Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 117
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Konserwatorskie
2011 Nr 30 181-185
PL Niniejszy artykuł autorstwa prof. dr. hab. Jerzego Kowalczyka z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, prezesa SKZ IV kadencji (1990.1993) poświecony jest wspomnieniu o trzech konferencjach naukowych. Konferencje te dotyczyły: problemów ochrony i konserwacji sztuki sakralnej w Polsce (Jasna Góra, [...]
EN The current article written by Professor dr hab. Jerzy Kowalczyk from the Art Institute of the Polish Academy of Science, the Chairman of the AMC of the 4th term (1990-1993), is devoted to recollecting three scientific conferences. Those conferences concerned: Problems of protection and conservation[...]
2
100%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
PL Głowów, miasteczko koło Rzeszowa, później przemianowane na Głogów, został założony w 1570 r. Założycielem był Krzysztof Głowa, sekretarz królewski Zygmunta Augusta. W literaturze naukowej Głowów został uznany za pierwsze założenie renesansowe w Polsce. Trzy podstawowe dokumenty o założeniu miasteczk[...]
EN Głowów, a small town near Rzeszów, later renamed Głogów, was founded in 1570 by Krzysztof Głowa, secretary to king Zygmunt August. Scholars consider Głowów to be the first town in Poland with a Renaissance layout. The three basic documents referring to the founding of the town, now kept in the State[...]
3
100%
Przegląd Papierniczy
2013 R. 69, nr 4 235--239
PL Technika drukowania heatsetowego jest jedną z odmian technologii offsetowej. Jest stosowana do drukowania na podłożach w postaci wstęgi, przy czym farba drukowa utrwalana jest w wysokiej temperaturze. Obecnie nierozwiązanym jeszcze problemem tej techniki, prowadzącym do powstawania druków z wadami, [...]
EN Heatset printing technique is a variation of offset technology. It is used for printing on substrates in the form of a web, wherein the printing ink is cured at a high temperature. An unsolved problem of this technique, leading to the production of printed materials with defects, still remains the p[...]
4
100%
Przegląd Papierniczy
2010 R. 66, nr 12 707-713
5
100%
Przegląd Papierniczy
2011 R. 67, nr 12 733-738
PL W artykule przedstawiono najważniejsze problemy związane z występowaniem zjawisk elektrostatycznych w procesach drukowania wykorzystujących techniki konwencjonalne. W pierwszej części pracy przedstawiono mechanizm samoistnego powstawania ładunków elektrostatycznych, okoliczności sprzyjające osiągani[...]
EN The paper presents the major problems concerning the phenomena of electrostatic in printing processes using conventional techniques. The first part of work presents the mechanism of spontaneous formation of electrostatic charges, circumstances conducive to the achievement of high potentials and ways[...]
6
100%
Zieleń Miejska
2010 Nr 11 48-50
PL Rewitalizacja terenów parkowych to zadanie skomplikowane i wymagające długotrwałych przygotowań. Na realizację inwestycji można uzyskać dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Udało się to osiągnąć w przypadku rewitalizacji zabytkowego parku Zdrojowego w Kudowie Zdrój.
7
100%
Journal of Mathematics and Applications
2006 Vol. 28 85-91
EN Let C denote the compIex pIane and Iet U denote the open unit disk. In this paper the second order nonlinear differential inequalities are investigated. Properties of the function which satisfies such differential inequalities are derived. Some applications in the theory of univalent function are pr[...]
8
100%
Problemy Jakości
EN The article discusses the usefulness of ISO 9001 quality management system in the context of the specifics of Polish organisations. The author presents the ISO 9000 evolution line and points out the key factors which are decisive for an organisation to enjoy any tangible benefits of implementing a q[...]
9
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2008 Nr 63 45-50
PL W artykule scharakteryzowano nieniszczące metody kontroli połączeń klejonych. Przedstawiono wady technologiczne i eksploatacyjne połączeń tego typu. Zaprezentowano rozwiązanie problemu występującego podczas klejenia blach stalowych, polegającego na utracie szczelności połączenia w wyniku niewłaściwi[...]
EN This paper presents of the method of the testing of the glue joinL Author offers the ul-Irasonic nondestructive method. This paper presenls results of the research. Aulhors test steel samples, using adhesive - Sika Power 430. Based on theoretical analysis of the problem studied, and on the grounds o[...]
10
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Matematyka
2002 z. 26 [199] 97-106
EN In the present paper the second order differential subordination (1 - alpha)f(z/z + alphaf'{z) + betazf(z) [...] 1 + Mz \z is an element of U) is investigated. The best dominant of subordination (1) is founded. Connections between subordination (1) and subordination of f(z)/z, f'{z) are given. F[...]
11
100%
Problemy Jakości
EN The author presents a system for corruption risk prevention, developed by the Polish Centre for Testing and Certification and the Polish Chamber of Commerce. The solution was developed with regard to the requirements set forth in two documents: ISO 9001 and SA 8000. Even though implementation of the[...]
12
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2006 Nr 61 137-142
13
100%
Problemy Jakości
EN Many organizations of different type utilize various consulting units (advising firms) in aim to improve the proper effectiveness. Sometimes is very difficult to select most appropriate consultancy firm (or person) if so many offers is existing on the market. Even would be necessary to obtain advice[...]
14
100%
Problemy Jakości
EN The medical services are very specific in comparison with other services forms. Their quality has a direct influence on health or life of each patient being in that occasion a customer as well. The new standards from 2000 year - family of ISO 9000, are very good adapted for the applications in medic[...]
15
100%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
EN Among outstanding Italian architects and theoreticians of architecture, only Vincenzo Scamozzi, continuator of the work of Palladio, had direct contacts with Poland. Scamozzi arrived in Cracow in 1592 as a member of the court retinue of the King Zygmunt III Vasa and Princess Anne of Austria. His two[...]
16
100%
Problemy Jakości
PL To u nas jeszcze całkowicie nowa forma doskonalenia pracy samorządów. Wprowadzenie systemów jakości do jednostek administracji rządowej i samorządowej jest wyzwaniem nadchodzących lat.
EN The existing ISO 9000 standards have been formulated on the industrial bases but their application to administrative units is very useful, needed and beneficial. The customer care signifies practically the implementation of very effective methods and techniques which lead to customer satisfaction an[...]
17
100%
Problemy Jakości
PL Podstawowym wyróżnikiem normy ISO 2000 - w stosunku do normy obowiązującej aktualnie - jest realizowanie systemu poprzez zarządzanie procesami. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do identyfikacji i zarządzania procesami
18
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2014 Z. 18 58--64
PL Ciecze obróbkowe użyte do badań zawierały dodatki uszlachetniające, wpływające na poprawę ich właściwości tribotechnologicznych. Badania przeprowadzono na testerze tribologicznym T-01 M przy obciążeniu 50 N. Topografię powierzchni po testach tribologicznych wykonano w obszarze zużycia kulek ze stali[...]
EN This paper presents the results of tribological research biodegradable cutting fluids. The tribological research performed for samples made of 100Cr6 steel using a pin-on-disc machine. During tribological test used normal load of 50 N and distance of 100 m. Used cutting fluids – water solutions cont[...]
19
100%
Problemy Jakości
PL Zapewnienie w przedsiębiorstwach warunków pracy, zgodnych z międzynarodowymi normami postępowania i wymaganiami w zakresie bhp, w zakresie warunków socjalnych, wynagrodzeń, zatrudniania dzieci, dyskryminacji itd. stanowi powszechny już na świecie wymóg utrzymania się przedsiębiorstwa na rynku.
20
63%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono metodę rozdzielania jonów Fe(III) i Co(II) (stosowany stosunek stężeń Fe/Co jak 5/l) w kwaśnych roztworach siarczanowych opartą na neutralizacji nadmiaru kwasu siarkowego wodorotlenku sodu (do PH = 1,75+-0,05) oraz hydrolitycznej krystalizacji jarosytu sodowego NaFe3(SO4)2(OH)6. Wydajn[...]
EN The method of Fe(III) and Co(II) ions (used concentration ratio Fe/Co + 5/l) separation in acidic sulphate solution based on acid excess neutralization by sodium hydroxide addition (to pH = 1.75+-0,05) and sodium jarosite - NaFe3(SO4)2(OH)6 - hydrolytic crystallization have been presented. The effic[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last