Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Drogownictwo
2010 nr 3 90-97
PL Drogowe bariery ochronne są mniej bezpieczne dla motocyklistów niż dla użytkowników pojazdów czterokołowych i mogą być przyczyną poważnych urazów ciała lub śmierci. Autor przedstawił wyniki prób zderzeniowych i ich analizy. Skutki zderzenia z barierą zależą od pozycji motocykla (pionowa, pozioma) i [...]
EN Road safety barriers are more dangerous for motor cyclists than for users of four wheel vehicles and they may cause serious injury or death. The author presented the results of crush tests and their analysis. Consequences of collision with the barrier depend on motorcycle position (horizontal or ver[...]
2
100%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
PL W artykule przedstawiono stanowisko badawcze składające się z modułu z prowadnicą liniową, sterowanego napędem serwokrokowym Ezi-SERVO PlusR, które służy do testowania i rozwijania termoanemometrycznych metod pomiarowych wykonanych w Instytucie Mechaniki Górotworu PAN. Scharakteryzowano zastosowany [...]
EN In this paper experimental system that consist of linear motor unit supplied by closed loop stepping motor Ezi-SERVO PlusR was described. The system is dedicated to verifying and developing method to measure air flow velocity in Strata Mechanics of the Polish Academy of Sciences. Technical parameter[...]
3
100%
Magazyn Autostrady
2006 Nr 5 16--21
PL Podstawowe funkcje, zadania oraz rozwiązania techniczne osłon energochłonnych zostały omówione szczegółowo w „Magazynie Autostrady” nr 4/2006 w artykule pt.: „Drogowe osłony energochłonne – rozwiązania techniczne”. Osłony energochłonne są czynnymi urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego – tzn. u[...]
4
63%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy eksperymentalnej przepływu powietrza z wykorzystaniem Cyfrowej Anemometrii Obrazowej PIV (ang. Particle Image Velocimetry). Przedmiotem badań był przepływ turbulentny w fizycznym, uproszczonym modelu ściany z chodnikiem wentylacyjnym w kształcie litery T. Bada[...]
EN This paper presents the results of experimental investigations of turbulent air flow in the physical model of mine ventilation duct. The object investigated consists of airways (headings) arranged in a T-shape. Using PIV method instantaneous, three dimensional velocity fields were determined. Acquis[...]
5
63%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
PL Fale cieplne w poruszającym się płynie mogą być wykorzystane do absolutnego pomiaru bardzo małych prędkości przepływu. W pracy przedstawiono numeryczne rozwiązanie modelu propagacji fal cieplnych w płynącym powietrzu metodą siatek. Analizie poddano dwuwymiarowy rozkład temperatury za liniowym źródłe[...]
EN Thermal waves can be used for absolute measuring of very small velocity of fluid. This paper presents a numerical solution of the model of thermal wave propagation in the air using fi nite difference method. Two-dimensional temperature distribution in the wake of linear source of sinusoidal and rect[...]
6
63%
Energetyka Cieplna i Zawodowa
2017 Nr 2 56--61
PL Wstępne wyniki pomiarów instalacji pilotażowej powstałej w ramach projektu MERITS świadczą o możliwości zastosowania kompaktowego, sezonowego magazynowania energii pochodzącej z promieniowania słonecznego z wykorzystaniem metody termochemicznej. Szczególnym osiągnięciem jest przeniesienie po raz pie[...]
7
51%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
PL W pracy przedstawiono rozwiązanie numeryczne równania propagacji fal cieplnych w płynącym gazie. Analizowano równanie liniowe oraz nieliniowe, z zależną od temperatury dyfuzyjnością temperaturową gazu. Wyniki obliczeń porównano z danymi pomiaru pól temperatury w płynącym powietrzu. Zaobserwowano wpł[...]
EN In this paper numerical solution of thermal wave propagation in a flowing gas was presented. Linear as well as nonlinear equation of heat transport equation was solved. The results were compared with experimental data. Nonlinear relation for thermal diffusion in the function of temperature affects t[...]
8
51%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
PL W artykule opisano konstrukcję i parametry metrologiczne nowo wybudowanego tunelu aerodynamicznego o obiegu zamkniętym. Szczegółowo opisano segmenty tunelu stanowiące o właściwościach jego pracy. Opisano również system sterowania i kontroli pracą tunelu oraz systemy pomiarowo-kontrolne. Przedstawion[...]
EN This paper provides description of construction and metrological parameters of a newly built wind tunnel with a closed loop. Subsequent separable units constituting the working parameters of the tunnel as well as control- -measurement systems are described in detail. Apparatus dedicated to non-invas[...]
9
51%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
PL W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych zaburzenia pola prędkości wynikającego z umieszczenia w przepływie powietrza anemometru skrzydełkowego. Badania przeprowadzono w tunelu aerodynamicznym o zamkniętym obiegu. W pomiarach wykorzystano optyczną technikę pomiarową zwaną cyfrową anemometr[...]
EN The disturbance of velocity field in the wake of a vane anemometer was investigated. Experimental research was conducted in a wind tunnel with a closed loop. For the measurement process, Particle Image Velocimetry method was used to visualize the flow structure and evaluate the instantaneous, two-di[...]
10
45%
Przegląd Górniczy
PL W artykule przedstawiono metodę i wyniki analizy wzorcowego przepływu do testowania właściwości dynamicznych anemometrycznych przyrządów wentylacyjnych, na przykładzie modułu wymuszeń dynamicznych umieszczonego w tunelu aerodynamicznym. W metodzie analizy przepływu wykorzystano techniki pomiarowe zw[...]
EN This paper presents the method and the results of analysis of the standard flows used in researches of anemometric measuring systems properties. The method was presented on the basis of the nonstationary flow generated by the dynamic flow generator, which was a part of the wind tunnel. To describe t[...]
11
39%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
PL Wykonano pomiary przepływu powietrza opływającego anemometr skrzydełkowy typ μAs o średnicy 100 mm. Przepływ był wymuszane za pomocą tunelu aerodynamicznego o zamkniętym obiegu. Analizie poddane były obszary napływu na anemometr oraz zaburzeń przepływu za anemometrem. Zastosowana technika pomiarowa [...]
EN Airflow through the μAs Vane Anemometer with measuring head diameter of 100 mm was investigated. The flow was maintained in a wind tunnel with a closed circuit. Regions of inflow on the Anemometer and flow disturbances behind were analyzed. Particle Image Velocimetry was used to determine profiles a[...]
12
39%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
PL Praca poświecona jest zastosowaniu nowoczesnych optycznych technik pomiarowych do analizy stanu deformacji próbki podczas testu jednoosiowego ściskania. W ramach badań wykonano serie testów jednoosiowego ściskania na próbkach prostopadłościennych, podczas których wyznaczano odkształcenia lokalne i g[...]
EN The work is devoted to the application of modern optical measurement techniques for the analysis of the deformation of the sample during uniaxial compression test. In the study a series of uniaxial compression tests on rectangular rock specimens was made. During the tests the local and global deform[...]
13
39%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
PL W artykule przedstawiono analizę właściwości dynamicznych termoanemometrów stosowanych jako wzorce dynamiczne w pomiarach niestacjonarnych przepływów prędkości. Na podstawie wybranych termoanemometrycznych czujników do pomiaru prędkości przepływu dokonano analizy generowanego sygnału prędkości przez[...]
EN The article presents the analysis of the dynamic properties of the hot-wire sensor utilized as the measurement standard in case of the non-stationary flow condition. The analysis of the flow signal generated by the non-stationary flow generator was realized on the basis of the selected hot-wire anem[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last