Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 101
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Environmental Protection
PL Z ogólnej ilości osadów ściekowych powstających w polskich oczyszczalniach, około 40% jest wykorzystywana przyrodniczo. Ze względu na obecność mikrozanieczyszczeń organicznych takich jak WWA, ten sposób zagospodarowania osadów stanowi zagrożenie zanieczyszczenia środowiska rakotwórczymi związkami. Z[...]
EN In Poland, according to the statistical data, about 40% of sewage sludges originating from wastewater treatment plants are applied in the agriculture. The mentioned way of application of sewage sludges causes the hazard of contamination of environment with carcinogenic compounds due to the presence [...]
2
100%
Civil and Environmental Engineering Reports
2011 No. 6 137-145
PL Określono zmiany ilościowe WWA w osadach ściekowych i cieczach nadosadowych podczas fermentacji osadów w warunkach redukcji siarczanów. Warunki te zapewniono przez dodatek Na2SO4. Równolegle określono zmiany ilościowe WWA w osadach po uprzedniej dezaktywacji mikroorganizmów za pomocą azydku sodu. Ws[...]
EN In this study, the changes of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in sewage sludge and supernatants during anaerobic digestion under sulphate–reducing conditions were investigated. Na2SO4 were added to the mixed sludge in order to obtain sulphate reduction conditions. Abiotic loses of PAHs were [...]
3
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2011 Tom 13 1081-1092
PL Celem prezentowanych badań było określenie wpływu przeprowadzenia wstępnej hydrotermalnej depolimeryzacji oraz enzymatycznej hydrolizy biomasy sorgo (Sorghum bicolor) na efektywność procesu fermentacji metanowej prowadzonej w warunkach mezofilowych (35 st.C) pod kątem ilości i składu uzyskiwanego bi[...]
EN The process of methane fermentation is optimized by implementation of new reactors construction, modification of technological conditions of the process and implementation of techniques of preliminary preparation, preconditioning and pretreatment of the substrate. One of the alternative solutions, t[...]
4
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2010 Tom 12 559-573
PL W bogatej literaturze dotyczącej obecności WWA w środowisku znajdują się także pozycje potwierdzające występowanie tych związków w glebach i osadach ściekowych. Zawartość WWA w glebach zależy od rodzaju gleby (piaszczyste, gliniaste), miejsca jej występowania (tereny narażone na zanieczyszczenia an[...]
EN The Polish legislation demand control of heavy metals and pathogen organisms only in sewage sludge to be applied in the agriculture. However, the presence of toxic organic micropollutants such as PAHs in sewage sludge should be taken into account. Changes in the concentration of PAHs were analysed i[...]
5
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
6
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
7
100%
Archives of Environmental Protection
EN Standard EPA Method 8310 recommends the use of liquid chromatography with fluorescence detection for the determination of PAH compounds. Taking into consideration the advantages of gas chromatography - mass spectrometry (GC - MS) it is important to carry out investigations to optimise wastewater pre[...]
8
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wydajności wymywania kancerogennych WWA w warunkach statycznych i dynamicznych. Badania ługowania WWA w warunkach statycznych przeprowadzono metodą wyciągu wodnego. Badania ługowania w warunkach dynamicznych prowadzono metodą kolumnową, zraszając powierzchnię osadó[...]
9
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
10
100%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL W pracy przedstawiono wyniki oznaczeń jakościowo-ilościowych 16 WWA (rekomendowanych przez EPA) w ściekach i osadach ściekowych z miejskiej oczyszczalni ścieków. Na podstawie pomiarów wielkości przepływów ścieków i osadów obliczono ładunki WWA w ściekach surowych, po mechanicznym i biologicznym oczy[...]
EN Sewage and sewage sludge from municipal wastewater treatment plant were analyzed for 16 EPA-PAH. The measurements were conducted to investigate the effect of different treatment stages on PAH content in wastewater and sewage sludge. PAH loads in influent, mechanically and biologically treated sewage[...]
11
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2014 R. 19, nr 3 26--28, 58
12
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2015 R. 20, nr 2 10--14
13
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
14
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2014 R. 19, nr 5 20--25
15
100%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2012 T. 15, nr 4 365--372
PL W pracy przedstawiono wyniki badań zmian ilościowych WWA w osadach ściekowych i cieczach nadosadowych podczas fermentacji osadów. Zawartości WWA w osadach podawane są w odniesieniu do suchej masy. Podczas fermentacji osadów następuje ubytek suchej masy wynikający z przemian biochemicznych związków o[...]
EN The aim of that investigation was the changes of the PAHs content in the solid phase oF sewage sludge (dry mass) and in the supernatants during the methane fermentation process. Concentration of PAHs in sewage sludge is related to dry matter of sludge. Content of PAHs in supernatants from sewage slu[...]
16
100%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2010 T. 13, nr 4 311-319
PL Przedstawiono wyniki badań zmian ilościowych WWA w osadach ściekowych i cieczach nadosadowych podczas fermentacji osadów w warunkach redukcji azotanów. W badaniach wykorzystano osady surowe i przefermentowane z miejskiej oczyszczalni ścieków, do której wprowadza się do oczyszczania ścieki bytowe ora[...]
EN The study expands on the changes of PAHs in sewage sludge and supernatants under nitrate reducing conditions as well as during anaerobic digestion. Raw and digested sludge samples used in the experiment were collected from a municipal wastewater treatment plant receiving both domestic and industrial[...]
17
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2016 R. 21, nr 1 12--16
18
100%
Ochrona Środowiska
PL Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych wymywania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) z biochemicznie ustabilizowanych i odwodnionych osadów ściekowych. Badania przeprowadzono w warunkach nieprzepływowych (metodą wyciągu wodnego) oraz przepływowych (metodą kolumnową). Do ekstrak[...]
EN Laboratory investigations were carried out into the leaching of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) from digested sewage sludge. The tests were run under static (water extract method) and dynamic conditions (lysimetric columns), the latter enabling a simulation of the real wastes storage environ[...]
19
100%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2016 T. 19, nr 4 455--467
PL Celem badań było określenie wpływu obecności jonów chromu na efektywność degradacji wybranych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA w warunkach tlenowych. Badania prowadzono z wykorzystaniem biologicznie ustabilizowanych osadów ściekowych pobranych z miejskiej oczyszczalni ścieków. Zmi[...]
EN The aim of the study was to determine the chromium ions influence on removal efficiency of selected polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) from sewage sludges under aerobic conditions. The studies were carried out using dewatered and biochemically stabilized sewage sludges taken from a small munici[...]
20
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2015 R. 20, nr 4 24--30
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last