Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 70
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Rolnicza
PL W artykule przedstawiono koncepcję modelu matematycznego, który może posłużyć do analiz ruchu agregatu ciągnik - maszyna rolnicza. Jest to płaski model trzykołowy. Dzięki zastosowanym uproszczeniom jest stosunkowo prosty. W dostatecznym stopniu uzależnia jednak parametry ruchu agregatu od jego param[...]
EN The article presents a concept of mathematical model, which may be used to analyse the tractor - potato planter farm unit run/movement. It is a flat three-wheel model. It is relatively simple owing to simplifications used in it. However, it is sufficient to make the unit run parameters conditional o[...]
2
100%
Inżynieria Rolnicza
PL Z danych statystycznych wynika, że przejazdy maszyn rolniczych na miejsce pracy oraz ich przemieszczanie się podczas pracy są źródłem wielu poważnych wypadków. Blisko co trzeci wypadek śmiertelny w rolnictwie następuje w wyniku przejechania, uderzenia, pochwycenia przez środki transportowe i przemie[...]
EN Abstract. It is evident from statistical data that many serious accidents take place during the transfer of agricultural machines to the working site and during their movement while working. Nearly every third fatal accident in agriculture is caused by driving over, hitting or catching by vehicles a[...]
3
100%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Omówiono zagadnienia modelowania i obliczeń konstrukcji na przykładzie rolniczej maszyny wiatrowej do ochrony upraw ogrodniczych przed przymrozkami. Przedstawiono szczegóły budowy modelu obliczeniowego MES oraz wyniki obliczeń wartości własnych i obliczeń wytrzymałościowych pod działaniem obciążeń e[...]
EN Some aspects of the computer modelling and analysing of a structure on example of an agricultural wind machine were presented in the paper. The structure of the wind machine is designed for protection of agricultural cultivations. The particularity of building FEM model, the eigen values and strengt[...]
4
100%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W artykule przedstawiono model matematyczny, który może posłużyć do analiz zachowania zestawów ciągnik - maszyna rolnicza we wstępnych etapach projektowania. Jako model wyjściowy wybrano płaski model, który jest rozwinięciem znanego w literaturze dwukołowego modelu (tzw. bicycle model). Model zast[...]
EN The paper presents a mathematical model, which may be used for analysing the behaviour of tractor - agricultural machine combinations at the preliminary design stages. It is a 2D (flat) three-wheeled model based on the so called bicycle models (two-wheeled) that are often referred to in the literat[...]
5
100%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Artykuł zawiera opis procesu identyfikacji parametrycznej modelu agregatu rolniczego ciągnik - sadzarka do ziemniaków. Jako metodę identyfikacji zastosowano minimalizację funkcji strat, zależnej od różnicy między wartościami otrzymanymi z obliczeń symulacyjnych i z eksperymentu identyfikacyjnego[...]
EN The paper includes description of parametrical identification process of agricultural combination tractor - potato planter model. The minimization of loss function is used as identification method. The function depends on difference between results obtained by simulation and by identification exper[...]
6
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W artykule przedstawiono modyfikację teorii stateczności metodą elementów skończonych. Omówiono zależności ze szczególnym uwzględnieniem wektorowego opisu generacji bimomentów (a tym samym deplanacji) wynikającego ze sposobu przekazywania obciążenia pomiędzy elementami.
EN Bucking theory modification for thin walled rod element used for modeling and engineering analyses by means of finite elements method is presented in the article. There are described the equations, especially those with vector description of bimoments generation (also deplanation) resulting from th[...]
7
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W artykule zamieszczono podział i klasyfikację cienkościennych prętowych elementów skończonych w odniesieniu do liniowego zagadnienia stateczności bifurkacyjnej. Klasyfikacja obejmuje między innymi formę opisu efektów nieliniowych w wyjściowych sformułowaniach teoretycznych, zakres uwzględnienia efe[...]
EN The paper presents thin walled beam FE elements classification with reference to linear stability of bifurcation. The classification includes description of non-linear effects in theoretical formulations, range of taking into consideration shear effects in element theoretical description, kind of u[...]
8
63%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 5 251-258
PL W pracy przedstawiono zarys ideowy nowej technologii renowacji cieków wodnych, opracowywanej w PIMR. Pokazano także koncepcję nowej maszyny do realizacji tej technologii. Prezentację rozpoczęto od omówienia typowych trudności i niedomagań w gospodarce rowami melioracyjnymi, wykazując niedostatki tec[...]
EN The thesis presents the outline of the new technology idea of renovating watercourses, developed in the IIAE. Moreover, a concept of a new machine for the completion of this technology was presented. The presentation was started with a discussion on typical problems and malfunctions of drainage ditc[...]
9
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W artykule zawarto opis analizy zmęczeniowej wybranego przypadku eksploatacyjnego kombajnu melioracyjnego, przeprowadzonej w komputerowym środowisku symulacyjnym. Opisano techniki, którymi posłużono się w procesie predykcji trwałości zmęczeniowej, i uzasadniono wybór konkretnych metod. W wyniku opra[...]
EN The article presents an overview of the fatigue analysis of a multi-role unit, carried out in a computer simulation environment. The techniques which were used in the prediction of durability were described. The author's own procedure for fatigue calculation of a multi-role unit was developed. By th[...]
10
63%
Mechanics and Mechanical Engineering
PL Stabilność modelu matematycznego badanego układu jest niezbędna, by otrzymane rozwiązanie aproksymowało, w możliwy do przyjęcia sposób, nieznane rozwiązanie dokładne pomimo np. błędów danych. Jedną z metod wykorzystywanych do badania stabilności układu jest metoda wrażliwości. W pracy przedstawiono [...]
EN Stability of tested system mathematical model is necessary to obtained results approximate in acceptable degree unknown accurate solution in spits of e.g. data errors. Sensitivity method is one of the methods using to system stability testing. The process of sensitivity equations generating is prese[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2008 Z. 8 263-271
PL Jednym z problemów spotykanych w trakcie projektowania maszyn rolniczych jest umożliwienie przewidywania już na wczesnych etapach projektowania zachowania agregatu składającego się z ciągnika i połączonej z nim maszyny. W pracy przedstawiono koncepcję modelu matematycznego, który może posłużyć do ta[...]
EN The paper presents a mathematical model concept, which may be used for analysing the behaviour of tractor - agricultural machine combinations at the preliminary design stages. It is a 2D (flat) three-wheeled model based on the so called bicycle models (two-wheeled) that are often referred to in the [...]
12
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2006 Nr 60 53-60
PL Rozwój komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania w istotny sposób zmienia metody prac konslmkcyjno-teclinologicznych. Metodą, która pozwala na najszybsze wprowadzenie nowego produktu na rynek, jest projektowanie współbieżne (Concurrent Engineering). Wymaga ona jednak kosztownego sprzętu [...]
EN Computer aided design and engineering developments in meaningful way changes methods of constructional and engineering works. Concurrent engineering is the method, which allows for quickest marketing of new product. It demands however costly equipment and satisfaction of many organizational conditio[...]
13
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
1998 Nr 2 6-10
PL Badano rozkład czasów przebywania fazy gazowej w kolumnie barbotażowej za pomocą elektrochemicznego czujnika tlenu. Czujnik tlenu umieszczano w strumieniu gazu opuszczającym kolumnę barbotażową. Jako znacznika użyto par acetonu, benzenu, heksanu, octanu etylu, ksylenu i toluenu. Wykazano, że rodzaj [...]
EN The gas residence time distribution in a bubble column using the electro-chemical oxygen sensor has been investigated. The gas sensor was situated inside gas stream leaving the bubble column. Vapours of acetone, benzene, hexane, ethyl acetate, xylene and toluene were used as a marker. It has bee[...]
14
63%
Materiały Budowlane
2001 nr 12 14-15
15
63%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2014 z. 103 171
PL Maszyny rolnicze ze względu na specyficzną topologię konstrukcji (ramy przestrzenne) oraz warunki, w jakich pracują (miękki, podatny i niejednorodny grunt) poddawane są w trakcie eksploatacji obciążeniom o unikatowym charakterze. Obciążenia te ze względu na swoją cykliczność są przyczyną pęknięć zmę[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2014 z. 103 199--200
PL Złożone maszyny rolnicze jak kombajny, których masa często przekracza 25 t wyposażane są w zbiorniki materiału roślinnego o pojemności kilku m3. Opryskiwacze polowe, wyposażane są w belki robocze o szerokościach niekiedy przekraczających 50 m i w olbrzymie zbiorniki cieczy roboczej, których objętość[...]
17
63%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 5 259-266
PL W artykule zaprezentowano model matematyczny zestawu transportowego. Przedstawiono opis modelowania obciążeń pochodzących od transportu zwierząt. Opisano dwa płaskie modele analityczne oraz model MES uwzględniający przewidywane przemieszczanie się zwierząt podczas transportu. W szczególności skupion[...]
EN Mathematical models of loads implementation for trailer system of animals transport is presented in the paper. Also description of modelling of loads caused by transported animals is presented in the article. Two 2D analytical and FEM models are presented. The FEM model takes into account possible a[...]
18
63%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 7 313--321
PL W artykule zaprezentowano wybrane możliwości analizy zachowań kinematyczno dynamicznych modeli maszyn rolniczych na wstępnym etapie projektowania. Przedstawiono wyniki dotyczące sił występujących podczas podnoszenia i opuszczania wału uprawowego zawieszonego na wysięgniku z przodu ciągnika oraz wpły[...]
EN Some possibilities of agricultural machine model kinematic and dynamic behaviour on initial designing stage are presented in the paper. The results concerned forces acting during Campbell roller arising and lower and influence of tractor-roller combination parameter on itself stability.
19
63%
Logistyka
2014 nr 6 9162--9166
PL Praca przedstawia główne zagadnienia dotyczące iluminacji obiektów. Wskazano elementy, które powinno się wyeksponować podczas ustawiania naświetlaczy. Część pierwsza opracowania dotyczy podstaw teoretycznych na temat sposobu ustawienia naświetlaczy. W drugiej części przedstawiono sposób iluminacji k[...]
EN Key issues of illumination of buildings objects has been presented in the paper. Areas that should be exposed while setting the floodlights has been identified and described. Theoretical basis has been in the first part described. Illumination method of the church has been in the second part showed.[...]
20
63%
Machine Dynamics Problems
EN Concept of a mathematical model which can serve for tractor - potato planter combination traffic analysis is presented in the paper. It is a 2D, three-wheeled model. It is relatively uncomplicated owing to the applied simplification, but it makes traffic parameters dependent on the combination geome[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last