Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
PL Punkty o znanych wysokościach normalnych oraz elipsoidalnych (uzyskanych technikami satelitarnymi) pozwalają na budowę tzw. satelitarno-niwelacyjnych modeli quasigeoidy. Dokładność takich modeli jest uzależniona od lokalnych zmian anomalii wysokości pomiędzy punktami znanymi. W pracy przedstawiono o[...]
EN Points with known normal and ellipsoidal (obtained by satellite techniques) heights provides so-called satellite-leveling quasi-geoid models. An accuracy of the model depends on local disturbances of the quasi-geoid course between known points. In the paper there are estimated the disturbances produ[...]
2
100%
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
PL W pracy podjęto próbę oceny dokładności dwóch ogólnie dostępnych globalnych modeli geopotencjału, tj. EGM96 i EGM08. Dokładność tych modeli badano w odniesieniu do rejonu Dolnego Śląska, przy czym analizowano wartości zakłóceń grawimetrycznych oraz anomalii wysokości. Do porównań wykorzystano dane p[...]
EN The study is an attempt to estimate accuracy of two global geopotential models EGM96 and EGM08. Accuracy of the models was estimated with reference to Lower Silesia area. It analyse values of gravity disturbances and height anomalies. For comparisons there were used 92546 gravity points and 29 point[...]
3
100%
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
PL W pracy zaproponowane są pewne metody podniesienia jakości modelu mas punktowych, wykorzystywanego jako lokalny model potencjału zakłócającego. Metody te opierają się na dołączeniu do modelu wielomianów harmonicznych niskiego stopnia oraz zastosowaniu iteracyjnego algorytmu ustalania głębokości poło[...]
EN In the paper the methods of improving the quality of the mass concentration points model have been proposed. The proposed methods are based on addition the lowerdegree harmonic spherical polynomials and use of the special algorithm to fix a depth of the mass points positions. The model parameters ar[...]
4
100%
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
PL W pracy zaproponowany jest sposób uwzględnienia, w przedstawionym wcześniej modelu potencjału zakłócającego, opartym na wielomianach harmonicznych niskiego stopnia oraz lokalnym modelu gęstości mas topograficznych, danych w postaci składowych odchylenia pionu oraz informacji o gęstości mas topografi[...]
EN The paper presents a method of using the plumb line deflection and the prior information about the density of topographic masses in a model of the disturbing potential. The model of the disturbing potential relays on the lower-degree harmonic spherical polynomials and on the local density model of t[...]
5
100%
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
PL W pracy zaproponowana została metoda podniesienia dokładności interpolacji wysokości quasigeoidy z wykorzystaniem gradientu pionowego zakłóceń grawimetrycznych. Przedstawiono także szacunkowe wymagania metody odnośnie dokładności wyznaczenia gradientu pionowego ponad powierzchnią Ziemi oraz zapropon[...]
EN The paper presents a method of improving of the quasigeoid heights interpolation accuracy. The method has been based upon the vertical gravity disturbances gradient. The analyses of the requirements about accuracy of the gradient and a method of its verification has been included.
6
63%
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
PL W pracy podjęto próbę oszacowania wielkości obszaru całkowania anomalii grawimetrycznych wykorzystywanych jako dane uzupełniające w zagadnieniu interpolacji quasi-geoidy. Prace obliczeniowe oparto o dane grawimetryczne z obszaru Polski. Rozpatrywane były dwa warianty użycia danych grawimetrycznych -[...]
EN The paper concerns an attempt at estimating of gravity anomalies integration area. Such values have furthermore been used as the additional data in the quasi-geoid interpolation problem. The test calculations were based on gravity data coming from the territory of Poland. The authors have considered[...]
7
63%
Chemia Analityczna
PL Rozdział jonów amonu, sodu, wapnia, magnezu i litu do linii podstawowej uzyskano w czasie 7 minut stosując elektrolit podstawowy o pH 333 zawierający 5 mol 1(-1 ) imidazolu i l mmol 1(-1) eteru koronowego 18-korona-6. Podczas optymalizacji warunków pomiarowych badano wplyw pH i stężenia elektrolitu [...]
EN A capillary zone electrophoresis (CZE) method with indirect UV detection was devel-oped for the fast and quantitative determination of alkali and alkaline earth metal ion.5 in blood serum. Baseline separation of ammonium, potassium, sodium, calcium, magne-sium and lithium cations was achieved within[...]
8
63%
Chemia Analityczna
PL W detekcji enzymatycznej wybranych fenoli zastosowano jako aktywne składniki reaktora i bioczujnika tyrozynazę, lakkazę oraz tkankę orzecha kokosowego. Najlepszą selektywność katalityczną wykazywała tyrozynaza. Jej biokatalityczna aktywność uzależniona była od sposobu unieruchomienia enzymu. Pomiary[...]
EN Tyrosinase, laccase and coconut tissue were compared as active biocomponents in enzymatic detection of phenols. The obtained selectivity of biocatalytic activity of tyrosinase was found to be dependent on the way of enzyme immobilisation. The measurements were carried out in flow-injection systems w[...]
9
51%
Chemia Analityczna
PL Zbadano retencję 18 wybranych L-aminokwasów o zróżnicowanej kwasowości i strukturze na kolumnach z unieruchomioną tetrafenyloporfiryną. Retencję na kolumnach z niemetalowaną porfiryną porównano z retencją na kolumnach z metaloporfirynami zawierającymi cynk(II) lub miedź(II). Zbadano wpływ składu i p[...]
EN The retention of selected 18 amino acids was investigated on stationary phases with immobilized unmetallated and metallated with Zn(II) and Cu(II) tetraphenylporphyrin. The effects of eluent composition, its concentration, pH, and the length of the column was examined. A mixed mechanism of retention[...]
10
51%
Chemia Analityczna
PL Do oznaczania wybranych związków fenolowych w układzie przepływowo-wstrzykowym zastosowano rnembranowe bioczujniki enzymatyczne z tyrozynazą, platynową elektodą dyskową i naczynkiem przepływowym typu wall-jet. Pomiary prowadzono przy użyciu kilku bioczujników, w których -różną selektywność na fenol,[...]
EN A multi-membrane amperometric biosensor prepared with immobilized tyrosinase on a platinum disk electrode in a large-volume wall-jet flow-through cell was applied for the determination of phenolic compounds via flow-injection measurements. For data pro-cessing of measurements carried out simultaneou[...]
11
51%
Polish Journal of Chemistry
2004 Vol. 78 / nr 9 1679-1689
EN The stability of response of amperometric biosensors based on entrapment of aldehyde dehydrogenase (AlDH) and nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) in a sol-gel matrix on the surface of screen-printed electrodes modified with the mediator Meldola Blue-Reinecke salt was studied. The operational st[...]
12
51%
Chemia Analityczna
PL Elektroforezę kapilarną w formie micelarnej (MEKC) z diodowym detektorem spektrofoto-metrycznym zastosowano do identyfikacji barwników flawonoidowych i antrachinonowych wyekstrachowanych z włókien barwionych współcześnie oraz z historycznych tkanin kop-tyjskich kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie[...]
EN The micellar electrokinetic chromatography (MEKC) method with diode spectrophoto-metric detection has been applied to the identification of flavonoid and anthraquinone dyes in extracts from wool fibres dyed contemporarily, as well as from historical samples of Coptic textiles from National Museum in[...]
13
45%
Postępy Techniki Jądrowej
2006 z. 1 26-31
14
45%
Chemia Analityczna
PL Wysokosprawna chromatografia cieczowa w odwróconym układzie faz została wykorzystana do oznaczania wybranych herbicydów chlorofenoksykwasowych oraz do analizy produktów ich radiolitycznego rozpadu - fenoli i chlorofenoli. Optymalne warunki rozdzielenia otrzymano przy zastosowaniu 60% kwasu octowego [...]
EN In this study a reversed-phase HPLC procedure for the simultaneous determination of chlorophenoxy acid herbicides and their radiolytic degradation products has been elaborated. Satisfactory separation has been achieved with a mobile phase consisting of 60% 26 mmol L-1 acetic acid (pH 2.5}[...]
15
39%
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
PL W latach 2006–2007 założono na obszarze Polski sieć punktów bezwzględnych pomiarów grawimetrycznych stanowiącą system grawimetrycznego odniesienia polskich stacji permanentnych GNSS i poligonów geodynamicznych. Dolnośląska część tego systemu składa się z pięciu punktów położonych w miejscowościach: [...]
EN In years 2006–2007, at the area of Poland there were established a network of the absolute gravity measurements points for definition gravity reference system of the Polish Permanent GNSS network and geodynamic networks. Lower Silesian part of the system consist of five points situated in places: Wr[...]
16
39%
Polish Journal of Applied Chemistry
PL Zastosowanie promieniowania jonizującego ? lub wiązki przyśpieszonych elektronów jest bardzo efektywną technologią pogłębionego utleniania. Można ja z powodzeniem zastosować do usuwania różnorodnych zanieczyszczeń organicznych z wód i ścieków. Jako przykład zastosowania tej technologii przedstawiono[...]
EN The use of ionizing radiation ? or electron beam is a very effective technology of advances oxidation. It can be successfully applied in removal of various organic pollutants from water and wastes. As examples of this technology the decomposition of chlorophenols and selected pesticides is shown. Th[...]
17
39%
Chemia Analityczna
PL Z oksydazy diaminowej wyizolowanej z soczewicy spreparowano amperometryczny bio-czujnik z pastą grafitową. Uzyskany bioczujnik zastosowano do detekcji dopaminy, benzylo-aminy, benzylohydrazyny i tyraminy w HPLC w układzie faz odwróconych z różnymi handlowo dostępnymi kolumnami. Zadowalające wyniki o[...]
EN Diamine oxidase (DAO) obtained from lentil has been employed to the preparation of graphite paste amperometric biosensor, which has been utilised in the reversed phase HPLC system for detection of several amines: dopamine, benzylamine, benzylhydrazine and tyra-mine previously separated on various co[...]
18
26%
Nukleonika
EN Application of radiation processing for drinking water, wastewater, and groundwater treatment is a cost effective process which may insure adequate availability of that resource worldwide. This paper summarizes the results of a Coordinated Research Project (organized by the IAEA) with participants f[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last