Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2002 T. 81, nr 6 380-385
2
100%
Przemysł Chemiczny
2001 T. 80, nr 8 338-342
3
100%
Przemysł Chemiczny
2005 T. 84, nr 7 520-528
4
100%
Chemik
PL Omówiono obecną wielkość produkcji HF z fluorytu i H2SiF6 z fosforytów oraz strukturę ich zastosowania. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność pełnego zagospodarowania H2SiF6 z rozcieńczonych odpadowych roztworów z produkcji kwasu fosforowego i otrzymywanych z niego nawozów fosforowych. Przedstawi[...]
EN The current state in the volumes of HF produced from acid fluorspar, and H2SiF6 recovered in the fertilizer industry, as well as their consumption structure are presented. A special attention was paid to the problem of possible total utilization of H2SiF6 contg. dilute waste solution (pond waters) a[...]
5
100%
Chemik
PL Podano charakterystykę krzemionki napełniaczowej strącanej, przeznaczonej dla "zielonych" opon o ulepszonych właściwościach użytkowych. Omówiono metody otrzymywania i modyfikowania krzemionki silanowymi środkami sprzęgającymi. Przedstawiono krótko wyniki badań nad otrzymywaniem i modyfikacją krzemio[...]
EN Characteristic of a modified precipitated silica filler for "green tyres" with improved application properties are given. Methods for making and modifying silica with silane coupling agents are discussed. Results of the investigations into silica precipitation and modification performed for this pur[...]
6
100%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Technologii Nieorganicznej
1998 Nr 547 177-180
PL Zarówno syntetyczne jak i naturalne zeolity, czyli uwodnione krystaliczne glinokrzemiany metali alkalicznych i ziem alkalicznych, o specyficznej strukturze szkieletowej, mają doskonałe właściwości jonowymienne i sorpcyjne, które predestynują je do wielu zastosowań w różnych dziedzinach życia. Ogólni[...]
EN Natural and synthetic zeolites are extremely well suited to a wide variety of applications. One of the more important their properties is the ability to absorb heavy metal ions. The metal loaded zeolites may be immobilized, i.e., vitrified and encased in concrete. However, there are some methods for[...]
7
100%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Technologii Nieorganicznej
1998 Nr 547 185-188
PL Boran cynku o przybliżonym wzorze chemicznym 2ZnOˇ3B2O3ˇ3,5H2O stosowany jest jako wielofunkcyjny opóźniacz palenia tworzyw sztucznych, kauczuków i gumy. Opracowano sposób jego wytwarzania z tlenku cynku i kwasu borowego. Mieszaninę reagentów złożoną z ZnO i H3BO3 (użytych w stosunku molowym 1:3) do[...]
EN A method is presented for preparing crystalline zinc borate, 2ZnOˇ3B2O3ˇ3,5H2O, from zinc oxide and orthoboric acid. The mixture of reagents, composed of ZnO and H3BO3 used in a mole ratio of 1:3, was added slowly to a boric acid solution having concentration 15÷17%. The process is carried out by a [...]
8
100%
Chemik
1998 Nr 4 92-93
PL Produkcja kwasu fosforowego i nawozów fosforowych wiąże się w wydzielaniem gazowych związków fluoru (HF+ SiF4), które można częściowo odzyskiwać w postaci kwasu fluorokrzemowego o stężeniu 12 + 25% H2SiFs i przerabiać na użyteczne produktu fluorowe. Oprócz tego w przemyśle nawozowym powstają równie[...]
9
100%
Chemik
1998 Nr 1 3-5
PL Podano charakterystykę krystalicznych krzemianów sodu o strukturze warstwowej, ze szczególnym uwzględnieniem dwukrzmu soli, Na2Si2O5. Omówiono jego własności, otrzymywanie i kierunki zastosowań. Przedstawiono opracowaną w IChN metodę otrzymywania produktu, zawirającego głównie o-Na2Si2O5 z domieszką[...]
10
100%
Chemik
11
100%
Chemik
1999 Nr 7 162-172
PL Omówiono problemy związane ze stosowaniem środków opóźniających palenie się polimerów. Przedstawiono dziedziny zastosowań, rodzaje opóźniaczy palenia i mecha-nizm ich działania. Scharakteryzowano trzy grupy opóźnia-czy palenia: nieorganiczne (Al(OH)3, Mg(OH)2, Sb203 i borany cynku), fosforoorganiczn[...]
EN Problems connected with application of flame retardants for polymers are discussed. Application areas, types of flame retardants and mechanism of their action are presented. Three following groups of flame retardants are featured: inorganic (Al(OH)3, Mg(OH)2, Sb203 and Zn-borates), or-ganophosphatic[...]
12
100%
Przemysł Chemiczny
13
80%
Polish Journal of Chemical Technology
EN Sodium water glass was modified with morphoactive agents added to the process of autoclave dissolving of solid water glass in water or later, during evaporative concentration of sodium silicate solution. Water dispersions of organic polymers and copolymers were used as modifiers. Modified sodium sil[...]
14
80%
Chemik
2000 Nr 8 215-219
PL Na podstawie Informacji literaturowych i badań własnych omówiono typ i strukturę anionów krzemianowych w roztworach krzemianu sodu (szkle wodnym), a także ich koloidalny charakter. Przedstawiono proponowane modele koloidalne oraz wyniki badań różnych autorów nad wielkością cząstek koloidalnych i roz[...]
EN Based on the literature information and the own investigations, the type and structure of silicate anions in sodium silicate solutions (water glass) as well as their colloidal nature are discussed. The colloidal models proposed are presented as well as the findings of different authors concerning th[...]
15
80%
Polish Journal of Chemical Technology
EN A method for the production of sodium trithiocarbonate by reacting carbon disulfide (CS,) with sodium sulfide (Na,S) in aqueous medium at a temperature of ca. 30°C has been developed. Under a 25% excess CS, with respect to the stoichiometry, the water content of 60%, and the reaction time of 5 h, a [...]
16
80%
Polish Journal of Chemical Technology
EN Nowadays, agricultural production is based on the use of manures, especially artificial fertilizers. Well-available phosphatic fertilizers are produced by the decomposition of natural phosphorites with mineral acids. During the production of fertilizers waste substances are formed, especially fluosi[...]
17
71%
Chemik
2000 Nr 7 194-197
PL W I części artykułu omówiono właściwości i mechanizm działania szkła wodnego sodowego, stosowanego jako spoiwo w odlewnictwie. Przedstawiono również wyniki badania wytrzymałości utwardzonej masy formierskiej przygotowanej z użyciem próbek szkła wodnego o różnym module krzemianowym (w zakresie 1,9-1-[...]
EN In the first part of the article, properties and working mechanism of sodium water glass used as binder in the foundry are discussed. Besides findings of strength of a hardened mold mix are presented. They were prepared by using water glass samples of different densities (1400 + 1500 g/dm3) and sili[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last