Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 40
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono wybrane algorytmy szyfrowania, wykorzystujące klucz symetryczny. Omówiono nowe algorytmy AES (Advanced Encryption Standards), wyłonione w wyniku konkursu ogłoszonego przez NIST. Porównano wydajność zaprezentowanych algorytmów. Pokazano możliwości implementacji układów do szy[...]
EN In the article chosen algorithms of encoding, using the symmetrical key has been presented. Advanced Encryption Standards algoritms choosing by National Institute of Standards and Technoogy has ben discused. E performance comparision of algoritms has been described.
2
100%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL W artykule zaprezentowano systoliczną realizację przetwarzania danych na przykładzie podstawowych operacji macierzowych: mnożenia macierzy przez wektor i wyznaczania splotu. Pokazano systoliczny algorytm realizujące procesy. Ostatni rozdział artykułu przedstawia, opracowany przez autora program do s[...]
EN A systolic realization of processing data on the example of basic matrix operations was presented in the article: of multiplying the motherland by the vector and outlining the tangle. Processes carrying the systolic algorithm out were shown. The last chapter of the article is showing, program worked[...]
3
100%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL Układy RFID są coraz powszechniej stosowane w wielu dziedzinach przemysłu. Wykorzystywane są w logistyce do automatycznej identyfikacji towarów. Układy te mogą być przeznaczone tylko do odczytu lub zawierać pamięć EEPROM, co umożliwia zaprogramowanie układu. W artykule przedstawiono sposób zapisu i [...]
EN RFID tags are often applied in many fields of industry. They are used in the logistics for the automatic identification. These circuits can be assigned only to the read mode or to contain the EEPROM. In the article there has been presented a method of read and write information in the PCF79330 tags.
4
100%
Logistyka
2015 nr 3 3982--3987, CD 1
PL Szybkość systemów cyfrowych (w tym nowoczesnych komputerów) ograniczają zjawiska związane ze stratami energii i wydzielaniem ciepła. Rozwiązaniem alternatywnym jest wykorzystanie logiki rewersyjnej w syntezie systemów cyfrowych. W artykule przedstawiono podstawowe bramki rewersyjne i metody ich mode[...]
EN The speed digital systems (including modern computers) limit the phenomena associated with energy losses and heat generation. An alternative is to use a reversible logic synthesis digital systems. The article presents the reversible gates and methods of modeling in VHDL
5
100%
Logistyka
2014 nr 6 8830--8837
PL Głównym problemem w rzeczywistym funkcjonowaniu systemów cyfrowych są występujące w nich zjawiska szkodliwe. Występowanie tych zjawisk związane jest z różnymi czasami propagacji sygnałów przez bramki. W artykule pokazano metody wykrywania i likwidacji hazardów w systemach cyfrowych. Przedstawiono dw[...]
EN The main problem in the real functioning of the digital systems are found in these harmful phenomena. The occurrence of these phenomena is related to the different times of the signals by the gateway. This article presents methods for the detection and elimination of hazards in digital systems. The [...]
6
100%
Archives of Transport System Telematics
EN Currently traffic control systems in place relay systems used microprocessor systems. A better solution may be the use of reversible logic in the synthesis of digital control systems. The main problem in the design of reversible logic is the transformation of the description of the system from the f[...]
7
63%
Logistyka
PL Współczesne systemy sterowania z zastosowaniem techniki cyfrowej, ze względu na znaczne zwiększenie stopnia integracji wymagają weryfikacji poprawności układu cyfrowego już na etapie projektu wstępnego. Jest to realizowane przez symulację opisu logicznego układu. W artykule przedstawiono metody symu[...]
EN Modern control systems using digital techniques, due to the significant increase in the degree of integration require validation of a digital circuit at the stage of preliminary design. This is done by simulating the logical description of the system. The article presents methods for simulation of d[...]
8
63%
Logistyka
2014 nr 3 5212--5222
PL W referacie omówiono technikę- modulacji AltBOC wraz z jej głównymi własnościami. Wyjaśniono istotę jej generowania oraz. Zaprezentowano również podstawowe problemy, jakie należy rozważyć przy opracowaniu modelu matematycznego, aby uzyskać jak najlepszą dokładność obiektu będącego w ruchu.
EN The paper describes a technique-modulation AltBOC with its main properties. Explained the essence of her generation, and. Also presented the basic problems that need to be considered when developing a mathematical model to obtain the best accuracy of the moving object.
9
63%
Logistyka
2014 nr 3 5223--5232
PL W artykule zaprezentowano model matematyczny opisujący proces wyznaczania prędkości pojazdu wyposażonego w odbiornik nawigacji satelitarnej systemu GNSS bazujący na pomiarze pseudoodległości. Dotychczas w odbiornikach GNSS wykorzystywane jest rozwiązanie znane z lekcji fizyki. Mianowicie, aby uzyska[...]
EN The paper presents a mathematical model describing the process of determining the speed of a vehicle equipped with satellite navigation receiver system based on GNSS pseudorange measurement . So far, GNSS receivers used is the solution known from physics . Namely, in order to get the vehicle's speed[...]
10
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 142--145
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z syntezą systemów cyfrowych z wykorzystaniem bramek rewersyjnych. W pierwszej części omówiono podstawowe funkcje realizowane przez bramki kwantowe. W drugiej części zostały pokazane symulacyjne modele bramek, zrealizowane w języku VHDL (VHSIC Hardware D[...]
EN The article presents issues related to the synthesis of digital systems using reversible gates. The first part discusses the basic functions performed by the quantum gate. In the second part of the shown simulation models of goals realized in VHDL (VHSIC hardware description language) .model used in[...]
11
63%
Przegląd Komunikacyjny
2016 Nr 12 11--14
PL W ramach prowadzonego projektu w Zakładzie Systemów Sterowania w Transporcie jest opracowywany system automatycznego gromadzenia danych eksploatacyjnych i system automatycznego prognozowania stanu urządzeń SRK. W ramach projektu został opracowany prototypowy układ do bezprzewodowego pomiaru prądów s[...]
EN As part of the project in the Department of Control Systems in Transport is developed system of automatic data collection supplies and automatic forecasting status of Railway signaling Systems. The project was developed prototype system for wireless measurement of currents drive motor together with [...]
12
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 271--274, CD
PL W artykule został przedstawiony, opracowany przez autorów prototyp licznikowego systemu kontroli niezajetości torów. Układy stosowane obecnie na kolei oparte są na technice komputerowej. Autorzy proponują zastosowanie klasycznej techniki cyfrowej w budowie układów srk.
EN In the article was presented, developed by the authors of the axle counter prototype. The current rail systems are based on computer technology. The authors propose the use of classical digital technique in the construction of atc systems.
13
63%
Logistyka
2015 nr 3 3976--3981, CD 1
PL W artykule przedstawiono sposób sprzętowej realizacji przetwarzania systolicznego w układach FPGA. Pokazano możliwości wykorzystania algorytmów systolicznych w przetwarzaniu obrazów. Opracowany program pozwala na weryfikacje algorytmu i wygenerowanie opisu układu w języku VHDL.
EN This article shows you how to perform hardware systolic processing in FPGA. Showing the possibilities of using systolic algorithms for image processing. Developed program allows you to generate a verification algorithm and system description language VHDL.
14
63%
Logistyka
2014 nr 6 8825--8829
PL Wykorzystanie komputerów PC w połączeniu z dedykowanym oprogramowaniem znacznie zwiększa możliwości przyrządów laboratoryjnych. W artykule przedstawiono oprogramowanie przeznaczone do sterowania zasilaczami z rodziny LPS-300. Prezentowany program umożliwia sterowanie zmianami napięcia i prądu wyjści[...]
EN The use of PCs in conjunction with dedicated software significantly enhances the capabilities of laboratory instruments. The paper presents software designed to control the power supply of the family LPS-300. Presented program allows you to control changes in output voltage and current at the time t[...]
15
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1573--1577, CD
PL W artykule przedstawiony został zarys rozszerzonej rzeczywistości, która jest technologią informatyczną należącą do jednych z najbardziej efektywnych sposobów podnoszenia, jakości i sprawności zarządzania systemami wykorzystywanymi w logistyce. Umożliwiają sprawniejsze wyszukiwanie oraz zarządzanie [...]
EN The extended reality draft has been presented in the article which is an information technology belonging to one of the best ways of increasing quality and efficiency of managing systems used in logistics. They allow more efficient searching and materials management as well as quick information gath[...]
16
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1654--1657
PL W artykule przedstawiony został zarys technologii informatycznch, które stosowane są z powodzeniem we wspomaganiu logistyki. Omówiony został system automatycznej identyfikacji i przetwarzania danych AIDC. Wykorzystywany jest do automatycznego śledzenia oraz gromadzenia danych przy pomocy wielu techn[...]
EN The draft of information technologies used to support logistics has been presented in the below article. The AIDC system for automatic identification and data computing has been described. It’s used for automatic tracking and storing date with the help of multiple information technologies and with t[...]
17
63%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2015 Nr 3(107) 43--48
PL Zwiększenie stopnia integracji w układach scalonych pozwoliło na budowę urządzeń srk realizujących coraz bardziej rozbudowane funkcje. Wzrost stopnia złożoności systemów sterowania oraz znaczne ich rozproszenie powodują powstanie nowych problemów związanych z eksploatacją i zarządzaniem bezpieczeńst[...]
EN Increasing the degree of integration in integrated circuits allows for the construction of railway traffic control devices realizing more and more powerful functions. The increase in the complexity of control systems and a significant level of their scattering gives rise to new problems related to t[...]
18
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 113 241--253
PL Systemy sterowania ruchem kolejowym (srk) działają często w trudnych warunkach, a ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie bezpiecznego i sprawnego ruchu pojazdów kolejowych. W związku z tym istotne jest pozyskiwanie informacji eksploatacyjnych o urządzeniach srk na podstawie różnych badań eksploat[...]
EN The railway traffic control systems often work in different exploitation conditions and their purpose is to ensure safe and efficient movement of rail vehicles and the implementation of complex transport tasks. Therefore, it is essential to obtain exploitation information about railway traffic contr[...]
19
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 113 411--420
PL Eksploatacja systemów sterowania ruchem kolejowym (srk) wymaga ciągłego dostarczania informacji o stanie urządzeń. Projektowany w ramach prowadzonej pracy badawczej system ekspercki dokonuje ciągłej analizy stanu systemów. Aby zapewnić pracę systemu w czasie rzeczywistym konieczne jest stosowanie au[...]
EN Operation of train control systems requires a continuous supply of information about the status of devices. Designed as part of their research work expert system performs continuous analysis of the state system. To ensure the operation of the system in real time, it is necessary to use automatic dat[...]
20
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Szybkość systemów cyfrowych (w tym nowoczesnych komputerów) ograniczają zjawiska związane ze stratami energii i wydzielaniem ciepła. Rozwiązaniem alternatywnym jest wykorzystanie logiki rewersyjnej w syntezie systemów cyfrowych. W artykule przedstawiono podstawowe bramki rewersyjne oraz przykład ich[...]
EN The speed digital systems (including modern computers) limit phenomena associated with energy losses and heat generation. An alternative is to use in the synthesis of reversible logic digital systems. The article presents the main gate reverse and an example of their use in the synthesis of digital [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last