Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 34
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Budownictwo
1998 z. 132 47-60
PL Celem pracy jest wyeliminowanie wpływu skręcania w wybranych profilach cienkościennych giętych, stanowiących nadproża w budynkach mieszkalnych. Nadproża tego rodzaju są przede wszystkim stosowane w energooszczędnych zewnętrznych ścianach warstwowych. Przedstawiono sposób wyeliminowania skręcania, kt[...]
EN The paper presents a method of eliminating torsional stresses in thin-walled bars being models of lintels in houses. Such lintels are used in energy -saving sandwich walls in low-rise buildings. The lintels are composed of steel cold-rolled profiles and blocks of cellulor concrete. The light-weight [...]
2
100%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 7 376-380
PL Badania przeprowadzono na przykładzie bleki stalowej o przekroju w kształcie rury prostokątnej. Uzwględniono zmienność grubości ścianek, które mogą ulec miejscowemu wyboczeniu, oraz sukcesywnie zwiększające się obciążenia.
EN The investigation of range of applicability was carried out using beam of rectangular box cross-section. Stresses due to constrained bending and critical stresses in lateral walls are determined.
3
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Budownictwo
2002 z. 141 3-160
PL Przedmiotem rozprawy jest studium odkształcalności belek utworzonych z dwóch części i z dwóch jakościowo różnych materiałów. Są to kształtowniki wygięte na zimno z cienkiej blachy stalowej, z wewnętrznym rdzeniem z lekkiego porowatego pianobetonu, zawierającym rozproszone włókna ze szkła cyrkonowego[...]
EN The subject of this thesis is the deformability of beams composed of two different materials: cold rolled thin walled steel profiles with a core of light porous cement based composite with fibrous reinforcement of zirconia glass. The tested elements do not belong to the group of standard concrete st[...]
4
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Budownictwo
2001 z. 138 75-98
PL W pracy przedstawiono propozycję obliczeń cienkościennych belek stalowych zespolonych z bloczkami z betonu komórkowego. Są to modele nadproży okiennych niewysokich budynków. Sposób ukształtowania takich elementów wymaga szukania rozwiązań poza tymi, które są proponowane w literaturze dla jednospójny[...]
EN A calculation method for steel beams composited with the blocks of cellular concrete is presented. A method for the calculation of lintels is applied. A cross section of the beam is made of a closed-open thin-walled steel asymmetrical profile which is filled by cellular concrete bocks. Full conectio[...]
5
100%
Inżynieria i Budownictwo
PL Omówiono wyniki belki cienkościennej stalowej oraz stalowej zespolonej w tych samych warunkach obciążenia, o jednakowych kształtach i wymiarach oraz jednakowych warunkach brzegowych. Badania dotyczyły stanu naprężenia, ugięć i kątów skręcenia belek.
EN Results of experimental investigation of two steel beams of the same shape and size and of the same loading and boundary conditon but differing constructionally (the first one - ordinary thin-walled steel beam and the second one - composite steel/lightweight concrete beam) have been presented. The s[...]
6
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 172--175
PL W artykule omówiony został problem związany z trudnością dokładnego określenia parametrów korozyjnych elementów konstrukcji. Sam proces korozji jest złożony i wpływa na niego wiele czynników. W szczególności ważne jest dokładne określenie funkcji postępu korozji na próbkach, ponieważ funkcje te decy[...]
EN The corrosion of elements of the construction it is with difficulty exactly to estimate. Very important is the definition of the speed of the growth of corrosive losses in time. In the article the author presented sources of errors appearing at the evaluation of results of the corrosion. Particularl[...]
7
100%
Drogi i Mosty
2005 nr 2 5-39
PL W pracy przedstawiono rezultaty badań doświadczalnych nad statecznością niesprężystą krótkich słupów metalowych o przekrojach rurowych czworobocznych. Przeprowadzono próby ściskania osiowego następujących czterech serii (zdeterminowanych materiałem i przekrojem poprzecznym) kształtowników: - stalowy[...]
EN The paper presents results of experimental anałysis of inelastic buckling of short metal columns with quadrilateral thinwalled cross-sections. Four series of samples with different material and section were tested under axial compression: - steel square tubes with slenderness λ, equal to 7.2, 11.4, [...]
8
100%
Logistyka
PL W pracy opisano kontrolowane testy osiowego rozciągania kilku gatunków stali. Jest ona stosowana w konstrukcjach betonowych. Testy przeprowadzono w maszynie wytrzymałościowej Instron 3382. W rezultacie badań otrzymano wykresy w relacji siła rozciągająca - wydłużenie i wszystkie charakterystyki mecha[...]
EN At the work controlled tests of axial tensile a few grades of steel were described. This steel is applied in concrete structures. Tests were conducted in the machine named Instron 3382. As a result examinations were received graphs in the relation tensile force - extending and all mechanical charact[...]
9
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
2013 R. 20, nr 10 1087--1095, CD
PL W niniejszej pracy omówiono istotę procesu korozji, wyszczególniono jej groźne typy i czynniki sprzyjające jej rozwojowi. W szczególności usystematyzowano badania doświadczalne nad problemem korozji konstrukcji i elementów konstrukcji. Przedstawiono wybrane przykłady badań doświadczalnych korodujący[...]
EN This article has a review character. Were presented, coming from the literature and from own research, chosen examples of experimental research over the corrosion of constructions and elements of the construction. Were presented different manners of the exercise of experimental research. Also in thi[...]
10
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
2013 R. 20, nr 10 489--497, CD
PL W artykule przedstawiono i przedyskutowano stosowane aktualnie w dydaktyce metody, które wzbogacają, rozszerzają i przybliżają treści mechaniki technicznej. Są nimi: przybliżenie zagadnień teoretycznych przykładami rzeczywistych konstrukcji inżynierskich, ilustrowanie treści teoretycznych testami la[...]
EN In the article the author presented and discussed applied currently in the didactics of the method which enriches, extend and illustrate contents of the technical mechanics. They are following: illustrating of theoretical issues with examples of real engineer constructions, illustrating of theoretic[...]
11
100%
Logistyka
2014 nr 3 1993--2000
PL W artykule przedstawiono badania eksperymentalne w mechanice konstrukcji jako proces. Proces ten jest integralnie związany w wiedzą teoretyczną. Przebieg procesu przedstawiono na schematach blokowych. Zaprezentowano badania w mechanice konstrukcji oraz badania autorki, tj. belek stalowych wypełniony[...]
EN In the article one presented experimental studies in the mechanics of the construction as the process. This process is integrally related in the knowledge theoretical. The course of the process one presented on block schemes. One presented investigations in the mechanics of the construction and the [...]
12
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2007 z. 217 31-36
EN The objective of the paper is to find out if it is possible to replace an experiment for compression of a steel bar, with a computer simulation. Full range compression including inelastic post buckling bending was considered. Experimental results for a circular tube were set against analogues numeri[...]
13
63%
Engineering Transactions
EN The mechanical properties of structural aluminium alloys EN AW-5083 and EN AW-6082 in the ‘H111’ and ‘T6’ conditions, respectively, subjected to compressive loadings in the quasi- static and dynamic strain rate regimes, are investigated. Both alloys are used as structural components not only in car [...]
14
63%
Przegląd Komunalny
2011 nr 2 48-51
PL Korozja wpływa na obiekty inżynierskie i wywołuje w nich różnorodne skutki. Mogą być one rozpatrywane i oceniane z punktu widzenia różnych dziedzin wiedzy. Przykładowo, w konstrukcji, którą jest rurociąg rozprowadzający wodę, korozja może wpływać na zmianę właściwości materiału rur, zmieniać paramet[...]
15
63%
Drogi i Mosty
2010 nr 3 5-22
PL W pracy przedstawiono badania doświadczalne wyboczenia niesprężystego skorodowanych prętów stalowych. Proces korozji zachodził w komorze mgły solnej przez okres 16 dób. Próby wyboczenia przeprowadzono w maszynie wytrzymałościowej Instron 3382. Do badań używano próbek wykonanych z rur stalowych o róż[...]
EN Experimental investigation of inelastic buckling of previously corroded steel bars is described. The process of the corrosion was conducted in the salt spray chamber during 16 days. Buckling tests on slender bars were conducted in testing machine Instron 3382. Reduction of critical force of the corr[...]
16
63%
Przegląd Mechaniczny
2010 nr 6 42-44
17
63%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 12 625-629
PL Przedstawiono badania doświadczalne konstrukcji metalowych i zespolonych realizowane w laboratoriach Instytutu Mechaniki Konstrukcji Inżynierskich i Instytutu Konstrukcji Budowlanych, a także obecne możliwości badawcze i możliwości związane z przyszłą modernizacją bazy laboratoryjnej Wydziału i jej [...]
EN Experimental investigations of metal and composite structures carried out in the Institute of Structural Mechanics and the Institute of Building Structures are presented. Current testing capabilities and prospects concerned with the future modernization exercise of the laboratory equipment and its a[...]
18
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Budownictwo
2000 z. 134 39-62
PL Praca obejmuje rozwiązania teoretyczne i numeryczne prętów cienkościennych o przekrojach zamkniętych wielokomorowych pracujących w zakresie sprężystym. Rozwiązania teoretyczne opierają się na założeniach W. Własowa i A. Umańskiego. Przedstawiono rozwiązania ścisłe równania różniczkowego nieswobodneg[...]
EN The work includes theoretical and numerical solutions of thin-walled bars with multi-cell tube and closed sections, working in an elastic range. The theoretical resolutions are based on the assumptions of W. Własow and A. Umański. The exact solution of the differential equation is given for the prob[...]
19
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 162--166
PL Artykuł dotyczy niszczenia przez korozję kratownic stalowych o prostych, regularnych kształtach. Przyczyną zniszczenia jest wyboczenie prętów. Pręty kratownic mają przekroje pierścieniowe o tych samych wymiarach. Założono, że po czasie 1 roku korodowania w atmosferze miejskiej, korozja została zinte[...]
EN Paper discussed the damaging effect of corrosion in simple steel trusses. The main reason of damages is buckling of steel rods. The rods in the trusses have ring cross-section of the same size. It is assumed that after a year of corroding in the city atmosphere, the corrosion was intensified because[...]
20
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 171--174, CD
PL W artykule przedstawiono narastanie w czasie defektów korozyjnych na belkach nośnych schodów stalowych, które znajdują się w konstrukcji kładki nad torami kolejowymi. Założono, że konstrukcja koroduje w atmosferze miejskiej oraz, dla porównania, w atmosferze morskiej i w atmosferze na terenie wiejsk[...]
EN In the article one presented the growth during corrosive defects on beams of bearing steel-stairs, which are found in the construction of the footbridge over railway tracks. One assumed that the construction corroded in the urban atmosphere and, for comparison, in the sea-atmosphere and in the atmos[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last