Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nafta-Gaz
2009 R. 65, nr 3 235-242
PL W artykule podjęto próbę wskazania parametrów, które w istotny sposób wpływają na efektywność prac perforacyjnych, a związane są z koniecznością ograniczenia wymiarów zewnętrznych sprzętu strzałowego. Przedstawiono ładunki kumulacyjne o różnej geometrii, jako kluczowy element perforatora oraz wskaza[...]
EN Until recently the drilling operation in Poland was carried out at not demanding geological condition. As the time went by the exploration had been made in more rough condition, and it was followed by change of technical equipment and well completion. This work outline the need of designee a shootin[...]
2
100%
Nafta-Gaz
2012 R. 68, nr 11 810-816
PL Minimalne ciśnienie mieszania (MMP) jest kluczowym parametrem procesu zatłaczania dwutlenku węgla do złóż węglowodorów. W sensie fizycznym stanowi poziom graniczny ciśnienia, przy którym następuje pełne zmieszanie płynów zatłaczanego i wypieranego, a wartość współczynnika sczerpania węglowodorów osi[...]
EN Minimum miscibility pressure MMP is a critical parameter related with the carbon dioxide injection process. In the physical sense it is the lowest pressure required to achieve the full mixing state of injected and displaced fluids. At MMP the hydrocarbon recovery factor achieves a very high level. T[...]
3
100%
Nafta-Gaz
2010 R. 66, nr 5 399-403
PL Artykuł przedstawia wyniki badań laboratoryjnych zatłaczania dwutlenku węgla, przeprowadzonych na fizycznym modelu złoża typu Slim Tube. CO2 – będąc gazem cieplarnianym – znajduje zastosowanie jako medium do zatłaczania do złóż węglowodorów, w celu zwiększenia stopnia sczerpania płynu złożowego. Pro[...]
EN This work presents results of laboratory experiments consisting in isothermal injection of CO2 into the physical reservoir model, so-called Slim Tube. CO2 as a GHG (green house gas) was selected for injection into the reservoir because of it’s high EOR (enhanced oil recovery) potential. The experime[...]
4
100%
Nafta-Gaz
2014 R. 70, nr 11 778--783
PL Artykuł powstał na podstawie ukończonego projektu badawczego dotyczącego badań zapłonu paliw stałych na różnych stanowiskach laboratoryjnych oraz w warunkach poligonowych. W niniejszym artykule przedstawiono fragment prac dotyczący badań zapłonu paliw na stacjonarnym silniku laboratoryjnym. Na potrz[...]
EN This article is based on a completed research project regarding propellants’ ignition experiments carried out on different laboratory test stands as well as at the firing ground. In the following paper the author particularly focused on propellants’ ignition tests performed on a solid rocket engine.[...]
5
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
PL Autor przedstawia wyniki badań laboratoryjnych zatłaczania dwutlenku węgla przeprowadzonych na fizycznym modelu złoża typu Cienka Rurka (Slim Tube). CO2 jako gaz cieplarniany został wytypowany jako potencjalne medium do zatłaczania do złóż węglowodorów w celu zwiększenia stopnia sczerpania płynu zło[...]
EN This work presents results of laboratory experiments consisting in isothermal injection of CO2 into the physical reservoir model, so-called Slim Tube. CO2 as a GHG (green house gas) was selected for injection into the reservoir because of its high EOR (enhanced oil recovery) potential. The experimen[...]
6
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
2016 nr 210 1--169
PL W monografii przedstawiono metody laboratoryjne, korelacje empiryczne i rozwiązania analityczne wyznaczania minimalnego ciśnienia mieszania (MMP, minimum miscibility pressure), jako kluczowego parametru w projektowaniu procesu podziemnego zatłaczania CO2 ukierunkowanego na zwiększenie odzysku płynu [...]
EN This monograph presents empiric correlations as well as laboratory and analytical methods to predict Minimum Miscibility Pressure, which is a crucial parameter of Enhanced Oil and Gas Recovery process. Moreover, the vaporizing, condensing and combined gas drive were demonstrated as displacment mech[...]
7
100%
Nafta-Gaz
2016 R. 72, nr 12 1063--1068
PL Celem prezentowanych badań jest próba odpowiedzi na pytanie, czy metoda stymulacji przypływu medium do odwiertu, znana z zastosowań w przemyśle naftowym, może zostać wykorzystana w stymulacji gazonośnych pokładów węgla kamiennego. Rozważana metoda, oparta na szczelinowaniu gazowym z użyciem materiał[...]
EN The research presented in the work is an attempt to respond to the question, of whether the medium inflow stimulation method, already known from oil and gas industry applications, can be useful for stimulation of coalbed methane strata. The method in question, is based on gas fracturing with the use[...]
8
63%
Nafta-Gaz
2016 R. 72, nr 5 311--315
PL Artykuł poświęcony jest ocenie zdolności zapłonu paliw prochowych obciążonych materiałem podsadzkowym w postaci piasku kwarcowego. Istotą badań było przeprowadzenie serii eksperymentów strzałowych z wykorzystaniem wytłoczonych segmentów paliwowych ze zmienną zawartością piasku kwarcowego. W tym celu[...]
EN Shooting experiments on a fire-ground constituted the main part of the research. In order to strengthen the effect of fracture propping, the research team developed a method of joining the propellants with proppants in single, monolithic form, which shall enable to perform gas fracturing jobs with t[...]
9
63%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2008 T. 25, z. 2 305-310
PL Wykonanie perforacji w otworze wiertniczym jest niezbędne by umożliwić napływ płynu złożowego do odwiertu i dalszy jego przepływ na powierzchnię. Zabieg perforacji oparty na detonacji materiału wysokoenergetycznego powoduje jednak obniżenie współczynnika przepuszczalności w strefie przy otworowej, c[...]
EN The perforation of wellbore casing is essential to allow the reservoir fluid inflow to the wellbore and further up to the surface. The perforation job employing high-energy material, results, however, in decreasing the permeability factor in the near-wellbore zone, which negatively influences produc[...]
10
63%
Materiały Wysokoenergetyczne
2013 T. 5 59--71
PL Referat przedstawia ogólne podstawy fizyczne wykorzystania paliw stałych (propelantów) w charakterze środków intensyfikacji/stymulacji wydobycia albo poprawy chłonności odwiertów na złożach konwencjonalnych lub jako narzędzia „pierwszego podejścia” dla głównych operacji szczelinowania na złożach nie[...]
EN The work presents general physical principles of propellants use in capacity of intensification/ stimulation means for increase of production or injection performance of boreholes on conventional fields as well as “first approach” tools for main hydraulic fracturing operations on unconventional rese[...]
11
51%
Nafta-Gaz
2012 R. 68, nr 3 180-183
PL Przedstawione badania związane są z realizacją projektu dotyczącego metod intensywnej stymulacji przypływu do odwiertu. Jedną z nich jest zastosowanie perforacji kumulacyjnej, połączonej w jednym zabiegu ze skutecznym generatorem gazodynamicznym. W tym celu stosuje się na przykład połączenie ładunkó[...]
EN The article presents results of the research of when highenergy materials ignition is applied to the perfogenerator (comprehensive tool dedicated both for perforating and stimulation job in a borehole). The experiments were carried out using special pressure chambers at The Oil and Gas Institute of [...]
12
51%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
2009 R. 19, nr 2 13--16
13
51%
Nafta-Gaz
2014 R. 70, nr 12 891--898
PL Zespół badawczy opracował nowe urządzenie do usuwania stanów awaryjnych związanych z utratą cyrkulacji w otworze. W projekcie wykorzystano doświadczenia Instytutu Przemysłu Organicznego – Oddział w Krupskim Młynie w zakresie projektowania, optymalizacji konstrukcji i produkcji liniowych ładunków kum[...]
EN The research team has developed a new instrumentation equipment, to remedy the loss of circulation in boreholes. The project employed the experience of the Institute of Organic Chemistry in the scope of designing, construction optimization and production of linear shaped charges, intended for cuttin[...]
14
51%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
PL W referacie, na podstawie własnych opracowań IGNiG oraz wyników współpracy z Instytutem Przemysłu Organicznego Warszawa i VNIPIVZRYVGIEOFIZIKA (Rosja), przedstawiono gamę urządzeń wykorzystujących kontrolowaną energię materiału wybuchowego, stosowanych do wykonywania szeregu prac w trakcie „życia" o[...]
EN The paper, on the grounds of own IGNiG Kraków studies and co-operation with IPO Warszawa and VNIPIVZRYVGIEOFIZIKA (Russia), gives overall range of equipment that use controlled energy of explosives, used in different works during the whole "lifetime" of borehole.
15
51%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL W referacie przedstawia się technologię perforacji połączonej z jednoczesną stymulacją warstwy złożowej w strefie zabiegu, uzyskiwaną poprzez spalanie paliw pirotechnicznych, uruchamiane jednocześnie z zainicjowaniem perforacji. Przedstawione są fizyczne podstawy tej metody z położeniem nacisku na z[...]
EN The article presents perforating technology combined with simultaneous reservoir layer stimulation within the job zone, obtained by means of propellant combustion started together with perforation initiation. Physical background of the method is also given with emphasis put on dynamical nature of th[...]
16
51%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Znajomość faktycznego przebiegu zmian ciśnienia zachodzących w trakcie zabiegu szczelinowania gazowego jest wysoce pożądaną informacją z punktu widzenia oceny skuteczności wykonanej pracy, jak również dla efektywniejszego projektowania dalszych zabiegów. W tym celu zespół badaczy INiG i IPO podjął p[...]
EN Knowledge of the actual pressure changes occurring in the course of treatment of gas fracturing is highly desired information from the point of view of assessing the effectiveness of the work performed, as well as for a more efficient design of further treatments. To this end, the research team of I[...]
17
51%
Nafta-Gaz
2014 R. 70, nr 5 301--306
PL Zespół badawczy postawił sobie za cel sprawdzenie możliwości technicznych zbudowania nowego, kompleksowego urządzenia perforująco-szczelinującego, które mogłoby znaleźć zastosowanie w szczególności na dojrzałych złożach konwencjonalnych. Z tego powodu zbudowano model numeryczny nowego urządzenia i p[...]
EN The research team investigated technical possibilities of constructing a new complex perforating and fracturing device, mainly intended for typical mature oil and gas reservoirs. To this end the numerical model of the new device was built and a simulation was performed to validate its functioning an[...]
18
51%
Nafta-Gaz
2018 R. 74, nr 8 592--597
PL Zasoby metanu zalegającego w pokładach węgla kamiennego w Polsce, zwłaszcza w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, szacowane są na dziesiątki miliardów metrów sześciennych. Są to znaczne ilości surowca, którymi należy się zainteresować w kontekście pozyskania i ich bezpiecznej eksploatacji. Jednak z uwag[...]
EN The resources of coal-bed methane in Poland, and especially in Upper-Silesian Coal Basin are estimated on tens of billions cubic meters. These are significant raw material quantities, that should take an interest in terms of acquiring them and producing in safe manner. Considering, however, very low[...]
19
51%
Materiały Wysokoenergetyczne
2011 T. 3 32--39
PL Znajomość faktycznego przebiegu zmian ciśnienia zachodzących w trakcie zabiegu szczelinowania gazowego jest wysoce pożądaną informacją z punktu widzenia oceny skuteczności wykonanej pracy, jak również dla efektywniejszego projektowania dalszych zabiegów. W tym celu zespół badaczy INiG i IPO podjął p[...]
EN Knowledge of the actual pressure changes occurring in the course of treatment of gas fracturing is highly desired information from the point of view of assessing the effectiveness of the work performed, as well as for a more efficient design of further treatments. To this end, the research team of I[...]
20
45%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Przedstawione badania związane są z realizacją projektu dotyczącego metod intensywnej stymulacji przypływu do odwiertu. Jedną z nich jest zastosowanie perforacji kumulacyjnej, połączonej w jednym zabiegu ze skutecznym generatorem gazodynamicznym. W tym celu stosuje się na przykład połączenie ładunkó[...]
EN The article presents the results of the research of high energy materials ignition applied to the perfogenerator (comprehensive tool dedicated both for perforating and stimulation job in a borehole). The experiments were carried out with use of special pressure chambers located in Oil and Gas Instit[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last