Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2015 nr 7 72
2
100%
Materiały Budowlane
2016 nr 4 51--53
3
63%
Materiały Budowlane
2014 nr 1 67--68
4
63%
Materiały Budowlane
2007 nr 8 67-67
5
63%
Materiały Budowlane
2015 nr 4 54--55
6
63%
Magazyn Autostrady
2017 Nr 5 158--159
PL W niniejszym artykule zaprezentowane zostaną technologia oraz proces budowy obiektu mostowego z prefabrykowanych elementów żelbetowych CON/SPAN powstałego w ramach zadania „Budowa drogi klasy D Brańkówka – Wodniakówka – Gołębiówka z obiektami inżynierskimi, zlokalizowanej na terenie gmin Mucharz i W[...]
7
63%
Mosty
2018 nr 2 53--56
PL W artykule opisano możliwości budowy gruntowo-powłokowych obiektów inżynierskich z prefabrykowanych elementów betonowych. Scharakteryzowano ich zalety i przedstawiono możliwe sposoby realizacji. Podano podstawowe zasady ich kształtowania i wykonywania pozwalające na uzyskanie wymaganej trwałości.
EN This paper describes possibilities of the construction of precast concrete flexible bridges. Their advantages have been characterized and possible ways of their implementation have been presented. Moreover, the basic rules of their design and construction (including local transportation, erection et[...]
8
63%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej
2017 Nr 23 269--278
EN The following article raises questions on good practices that should accompany both the design and installation process of corrugated soil-steel bridges. Solutions for crucial elements of soil-steel structures developed over the years of experience and observations are put forward. The authors put s[...]
9
63%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej
2017 Nr 23 325--331
EN Paper presents an alternative solution to the classic issue - a flexible hurried steel structure as the superstructure of pedestrian underpass at Kapitulna street in Włocławek which provides crossing under the tracks of the electrified railway line Number 18 Kutno-Piła. Underpass was built in 2012 b[...]
10
63%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej
2017 Nr 23 103--115
EN This paper describes aesthetic aspects of the construction of corrugated steel plate structures. Aesthetically made objects from Europe are presented. Some of them were built in the old town areas, in parks, and under roads. Particular attention is paid to the future, how to change a simple design i[...]
11
63%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej
2017 Nr 23 279--286
EN This paper presents how to solve the end treatment for buried steel structure designed initially in an incorrect way. Structure VR9 with span of 4.77m and rise of 3.83m was designed with skew of 28 degree with beveled end cut 1:1.5. Due to heavy loads LM1 LL vehicle the cut end would be subjected to[...]
12
63%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej
2017 Nr 24 359--368
PL W pracy omawiany jest obiekt gruntowo-powłokowy o największej na świecie rozpiętości powłoki - obecnie w końcowej fazie budowy, w Ostródzie. Obiekt zaprojektowano z wykorzystaniem norm amerykańskich i kanadyjskich. Powłokę utworzono z blachy falistej UltraCor bez stosowania nakładek lub żeber usztyw[...]
EN This paper describes soil-steel bridge with the largest span in the world. Structure is located in Ostróda (Poland) and it is currently in a final stage of realization. Structure was designed based on North American and Canadian standards. Steel shell is made from the corrugated structural plates wi[...]
13
63%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej
2012 Nr 12 157-166
PL Powłoki mostów gruntowo-powłokowych małych i średnich rozpiętości wykonuje się zwykle jako jednowarstwowe, z blach falistych łączonych na zakładkę. Gdy sztywność powłoki jest niewystarczająca, z uwagi na projektowany kształt powłoki lub jej rozpiętość, stosuje się nakładkę obwodową, w postaci pełneg[...]
EN Short and middle span soil-steel bridges are usually made of single corrugated overlapped plates. When the stiffness of a steel shell is not sufficient to carry the loads, additional plates (ribs) are used. They can be located either along the whole circumference or in some sectors only. Ribs are co[...]
14
63%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej
2018 Nr 26 73--81
PL W artykule przedstawiony zostanie przypadek wyjątkowego obciążenia obiektu inżynierskiego stanowiącego przejście dla zwierząt dziko żyjących. W szczegółach opisane zostaną wybrane elementy wymiarowania oraz proces budowy żelbetowego obiektu inżynierskiego z elementów prefabrykowanych Con/Span. Na et[...]
15
51%
Inżynieria i Budownictwo
2013 R. 69, nr 3 136-140
PL Omówione zostały sposoby posadowienia konstrukcji gruntowo powłokowych o tzw. przekroju zamkniętym, najczęściej posadawiane bezpośrednio na podsypce piaskowo -żwirowej oraz konstrukcje o tzw. przekroju otwartym, w których stosuje się posadowienie bezpośrednie na ścianach fundamentowych czy też pośre[...]
EN The authors present different types of foundations for so called close-shape corrugated steel structures which are mostly placed on soil foundations, and so called open-shape structures which can be placed on the concrete walls, piles (sheet wall pilings, reinforced concrete piles – precast or cast [...]
16
51%
Materiały Budowlane
2011 nr 4 78-79
17
51%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2012 Nr 2 42-43
PL Ściany oporowe stosuje się do wykończenia skarp nasypów o pochyleniu 82.90[stopni] oraz przyczółków obiektów mostowych przeznaczonych do ruchu kołowego i kolejowego. Do budowy ścian z gruntu zbrojonego wykorzystywane są prefabrykowane bloczki betonowe, kształtujące lico ściany, wyposażone w element [...]
18
51%
Mosty
2018 nr 3/4 53--54
PL W artykule autorzy prezentują kolejne stadia realizacji pierwszego w Polsce w pełni prefabrykowanego obiektu mostowego. Obiekt powstał w ramach inwestycji pod nazwą „Rozbiórka przepustu drogowego i budowa mostu na rzece Bargłówka”. Zlokalizowany jest w km roboczym 0+126.10 drogi powiatowej nr 1116B [...]
19
51%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2009 Nr 3 96-98
PL W artykule przedstawiono przykłady budowy obiektów gruntowo-powłokowych o bardzo dużej rozpiętości takie jak: największy na świecie most gruntowo-powłokowy z blach falistych w stanie Alberta w Kanadzie czy wiadukt autostradowy pod autostradą D47 w Czechach.
20
51%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2018 Nr 1 80--83
PL W artykule dokonano przeglądu metod wznoszenia obiektów ze stalowych blach falistych współpracujących z otaczającą je zasypką gruntową. Kiedy w 1996 r. technologia ta pojawiła się w Polsce, konstrukcje tego typu stosowano głównie jako przepusty. Z uwagi na relatywnie niewielki ciężar były łatwe i s[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last