Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 90
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W ostatnich latach szeroko rozpowszechniły się w całym przemyśle wydobywczym zestawy mobilne. Zestaw taki zawiera przede wszystkim dwie maszyny przeróbcze: przesiewacz realizujący proces klasyfikacji wstępnej i kruszarkę rozdrabniającą urobek. Zdecydowana większość konstrukcji tych zestawień zbudowa[...]
EN In recent years one may observe that mobile systems are becoming more and more widespread in the whole mining industry. Such a system comprises two processing machines: a screener realizing the process of preliminary classification and a crusher which grinds winning. The vast majority of constructio[...]
2
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2008 nr 2 70-74
PL Przesiewacze bębnowe, pierwszy raz zbudowane w XIX w., były przez długi czas eksploatowane w różnych gałęziach gospodarki, głównie w przemyśle zbożowo-młynarskim. Zostały następnie zastąpione maszynami wibracyjnymi oraz zataczającymi i zaprzestano ich produkcji. W ostatnim czasie pojawiły się ponown[...]
3
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2011 nr 6 55-59
PL W artykule zaprezentowano przebieg procesu przesiewania na sitach Mogensena; zobrazowano mechanizm odsiewu na sitach klasyfikatorów Mogensena i konwencjonalnych przesiewaczy. Przesiewacze Mogensena służą do klasyfikacji sitowej różnorakich materiałów ziarnistych. Zasada ich konstrukcji polega na usy[...]
4
100%
Recykling
2013 nr 2 22-23
5
100%
Recykling
2010 nr 5 12-14
PL Przesiewacze bębnowe są maszynami, które powstały w XIX w. były one przez długi czas eksploatowane w różnych gałęziach gospodarki narodowej, głównie w przemyśle zbożowo-młynarskim.
6
100%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
2008 Vol. 42 195-210
PL Niniejsza praca dotyczy właściwości wilgotnych materiałów ziarnistych. Procesy z udziałem tych materiałów występują bardzo często w warunkach przemysłowych, bo tak naprawdę przeróbka całkowicie suchych materiałów nie istnieje. W każdych warunkach mamy do czynienia z parą wodną w powietrzu, a to ozn[...]
EN This study deals with the properties of humid granular materials. The processes involving these materials are very frequently encountered under industrial conditions because in fact the processing of completely dry materials does not exist. Water vapour is present in the air under any [...]
7
100%
Maszyny Górnicze
PL Segregacja odpadów komunalnych jest problemem na całym świecie. Selektywna zbiórka odpadów tzn. segregacja w miejscu ich powstawania, może jedynie częściowo załatwić problem ponownego wykorzystania odpadów lub ich zagospodarowania znanymi metodami. Szczególnie w aglomeracjach miejskich selektywna zb[...]
EN Wastes segregation is the problem which arises around the world. The selective scrap collection i.e. segregation at place of their generation can only partially solve the problem of their recycling or their reutilization by known methods. Especially in municipal agglomerations the selective wastes c[...]
8
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przesiewacze bębnowe są maszynami, które powstały w XIX w. i były długi czas eksploatowane w różnych gałęziach gospodarki narodowej, głównie w przemyśle zbożowo-młynarskim. Potem zostały one zastąpione maszynami wibracyjnymi oraz zataczającymi i zaprzestano ich produkcji. W ostatnim czasie maszyny t[...]
EN A drum screen is a device which was invented in the XIX century and for a long time was exploited in various branches of the national economy, mainly in the corn-milling industry. Afterwards it was re-placed by the vibrating and backing-off machines and its production was stopped. Nonetheless, a sho[...]
9
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2009 nr 3 25-28
PL Artykuł jest próbą dokonania pewnych uogólnień procesowych na temat przesiewania kruszyw mineralnych na sitach przesiewaczy wibracyjnych o ruchu liniowym i krzywoliniowym. Praca bazuje głównie na materiale doświadczalnym, zebranym w praktyce przemysłowej przez różnych autorów i opracowanym w sposób [...]
10
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2009 nr 2 49-53
PL W większości zestawów mobilnych pierwszy element stanowi podajnik rusztowy odsiewający, z którego produkt nadsitowy kierowany jest bezpośrednio do kruszarki. W tym momencie pojawia się problem jakości uzyskiwanego kruszywa. Warunkiem otrzymania oczekiwanej foremności ziaren jest utrzymanie stopnia w[...]
11
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 1 72-73
PL W przemyśle spożywczym o różnych jego gałęziach, mamy do czynienia z procesem przesiewania materiałów ziarnistych. W przemyśle spożywczym spotykamy przesiewanie na sucho, na mokro oraz odwadnianie ciał stałych, tzn. z rozdziałem fazy stałej od fazy ciekłej. Są to więc bardzo różne rodzaje przesiewan[...]
EN Process of particle materials screening can be encountered in food industry. On the other hand, very finely grained materials can be categorised as those for which d is smaller than 0.1 mm. In food industry dry and wet screening as well as solid dewatering screening are present. By definition, the s[...]
12
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2006 nr 2 48-51
PL Niniejszy artykuł dotyczy praktycznych aspektów zastosowania podajników-transporterów taśmowych oraz innych urządzeń przeróbczych w górnictwie skalnym. Chodzi tu głównie o podawanie urobku skalnego na taśmy transporterów oraz o stosowanie odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych poszczególnych maszyn [...]
13
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2007 nr 1 54-57
14
100%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
2007 Vol. 41 237-249
PL Niniejsza praca jest próbą zbudowania nowej klasyfikacji maszyn przesiewających. Klasyfikacja ta tym różni się od dotychczasowych, iż za główny czynnik decydujący o przynależności do danej grupy maszyn, uznano ruch przesiewacza, albo jego brak. Oprócz tego ten nowy podział przesiewaczy jest prostszy[...]
EN A classification of screens, which covers structures applied in industry, and also new solutions of highly efficient high-tech screens tested in pilot-plant scale is presented in the paper. The last screen classification published in literature comes from Wessel (1963) and is not valid any longer. T[...]
15
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2007 nr 3 58-62
PL Artykuł dotyczy dotyczy przesiewaczy membranowych z sitami drgającymi [1,2]. Stanowi ona kolejny etap badań prowadzonych w Katedrze Aparatury Procesowej Politechniki Łódzkiej nad tymi maszynami [3,4,5]. Badania owe dotyczą głównie dwóch obszarów: dynamiki ruchu membranowego sita oraz procesu przesie[...]
16
100%
Maszyny Górnicze
PL Niniejsza praca dotyczy różnych metod intensyfikacji procesu przesiewania materiałów ziarnistych. Znaczenie proponowanych metod polega nie tylko na uzyskiwaniu większych wydajności jednostkowych przesiewania q (kg/m2s), przy zachowaniu wymaganej sprawności odsiewu, ale także na możliwości prowadzeni[...]
EN The presented paper gives the different methods for the screening processes. The significance of suggested methods consist not only in obtaining high unit output of screening q (kg/m2s) with the required screening efficiency, but also in a possibility of carrying out the process in that screening un[...]
17
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Artykuł dotyczy praktycznych aspektów zastosowania podajników-transporterów taśmowych oraz innych urządzeń przeróbczych, w górnictwie skalnym. Chodzi tu głównie podawanie urobku skalnego na taśmy transporterów oraz o stosowanie odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych poszczególnych maszyn i urządzeń [...]
EN The paper describes practical aspects of the application of feeders-belt conveyors and other processing machines, in mineral mining. The main problem is a supply of rocks to the conveyor belts and the use of proper constructions of particular machines and equipment in mineral processing industry [1-[...]
18
100%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
2004 Vol. 38 257-272
PL Bodźcem do powstania niniejszego opracowania były problemy, jakie są związane z procesem przesiewania rudy surowej w KGHM "Polska Miedź" SA. Proces przesiewania poprzedzający kruszenie rudy, jest realizowany na przesiewaczach, nie zapewniających wymaganej skutecznej wydajności procesowej. Istniejące[...]
EN This study was stimulated by the problems with crude ore screening in the "Polska Miedź" SA. company The process of screening preceding ore crushing is performed using screens which do not guarantee a desired process efficiency. The existing single-plane screens do not ensure proper segregation of c[...]
19
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Niniejsza praca poświęcona jest zawieszeniom sprężystym stosowanym w przesiewaczach. Opisano zawieszenia zbudowane na bazie sprężyn śrubowych. W chwili obecnej zwieszenia te są najczęściej stosowane w maszynach budowanych przez różne firmy na całym świecie. Drugim rodzajem zawieszeń znanych są tulej[...]
EN The present study is dedicated to spring suspensions applied in screens, Suspensions built with the use of helical springs are briefly described. At present, these suspensions are most frequently applied in equipment constructed by various companies world-wide. Another type of the well known suspens[...]
20
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 245 205-216
PL Opisano właściwości materiałów sypkich takich jak: kształt ziaren, wilgotność, współczynnik tarcia wewnętrznego i zewnętrznego. Przedstawiono korelacje zjawisk zachodzących w materiałach sypkich w zależności od opisanych właściwości.
EN The properties of loose materials such as: shape of grains, humidity, friction internal coefficients are described. The correlation of the phenomena occurring with these materials and mentioned above properties are discussed.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last