Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Instalacyjny
2013 Nr 4 54--56
PL W artykule opisano zasady działania kotłów komorowych na paliwa stale, ich parametry energetyczne i emisyjne. Porównano ich osiągi z wymaganiami normy PN-EN 303-5:2012, która jest zharmonizowana z Dyrektywą Maszynową (Machinery Directive) 2006/42/EC. Tylko nieliczne konstrukcje kotłów pozwalają osią[...]
EN In the article working idea, energetic as well as emission parameters are described. Article presents com-parison of their performance parameters with demands from directive PN-EN 303-5:2012, which is in harmony with Machinery Directive 2006/42/EC. Due to the fact that only few constructions of such[...]
2
100%
Instal
2012 nr 12 25-29
PL W artykule przedstawiono trzy stosowane metody sterowania kotłami komorowymi na paliwa stałe. Porównano wyniki emisyjne metod sterowania zastosowanych w kotle badawczym przy użyciu tego samego węgla kamiennego i obciążenia cieplnego. Badania te wykonano w celu ustalenia, która z tych metod sterowani[...]
EN This article describes three methods used to control of ventricular boilers powered on solid fuel. Emission results of each of the methods tested in experimental boiler were compared. During the measurements, the same coal and thermal load were used. This study was performed to determine which of th[...]
3
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 12 513-514
PL Celem artykułu jest przedstawienie wyników testów porównawczych poprawności pracy samoczynnego sterownika adaptacyjnego oraz sterownika bistabilnego nadzorowanego przez operatora wspomaganego aparaturą badawczo - pomiarową, sterujących automatycznym kotłem c.o. małej mocy i zasilanym paliwem stałym.
EN The aim of the paper is to present the results of comparative tests concerning correct operation of self-adaptive and bistable controllers supervised by an operator-assisted with a research measuring apparatus controlling an automatic central heating boiler powered by solid fuel.
4
100%
Piece Przemysłowe & Kotły
2014 1-2 37--40
PL W artykule przedstawiono możliwość obliczeniowego określenia temperatur wybuchu mieszaniny gazu generatorowego z powietrzem oraz określono ich wielkości zależne od składu gazu, jego temperatury roboczej i warunków wystąpienia wybuchu. Celem artykułu jest zapoznanie Czytelników z zagrożeniami mogącym[...]
EN Article presents calculus for explosion temperature determination for process gas from solid fuel gasification as a mixture with air. Authors compare height of explosion temperature with gas composition, its working temperature and conditions of explosion. Goal of the article is to acquaint readers [...]
5
100%
Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego
2016 R. X cz. II 93--99
PL Zmiana określona w Dzienniku Urzędowym ULC nr 28, gdzie zostały opublikowane wytyczne nr 3 Prezesa ULC w sprawie sposobu ustawienia wskaźników ścieżki podejścia precyzyjnego PAPI na drogach startowych z nieprecyzyjnym podejściem do lądowania, jest tak naprawdę wynikiem ciężkiej pracy grupy specjalis[...]
6
63%
Instal
2013 nr 12 43--46
PL W artykule autorzy przedstawiają wyniki badań porównawczych pracy automatycznego kotła c.o. na paliwa stałe przy zastosowaniu dwóch różnych wentylatorów nadmuchowych: standardowo używanego w tych urządzeniach grzewczych wentylatora promieniowego oraz niestosowanego dotychczas w tej dziedzinie wentyl[...]
EN In the article authors present result of research comparing working conditions of automatic central heating boiler for solid fuel with use of two different air supplying fans: standard radial fan used in such heating units and fan with high-speed propylene rotor, never before used for this applicati[...]
7
63%
Rynek Instalacyjny
2009 Nr 10 48-50
PL Funkcją elektronicznych sterowników programowalnych w kotłach z palnikiem automatycznym, zwanych potocznie regulatorami kotła, jest dostosowanie chwilowej mocy efektywnej kotła do chwilowego zapotrzebowania (odbioru) ciepła przez ogrzewane obiekty. W artykule omówiono właściwości procesu spalania or[...]
8
63%
Rynek Instalacyjny
2010 Nr 9 42-42, 44, 46
PL W artykule opisano przesłanki doboru kotłów wodnych pracujących w instalacji centralnego ogrzewania, w tym ich funkcjonalność, niekiedy pomijaną przez instalatorów, a mającą istotny wpływ na komfort użytkowania i optymalne zużycie energii.
9
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2013 T. 44, nr 11 469--472
PL Autorzy przedstawiają wyniki badań jednostkowego i sumarycznego zużycia energii elektrycznej oraz jej kosztów przez urządzenia wspomagające i sterujące pracą automatycznych kotłów c.o. na paliwa stałe. Sugerują również aby w obliczeniach sprawności energetycznej takich kotłów uwzględniana była ener[...]
EN Authors present research results from unit and summary electric energy consumption by devices powered by electric energy – build-in central heating boiler for solid fuel. It is suggested, that when in future, calculations for energetic efficiency of such boilers are made, to also include and to take[...]
10
63%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W silnikach prądu stałego z magnesami trwałymi o wirnikach walcowych celowym jest stosowanie magnesów dłuższych od pakietu twornika, gdyż powoduje to przyrost strumienia użytecznego. W analizie polowej 3D zjawisko wydłużenia magnesów uwzględniane jest w sposób naturalny. W metodzie 2D, gdzie wszystk[...]
EN In permanent magnet DC motors there is purposeful to use lengthen permanent magnets than a packet of armature because it gives the increase of magnetic flux in machine. In 3D finite element (FE) analysis there is possible modeling permanent magnets lengthen than armature. In 2D FE method, where all [...]
11
63%
Instal
2012 nr 12 35-36
PL Omówiono ważny problem eksploatacji kotłów małej mocy na paliwo stałe – korozję wodno-kwasową powierzchni wymiennika ciepła. Skoncentrowano się szczególnie na temperaturze eksploatacyjnej wody obiegowej i spalin. Zwrócono uwagę na negatywne skutki eksploatacji kotłów przy niskiej temperaturze wody o[...]
EN The important problem of low-power solid fuel boilers operation – the problem of hydro-acidic corrosion of the heat exchanger surface - is discussed in the paper. The particular focus is on operational temperatures of circulating water and fumes. The attention is paid to negative tendencies for boil[...]
12
63%
Instal
2011 nr 12 17-19
PL Omówiono zasadnicze problemy procesu regulacji kotłów małej mocy na paliwo stałe. Omówiono podstawowe rodzaje sterowników stosowanych w krajowych kotłach małej mocy z palnikiem automatycznym (z automatycznym podawaniem paliwa). Skoncentrowano się szczególnie na problemach sterowania procesem spalani[...]
EN Fundamental problems of low power solid fuel fired boilers regulation were discussed. Basic types of controllers used in national low power boilers with an automatic burner (with automatic fuel feeding). Focus was placed especially on combustion process controlling problems. The characteristic contr[...]
13
63%
Instal
2009 nr 12 24-27
PL Przedstawiono analizę stanu aktualnego oraz perspektyw rozwoju branży produkcji węglowych kotłów małej mocy w Polsce.
EN The analysis of the current state and development prospects of the branch of coal fired low output boilers in Poland is presented.
14
63%
Instal
2010 nr 7/8 63-65
PL Artykuł zawiera podstawowe informacje o krajowych kotłach komorowych zasypowych, dominujących w krajowej "małej energetyce", wraz z charakterystyką energetyczno-emisyjną tych kotłów.
EN The article consists of basic information concerning national chamber filled boilers, which are prevailing in national "small power engineering", as well as energy – emission characteristics of these boilers.
15
63%
Rynek Instalacyjny
2010 Nr 7-8 52-54
PL Publikacja traktuje o przydatności opalowej rozmaitych gatunków paliw węglowych spalanych w małych kotłach c.o.
16
63%
Rynek Instalacyjny
2010 Nr 10 46-48
PL Pierwsze kotły węglowe z automatycznym podawaniem paliwa stałego pojawiły się na polskim rynku dopiero w połowie lat 90. i w początkowym okresie bazowały na zagranicznych rozwiązaniach konstrukcyjnych. Od tego czasu obserwuje się dynamiczny rozwój produkcji i sprzedaży tych kotłów, skutkujący popraw[...]
17
63%
Rynek Instalacyjny
2009 Nr 11 44-45
PL W artykule opisano sterownik, który umożliwia poprawne sterowanie procesem spalania przy zasilaniu palnika paliwami różniącymi się pod względem energetycznym takimi jak węgiel kamienny i brunatny oraz drewno i koks.
18
63%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Zamieszczono wyniki obliczeń oraz analizę parametrów rozruszników samochodowych z magnesami trwałymi i przekładnią planetarną. Przeprowadzono analizę pola magnetycznego w różnych stanach obciążenia oraz analizę odporności na odmagnesowanie. Analizę pola magnetycznego przeprowadzono za pomocą program[...]
EN The parameters of car starters with permanent magnets and an epicyclic gear were calculated and analysed. The magnetic field under different load conditions and demagnetization resistance were analysed. The magnetic field analysis was carried out by means of the QuickField software based on the fini[...]
19
63%
Logistyka
2014 nr 3 2517--2522
PL W pracy zaprezentowano dwie metody prognozowania ruchu pasażerskiego na przykładzie portu lotniczego w Oslo. Pierwsza z metod opiera się na metodologii szeregów czasowych typu SARIMA, druga – na regresji liniowej. Odpowiedni model SARIMA został wybrany po analizie funkcji autokorelacji (ACF) i autok[...]
EN In the paper two methods of forecasting passengers traffic at the Oslo Airport were presented. The first one is based on SARIMA time series, the other on ordinary regression. The SARIMA model was selected on the basis of analysis of autocorrelation and partial autocorrelation functions of residuals [...]
20
51%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W celu przeanalizowania momentu elektromagnetycznego w komutatorowym silniku magnetoelektrycznym zastosowano dwuwymiarową, polową metodę analizy. Zamodelowano i przebadano maszynę o klasycznym rozwiązaniu obwodu magnetycznego oraz maszynę o podwyższonej odporności na odmagnesowanie przez zastosowani[...]
EN Two-dimensional finite element method for analysis of an electromagnetic torque of permanent magnet DC motor was applied. A permanent magnet DC motor with a classical magnetic circuit design and a motor with increased demagnetization resistance, obtained by using pole shoes, were modeled and investi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last