Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 50
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Eksploatacji
2012 nr 1 207-214
PL W artykule wskazano miejsce LCM na tle innych metod i koncepcji zarządzania, które wyznaczają kierunki rozwoju urządzeń technicznych. Ponadto scharakteryzowano obszary zastosowań LCM ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień budowy i eksploatacji obiektów technicznych. Jako przykład zastosowania konce[...]
EN In the paper the place of LCM is indicated on the background of other methods and concepts of management, which determine directions of technical appliances development. Additionally areas of LCM applications are characterized and specially topics of creation and maintenance of technical objects. As[...]
2
100%
Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
PL W artykule zdefiniowano zagadnienie LCM (zarządzania cyklem życia) jako sposób zastosowania koncepcji myślenia kategoriami cyklu życia w nowoczesnej praktyce biznesowej, z ukierunkowaniem na zarządzanie całym cyklem życia produktów lub usług, by osiągnąć bardziej zrównoważoną produkcję i konsumpcję.[...]
EN In the paper, LCM (Life Cycle Management) is defined as the application of life cycle thinking concept to modern business practice, with the aim to manage the total life cycle of products and services towards more sustainable production and consumption. Relevant systems, methods and tools connected [...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2007 Nr 62 79-92
PL W artykule zdefiniowano zagadnienie LCM (zarządzania cyklem życia), opierając się na koncepcji myślenia kategoriami cyklu istnienia w nowoczesnej praktyce biznesowej, ukierunkowanej na zarządzanie całym cyklem życia produktów lub usług, by osiągnąć bardziej zrównoważoną produkcję i konsumpcję. Zapre[...]
EN In the paper LCM is defined as the application of life cycle thinking to modern business practice, with the aim to manage the total life cycle of products and services towards more sustainable production and consumption. Relevant systems, methods and tools connected with LCM concept are presented. T[...]
4
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2007 Nr 1 71-72
PL W artykule podjęto próbę usystematyzowania informacji na temat oddziaływań środowiskowych generowanych przez opakowania produktów spożywczych. Przedstawiono przegląd wyników przeprowadzonych dotychczas badań ekobilansowych określając źródła dominujących oddziaływań środowiskowych. Na tej podstawie z[...]
EN In the paper an attempt to systematize information on environmental burdens generated by food products packaging is undertaken. A review of ecobalance research results is presented and sources of dominating environmental interactions are established. On this basis, directions of further work on envi[...]
5
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 5 67-68
PL W artykule scharakteryzowano koncepcjć zarzŕdzania cyklem ýycia (LCM -Life Cycle Management). Wskazano miejsce LCM na tle innych znanych koncepcji i metod zarzŕdzania. Ponadto opisano obszary zastosowań LCM i przedstawiono przykład jego wdrożenia. Jako nowość, scharakteryzowano przy tym najważniejsz[...]
EN In the paper the concept of Life Cycle Management (LCM) is characterized. The place of LCM is shown on the background of remaining, known concepts and methods of management. Additionally, areas of LCM application are described and an example of its application is presented. As novelty, the most impo[...]
6
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 5 105-106
PL W artykule przedstawiono koncepcję szacowania kosztów cyklu życia LCC jako sposób na ocenę efektów ekonomicznych procesu projektowania nowego lub doskonalonego obiektu technicznego. Scharakteryzowano jedną z metod LCC oraz opisano szczegółowe modele analizy. W pracy posłużono się przykładem badań wy[...]
EN A concept of Life Cycle Costing as a method for the evaluation of desi; ing process economical results of a new or improved technical objęci presented in the paper. One of LCC method is characterized and detai models of analysis are described. A selected type of refrigerator was u: as an example in [...]
7
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 5 55-56
PL W artykule poddano analizie relacje pomiędzy zagadnieniami analizy cyklu życia (LCA - Life Cycle Assessment) a rozwojem produktów i jego innowacjami. Zawarto w nim nie tylko wnioski ze studiów literaturowych, ale też zaprezentowano przykład analizy środowiskowej rodziny wyrobów, które podlegają ewol[...]
EN Analysis of relations between the life cycle assessment method and products' development and innovations is presented in the paper. Conclusions taken from literature studies come together with examples of practical usage of ecobalancing methods. Applications of LCA research are presented in a contex[...]
8
63%
Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
PL Wzrastające zainteresowanie różnych organizacji (przedsiębiorstw przemysłowych, władz administracyjnych, firm konsultacyjnych i organizacji pozarządowych) środowiskową oceną produktów wywołało potrzebę powstania metod dla jej realizacji. Pewne próby w tym zakresie zostały już dokonane na świecie, a [...]
EN Increasing interest of different organisations (industrial companies, governmental authorities, consultancy agencies and non-governmental organisations) in the environmental evaluation of products has caused the need of tools for its realisation. Some attempts have already been made in this field in[...]
9
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2008 Nr 2 30-31
PL Celem studium była identyfikacja prośrodowiskowych sposobów dystrybucji piwa. przeprowadzona we współpracy z jednym z największych polskich browarów. Określono procesy pakowania piwa z udziałem różnych opakowań, następnie wykonano analizy dotyczące środowiskowych oddziaływań wybranych typów opakowań[...]
EN Aim of the study was the identification of the most environmentally friendly methods of beer distribution, made in co-operation with one of the largest Polish breweries. The packaging processes using different types of packaging has been considered, followed by the environmental analyses of selected[...]
10
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2008 Nr 4 61-62
PL W artykule omówiono wybrane zagadnienia dotyczące Zintegrowanej Polityki Produktowej (ZPP). Opisano działania związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem oraz opracowaniem narzędzi i strategii ZPP w Europie i w Polsce. Pokazano sposób analizy wyrobów przez pryzmat cyklu ich istnienia oraz[...]
EN Selected issues of Integrated Product Policy (IPP) arę discussed in the paper. Activities connected with environmental protec-tion, sustainable development and creation of tools and strate-gies of IPP in Europę and in Poland aro described. A method of product life cycle analysis is shown and a mecha[...]
11
63%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL W artykule przedstawiono ogólną klasyfikację maszyn i urządzeń, jako podstawę do wyboru obiektów przeznaczonych do przeprowadzenia ich oceny środowiskowej. Spośród klasy maszyn i urządzeń, wybrano maszyny i urządzenia przemysłu spożywczego, jako reprezentacyjne do realizacji tego zadania. Po wstępny[...]
EN Technical objects (machines, appliances, equipment etc.) constitute big group of items. In it machines and appliances form a class of objects which is characterized by large diversity, mainly because of their various destinations. In the paper general classification of machines and appliances is pr[...]
12
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 1-2 57-58
PL W artykule zaprezentowano najważniejsze wyniki środowiskowo zorientowanej analizy procesu pakowania napojów. Wskazano metodę LCA jako narzędzie badawcze zastosowane w analizie. Poddano szczegółowej analizie środowiskowe aspekty wykorzystania różnych typów opakowań. Na zakończenie określono kierunki [...]
EN In the paper main results of environmentally oriented analysis of beverage packaging process are presented. The LCA method is indicated as the ecobalanee approach used in the study. The environmental aspects of application of different packaging types are analysed in details. Finally, the directions[...]
13
63%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W artykule przedstawiono problematykę zrównoważonego rozwoju i na tym tle zarządzania środowiskiem. Omówiono regulacje normatywne w tym względzie, a wśródnich normy serii ISO 14000. Szczególną uwagę zwrócono na identyfikację aspektów środowiskowych i znaczących efektów środowiskowych.
EN I the paper the problems of sustainable development and environmental management are presented. Standard regulations in this field, including ISO 14000 standards, are discussed. The special attention is paid on issue of identidication of environmental aspects and resulting from them significant envi[...]
14
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2007 Nr 1 102-103
PL W związku ze wzrostem ilości ferm strusich, zwiększeniem podaży mięsa i przetworów z tego ptaka, przyjęto za cel sprawdzenie możliwości zbytu tego typu produktów na rynku krajowym. Cel realizowano poprzez ankietowe badanie wiedzy konsumentów na temat strusia oraz ocenę preferencji konsumentów.
EN Due to the increasing number of ostrich farms, the research was performed to check market possibilities for selling of these products. This aim was realized by the questionnaire study of consumers' knowledge on ostrich food and assessment of consumers' preferences.
15
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Pojazdy
2001 Nr 52 43-52
PL W artykule dokonuje się wprowadzenia do problematyki środowiskowej omawiając dziedzinę zrównoważonego rozwoju. Następnie przedstawia się zagadnienie ekobilansowania w odniesieniu do obiektów technicznych. Charakteryzuje się metodą ekobilansowania-LCA, wskazuje główne cele i zastosowania, podaje adre[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Pojazdy
1999 Nr 49 101-109
PL W artykule przedstawiono tło problematyki związanej z wpływem transportu na środowisko. Scharakteryzowano również jedną z metod ekobilansowania - analizę cyklu życia - jako narzędzie do kwantyfikacji oddziaływań śrdowiskowych. Ponadto pokazano przykład zastosowania tej metody do porównania różnych ś[...]
EN In the paper the background of nowadays situation in transportation influencing on environment is analysed. One of ecobalancing methods - Life Cycle Assessment - is presented as a tool for different environmental interactions quantification. Moreover, an example of this methodology application for c[...]
17
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Pojazdy
2000 Nr 51 71-83
EN In the paper general classification of machines and appliances is presented to choose the group of objects worthwhile to consider from the environmental impact point of view. From the area of machines and appliances the branch of food industry machines and appliances is selected, as representative t[...]
18
63%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL W procesie rozwoju obiektów technicznych, z perspektywy cyklu ich istnienia, winny być analizowane różne aspekty. Rozważając złożoność tej kategorii obiektów wyszczególnić można: części, zespoły i całe konstrukcje. Uwzględniając potrzebę wartościowania obiektów, analiza może mieć charakter czasowy i[...]
EN In the process of technical objects development, in the life cycle perspective, different aspects should be considered. Concerning the object complexity there are such elements as: parts, units machines and assemblies. As regards the valuation of technical objects, dimension of analysis could be of [...]
19
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2005 Nr 59 76-84
PL W artykule scharakteryzowano podstawowe problemy związane z oddziaływaniem obiektów technicznych na środowisko. Zwrócono uwagę na źródła tych oddziaływań, mechanizmy oddziaływania oraz ich konsekwencje w środowisku. Materiał zaprezentowano w kontekście potrzeb wykorzystania informacji środowiskowej [...]
EN In the paper main problems connected with environmental impacts of technical objects are characterized. The attention is paid to the sources, mechanism and consequences of environmental interactions. The writing material is presented in the context of the need of environmental information applicatio[...]
20
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2005 Nr 59 85-94
PL W artykule sprecyzowano pojęcie właściwości środowiskowych obiektów technicznych. Wskazano czynniki składające się na pełen obraz charakterystyki środowiskowej obiektu oraz zwrócono uwagę na zależności, jakie występują pomiędzy nimi. Ponadto, scharakteryzowano uwarunkowania wpływające na poziom właś[...]
EN In the paper terminology of environmental feature of technical objects is precise. Factors building the complex environmental characteristics are indicated and the attention is paid to relations between them. Besides, conditions, which influences on the level of environmental features are characteri[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last