Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2000 nr 5 50-53
2
100%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2002 nr 3 42-43
3
88%
Materiały Budowlane
2006 nr 9 20-22
4
63%
Inżynieria i Budownictwo
2011 R. 67, nr 12 677-678
PL Przedstawiono wyniki badań wytrzymałości styrobetonu na ściskanie, rozciąganie i przecinanie. Beton ten, w porównaniu z betonami zwykłymi, charakteryzuje korzystna relacja wytrzymałości na rozciąganie do ich wytrzymałości na ściskanie. Podane wzory umożliwiają oszacowanie wytrzymałości na przecinani[...]
EN The paper presents the results of compression, tensile and shear strength tests for three specific gravity varieties of lightweight concrete. In comparison with normal concretes, the lightweight concretes tested are characterized by an advantageous relation of tensile strength to compression strengt[...]
5
63%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 5 252-255
PL Omówiono stan techniczny urządzeń dylatacyjnych przed wymianą. Przedstawiono szczegółowo zasady doboru urządzeń nowych, podano ich charakterystykę techniczną oraz technologię wykonania. Zwrócono uwagę na rolę omawianych urządzeń w obiektach mostowych.
EN The technical condition of expension has been evaluated before exchange. The new type of installation has been presented in detailed with technical characteristics and carrying out technology have been run trough.
6
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe
2006 nr 59 181-188
EN This paper presents the mathematical model of concrete wear. The influence of load on the concrete wear through the variation of speed of the abrasive mixture was taken into account also. Tests results allowed the calculation of constants and determination of the characteristics of HPC wear. The for[...]
7
63%
Przegląd Budowlany
8
63%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 5 272-276
PL Podano numeryczny model betonu chłodzonego we wnętrzu konstrukcji masywnej. Ustalono wpływ i znaczenie czasu chłodzenia na wytężenie betonu twardniejącego w strefie oddziaływania oporów ograniczających swobodę jego odkształceń.
EN Numerical model of concrete cooled insidic massive concrete construction is presented. Influence of cooling time on the strength of hardening concrete in area of restrictive strain is pointed out.
9
63%
Przegląd Budowlany
EN 'Styrobeton' mechanical properties. Conditions to make possible wider utilization this material in building industry.
10
63%
Archives of Civil Engineering
PL Erozja abrazyjna betonu konstrukcji hydrotechnicznych wywoływana jest ruchem rumowiska wleczonego przez wodę. Trudności metodologiczne modelowania tego procesu w skali laboratoryjnej stanowią przeszkodę racjonalnej oceny wpływu uwarunkowań materiałowych i środowiskowych na trwałość obiektów narażony[...]
EN Abrasion-erosion of concrete in hydraulic engineering structures is caused by movement of rubble carried by water. Difficulties in methodology of modelling this process in laboratory scale constitute an obstacle to the rational assessment of influence of material and environmental conditions on dura[...]
11
63%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 5 290-293
PL Przedstawiono wyniki badań odkształceń skurczowych betonu w początkowym okresie twardnienia. Rejestracja skutków zmian objętościowych badanych betonów, prowadzona w warunkach braku swobody ich odkształceń oraz przy rozciąganiu z różną prędkością odkształcenia, umożliwiły dokonanie porównawczej oceny[...]
EN Results of investigation of creeping strain in initial setting of concretes are presented. Registration of volume changes of investigated concretes when lack of deformation freedom occures and also caused by tension with different speed of their deformation has been done.
12
63%
Przegląd Budowlany
EN Mechanical and physical characteristic of Keramzybeton which make possible to construct rational formation of building partitions, fulfilling at the same time: thermal, dampness, acoustic and fire protection of buildings.
13
63%
Archives of Civil Engineering
PL W pracy przedstawiono wyniki oryginalnych badań pełzania i relaksacji młodego betonu rozciąganego. Wyznaczone doświadczalnie wartości współczynników reologicznych funkcji pełzania i relaksacji betonu obciążonego w wieku 12 do 72 godzin, opisujących początkowy okres tak zwanego szybkiego pełzania, są[...]
EN Results of original investigations on creep and relaxation are presented in the paper. Empirically determined values of rheological coefficients of creep and relaxation functions of concrete loaded at the age of 12 to 72 hours that specify the initial period of the so-called "rapid creep period'' ar[...]
14
63%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 8 441-445
PL Katastrofa nastąpiła w trakcie układania nadbetonu na przypodporowych pasmach żelbetowych płyt stropowych typu II, usytuowanych nad pierwszym piętrem. Objęła ona fragmenty stropu dwóch kondygnacji realizowanej konstrukcji. Omówiono bezpośrednie przyczyny katastrofy oraz okoliczności wpływające na je[...]
EN In course of concrete casting on the top of the second floor prefabricated p slabs the break down and damage of both the second and the first floor fragments have been occured. The direct causes of the accident and the circumstances which had an influence on its course are presented.
15
63%
Materiały Budowlane
1998 nr 9 74-75
16
63%
Cement Wapno Beton
PL Wykonano próbki betonu stosując cement CEM III/A 32,5 NA kruszywo styropianowe i piasek. Zastosowanie różnych proporcji kruszywa i piasku pozwoliło na uzyskanie próbek betonu o różnej gęstości nasypowej. Zbadano wytrzymałość na ściskanie i zginanie oraz moduł sprężystości po 28 dniach dojrzewania pr[...]
EN The samples of concrete were produced using slag cement CEM III/A 32.5 NA, foamed styrene aggregate and sand. These samples were cured in polypropylene foil 28 days and then the mechanical properties were measured. Different proportions of aggregate and sand gives the concrete samples of changeable [...]
17
63%
Cement Wapno Beton
PL Omówiono znaczenie zmian objętościowych twardniejącego betonu w kontekście powstawania jego uszkodzeń w postaci rys i pęknięć. Szczególną uwagę zwrócono na odkształcenia termiczne wywołane ciepłem wydzielającym się podczas twardnienia cementu oraz na skurcz autogeniczny betonu. Znaczenie tych zjawis[...]
EN The importance of volume changes of hardening concrete in the context of its cracking and crazing is discussed. A special attention is paid to thermal deformations caused by the heat evolution during cement hardening and to autogenous shrinkage of concrete. The importance of these phenomena is espec[...]
18
63%
Cement Wapno Beton
PL W pracy przedstawiono wyniki badań odkształcalności betonu z kruszywem styropianowym o różnych klasach wytrzymałości oraz gęstości objętościowej, poddawanych jednoosiowemu ściskaniu. Wyniki badań wykazują, że poziom naprężenia inicjującego styrobetonów σi/ƒcm mieści się w granicach 35% ÷ 45% napręże[...]
EN In the paper the results of strain investigation of concrete with styrofoam aggregate of different strength classes and bulk densities subjected to uniaxial compression is presented. The obtained results are showing that the initiating stress of styrofoam concretes σi/ƒcm is in the range 35% ÷ 45% [...]
19
63%
Cement Wapno Beton
PL Przygotowano trzy rodzaje próbek betonowych z cementu hutniczego bez i z dodatkiem włókien stalowych oraz z równoczesnym dodatkiem włókien stalowych i polipropylenowych. Próbki te poddano zmiennej temperaturze w komorze quasi-adiabatycznej, która symulowała warunki cieplne występujące w betonowych e[...]
EN The series of concrete samples from slag cement without and with the addition of steel fibers and with steel and polypropylene fibres simultaneously were prepared. These samples were submitted to changeable temperatures in the quasi-adiabatic chamber, simulating the thermal conditions occurring in t[...]
20
51%
Przegląd Budowlany
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last