Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 67
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Transport Problems
2006 T. 1, z. 1 109-114
PL W ramach pracy przeprowadzono ilościową ocenę wybranych cech geometrycznych płatkowych produktów zużycia stali szynowej 900A powstałych w czasie badań trybologicznych na stanowisku Amslera.
EN Investigations of the quantitative measurement of wear debris of 900A rail steel obtained in the roller-roller system on the Amsler stand have been carried out.
2
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2013 z. 81 7--10
PL W artykule przedstawiono wpływ najważniejszych czynników eksploatacyjnych, tj. obciążenia, poślizgu i prędkości, na właściwości tribologiczne, tj. zużycie i współczynnik tarcia, które są główną przyczyną zużycia zmęczeniowo-kontaktowego w badanym skojarzeniu toczno-ślizgowym. Otrzymanie zbieżnych ef[...]
EN The influence of the most important operational factors, ie load, slip and speed on the tribological properties, such as wear, friction coefficient, which is the main cause of wear fatigue in the rolling-sliding. Obtain convergent results as a laboratory for real object has enabled the formulation o[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2008 z. 64 71-76
PL W ramach pracy przeprowadzono badania wpływu wybranych parametrów eksploatacyjnych na zużycie stali szynowej, o strukturze perlitycznej, po obróbce cieplnej w obecności wody przy tarciu toczno-ślizgowym.
EN Investigations influence choosing operation factors on the process of wear of pearlitic rail steel after heat treatment in lubricated rolling-sliding contact have been carried out.
4
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2012 z. 74 5-10
PL W artykule przedstawiono model występujący zarówno w skojarzeniu pierścień tłokowy–tuleja cylindrowa, jak i tłok–tuleja cylindrowa. Rzeczywisty kształt i wielkość fazy zbrojącej (Al2O3) określono na podstawie badań metalograficznych i statystycznych. W ten sposób odzwierciedlono rzeczywisty kształt [...]
EN In this paper presented model occurring in piston ring – cylinder linear and piston – cylinder liner. The materials in these contacts were made from composites and casts iron. The real shape and size of reinforcement phases (Al2O3) in composite were determined on the basis of metallographic and stat[...]
5
100%
Archives of Metallurgy and Materials
EN The paper presents the results of research on the impact of stereological characteristics of microstructure of graphite in nodular GJS-400 cast iron and Al2 O3 fibers in the composite AC-47000 + 10% Al2 O3 F on the mechanism of wear in a cast iron piston [...]
6
100%
Tribologia
2016 nr 4 9--19
PL W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych na stanowisku Amslera próbek wykonanych ze stali szynowej bez obróbki cieplnej o strukturze perlitycznej. Zaprezentowano warstwę wierzchnią zgładów metalograficznych po współpracy w różnych warunkach eksploatacji. Warstwa wierzchnia uległa zmianie n[...]
EN The paper presents laboratory research results of the samples made of heat treated pearlitic rail steel. The tests were performed on an Amsler stand. The surface layer of metallographic specimens after sliding in various operational conditions is presented. The surface layer changed due to ratchetti[...]
7
100%
Tribologia
2016 nr 4 21--28
PL W pracy przedstawiono wpływ wybranych smarów stałych stosowanych do smarowania obrzeży kół kolejowych na powstawanie i rozwój zjawiska korozji. Badane smary stałe składały się z przeważającej części z grafitu, dwusiarczku molibdenu i soi. Dobór sztyftów smarów stałych podyktowany był względami ekono[...]
EN The paper presents the influence of selected solid lubricants used for the lubrication of wheel flanges of railways on the formation and development of corrosion. Tested solid lubricants consisted primarily of graphite, molybdenum disulphide, and soybean oil additives. Moreover, grease sticks were s[...]
8
100%
Tribologia
2018 nr 3 5--12
PL W pracy przedstawiono badania zużycia wybranych elementów hydraulicznego silnika satelitowego w skojarzeniu ślizgowym. Badania przeprowadzono na tribotesterze T-05 w układzie rolka-klocek, uwzględniając wpływ najważniejszych parametrów eksploatacyjnych decydujących o trwałości rozpatrywanego węzła t[...]
EN The paper presents tests of the wear of selected elements of a hydraulic satellite engine in sliding contact. The tests were carried out on the tribotester T-05 in a roll-block system, taking into account the influence of the most important operational parameters determining the durability of the fr[...]
9
100%
Logistyka
2014 nr 6 1587-1595
PL Rosnące obciążenia szyn kolejowych zmuszają producentów szyn do zwiększania właściwości mechanicznych tradycyjnych stali szynowych. Pierwszym sposobem jest obróbka cieplna, mimo wzrostu kosztów produkcji, szyny obrobione cieplnie cechują się dużo lepszymi właściwościami mechanicznymi od szyn w stani[...]
EN The growing loads of the railway rails are forcing manufacturers to increase the mechanical properties of conventional rail steels. The first way is use to heat treatment, despite an increase in production costs, heat treated rails have a much better mechanical properties of the rails than without h[...]
10
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2004 z. 56 23-30
PL W ramach pracy przeprowadzono badania zużycia stali szynowej obrobionej cieplnie w układzie rolka-rolka na stanowisku Amslera. Przedstawiono metodykę badań oraz wyniki ilościowych pomiarów statystycznych produktów zużycia stali szynowej w gatunku 900A po obróbce cieplnej.
EN Investigations of the wear of rail steel after heat treatment in the roller-roller system on the Amsler stand have been carried out. Showed procedure investigation and results statistical quantitative measurements products of wear of rail steel on grade 900 A after heat treatment.
11
63%
Kompozyty
2010 R. 10, nr 2 159-164
PL Przedstawiono próbę wyjaśnienia wpływu rozkładu wydzieleń grafitu w pierścieniu żeliwnym na mechanizmu zużywania skojarzenia żeliwo EN-GJL-350/kompozyt W6D.22A za pomocą MES. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań cech stereologicznych wydzieleń grafitu w żeliwie i cząstek faz zbrojących użyteg[...]
EN The attempt to explain of the influence of graphite stereological parameters in cast iron piston ring on mechanism of wear in pairing cast iron EN-GJL-350/composite W6D.22A using of Finite Elements Method (FEM) has been presented in this paper. As a result of conducted metallographic and stereologic[...]
12
63%
Tribologia
2008 nr 2 35-41
PL W pracy przedstawiono wpływ wybranych parametrów eksploatacji zestawu koło-szyna pociągu na wybranym odcinku toru Górnego Śląska na zużycie szyn wykonanych ze stali perlitycznej R260. Za podstawowe parametry eksploatacji przyjęto obciążenie (Q), prędkość obrotową koła (n) i poślizg pomiędzy kołem a [...]
EN The effect of chosen using the parameters of a wheel-rail-unit in the selected Upper Silesia's railway on wear rail made from pearlitic steel R260 has been presented in the work. The load (Q), rotating speed (n) and slip between wheel and rail (gamma) have been fixed as a basic use parameter. On the[...]
13
63%
Tribologia
2008 nr 2 43-49
PL Z ekonomicznego punktu widzenia wydłużenie trwałości szyn kolejowych jest bardzo istotne z uwagi na fakt kosztownej ich wymiany, jak i bezpieczeństwa ruchu pociągów. Osiągnięcie tego celu wymaga między innymi znajomości procesów zużycia szyn kolejowych w trakcie eksploatacji i wpływu różnych czynni[...]
EN From the economical point of view the higher durability of rails is important because of the fact of costly rail replacements and safety. Achieving this goal could be possible because of knowledge about the wear performance of rails. Particularly important is the influence of different factors on a [...]
14
63%
Tribologia
2007 nr 3-4 389-400
PL Wprowadzenie w ostatnim czasie, przez Polskie Koleje Państwowe, hartowania obręczy kół wybranych serii lokomotyw spowodowało podjęcie w niniejszej pracy badań zużywania szyn współpracujących z kołami o wysokiej twardości. Badania te przeprowadzono na stanowisku Amslera, w układzie rolka - rolka. Ich[...]
EN Polish State Railways introduced recently hardening of some part of profile of wheel tyres, for some types of locomotives. The aim of it was to improve their wear resistance. But hardened wheels can influence the wear behaviour of rails. In this work the wear rate and mechanisms of rails mated with [...]
15
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2003 z. 48 75-82
PL W ramach pracy przeprowadzono badania zużycia stali szynowej w gatunku 900A na stanowisku Amslera w układzie rolka-rolka, w styku toczno-ślizgowym w obecności, jak i przy braku medium smarnego. Stwierdzono, że zużycie w formie ubytku masy wzrasta wraz z czasem badania. Wielkość produktów zużycia jes[...]
EN Research of wear of the rail steel in grade 900A on the Amsler stand in the roller-roller system in the rolling - sliding contact in the presence of water and without water as the lubrication medium has been carried out. It has been found the weight loss of tested steel increases with the research t[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2003 z. 48 83-90
PL W pracy przeprowadzono badania zużycia próbek ze stali szynowej w gatunku 900A obrabianej cieplnie na stanowisku badawczym Amslera. Analizowano zmiany struktury warstwy wierzchniej w zależności od drogi toczenia.
EN This work presents results of wear tests of heat trated rail steel grade 900A. These tests have been carried out on Amsler machine. Microstructural changes depending on rolling distance have been analysed.
17
63%
Mechanik
2010 R. 83, nr 4 298-299
PL Przedstawiono wpływ wybranych parametrów eksploatacyjnych na rozkład naprężeń/odkształceń denka tłoka silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym. Zastosowanie analizy MES pozwoliło na wyjaśnienie mechanizmu zużywania, prowadzącego do pojawienia się uszkodzeń na powierzchni denka tłoka. Otrzymane wyn[...]
EN Effects of the selected service parameters on the strain/stress distribution in piston head of the self- ignition engine. The FEM has been found suitable to explain the wear mechanism leading to the damage symptoms showing on the piston head surface.
18
63%
Mechanik
2016 R. 89, nr 12 1888--1889
PL W pracy przedstawiono wyniki badań topografii powierzchni próbek i wybranych części silnika spalinowego za pomocą eksperymentalnego rejestratora obiektów. Urządzenie pozwoliło na wyznaczenie podstawowych wartości profilu chropowatości powierzchni. Stanowisko po przeprowadzeniu wstępnych pomiarów spe[...]
EN The paper presents the results of the surface topography samples and selected parts of the internal combustion engine using experimental recorder objects. The device made it possible to determine the basic values of surface profile. The position after preliminary measurements fulfilled expectations [...]
19
63%
Transport Problems
2013 T. 8, z. 3 85--91
PL W wielu ośrodkach naukowych na całym świecie trwają obecnie prace mające na celu opracowanie metod diagnozowania stanu technicznego maszyn. Szczególnego znaczenia nabierają metody nieinwazyjne, do których należą metody wykorzystujące zjawiska wibroakustyczne. W artykule zaproponowano wykorzystanie a[...]
EN In many research centers all over the world nowadays works are being carried out aimed at compiling method for diagnosis machines technical condition. Special meaning have non-invasive methods including methods using vibroacoustic phenomena. In this article is proposed using DWT analysis and energy [...]
20
63%
Transport Problems
2014 T. 9, z. 2 119--127
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałości zmęczeniowej stopów aluminium wykorzystywanych w przemyśle samochodowym. Opisano rozkłady i wartości naprężeń obręczy kół ze stopów aluminium za pomocą Metody Elementów Skończonych. W badaniach zmęczeniowych użyto specjalnej maszyny, która pozwolił[...]
EN In this article presented the results of fatigue strength test aluminium alloys using in car industry. Demonstrated distributions and values of stresses the wheel tyre made of aluminium alloys by means of FEM. In fatigue test used special machine, which can allow to determine Wohler diagram. In this[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last