Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 28
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono problem obliczania strat oporów ruchu mechanizmów krzywkowych z rolkowym popychaczem dźwigienkowym. Mechanizmy te znajdują obecnie zastosowanie w nowoczesnych rozrządach silników spalinowych. Opracowano metodę modelowania par kinematycznych z uwzględnieniem oporów ruchu. W [...]
EN In this paper the problem of calculation of the Resistances losses of valve train with rocker roller follower is considered. Such mechanism find application in modern camshaft of engines internal combustion passenger cars. The calculation are executed at use of the numerical program names Tycon. Tyc[...]
2
100%
Wodociągi - Kanalizacja
2007 nr 4 32-36
PL Membranowe techniki separacyjne od ponad 30 lat stanowią dobrą alternatywę dla klasycznych technik rozdziału, będąc ich uzupełnieniem i umożliwiając rozwój ekologicznie czystego przemysłu. Separacja w procesie membranowym polega na doprowadzeniu rozdzielanej mieszaniny do powierzchni półprzepuszczal[...]
3
100%
Polish Journal of Chemical Technology
EN This work reviews pervaporation and vapor permeation - membrane separation techniques used to separate liquid mixtures and/or gas/vapors mixtures. Performance parameters of membranes and the modules arrangements are described. The paper discusses theories applied for theoretical description of perva[...]
4
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2004 Nr 3 82-85
5
100%
Environment Protection Engineering
EN A review of pervaporation and vapour permeation - membrane separation techniques used to separate liquid mixtures is presented. The separation of a given mixture is caused by the differences in sorption and diffusion of its components in the nonporous liophilic membrane. Pervaporation, vapour permea[...]
6
100%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2006 Nr 3 IX-XII
7
100%
Technical Transactions
2017 Vol. 9(114) 43--66
PL Budynki mogą tworzyć poczucie wspólnoty i dodawać do charakteru dzielnic i miast. Mogą też wspierać społeczności poprzez bezpośredni wkład w wymagania infrastrukturalne sąsiadów lub poprzez zmniejszenie własnych potrzeb oraz/lub tworzenie systemów zaopatrzenia i oczyszczania w celu zwiększenia pojem[...]
EN Buildings can create a sense of community and add to the character of neighborhoods and cities. They can also support communities by either directly contributing to the infrastructure requirements of their neighbors, or by reducing their own demands and/or creating their own supply and treatment sys[...]
8
75%
Materiały Budowlane
2002 nr 6 29-30
9
75%
Materiały Budowlane
2001 nr 6 12-12
10
63%
Environment Protection Engineering
PL Opisano stosowanie bioetanolu jako dodatku do paliw silnikowych w Polsce i na świecie. Omówiono metody odwadniania etanolu: adsorpcję zmiennociśnieniową (PSA), perwaporację (technikę membranową) oraz technikę hybrydową
EN The problem of using bioethanol as a fuel additive in Poland and in other countries is presented. Dehydration methods, such as pressure swing adsorption (PSA), pervaporation (membrane technique) as well as hybrid method are described.
11
63%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2002 z. 46 357-366
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad usuwaniem chlorku metylenu ze ścieków z produkcji poliwęglanów. W skali laboratoryjnej zbadano własności separacyjne i transportowe membran: PERYAP-1060, PERVAP-1070 i PEBAX-4033. Na stanowisku ćwierćtechnicznym z modułami o powierzchni membran 1,5 m2 wykonano[...]
EN Results of investigations on the removal of methylene chloride from the waste water from polycarbonates technology are presented. Selectivity and transport properties of three membranes were investigated on a laboratory scale: PERVAP-1060, PERVAP-1070 and PEBAX-4033. Some experimental charges were [...]
12
63%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2002 z. 46 331-338
PL Przedstawiono uogólnione równania wg modelu rozpuszczania-dyfuzji, pozwalające porównać selektywność membran w procesie odwróconej osmozy (RO) i perwaporacji (PV). W rozwiązaniu przyjęto, że każdy ze składników może być traktowany jako rozpuszczalnik, a skład transportowanej mieszaniny wyrażono za p[...]
EN The set of general equations based on solution-diffusion model was presented for reverse osmosis (RO) and pervaporation (PV). It was assumed that each mixture component can be treated as a solvent. The mixture composition was expressed in terms of molar fractions. Selectivity coefficients of Nafion [...]
13
63%
Chemik
PL Alkohol etylowy (etanol), nr CAS1: 64-17-5, nr WE2: 200-578-6, jest substancją chemiczną znajdującą zastosowanie przede wszystkim w przemyśle spożywczym - do produkcji napojów alkoholowych w branży spirytusowej, a także jako dodatek do wyrobu niektórych słodyczy, ciast, tortów oraz zapachów spożywcz[...]
EN Ethyl alcohol (ethanol), CAS No1: 64-17-5, EC No2: 200-578-6, is a chemical substance applied first of all in the food industry for the vodka and liquors manufacturing in the spirituous branch, and also as an additive for making some selected sweetmeats, cakes, layer cakes and food fragrances. This [...]
14
63%
Świat Szkła
2014 R. 19, nr 9 45--49
15
63%
Świat Szkła
2014 R. 19, nr 6 53--56
16
63%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 6 1134--1140
PL Przedstawiono obecny stan wiedzy na temat baterii litowo-powietrznych ze szczególnym uwzględnieniem membran selektywnie transportujących tlen. Akumulatory litowo-powietrzne są najbardziej obiecującymi źródłami produkcji i magazynowania energii wśród układów metaliczno-powietrznych. Ogniwa te wykazuj[...]
EN A review, with 73 refs., of reactions occurring in the batteries, their construction, as well as electrolytes and membranes used.
17
63%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The growing industrial application of rare earth metals led to great interest in the new technologies for the recycling and recovery of REEs from diverse sources. This work reviews the various methods for the recycling of spent fluorescent lamps. The spent fluorescent lamps are potential source of i[...]
18
51%
Przemysł Chemiczny
2004 T. 83, nr 9 439-443
19
51%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2002 z. 47 195-205
PL Określono właściwości transportowe i selektywne anionowej membrany kapilarnej Pervasiv w kontakcie z mieszaninami wodno-organicznymi. Jako rozpuszczalniki organiczne wybrano alkohole (C2-C4) oraz estry (octan metylu i octan etylu). Stwierdzono, że membrana Pervasiv w sposób selektywny transportuje w[...]
EN Selective and transport properties of anion-exchange Pervasiv capillary membrane were determined for the set of water-organic mixtures. C2-C4 alcohols and two esters (methyl acetate and ethyl acetate) were chosen as organic solvents. It was found that Pervasiv membrane transported water selectively[...]
20
51%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 9 473-478
PL Most wykonano z betonu sprężonego, o przęsłach rozpiętości 45 + 55 + 100 + 55 + 45 + 45 + 40 m. Zastosowano metodę betonowania wspornikowego (nawisowego). Omówiono rozwiązanie konstrukcji mostu oraz jej realizację.
EN The new bridge is constructed in prestressed concrete and has seven spans: 45 + 55 + 100 + 55 + 45 + 45 + 40 meters. The structural system of bridge and cantilevered method of its realization is described.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last