Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 90
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 7 923-926
2
100%
Polimery
PL W artykule stanowiącym przegląd literatury dotyczący rozwoju technologii z dziedziny poliuretanów (PUR) w ciągu 60. ostatnich lat omówiono zagadnienia, już dziś historyczne, związane z otrzymywaniem surowców - diizocyjanianów i dioli - oraz klasycznych wielkocząsteczkowych związków poliuretanowych, [...]
EN The article is a review of development of polyurethanes (PUR) technologies during past 60 years. The problems, now being historical, concerning the preparation of raw materials: diisocyanates and diols (Scheme A) and classical macromolecular polyurethane compounds such as elastomers or foams (Fig. 1[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono metodę otrzymywania elastycznej szpachlówki poliuretanowej Elastofix. Istotą metody jest przygotowanie bardziej gęstej struktury metrycy poliuretanowej. Określono własności przetwórcze i aplikacyjne otrzymywanych prepolimerów, szpachlówek i usieciowanych pokryć. Niniejsza praca stanowi[...]
EN Modified polyurethane Elastifix putty preparation of more dense structure of polyurethane matrix. Processing and application properties of obtained prepolymers, putties and crosslinked coatings have been determined. That work has a basic character for the other applications of putties made of polyur[...]
4
100%
Przegląd Budowlany
5
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2008 z. 50 [256] 153-164
PL Zaprezentowano wyniki badań własnych autora poświęconych analizie degradacji sztywności zginanych połączeń zakładkowych wykonanych pomiędzy elementami z kształtowników giętych z blach cienkich. W przeprowadzonych rozważaniach uwzględniono oprócz tradycyjnych łączników w postaci wkrętów samowiercącyc[...]
EN The results of thorough analysis on stiffhess' degradation of selected types of lap joints in thin sheet metal structures have been presented. The analysis, apart from traditional connectors in form of self-drilling screws, included also metal-bonding adhesives, which have not been broadly used in b[...]
6
100%
Logistyka
2015 nr 4 7747--7756, CD2
PL W artykule poddano gruntownej analizie i dyskusji podstawowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego liniowych obiektów drogowych: mostów, tuneli i dróg, wynikających z treści zapisów aktów prawnych obowiązujących na terenie Polski oraz państw członkowskich Unii Europejskiej. W odniesieniu do[...]
EN The study presents the results of a thorough analysis and discussion of basic requirements for the fire safety of such a roadway structures as bridges, tunnels and roads, resulting from the provisions of legal acts being in force in Poland and other member states of the European Union. In the case o[...]
7
100%
Przemysł Chemiczny
1998 T. 77, nr 11 411-414
8
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Chemia
PL W pracy dokonano przeglądu literatury i zamieszczono właściwości akustyczne wybranych tworzyw polimerowych. Zaprezentowano metody obliczania szybkości przenoszenia się dźwięku oraz współczynnika absorpcji fali akustycznej w tworzywach sztucznych na podstawie modeli półempirycznych opracowanych przez[...]
EN A review of literature and experimental data on the effect of structure of polymeric materials on their mechanical and acoustic properties is presented. The methods of evaluation of acoustic properties including data processing procedures are discussed. The emphasis is put on the semi-empirical mode[...]
9
100%
Forum Eksploatatora
2014 Nr 6 (75) 36-38
PL Firma Port Service Sp. z o.o. zajmuje się odbiorem, transportem, przetwarzaniem oraz unieszkodliwianiem płynnych i stałych odpadów niebezpiecznych pochodzących z różnych gałęzi przemysłu. Oferta zakładu obejmuje między innymi odbiór odpadów płynnych i z jednostek morskich w porcie i na redzie, przet[...]
10
63%
Polimery
2013 T. 58, nr 3 188-194
PL Anionomery poli(uretanowo-dimetylosiloksanowe) (PUR-PDMS) otrzymano metodą 3- lub 4-etapową, przy użyciu diizocyjanianu izoforonu (IPDI) i poli(oksytetrametyleno)diolu (PTMG), którego część zastępowano polidimetylosiloksanami (PDMS) różniącymi się strukturą łańcucha. W charakterze związku jonogenneg[...]
EN Poly(urethane-dimethylsiloxane) anionomers (PUR-PDMS) were synthesized in two- or three-stage process, with the use of isophorone diisocyanate (IPDI) and poly(oxytetramethylene)diol (PTMG), partially replaced by polydimethylsiloxane diols (PDMS) with different chain structures. 2,2-bis(hydroxymethyl[...]
11
63%
Polimery
2013 T. 58, nr 4 263-269
PL Anionomery poli(uretanowo-dimetylosiloksanowe) (PUR-PDMS) otrzymano metodą 3- i 4-etapową, przy użyciu diizocyjanianu izoforonu (IPDI) i poli(oksytetrametyleno)diolu (PTMG), częściowo zastępowanego polidimetylosiloksanami (PDMS) różniącymi się strukturą łańcucha. Wbudowującym się do łańcucha poliure[...]
EN Poly(urethane-dimethylsiloxane) anionomers (PUR-PDMS) were synthesized in two- and three-stage process, with the use of isophorone diisocyanate (IPDI) and poly(oxytetramethylene) diol (PTMG), partially replaced by polydimethylsiloxane diols (PDMS) with different chain structures. 2,2-bis(hydroxymeth[...]
12
63%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2012 nr 3 28-32
EN This article analyses methods that determine the time standards, and takes into consideration an ergonomic and problem solutions for assembly operation. This article describes selected methods that determine the time standards and ergonomic evaluation used in European industry. There is presented th[...]
13
63%
Przemysł Chemiczny
14
63%
Polimery
PL Poliuretanowe kationomery syntezowano w reakcji MDI, IPDI, poliestrów i trzeciorzędowych amin alifatycznych, które po wbudowaniu do prepolimeru w reakcji z kwasem mrówkowym lub bromkiem butylu tworzyły kationy alkiloamoniowe. Otrzymane prepolimery izocyjanianowe przedłużano w środowisku wodnym przy [...]
EN Polyurethane cationomers were synthesized in the reaction of MDI, IPDI, polyesters and tertiary aliphatic amines, which were incorporated into the prepolymer and converted to alkylammonium cations by reacting with formic acid or butyl bromide. The obtained isocyanate prepolymers were extended in aqu[...]
15
63%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2012 nr 4 348-352
PL Z przesłony uformowanej metodą „Trencher” w korpusie i podłożu wału przeciwpowodziowego, w warunkach aluwiów środkowej Wisły, pobierane były próby NNS, dla których następnie wykonywano systematycznie badania laboratoryjne w okresie dojrzewania. Określano wartości współczynnika filtracji metodą zmien[...]
EN Introduction – applications and requirements concerning impermeable hardening barriers. Description of the barrier. Performing the tests. Analysis of the tests results. Conclusions.
16
63%
Polimery
2014 T. 59, nr 4 279--292
PL Syntezowano kopolimery trójblokowe — poli(metakrylan metylu)-b-poliuretan-b-poli(metakrylan metylu), po raz pierwszy metodą ARGET ATRP, z wykorzystaniem, specjalnie w tym celu syntezowanego, makroinicjatora tetrafenyloetanouretanowego (TPE-PUR-TPE), jako produktu przejściowego reagującego z metakryl[...]
EN Poly(methyl methacrylate)-b-polyurethane-b-poly(methyl methacrylate) tri-block copolymers were synthesized for the first time using ARGET ATRP method. A specially prepared for this purpose tetraphenylethane-urethane macroinitiator (TPE-PUR-TPE) was used as a transitional product reacting with methyl[...]
17
63%
Polimery
PL Powłoki polimerowe otrzymano z wodnych dyspersji kationomerów poliuretanowych modyfikowanych silseskwioksanem funkcjonalizowanym grupami OH (PHIPOSS). Kationomerom przypisano strukturę nanokompozytów kationomerowych i wykazano ich dużą termostabilność, rosnącą wraz ze zwiększaniem zawartości PHIPOSS[...]
EN Studies on the physicochemical properties and applications of polymer coatings obtained from the dispersion of aqueous polyurethane cationomers modified with silsequioxanes functionalized with OH groups [(PHIPOSS) (Table 1)] have been presented. The obtained cationomers has been classified as posses[...]
18
63%
Polimery
PL Poniższy artykuł przeglądowy obejmuje najczęściej stosowane metody syntezy kopolimerów poliuretanowych o różnej (np. blokowej lub gwiaździstej) strukturze. W szerszym zakresie opisano stosowane w tym celu nowe metody kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej (CRP), takie jak kontrolowana polimeryzacja [...]
EN This paper is a review covering the methods most often applied in the synthesis of polyurethane copolymers of various structures (e.g. block or star-shaped). New Controlled Radical Polymerization (CRP) methods such as Controlled Radical Polymerization using the iniferter technique, Atom Transfer Rad[...]
19
63%
Polimery
2011 T. 56, nr 6 429-438
PL W pierwszej części dwuczęściowej publikacji scharakteryzowano metody SFRP i RAFT [1], natomiast w poniższej drugiej części szczegółowo opisano nowe metody modyfikacji inicjowania, aktywacji i dezaktywacji ATRP, włączając w to inicjatory do ciągłej regeneracji aktywatora (ICAR), aktywatory regenerowa[...]
EN This article is the second of a two-part series on controlled radical polymerization and is a continuation of the first part, which focused on the characterization of SFRP and RAFT methods [1]. A detailed description of novel modification methods of initiation, activation and deactivation in ATRP. N[...]
20
63%
Polimery
2010 T. 55, nr 6 440-451
PL Opisano trzyetapową syntezę wodorozcieńczalnych kationomerów poliuretanowych (PUR) na podstawie 4,4'-diizocyjanianu difenylenometanu (MDI), oligo(oksypropyleno)glikolu i N-metylodietanoloaminy (N-MDEA, dodatkowy substrat hydroksylowy i przedłużacz łańcucha), które - po utworzeniu jonów amoniowych w [...]
EN The three-stage synthesis of waterborne polyurethane cationomers on the basis of diphenyl methane-4,4'-diisocyanate (MDI), oligo(oxypropylene glycol) and N-methyldiethanolamine [(N-MDEA) used as an additional hydroxylating and chain-elongating reagent] has been presented. Stable dispersions were obt[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last