery. Przedstawiono jeden ze sposobów obliczania niepewn[...]
EN Attention is paid on the impact of the reliability of the input data using a neural network on the opportunity to predict the properties of mixtures with hydrocarbon fuels (motor gasoline) containing oxygenates such as ethanol, or ethers. One of the ways to calculate the uncertainty associated with [...]
7
63%
Nafta-Gaz
2012 R. 68, nr 12 1081--1087
PL Celem publikacji jest przybliżenie laboratoriom chemicznym zagadnień bezpieczeństwa funkcjonalnego na przykładzie analizy przyczyn i skutków pewnego zdarzenia, związanego z badaniem jakości LPG. Laboratoria rzadko stosują zasady bezpieczeństwa funkcjonalnego, co jest błędem. Artykuł prezentuje zasad[...]
EN The purpose of this publication is to present functional safety issues in chemical laboratory, analyzing the causes and effects of certain events related to study quality of LPG as an example. General principles of functional safety in laboratories are applied rarely, which is a wrong. This paper pr[...]
8
63%
Nafta-Gaz
2016 R. 72, nr 9 755--760
PL W artykule przedstawiono wyniki badań zależności składu frakcyjnego i prężności par benzyny od zawartości etanolu powyżej 10% (V/V). Przedmiotem badań były mieszaniny zawierające 10÷25% (V/V) etanolu oraz jedna mieszanina z 22% (V/V) ETBE.
EN The article presents the results of studies of the dependence of distillation and vapor pressure of gasoline on ethanol content more than 10% (V/V). The subject of the study were mixtures containing 10÷25% (V/V) ethanol and one mixture containing 22% (V/V) ETBE.
9
63%
Nafta-Gaz
2016 R. 72, nr 2 112--117
PL W artykule dokonano krótkiego przeglądu literatury poświęconej aktualnej sytuacji legislacyjnej dotyczącej paliwa E10+. Przytoczono przykłady wprowadzania paliw E10+ na rynki Ameryki Północnej i Południowej, a także przedstawiono plany Unii Europejskiej w tym zakresie. Zaprezentowano publikacje wyni[...]
EN The article presents a brief review of the literature dedicated to the current legislative situation on E10+. The examples of the introduction of E10+ fuel into North and South American markets, as well as plans for the European Union. Publication of research results related to the impact of increas[...]
10
63%
Nafta-Gaz
2015 R. 71, nr 10 776--785
PL W pracy przedstawiono możliwość wykorzystania sieci neuronowych do analizy danych i tworzenia struktur mogących samodzielnie przetwarzać dane. Rozważania oparto na przykładzie systemów zdolnych do interpretowania zależności pomiędzy składem chromatograficznym benzyny silnikowej a wielkościami opisuj[...]
EN The paper presents the possibility of using neural networks to analyze data and create structures which can independently process the data. Considerations based on the example of systems capable of interpreting the relationship between the individual chromatographic composition of motor gasoline and[...]
11
63%
Nafta-Gaz
2017 R. 73, nr 12 974--979
PL W artykule dokonano krótkiego przeglądu literatury poświęconej wykorzystaniu sieci neuronowych przy określaniu niektórych właściwości benzyn silnikowych, istotnych przy predykcji ich jakości w powiązaniu ze składem chemicznym oznaczanym metodami chromatograficznymi (GC–FID, GC–MS).
EN In the article a brief review of the literature on the use of neural networks in the determination of certain properties of motor gasoline relevant for the prediction of their quality in relation to chemical compositions determined by chromatography (GC–FID, GC–MS) was done.
12
63%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 11 1843--1847
PL Przedstawiono wyniki badań źródła pochodzenia benzyn silnikowych, których próbki pobrano w ramach Ogólnopolskiego Monitoringu Jakości Paliw Ciekłych. Badania oparte na oznaczaniu składu chemicznego benzyn metodą chromatograficzną GC-FID wspomagano sieciami neuronowymi.
EN Four-hundred motor gasoline samples were taken off from Polish petrol stations, analyzed for chem. compn. by gas chromatog. and compared with ref. gasoline samples delivered by Polish, Slovak and Czech crude oil rafineries. Artificial intelligence method was used for checking the differences. Ten ga[...]
13
63%
Builder
2017 R.21, nr 11 44--46
14
51%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 8 1780--1785
PL Przedstawiono wyniki badań liczby oktanowej benzyny zawierającej związki tlenowe, w tym powyżej 10% obj. etanolu. Przedstawiono wyniki obliczeń blendingowych liczb oktanowych etanolu w formułach benzyn bezołowiowych. Zaprezentowano alternatywny sposób określania liczby oktanowej paliw zawierających [...]
EN Published octane no. (ON) of hydrocarbon gasolines and EtOH and Me₃COEt-contg. ones (Haduch, B., 2012) were used for predicting the ON for blended gasolines by using neural networks. The results allows for avoiding unnecessary excess of ON during the blending gasolines.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last