Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo i Architektura
PL Analizowanie zachowania się betonu z uwzględnieniem metod mechaniki pękania umożliwia opis powstawania i rozwoju występujących w nim uszkodzeń, co niemożliwe jest w przypadku posługiwania się globalnymi charakterystykami wytrzymałościowymi kompozytu. W pracy przedstawiono wyniki doświadczeń dotycząc[...]
EN The analysis of concrete behaviour taking into account fracture mechanics method makes it possible to describe the origin and development of the damages occurring in it, which is impossible in case of using global strength characteristics of composite. In the work the experiment results were present[...]
2
100%
Materiały Budowlane
2006 nr 12 42-43
3
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2005 z. 104 107-114
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu rodzaju zastosowanego kruszywa na parametry mechaniki pękania betonów konstrukcyjnych. Badaniom poddano betony wykonane z dwóch rodzajów kruszywa: łamanego wapiennego (W) i otoczkowego żwirowego (Ż). Badania odporności na pękanie przeprowadzono z z[...]
EN The article presents the results of studies on the effect of aggregate on the fracture parameters of constructional concretes. Subjected to testing were concretes made of two different types of coarse aggregate: broken limestone aggregate (W) and cobble gravel aggregate (Ż). Facture toughness tests [...]
4
100%
Kompozyty
PL Betony konstrukcyjne z dodatkiem popiołów lotnych są materiałami stosowanymi obecnie dość powszechnie w budownictwie. Wpływają na to głównie względy ekonomiczne związane z możliwością wykorzystania tego odpadu przemysłowego jako efektywnego substytutu cementu. W mechanice betonu istotną rolę odgrywa[...]
EN Nowadays, structural concretes containing additives of fly-ash are quite commonly used in the construction industry. This is mainly due to economic reasons connected with the possibility of utilizing this industrial waste (fly-ash) as an effective substitute for cement. The analysis of the defects o[...]
5
63%
Modelowanie Inżynierskie
PL Przedstawiony w pracy model betonu pozwala w sposób teoretyczny opisywać zjawiska zachodzące w procesie uszkadzania i niszczenia się kompozytu, pod wpływem zewnętrznych obciążeń ściskających. W tym celu rozpatruje się ewolucję zmian struktury wewnętrznej betonu poprzez analizę reprezentatywnego wyci[...]
EN In the paper, a mesomechanic model was presented which describes micro-crack development in concrete composites subjected to compression. It has been assumed in the mathematical description presented that the cracks occurring in the interfacial transition zone area of coarse aggregate are mainly dec[...]
6
63%
Inżynieria Materiałowa
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z powstawaniem i propagacją mikrouszkodzeń w kompozytach betonowych. Określono miejsca pojawiania się pierwszych defektów w kompozycie, tj.: szczeliny powstałe w strefie stykowej kruszywo-zaprawa i szczeliny powstałe w matrycy cementowej. Opisano podstaw[...]
EN In the present paper the issues related to the nucleation and propagation of microdamage in concrete composites were presented. The areas of first defects nucleation in the composite were defined i.e.: cracks which arose in the aggregate- mortar interfacial transition zone and damages occurring in c[...]
7
63%
Przegląd Budowlany
8
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Pierwsze mikropęknięcia w zdeformowanym betonie pojawiają się w matrycy cementowej lub warstwie stykowej kruszywo-zaprawa. Analizę uszkodzeń kompozytów betonowych można przeprowadzać z zastosowaniem metod mechaniki pękania lub destrukcji naprężeniowej. Wykorzystanie przedstawionych w pracy wyników m[...]
EN First micro-cracks occur in deformed concrete in the cement matrix or in the interfacial transition zone area. The analysis concerning the defects of concrete composites can be carried out using the fracture mechanics methods or the stress destruction methods. The results presented in the work can b[...]
9
63%
Przegląd Budowlany
10
63%
Materiały Budowlane
2006 nr 5 12-13
11
63%
Przegląd Budowlany
12
63%
Drogownictwo
2006 nr 12 391-395
PL Różne badania wykazały, że intensywność uszkodzeń betonu spowodowanych obciążeniami zależy od uziarnienia, kształtu ziaren, pochodzenia i rodzaju kruszywa. Najlepsze efekty daje kruszywo łamane pochodzenia organicznego (wapienie i dolomity) o regularnym kształcie ziaren i uziarnieniu 16-25 mm.
EN Various tests have shown that intensity of concrete damages caused by loading depend on aggregate grading, particle shape, origin and type of aggregate. Crushed aggregate of organic origin (limestone, dolomite) with regular particle shape and grading of 16-25 mm gives the best effects.
13
63%
Drogownictwo
2006 nr 8 272-275
PL Wiadomo, że łamane kruszywo wapienne korzystnie wpływa na właściwości betonu. Badaniom poddano dwie partie betonu o drobnym uziarnieniu do 8 mm i grubym uziarnieniu do 16 mm. Badano charakterystyki wytrzymałościowe betonu oraz intensywność naprężeń i pracę zniszczenia. W wyniku stwierdzono, że grube[...]
EN It is known that lime aggregate influence on property of concrete. Two portions of concrete, one with fine aggregate up to 8 mm and the other with coarse aggregate up to 16 mm, have been tested. The tests related to Strength characteristics, strain intensity and destruction work. The findings [Showe[...]
14
63%
Drogownictwo
2006 nr 9-10 307-311
PL Badaniom poddano próbki betonu z kruszywa łamanego i naturalnego o uziarnieniu do 8 i do 25 mm. Badano następujące parametry mechaniki pękania: krytyczną wartość współczynnika intensywności naprężeń, krytyczne przemieszczenie rozwarcia szczeliny oraz jednostkową pracę zniszczenia. Lepsze wyniki bada[...]
EN Specimens of concrete with fine aggregate up to 8 mm and the other with coarse aggregate up to 16 mm, natural and crushed, have been tested. The tests related to the following parameters of fracture mechanics: critical stress intensity factor, critical crack tip opening displacement and critical uni[...]
15
63%
Materiały Budowlane
2005 nr 12 5-8
16
63%
Przegląd Budowlany
17
63%
Przegląd Budowlany
18
63%
Inżynieria i Budownictwo
2005 R. 61, nr 8 442-444
PL Badania odporności na pękanie przeprowadzono stosując II model pękania (ścinanie). Określono współczynnik odporności na pękanie oraz pracę jednostkową zniszczenia. Beton na kruszywach wapiennych wykazywał się bardzo dobrymi parametrami mechaniki pękania.
EN Fracture toughness tests were carried out using Mode II fracture (shearing). In the tests according to Mode II fracture, the following was determined: fracture toughness factor, KIIc, and unit work of failure, JIIc. Limestone concretes exhibited the very good fracture toughness parameters.
19
63%
Przegląd Budowlany
20
51%
Materiały Budowlane
2006 nr 2 11-14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last