Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 54
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka
2001 Z. 296 3-142
PL W rozprawie przedstawiłem wyniki badań wpływu budowy chemicznej i struktury fizycznej na tarcie elastomerów. Zaprezentowałem nowe metody modyfikacji, szczególnie warstwy wierzchniej materiałów, umożliwiające obniżenia ich współczynnika tarcia. Ustaliłem, że w ujęciu makroskopowym, odkształcenie jaki[...]
EN In this work I have presented experimental data on the influence of chemical composition and physical structure on friction of polymer materials. New methods of modification devoted to lowering the coefficient of friction of elastomers, in particular concerning their surface layer have been demonstr[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka
2000 Z. 276 3-141
PL W pracy przedstawiłem wyniki badań wpływu budowy chemicznej i struktury fizycznej na tarcie materiałów polimerowych. Zaprezentowałem nowe netody modyfikacji, szczególnie warstwy wierzchniej elastomerów, jmożliwiające obniżenia ich współczynnika tarcia. Ustaliłem, że w ujęciu makrosko[...]
EN In this work I have presented experimental data on the influence of chemical composition and physical structure on friction of polymer materials. New methods of modification devoted to lowering the coefficient of friction of elastomers, in particular concerning their surface layer have been demonstr[...]
3
100%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL W pracy omówiono charakterystyczne cechy budowy elastomerów i gumy. Zwrócono uwagę na różnice w organizacji strukturalnej pomiędzy polimerami a metalami. Przedstawiono, obowiązującą obecnie, mechanistyczną teorię tarcia elastomerów z wszelkimi jej niedostatkami, prezentując - na wybranych przykładac[...]
EN The paper discusses characteristic features of the structure of elastomers and the composition of rubber. Special attention has been paid to differences in structural organization between polymers and metals. Actually existing, mechanistic theory on the friction of elastomers, together with all its [...]
4
100%
Tribologia
2003 nr 4 33-45
PL Scharakteryzowano budowę chemiczną i strukturę fizyczną polimerów z punktu widzenia ich potencjalnego wpływu na tarcie. Struktura makrocząsteczek, cząsteczkowa budowa polimerów oraz specyfika węzłów sieci przestrzennej decydują o odmiennym, w porównaniu z innymi materiałami konstrukcyjnymi, zachowan[...]
EN Chemical composition and physical structure of polymers were characterized from the point of view of their potential influence on friction. Macromolecular structure, molecular constitution of polymers as well as specific features of their spatial network decide different, in comparison to other engi[...]
5
100%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 8 1492-1497
6
100%
Elastomery
PL Artykuł stanowi podsumowanie ponad 8-letnich doświadczeń autora w dziedzinie mikroindentacji elastomerów. We wstępie przedstawiono ideę pomiaru twardości opierając się na metodzie "compliance" (ang. podatność mechaniczna), porównując ją do standardowych oznaczeń twardości, ujętych w normach ISO. Prz[...]
EN The paper summarizes above 8 years of the author's experience with microindentation of elastomers. In introduction part the principle of compliance method has been presented and compared to ISO standards on the determination of rubber hardness. The advantages and the limitations of microindention ha[...]
7
63%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2013 Vol. 13, no. 2 192--198
EN Vulcanizates of styrene–butadiene rubber (SBR) and carboxylic acrylonitrile–butadiene rubber (XNBR) of different crosslink structures were prepared. The degree of crosslink sulphidity of SBR and the content of ionic crosslinks in the case of XNBR were varied according to curing system applied. The i[...]
8
63%
Hydraulika i Pneumatyka
2012 nr 1 27-31
PL Przedstawiono badania dotyczące modyfikacji powierzchni gumy poddanej działaniom wysokoenergetycznej wiązki jonów. Opisano charakter zmian fizyko-chemicznych tej powierzchni. Wykazano, że taka obróbka zapewnia wzrost mikrotwardości gumy, poprawę stopnia zwilżania jej powierzchni i obniżenie współczy[...]
EN In the work the mechanism of surface modification of rubber by high energy ion beambombardment has been presented. The nature of the physic-chemical changes of the surface has been described. It has been shown that such treatement provides an increase of microhardness of rubber, to improve wettabili[...]
9
63%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL Obiektem badań były dostępne komercyjnie polimerowe materiały dentystyczne na bazie żywic. Zbadano kinetykę zużycia wybranych kompozytów dentystycznych oraz ich mikrotwardość. Pomiary tribologiczne dowiodły, że krzywe obrazujące zmiany siły tarcia w czasie, mogą mieć odmienny przebieg dla różnych ko[...]
EN Commercially available resin-based dental composites were studied. Their friction and wear kinetics were determined, together with the microhardness of materials. Tribological examinations evidenced that friction force characteristics are different for various composites - equilibrating slower or fa[...]
10
63%
Tribologia
1998 z. 5 579-590
PL W pracy przedstawiono zależności istniejące pomiedzy składem i strukturą gumy a właściwościami tribologicznymi materiału. Zagadnienienie zostało przedyskutowane z punktu widzenia adhezyjnej i histerezyjnej odpowiedzi gumy pracującej w kontakcie ciernym, w odniesieniu do powierzchni, warstwy wierzchn[...]
EN The paper deals relations exiting between composition and structure of rubber and tribological performance of the material.The problem is discussed from the point of view of sdhesional and hysterical response of rubber in frictional contact and the surface,subsurface and bulk phenomena are considere[...]
11
63%
Inżynieria Materiałowa
2013 Vol. 34, nr 6 639--642
PL Artykuł przedstawia wpływ modyfikacji powierzchni różnych elastomerów za pomocą bombardowania wiązką jonów H+, He+, F+ lub Ar+. Zmiany składu i budowy makrocząsteczek spowodowane obróbką jonową zostały omówione z punktu widzenia jej wpływu na modyfikację warstwy wierzchniej badanych elastomerów. Gra[...]
EN The paper presents effects of surface modification of various elastomers upon bombardment with beams of H+, He+, F+ or Ar+ ions. Changes to composition and structure of rubber macromolecules, subjected to ion beam treatment, are discussed from the point of view of its influence on the modification o[...]
12
63%
Tribologia
2005 nr 1 37-54
PL Artykuł dotyczy wpływu zjawiska segregacji powierzchniowej małocząsteczkowych składników mieszanki na charakterystykę tribologiczną gumy. Segregacja powierzchniowa alkoholi alifatycznych (od dodekanolu aż do dokozanolu) w nadtlenkowych wulkanizatach kauczuku butadienowo-styrenowego (SBR) była badana[...]
EN Paper concerns an influence of the surface segregation of low molecular weight components of rubber mix on tribological characteristic of vulcanisates. The surface segregation of aliphatic alcohols (from dodecanol up to docosanol) from peroxide vulcanisates of styrene-butadiene rubber (SBR) was inve[...]
13
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2005 Nr 3s 10-11
EN Economical and ecological reasons have made the interest in application of natural fillers, originating from renewable resources, e.g. starch, increased. Morphological examinations, mechanical and tribological experiments with rubber containing some amount of starch have been performed. Mechanisms o[...]
14
63%
Elastomery
PL Praca weryfikuje efektywność stosowania szeregu substancji biobójczych, dodanych do mieszanek gumowych z kauczuku naturalnego w celu uzyskania wulkanizatów odpornych na działanie bakterii i grzybów. W pierwszej części sprawdzono grzybobójcze właściwości gumy zawierającej nanosrebro w postaci zawiesi[...]
EN The paper verifies efficiency ofsome chemicals, knownfrom their biocidal actwity, introduced to mixes madę ofnatural rubber, in order to protect themfrom action ofbacteria andfungi. In thefirstpart ofthis work fungicidal actwity of rubber was checked for the rubber vulcanizates containing nanosiher [...]
15
63%
Tribologia
2012 nr 1 25-40
PL Wyroby z kauczuku silikonowego charakteryzuje wiele unikalnych właściwości. Wysoka odporność na czynniki starzeniowe oraz duży zakres temperatur pracy, ograniczone pęcznienie w olejach i smarach oraz bardzo dobra kompatybilność fizjologiczna sprawiają, że elastomery silikonowe są trudne do zastąpien[...]
EN Products based on silicone rubber exhibit many unique properties. High resistance to ageing, the ability to be used in a wide range of temperature, limited swelling by oils and greases, and very good physiological compatibility, make silicone elastomers difficult to replace in many fields of enginee[...]
16
51%
Polimery
2014 T. 59, nr 5 416--422
PL W artykule przedstawiono wpływ modyfikacji powierzchni różnego rodzaju elastomerów za pomocą wysokoenergetycznej wiązki jonów: H+, He+, F+ lub Ar+ na ich morfologię, charakterystykę mechaniczną i energię powierzchniową oraz właściwości tribologiczne. Dobór[...]
EN In the paper effects of surface modification of various elastomers upon irradiation with H+, He+, F+ or Ar+ ions are presented. Changes to chemical composition and physical structure of rubber macromolecules are discussed in terms of influence of the treat[...]
17
51%
Kompozyty
2011 R. 11, nr 4 342-346
PL Praca prezentuje wyniki badań nad składem mieszanki mineralnej stosowanej w kompozytach na osnowie silikonowe, ulegających w czasie degradacji wysokotemperaturowej zjawisku ceramizacji. Stosując dodatek różnych faz krystalicznych, możliwe jest zapewnienie takiego przebiegu procesu degradacji kompozy[...]
EN The paper presents the results of investigations on the composition of mineral components used for ceramizable silicone rubber-based composites. By using different crystalline phase additives, it is possible to assure the proper course of composite degradation and its transformation during the ceram[...]
18
51%
Polimery
2012 T. 57, nr 2 124-134
PL Powierzchnię gumy z kauczuków: naturalnego (NR), butadienowo-styrenowego (SBR), butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) lub mieszanin NBR z kauczukiem chloroprenowym (NBR/CR) poddano działaniu wysokoenergetycznej wiązki jonów: He+, O+, Ar+ lub F+. Na podstawie zmiany składu chemicznego i struktury fizyc[...]
EN The surface of rubbers: natural (NR), styrene-butadiene (SBR) and acrylonitrile-butadiene (NBR) or its mixes with chloroprene rubber (NBR/CR) were subjected to high-energy He+, O+, Ar+ or F+ ion beam treatment. Based on the changes in the chemical composition and physical structure of rubber macromo[...]
19
51%
Polimery
2011 T. 56, nr 6 439-451
PL Artykuł stanowi przegląd literaturowy dotyczący bombardowania wysokoenergetyczną wiązką jonów (rys. 2) powierzchni materiałów polimerowych w celu jej modyfikacji. Udokumentowano wzrost zainteresowania na przestrzeni ostatnich lat tą technologią w odniesieniu do polimerów, a także metali i ceramiki ([...]
EN This paper constitutes a review of the literature focusing on the high-energy ion beam bombardment (Fig. 2) for the modification of the surface layers of polymeric materials. An increase in interest in the application of this technique for the modification of polymers as well as metals and ceramics [...]
20
51%
Inżynieria Materiałowa
PL Wpływ morfologii warstwy wierzchniej na zużycie ścierne polimerowych materiałów dentystycznych Obiektem badań były dostępne komercyjnie polimerowe materiały dentystyczne, różniące się przede wszystkim rodzajem wypełnienia (tab. 1). Zbadano zużywanie się kompozytów w czasie tarcia, w warunkach obciąż[...]
EN Commercially available polymer based dental composites of various filling systems were studied (Tab. 1). Kinetics of their abrasion was determined under loading conditions similar to real exploitation, together with the surface gradient of hardness. Generally, the harder and the stiffer the material[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last