Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 42
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 4 138-139
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wykonanych na stanowisku badawczym, w skład którego wchodził młyn mułtistrumieniowy z dwudziestoma strumienicami. Do badań użyto kamienia wapiennego. Parametrem, który zmieniano w poszczególnych pomiarach, był czas mielenia, odległość oraz kąt nachylenia przegrody,[...]
EN Analysis of the work of multistream mit] and possibilities of its utiliza-tion in limestone crumbling is presented in the paper. An influence of chosen construction parameters of mill on crumbling effect was exa-mined. The experimental setup consisted of multi-stream millwith twenty ejectors. The di[...]
2
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2012 Vol. 79, nr 5 396--399
PL Rozdrabianie kruchych materiałów stałych stwarza coraz większe problemy, ponieważ w wielu przemysłach, np. metalurgicznym, rośnie zapotrzebowanie na materiały o coraz drobniejszym uziarnieniu. Rozdrabnianie w zakresie superdrobnego przemiału charakteryzuje się zupełnie różnymi, w stosunku do tradycy[...]
EN Comminution of brittle solids materials poses a growing problem, because in many industries such as metallurgical, demand for very small grain materials increases. Milling in the super-fine range is characterized by a completely different balances of the forces affected the comminuted grain in compa[...]
3
63%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono możliwość wykorzystania strumieniowego sposobu rozdrabniania do mechanicznej aktywacji sorbentu wapniowego. Przedstawiono wyniki odsiarczania spalin w wyniku wprowadzenia sorbentu uprzednio rozdrobnionego do kanału spalinowego oraz porównano je z wynikami efektu odsiarczania w przypadk[...]
EN The paper presents the possibility of using the jet milling method for mechanical activation of calcium sorbent. The results of desulfurization of flue gas resulting from introduction of a previously comminuted sorbent to a flue were compared with the results of desulfurization in the case of jet mi[...]
4
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W pracy przedstawiono model oceny rozmiaru najgrubszych ziaren węgli kamiennych rozdrabnianych w kruszarce młotkowej. Wykonano obliczenia numeryczne i porównano je z wynikami analiz ziarnowych. Numeryczna prognoza oceny rozmiaru ziaren najgrubszych w procesie kruszenia węgla pozwoli na wyeliminowani[...]
EN In the paper a model for the size assessment of the coarsest grains of coals comminuted in a hammer crusher is presented. Numerical computations were performed and then compared them with grain size analysis results. Numerical prediction of the size assessment of the coarsest grains in the coal comm[...]
5
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2014 Vol. 81, nr 10 697--701
PL Współczesne kamery termowizyjne dzięki zaawansowanej technologii wytwarzania detektorów podczerwieni charakteryzują się dużą rozdzielczością temperaturową i przestrzenną. Jednocześnie są one stosunkowo małe, lekkie i pobierają niewielkie ilości energii. Cechy te sprawiają, iż termowizja w podczerwie[...]
EN Modern thermal imaging cameras thanks to advanced technology of infrared detectors are characterized by high temperature and spatial resolution. At the same time they are relatively small, lightweight, and consume small amounts of energy. These features make the infrared thermography a very convenie[...]
6
63%
Archiwum Energetyki
2013 T. 43, nr 1/2 109--116
PL Przedstawiono możliwości wykorzystania rozdrabniania strumieniowego jako mechanicznej aktywacja sorbentu wapniowego. Połączenie procesów rozdrabniania i odsiarczania spalin daje pozytywne wyniki, przy czym efekt odsiarczania jest lepszy w odniesieniu do procesu rozdrabniania rozłącznego w czasie od [...]
EN In the paper the possibility of using the streaming method of grinding as mechanical activation of calcium sorbent is presented. The combination of processes of grinding and fumes desulfurization gives positive results. The desulfurization effect is better in this case in relation to the grinding pr[...]
7
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2013 Vol. 80, nr 5 388--391
PL Rozdrabianie materiałów ziarnistych stwarza coraz większe problemy, ponieważ w wielu dziedzinach życia rośnie zapotrzebowanie na materiały o coraz drobniejszym uziarnieniu, a jednocześnie zauważalna jest tendencja oszczędzania energii. Ponadto w przypadku super drobnego przemiału zauważalny jest wzr[...]
EN Comminution of granular materials creates more problems, because in many areas of life demand for materials with increasingly finer particle size is increasing and, at the same time, the tendency of energy saving is noticeable. In addition, the increase in the role of surface forces in relation to m[...]
8
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2015 Vol. 82, nr 11 722--726
PL W artykule przedstawiono wyniki obliczeń współczynników wnikania ciepła (całkowitego, konwekcyjnego i radiacyjnego) uzyskane dla wsadu w kształcie walca nagrzewanego w elektrycznym piecu komorowym. Obliczenia wykonano na drodze numerycznej, z wykorzystaniem metody różnic skończonych. Do wykonania ob[...]
EN The article presents the results of a calculation of heat transfer coefficients (total, convection and radiation) obtained for the charge in the form of a cylinder to be heated in the electric furnace chamber. The calculations were performed numerically using the finite difference method. To the cal[...]
9
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2017 Vol. 84, nr 5 225--228
PL W artykule przedstawiono problem przewodzenia kontaktowego występującego podczas procesów obróbki cieplnej stalowego wsadu porowatego. Podstawą do przeprowadzonej analizy były wyniki badań eksperymentalnych efektywnej przewodności cieplnej kef płaskich złóż prętów o różnym sposobie ułożenia (przesta[...]
EN The article presents problem of thermal contact conduction during heat treatment processes of steel porous charge. Experimental research results of effective thermal conductivity kef of flat bar beds with various arrangements (shifted, serial and crossed) were used in this analysis. Tests were reali[...]
10
51%
Rynek Energii
2012 Nr 5 53--58
PL W aspekcie wyzwań ekologicznych niezmiernie ważnym problemem jest właściwa praca ciepłowni miejskich. W większości są one zasilane węglem kamiennym. Tak więc w kontekście ograniczonych możliwości finansowych w wielu przypadkach jedynym sposobem dalszej eksploatacji ciepłowni jest jej modernizacja. W[...]
EN The appropriate work of heating plant is an extremely important issue in terms of environmental challenges. In most cases, they are powered by coal. Thus, in the context of the limited financial capabilities in many cases, the modernization of heating plant is the only way to continue its operation.[...]
11
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 11 144-146
PL Praca zawiera wyniki badań rozdrabniania materiałów kruchych. Efekt procesu rozdrabniania można mierzyć wieloma parametrami. Jednym z najbardziej istotnych jest skład ziarnowy produktu. W pracy przedstawiono wyniki wykorzystania elektronicznego analizatora wielkości ziaren do oceny procesu rozdrabni[...]
EN The subject the paper are the results of grinding brittle materials. The effect of the grinding process can be measured by several parameters. One of the most important parameters is the particle size distribution of a product. The paper presents the results of using an electronic particle size anal[...]
12
51%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN It the article was conducted the analysis of work of multistream mill - the risibility of utilization to crumbling the calcium slide and the influence of chosen of parameter construction mill and time of measurement was examined on effect crumbling. Research were conducted on experimental stand whic[...]
13
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 3 268--269
PL W pracy przedstawiono możliwości zastosowania oprogramowania CHEMKIN-PRO w procesach spalania i współspalania biomasy. W oparciu o wstępne badania doświadczalne sformułowano warunki początkowe do procedury modelowania, a następnie przeprowadzono symulacje numeryczne, których efektem było wyznaczenie[...]
EN Possibility of employing the CHEMKIN-PRO software in biomass combustion and co-combustion processes is presented in the paper. Based on preliminary laboratory experiments, the initial conditions for modeling procedure were formulated. Subsequently, numerical simulations leading to the determination [...]
14
51%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2011 Vol. 78, nr 5 452--455
PL W pracy przedstawiono metodykę określania składu ziarnowego produktu rozdrabniania materiałów kruchych z wykorzystaniem teorii procesów Markowa. Celem weryfikacji wyników modelu wykonano badania na stanowisku badawczym młyna strumieniowo- -fluidyzacyjnego. Do badań użyto nadawę piasku kwarcowego. Pa[...]
EN In the paper the methodology for determining the grain size distribution of the comminution product of fragile materials using the theory Markov processes is presented.. The verification of the results of model tests were performed on the stand of the mill-stream fluidized bed. The study was a feed [...]
15
51%
Archiwum Spalania
PL Węgiel kamienny i brunatny są podstawowymi surowcami energetycznymi w Polsce. Jest on ponadto wykorzystywany w wielu innych dziedzinach gospodarki - w hutnictwie, koksownictwie, przemyśle chemicznym, farmakologicznym itp. Tylko w nielicznych przypadkach wykorzystuje się węgiel nierozdrobniony. Pods[...]
EN Coal and lignite are the primary energy resources in Poland. It is also used in many other areas of the economy - in metallurgy, coke, chemical, pharmacological, etc. Only in rare cases, coal is used not fragmented. The basic parameter of the process of grinding the size distribution of the product[...]
16
51%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Chemiczna i Procesowa / Politechnika Łódzka
2000 Z. 27 189-196
PL W pracy przedstawiono możliwość numerycznego oznaczenia składu ziarnowego produktu rozdrobnienia swobodnego w oparciu o prawo podziału Maxwella-Boltzmana. Przedstawiony model numerycznej predykcji tego składu zweryfikowano wynikami laboratoryjnych analiz ziarnowych produktu rozdrobnienia dwóch rodza[...]
EN In the paper a numerical possibility of particle size distribution of free comminution in support is presented. This model is based on the Maxwell-Boltzmann law. The presented model was verified with results laboratory analyses product of crumbling of two kinds of material: large monolithic grain an[...]
17
51%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2014 Vol. 81, nr 5 345--348
PL W pracy zaprezentowano możliwość zastosowania zjawiska fluidyzacji do precyzyjnego dozowania w różnych technologiach przemysłowych materiałów ziarnistych. Przedstawiono analizę wpływu wybranych parametrów na efektywność przesypu tych materiałów przez fluidalną śluzę powietrzną. Badania przeprowadzon[...]
EN The possibility of using fluidization phenomena for precise dosing of granular materials in a variety of industrial technology is presented in the paper. The analysis of the influence of selected parameters on the pouring efficiency of these materials by fluidized pneumatic sluice is presented. The [...]
18
51%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2014 Vol. 81, nr 11 746--754
PL Artykuł przedstawia badania eksperymentalne związane z wyznaczaniem oporu cieplnego złącz Rzl występujących w wiązkach stalowych prętów kwadratowych. Wiązki takie są jednym z przykładów stalowego wsadu porowatego, jaki spotykamy w procesach obróbki cieplnej wyrobów stalowych. Opór cieplny złącz wyra[...]
EN The article presents experimental research associated to the determination of the thermal resistance joints Rzl occurring in bundles of steel square bars. Such bundles are one of the examples of a porous steel charge that are met in the processes of heat treatment of steel products. The thermal resi[...]
19
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL Zastosowanie zjawiska fluidyzacji w wielu gałęziach przemysłu spowodowało intensyfikację przebiegu zjawisk, stanowiących istotę technologii przemysłowych. W przypadku młyna strumieniowo-fluidalnego ziarna materiału warstwy różnią się nie tylko prędkością przemieszczania wzdłuż wysokości warstwy, ale[...]
EN Application of fluidization phenomenon in many industries resulted in the intensification of the course of events, which are the essence of industrial technology. In the case of a fluidized-bed jet mill grains of the bed material are differ not only in speed of motion along the height of the bed, bu[...]
20
51%
Chemik
2013 Vol. 67, nr 10 856--862
PL W artykule przybliżono istotę procesu spalania paliw stałych. Na przykładzie węgla zaprezentowano mechanizm powstawania SOx, a także metody usuwania tlenków siarki ze spalin. Pokazano też praktyczne rozwiązania ograniczania emisji SOx oraz korzyści płynące z wykorzystania metod[...]
EN This paper outlines the nature of the combustion process of solid fuels. Using coal for example, the mechanism of SOx formation was presented, as well as methods of elimination of sulphur oxides from exhaust fumes. Also, the paper discusses the practical solutions for reducing SOx
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last