Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 85
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Eksploatacja i Niezawodność
2011 nr 4 79-84
PL W artykule omówiono podstawowe problemy związane z modelowaniem systemów wielofazowych. Eksploatacja takich systemów związana jest z realizacją różnych zadań, które składają się na osiągnięcie celu końcowego. Do takich systemów można zaliczyć systemy logistyczne i systemy transportowe. Omówiono dwa [...]
EN This article discusses the basic problems connected with modelling the reliability of multiple-phased systems. Operation and maintenance of such systems is associated with execution of various tasks which together lead to the achievement of the final goal. Such systems include logistic and transport[...]
2
100%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono wyniki badań współczynnika zmienności rozkładu poprzecznego cieczy w zależności od ciśnienia cieczy oraz wysokości i kąta ustawienia belki polowej nad opryskiwaną powierzchnią. Dokonano oceny współdziałania tych parametrów i ich wpływu na współczynnik zmienności rozkładu poprze[...]
EN There are presented results of investigations on variability coefficient of liquid transverse distribution, depending on liquid pressure, height and setting angle of the sprayer's boom over the ground. Interaction between these parameters was evaluated together with their effect on the investigated [...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
PL Artykuł przedstawia rolę oraz znaczenie procesu magazynowania w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Autor definiuje pojęcie niezawodności procesu i odnosi je do procesu magazynowania, dokonując jego szczegółowej oceny oraz analizując przyczyny zawodności systemu.
EN The article presents the role and meaning of the storage process in a company's functioning. The Author defines the notion of process' reliability and refers it to the storage process. The publication includes also detailed valuation of the storage process and an analysis of system's unreliability r[...]
4
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
2005 Vol. 10, nr 1 122--133
PL Omówiono podstawowe pojęcia związane z niezawodnością systemów technicznych. Przeanalizowano sposób definiowania niezawodności w literaturze poświęconej systemom logistycznym. Zwrócono uwagę na występujące różnice i sposoby budowania oceny syntetycznej. Pokazano przykład oceny systemu zaopatrzenia.
EN Reliability of logistics system is mentioned as one of the most important factors indecision making. The definition of logistics system is discussed. Two levels of definition are underlined: physical level connected with materials distribution and information level concerning information flow. Defin[...]
5
100%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Monografie
PL Rozpatrzono problemy związane z prognozowaniem niezawodności obiektów mechanicznych. Na podstawie przyjętych kryteriów stosowane metody prognozowania niezawodności podzielono na trzy podstawowe klasy: metody niezawodności konstrukcyjnej, metody eksperckie i metody analogii statystycznej. Zaproponowa[...]
EN The problems dealing with the prediction of mechanical object dependability are considered. Based on the criteria accepted, the methods of the dependability prediction are divided into the following classes: 1 - the methods of structural reliability, 2 - the expert methods and 3 - the methods of sta[...]
6
100%
Inżynieria Maszyn
PL Omówiono podstawowe problemy związane z oceną niezawodności systemu logistycznego. Zdefiniowano pojęcie system i na tym tle przedyskutowano co należy rozumieć przez system logistyczny. Zaproponowano prostą metodę oceny niezawodności systemu logistycznego i pokazano sposób wykorzystania metody do oce[...]
EN In the paper the basic problems with reliability assessment of logistics system operation are discussed. The definition of system is described and taking into consideration that definition the logistics system definition is introduced. The simple method of the system reliability assessment is shown [...]
7
100%
Total Logistic Management
2008 no. 1 125-136
PL Omówiono podstawowe zadania procesu zaopatrzenia. Wskazano na znaczenie oceny niezawodności tych procesów i przedstawiono podstawowe wskaźniki oceniające. Pokazano przykład analizy procesu zaopatrzenia w małym przedsiębiorstwie. Omówiono najważniejsze błędy w funkcjonowaniu procesu. Podkreślono nisk[...]
EN In the paper, the basic objectives of supply process are discussed. The importance of reliability assessment for the supply and procurement process is mentioned and some basic factors are described. The example of supply process analysis for SME is shown. The most important faults/errors of the proc[...]
8
100%
Eksploatacja i Niezawodność
2006 nr 4 32-36
PL W artykule przedstawiono doświadczenia wynikające z realizacji programu rozwoju systemu transportu regionalnego dla Dolnego Śląska. Omówiono strukturę założeń programu i stan realizacji. Skupiono się na realizacji projektu w zakresie analizy uwarunkowań zewnętrznych systemu transportowego. Pokazano [...]
EN In the paper, some results that are obtained during designing Lower Silesia regional transport system are presented. The structure of the project assumptions and the realization state are discussed. The problem is focused on external conditions of transport system. The main links of Lower Silesia tr[...]
9
100%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL W artykule omówiono podstawowe modele matematyczne opisujące niepewność informacji eksploatacyjnych. Sklasyfikowano szereg stanów obiektu i wyróżniono dwa podstawowe modele niepewności: - statystyczne, gdy informacja o stanie obiektu jest niedokładna, ale podlega regułom statystycznym, - niestatys[...]
EN In the paper, some mathematical models of uncertainty of operation and maintenance information are discussed. Several states of the object are classified and two basic models of uncertainty are distinguished: - statistical when information about the state is inexact but liable to statistical rules,[...]
10
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN Extension of a technical system life time belongs to the essential economical and technical problems. To meet the problem it is necessary to develop a method of the system degradation degree assessment and to work out an expert system - a tool which aids the process of the system assessment. The bas[...]
11
100%
Eksploatacja i Niezawodność
2006 nr 1 27-32
PL Zintegrowany system transportu regionalnego obejmuje publiczny transport pasażerski i transport towarów przy wykorzystaniu środków transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i śródlądowego transportu wodnego. Zasadniczym celem projektu było przygotowanie założeń do programu rozwoju komunikacji i i[...]
EN Integrated regional transportation system contains public passenger transport and cargo transport realized by means of rail, road, air, and waterborne transport. The fundamental target of the project was to establish the assumptions of development program of communication and transportation infrastr[...]
12
100%
Journal of KONBiN
2015 No. 1 (33) 151--158
PL Można wyróżnić główne kierunki rozwoju współczesnej teorii niezawodności; niektóre z nich są przedmiotem codziennych działań inżynierskich, jak np.: kontrola jakości w produkcji masowej czy „czysta” analiza niezawodności. Ale większość tych wyzwań, takich jak: efektywność, odporność czy bezpieczeńst[...]
EN There are several trends of development of modern reliability theory; some of them are subjects of everyday engineering activity, like: quality control of mass production or “pure” reliability. But most of these issues, such as: effectiveness, survivability, safety, security, are currently the subje[...]
13
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN The total international traffic performances in combined rail-road transport rose in 2000 by 2 billion tonne-kilometres. The national traffic of the combined transport in Poland is still close to zero. The problem of national traffic concerns the effectiveness of less than 500 - 600 km distance tran[...]
14
100%
Forum Eksploatatora
2010 Nr 1 (46) 81-84
PL W artykule autor rozważa, czy i w jakich przypadkach przedsięwzięcie, w szczególności polegające na wykonaniu budowli, a w szczególności drogi a będące przedmiotem oceny oddziaływania na środowisko, prowadzonej na podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, ud[...]
EN In this article the author considers whether and in what cases the project, in particular, of constructing the building and roads which are subject to environmental impact assessment, carried out under the provisions of the Law on disclosing Information about the environment and its protection, publ[...]
15
100%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL Omówiono wybrane problemy z przeprowadzeniem analizy niepewności danych eksploatacyjnych. Przedstawiono różne sposoby definiowania pojęcia niepewność. Pokazano klasyfikację modeli niepewności bazującą na ogólnej teorii informacji sformułowanej przez G.J. Klira. Przedstawiono przykłady prowadzonych a[...]
EN The paper deals with problem of uncertainty of information and data obtained during operation and maintenance processes of technical system. The notations of uncertainty are discussed. The classification of uncertainty mathematical models is shown based on generalized information theory by G.J. Kli[...]
16
100%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL Omówiono projekty zgłoszone do Europejskiej Nagrody Logistycznej organizowanej przez Europejskie Towarzystwo Logistyczne ELA. Szukano odpowiedzi na pytania dotyczące rodzaju obszarów logistyki decydujących o jej obecnym rozwoju; czy są to technologie związane z przepływem materiałów (technologie mec[...]
EN In the paper the projects proposed to the European Award for Logistics Excellence in 2011 are analysed. The Award is presented to a company or individual who has made an outstanding contribution to the logistics profession. Thus, it is possible to formulate the up to date trends of logistics Technol[...]
17
100%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL Omówiono skutki położenia geograficznego Dolnego Śląska i wynikające z tego uwarunkowania rozwoju transportu. Wskazano na programy międzynarodowe umożliwiające finansowanie badań w omawianym zakresie. Przedstawiono założenia, cele i przykładowe wyniki projektu mającego za zadanie opracowanie koncepc[...]
18
100%
Logistyka
2008 nr 4 CD-CD
PL Omówiono problemy oceny jakości / niezawodności procesów logistycznych. Odniesiono się do miar oceny podawanych w literaturze zagadnienia. Zaproponowano wykorzystanie zasady 7R do tworzenia miar cząstkowych i syntetycznych. Omówiono przykład oceny niezawodności procesu zaopatrzenia w przedsię[...]
EN Problems of reliability / quality assessment of logistics process are discussed. Some measures used in the problem bibliography are described. It is proposed to use the 7R rule to create partial and synthetically measures of the process assessment. The example of reliability assessment of supply pro[...]
19
100%
Pojazdy Szynowe
2004 nr 2 68-71
PL Omówiono pojęcia definiujące transport intermodalny. Wskazano na płaszczyzny integra transportu kolejowego i transportu drogowego. Przedstawiono możliwości określenia minimalnej efektywnej odległości stosowania transportu intermodalnego i znaczenie pozyskania informacji pozwalających na oszacowanie [...]
EN In the paper, the basie definitions of intermodal transport are discussed. Some eas of road and raił transport integration are shown. Possibilities of assessment of minimal effective distance of intermodal transport are shown and importance of information elicitation on safety and reliability of roa[...]
20
100%
Logistyka
PL W opracowaniu wykorzystano zgłoszenia do European Logistics Award w latach 2009 i 2010. Konkurs na najlepszy europejski logistyczny jest prowadzony przez European Logistic Association. Dotyczy zrealizowanych w danym roku projektów zgłoszonych przez organizacje narodowe. Analiza ma na celu porównanie[...]
EN In the paper the applications for European Award for Logistics Excellence in 2009 and 2010 years are analyzed. The Award is established by European Logistic Association. The Award is presented to a company or individual who has made an outstanding contribution to the logistics profession. Entries de[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last