Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL W niniejszym artykule badano efektywność usuwania zanieczyszczeń organicznych oraz azotu z odcieków pochodzących ze składowiska odpadów komunalnych, stosując metodę osadu czynnego (reaktor SBR) (1[stopień] układu) oraz adsorpcję na węglu aktywnym (2[stopień] układu). W oczyszczanych odciekach stężen[...]
EN The effectiveness of organics and nitrogen removal from municipal landfill leachate using activated sludge (SBR reactor) (1[degree]) and adsorption on activated carbon (2[degree]) were studied. In treated leachate concentration of organic substances expressed as BOD5 and COD equaled 721 mg/dm[^3] an[...]
2
100%
Ecological Chemistry and Engineering. S
PL Przedstawiono charakterystykę zanieczyszczeń organicznych występujących w odciekach pochodzących ze składowisk odpadów komunalnych z uwzględnieniem związków uznawanych za niebezpieczne, w tym BTEX, WWA (PAH) i związków chloroorganicznych. Omówiono zależność pomiędzy wiekiem składowiska a rodzajem i [...]
EN The characteristic of organic substances in municipal landfill leachate was presented and the influence of landfill age on organics concentrations was discussed. The occurrence of hazardous compounds like BTEX, polyaromatic hydrocarbons (PAH) and chlorinated compounds were analyzed. Moreover, the mo[...]
3
63%
Inżynieria Ekologiczna
2012 Nr 28 81-93
PL Celem pracy była ocena wpływu kompostowania osadów ściekowych z odpadami lignocelulozowymi na przemiany materii organicznej, w tym substancji humusowych, związków azotu oraz zawartość metali ciężkich i ich form chemicznych. Proces prowadzono w układzie dwustopniowym (1o napowietrzany bioreaktor, 2o [...]
EN The aim of this study was to assess the impact of sewage sludge composting in mixture with lignocellulosic waste on the transformations of organic matter, therein humic substances, nitrogen compounds, heavy metals and their chemical forms. Composting in two-stage system (1o aerated bioreactor, 2o pe[...]
4
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2010 Nr 11 36-39
PL Analiza procesu kompostowania osadów ściekowych w mieszaninie z odpadami lignocelulozowymi w układzie dwustopniowym Podczas kompostowania odnotowano wzrost pojemności sorpcyjnej oraz spadek wartości współczynników Q2/6, Q2/4 i Q4/6 w wyciągu alkalicznym z kompostu, co wskazuje na humifikację mate[...]
EN Analysis of the process of composting sewage sludge mixed with lingo-cellulose waste in a two-grade system. During composting, the increase of sorption capacity and decrease of Q2/6, Q2/4 and Q4/6 co-efficients were observed in the alkaline compost extract, which indicates organic matter humificatio[...]
5
63%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL W artykule analizowano przemiany materii organicznej oraz związków azotu podczas kompostowania osadów ściekowych. Wykazano, że ubytek materii organicznej wyniósł 18%, a szybkość degradacji materii organicznej na pryzmie kształtowała się na poziomie 0,46 g/kg s.m. x d. Stosunek C/N w dojrzałym produk[...]
EN In this article, transformations of organic matter and nitrogen compounds during sewage sludge composting were analyzed. It was shown that the organic matter degradation was 18% and the rate of organic matter decomposition was 0.46 g/kg d.m. x d. In mature compost C/N ratio equaled 17.8, but in mine[...]
6
63%
Archives of Environmental Protection
PL Praca zawiera wyniki badań dotyczące możliwości wykorzystania melasy - produktu odpadowego powstającego w przemyśle cukrowniczym - jako źródła węgla organicznego w procesie denitryfikacji. Badano wpływ hydrolizy melasy oraz stosunku ChZT/N (6,0; 5,0; 4,0) na efektywność i kinetykę procesu. Określono[...]
EN The paper presents the results of an experiment with sugar-industry waste (molasses) as an organic carbon source for denitrification. The investigations concern the influence of untreated molasses and molasses after pretreatment (hydrolyzed molasses) and variable COD/N ratio (6.0; 5.0; 4.0) on denit[...]
7
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2008 Nr 2 24-28
EN Microorganisms used in the process of enzymatic hydrolysis. Pro-cess" conditions and its effectivity. Comparison of hydrolysis me-thods for lignocellulose waste. Fermentation of the described waste and proper technological systems.
8
63%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL W niniejszym artykule badano efektywność usuwania zanieczyszczeń organicznych z odcieków składowiskowych metodą adsorpcji na pylistym węglu aktywnym Norit SX2. Odcieki pochodziły z wysypiska ustabilizowanego, o czym świadczą wysoki odczyn (8,34) oraz niska zawartość związków organicznych wyrażonych [...]
EN In this study the adsorption of organic substances from municipal landfill leachate onto commercial powdered activated carbon Norit SX2 was investigated. The leachate originated from mature landfill, that was confirmed by high pH (8,34) and low concentration of organics expressed as COD (1007 mg/dm[[...]
9
63%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL W niniejszym artykule badano szybkość adsorpcji zanieczyszczeń organicznych z odcieków składowiskowych na pylistym węglu aktywnym Norit SX2, analizując stałe kinetyczne, tj. ilość zanieczyszczeń zaadsorbowanych w jednostce czasu Q[t] oraz stałą szybkości adsorpcji k[s]. Wykazano, że adsorpcja zaniec[...]
EN In this study, the kinetic of organics adsorption from landfill leachate onto powdered activated carbon Norit SX2 was investigated. The kinetic parameters, i.e. the mass of organics adsorbed versus time Q[t] and kinetic parameter in pseudo 2. order k[s] was analysed. It was shown that pseudo 2. kine[...]
10
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2008 Nr 1 29-32
EN Polymer contents in selected ligno-cellulose materials. Considering the differences in cellulose internal construction and characteristic features, fermentation process must be preceded by introductory processing; physical methods {mechanical processing, thermal decomposition), physical-chemical met[...]
11
63%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2017 nr 5-6 14--19
PL Nowe regulacje prawne dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi ograniczają możliwość składowania odpadów, jednak w Polsce jest to nadal powszechna metoda ich zagospodarowania. W pracy scharakteryzowano odcieki powstające na składowiskach oraz opisano wybrane fizykochemiczne metody ich oczyszczania.
EN New legal regulations concerning management of municipal waste limit the possibility of waste landfilling, but in Poland it is still a common method of disposal. This study characterizes the leachate produced in landfills and describes some of the physicochemical methods of leachate treatment.
12
51%
Inżynieria Ekologiczna
2012 Nr 28 32-42
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące możliwości usuwania azotu z odcieków składowiskowych w procesie nitritacji-denitritacji. Proces prowadzono w reaktorach typu SBR. W celu uzyskania azotu azotanowego (III), jako końcowego produktu nitryfikacji, w reaktorach zastosowano dwie strategie napow[...]
EN The paper presents the results of the research concerning the possibility of nitrogen removal from municipal landfill leachate in nitritiation-denitritation. Process was carried out in SBR reactors. To obtain nitrate nitrogen (III) as the end product of nitrification, in the reactors two aeration st[...]
13
51%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL W artykule badano wpływ zwiększenia stopnia recyrkulacji wewnętrznej na efektywność denitryfikacji i stężenia azotu azotanowego w ściekach oczyszczonych. Badania prowadzono w skali technicznej, w oczyszczalni ścieków miejskich w Tyrowie k. Ostródy, pracującej w układzie z denitryfikacją wstępną. Wyk[...]
EN The increase of internal recirculation rate on denitrification efficiency and nitrate nitrogen concentration in treated wastewater was studied. The experiment was conducted in a full-scale wastewater treatment plant with primary denitrification, in Tyrowo near Ostróda. It was shown that increase of [...]
14
51%
Ochrona Środowiska
PL Określono wpływ obciążenia ładunkiem azotu amonowego reaktorów z ru-chomym złożem zawieszonym (MBBR), pracujących w układzie dwustopniowym, na skuteczność i szybkość przebiegu procesu nitryfikacji. Przeanalizowano również wpływ obciążenia na powstające produkty nitryfikacji. Wykazano, że przy obciąż[...]
EN The aim of this work was to ascertain how the loading of the two-stage moving bed biofilm reactor (MBBR) with ammonia nitrogen influences the rate, efficiency and products of the nitrification process. It was found that at a 1.1 gNH4+/m2d load the efficiency of ammonia nitrogen oxidation at the 1st [...]
15
51%
Ochrona Środowiska
PL W pracy udokumentowano możliwość wykorzystania gliceryny surowej (odpadu powstającego przy produkcji oleju napędowego z naturalnych olejów roślinnych, zwanego biodieslem), jako zewnętrznego źródła węgla organicznego podczas usuwania związków azotu z odcieków składowiskowych w procesie osadu czynnego[...]
EN This work documents possibility to use crude glycerine (by-product from biodiesel production) as an external organic carbon source in nitrogen removal from municipal landfill leachate by nitritation-denitritation in the activated sludge process. The process was carried out in the three sequencing ba[...]
16
51%
Ochrona Środowiska
PL W pracy przeanalizowano skuteczność i szybkość usuwania związków azotu ze ścieków w procesie denitryfikacji, przy stosunku [ChZT]/[N] równym 5,5 (SBR5,5) oraz skróconej denitryfikacji, przy stosunku [ChZT]/[N] równym 4,0 (SBR4,0), 3,0 (SBR3,0) i 2,0 (SBR2,0). Badania prowadzono w reaktorach typu SBR[...]
EN The efficiency and kinetics of nitrogen removal from wastewater by denitrification at [COD]/[N] ratio of 5.5 (SBR5.5) and shortcut denitrification at [COD]/[N] ratios of 4.0 (SBR4.0), 3.0 (SBR3.0), and 2.0 (SBR2.0) was investigated. The studies were conducted in SBR reactors with 24-hour cycle, usin[...]
17
51%
Ecological Chemistry and Engineering. S
2015 Vol. 22, nr 4 611--624
PL Celem badań była ocena wpływu wód po szczelinowaniu hydraulicznym na biocenozę osadu czynnego podczas oczyszczania ścieków miejskich w reaktorach SBR. Przeprowadzono 2 serie badawcze. W serii 1, kontrolnej, oczyszczano ścieki miejskie, w serii 2 - ścieki miejskie z dodatkiem wód po szczelinowaniu. U[...]
EN The aim of this study was to determine the effect of flowback water on an activated sludge biocenosis during municipal wastewater treatment in the sequencing batch reactors (SBRs). Two series were performed. In series 1, only municipal wastewater was treated, whereas in series 2, municipal wastewate[...]
18
51%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL W pracy badano wpływ odcieków na efektywność oczyszczania ścieków komunalnych oraz kształtowanie się biocenozy osadu czynnego. Badania prowadzono w czterech reaktorach SBR, do których doprowadzano ścieki komunalne (próba kontrolna) oraz ścieki komunalne z udziałem 10, 20 i 40% odcieków z wysypiska o[...]
EN In present study the effect of leachate on wastewater treatment efficiency and the microfauna of activated sludge were investigated. Experiments were carried out in four SBR reactors. The reactors were supplied with wastewater (control sample) and wastewater with 10, 20 and 40% of the landfill leach[...]
19
45%
Environment Protection Engineering
EN The objective of the study was to examine the effect of the food/microorganisms (F/M) ratio on the respirometry of activated sludge treating anaerobic sludge digester supernatant at low oxygen concentration (DO) of 0.7 mg O2/dm3. Exogenous respiration rate (SOUR1), endogenous respiration rate (SOUR3[...]
20
45%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2010 Nr 11 28-31
PL Charakterystyka wód nadosadowych. Gospodarowanie wodami nadosadowymi pochodzącymi z odwadniania osadów Efektywność procesów oczyszczania wód nadosadowych Metody fizyczno-chemiczne i biologiczne.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last