Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 131
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2013 nr 3 44-46
PL Ze względu na wzrastające zapotrzebowanie na farmy wiatrowe oraz malejącą powierzchnię terenów pozwalających na posadowienia bezpośrednie, konieczne jest stosowanie różnorodnych metod. Niniejszy artykuł prezentuje przegląd zagadnień, na jakie należy zwracać uwagę przy projektowaniu fundamentów opisy[...]
EN Due to the growing demand for wind farms and decreasing volume of areas enabling their direct placement, it is necessary to apply various methods. This article presents a review of subjects to which one has to pay attention to while designing foundations of described structures. The correct design o[...]
2
100%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2013 nr 1 19--30
PL Problematyka artykułu koncentruje się wokół zagadnień związanych z kreatywnością pracowników, z uwzględnieniem zróżnicowania wynikającego ze specyfiki stosowanych form zatrudnienia. W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych. Pokazują one, że w badanych organizacjach oczekiwanie kreatywności pr[...]
EN The problems described in the article are focused on the issues connected with the workers’ creativity taking into consideration their different forms of employment. The article presents the outcome of the own research. The results based on analyzed organizations show that the expectations concernin[...]
3
100%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
4
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Do napraw grup konstrukcji betonowych w budownictwie energetycznym należą: chłodnie kominowe, kominy przemysłowe, zbiorniki i zasobniki, konstrukcje wieżowe i inne. Oddziaływania środowiskowe na pracę tych konstrukcji są dość zróżnicowane. Dwie pierwsze pozycje wyróżniają się tu odmiennością obciąże[...]
EN In the paper the classifications of destruction of concrete structures and rehabilitation activities is proposed. The repair materials are described and criteria of choice of them are given. The conclusion is, that the materials based on expansive cement satisfy these criteria.
5
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy podano zasady projektowania i obliczeń wstępnie samosprężonych posadzek z betonu ekspansywnego, wykonanego z użyciem cementów ekspansywnych. Podano także obliczenia nośności podkładu konstrukcyjnego z betonu zbrojonego na działania naprężeń rozciągających skurczu betonów i różnic temperatur[...]
EN The paper presents principles for structural design of prestressed floor made of expanding concrete, based on expanding cement. Calculation of load capacity of base course made of reinforced concrete are given.
6
100%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2004 nr 2 (74) 231-243
PL Przedstawiono porównanie metod (analitycznych i symulacyjnej) określania energii cumowania. W powyższym celu określono energię cumowania dla statków obsługiwanych przy wybranych nabrzeżach portu Świnoujście.
EN The paper presents a comparison between analytical and simulation method of the determination of mooring energy. To this end, the mooring energy for selected quays at the Port of Świnoujscie Harbour was determined.
7
100%
Architecture Civil Engineering Environment
PL W artykule zaprezentowano koncepcję wkładu dwukomorowego ze środkową przegrodą wykonaną z folii. Przedstawiono również uproszczoną metodę obliczania strat ciepła przez wkład okienny oraz jej weryfikację przy wykorzystaniu programu FLUENT. Wprowadzenie folii polietylenowej do wkładu okiennego może bu[...]
EN The paper presents a concept of two-cell window panes partitioned by polyethylene foil. A simplified method of calculating heat losses from the panes is discussed and the calculations verified by means of FLUENT software. The addition of polyethylene foil a pane may raise some doubts concerning ligh[...]
8
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule zaprezentowano wybrane aspekty modelowania procesu podziemnego zgazowania węgla w odniesieniu do chemizmu procesu. Omówiono czynniki limitujące stworzenie uniwersalnego modelu procesu. Przeprowadzono wstępną analizę wpływu warunków prowadzenia procesu na skład otrzymanego gazu. Przedstawi[...]
EN Selected aspects of underground coal gasification modeling with reference to chemical mechanism of the process are presented. Limitations of universal process model creation are reviewed. Preliminary analysis of process operation conditions influence on gas composition is given. Results of equilibri[...]
9
100%
Archives of Civil Engineering
PL Przedmiotem analiz był kształt plastikowej ramy okiennej. Poszukiwano optymalnego kształtu plastikowej ramy okiennej z punktu widzenia minimalizacji strat ciepła przez okno, wykorzystano w tym celu algorytm genetyczny i metodę elementów brzegowych. Celem optymalizacji było takie ukształtowanie plas[...]
EN Methods of genetic algorithm and boundary elements were used to find an optimal design of a PVC window frame, taking into account its thermal interaction with the glass pane and the wall. The natural convection within the air cavities of the frame was neglected. The objective function defined as a m[...]
10
100%
Przegląd Geologiczny
PL Badany obszar obejmował odsłonięcia usytuowane pomiędzy Brudzowicami (okolice Siewierza) a Starym Olkuszem i jest częścią monokliny śląsko - Krakowskiej. Badaniami objęto utwory węglanowe należące głównie do dolnego i środkowego wapienia muszlowego. Celem było przeprowadzenie szczegółowej analizy ki[...]
EN The examined area is a part of the Silesia-Krakow monocline with outcrops distributed between Brudzowice (near Siewierz) and Olkusz. The monocline sediments cover the lower Paleozoic basement and mask the basement's main tectonic lines of regional importance. The measurements were mainly carried out[...]
11
100%
Problemy Ekonomiki Transportu
2000 nr 1 59-69
12
100%
Recykling
2007 nr 5 20-21
PL Katalizatory są nieodzownymi substancjami, które dodane do układu reakcyjnego przyspieszają reakcję, wpływają na jej selektywność i mechanizm. Głównym źródłem przepracowanych katalizatorów, z których odzyskuje się metale, jest przemysł petrochemiczny.
13
100%
Problemy Rozwoju Budownictwa
14
100%
Przegląd Budowlany
15
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2003 Z. 43 259-268
PL W opracowaniu dokonano oceny ogólnej programów studiów i porównania z wymaganiami praktyki zawodowej. Dokonano wstepnej oceny porównawczej wybranego programu na studiach dziennych na kierunku Budownictwo w kontekście wymagań technicznych stawianym osobom ubiegającym sie o uprawnienia budowlane. Wypr[...]
EN In the paper the general estimation of syllabi of the engineering studies is presented. These syllabi are compared to the requirements of engineer' practise. The preliminary estimation of exemplifying syllabus of the civil engineering studies was made in he light of meeting by it the reguirements im[...]
16
100%
Przegląd Budowlany
EN Estimation of temperature influences on industrial floors. Jointless floors solution. Expansive concrete jointless floor strength calculation.
17
100%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 3 132-135
PL Omówiono istotę ekspansji swobodnej i samonaprężeniowej, rozwój cementów ekspansywnych oraz kryteria racjonalnego ich stosowania w budownictwie. Podano też metodykę badań oraz właściwości ekspansywne cementów i betonów ekspansywnych.
EN The merits of free and self-stressing expansion, development of expansive cements and criteria of their effective use in building are described. The research methodology of expansive cements and concretes is presented.
18
100%
Materiały Budowlane
2000 nr 9 20-21
19
100%
Przegląd Budowlany
PL W sposób syntetyczny przedstawiono problematykę trwałości i prognozowanie napraw obiektów budowlanych. Przeprowadzono klasyfikację działań naprawczych i ocenę skuteczności oraz trwałości napraw. Opisano naprawy bierne i aktywne. Ustalono kryteria doboru materiałów do napraw. Podano przykłady napraw [...]
EN This paper summarizes issues relating to durability and forecasting of repairs to buildings and structures. A classification of repair actions is made, and the effectiveness and durability of repairs are evaluated. Passive and active repairs are discussed, and criteria are laid down for the proper s[...]
20
100%
Instal
2015 nr 7/8 51--55
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy wpływu dwóch prędkości wiatru na proces doprowadzania powietrza kompensującego do obiektu wielkokubaturowego oraz na parametry kształtujące warunki w nim panujące. Szczególnie rozważono strumienie objętości powietrza napływającego do budynku oraz prędkość nawi[...]
EN The article presents analysis of the impact of two wind speeds on the air supply to the atrium. Volume flow rate of air inflowing to the atrium and the velocity of supply air in make-up air inlets were considered. The wind inflow from two direction was examined for every wind speed. This enabled the[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last