Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Acta Innovations
2018 no. 29 27--35
EN The paper presents the production technology of sorbents for flue gas desulphurization with the wet limestone method, produced on the basis of limestone waste. The waste was subjected to comprehensive physicochemical tests and the following were studied: size distribution, chemical composition, morp[...]
2
63%
Magazyn Autostrady
2018 Nr 10 61--67
PL W artykule przedstawiono analizę zmiany masy wytwarzanych wybranych potencjalnych minerałów antropogenicznych na terenie kraju w latach 2006-2016. Zakres analizy dotyczył siedmiu grup produktów ubocznych pochodzących z trzech sektorów gospodarki: górnictwa i wydobycia, wytwarzania i zaopatrzenia w e[...]
EN The article presents an analysis of changes in the mass of selected potential anthropogenic minerals generation in Poland in the years 2006-2016. The scope of the analysis included seven groups of by-products from three sectors of the economy: mining and quarrying, electricity, gas, steam and hot wa[...]
3
63%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
2018 T. 20, nr 4 335--347
PL W artykule przedstawiono analizę zmian masy wybranych potencjalnych minerałów antropogenicznych nagromadzonych na składowiskach z terenu województwa śląskiego w latach 2006-2016. Zakres analizy dotyczył siedmiu grup produktów ubocznych pochodzących z trzech sektorów gospodarki: górnictwa i wydobycia[...]
EN The article presents an analysis of changes in the mass of selected potential anthropogenic minerals accumulated in landfi lls from the Silesian Voivodship in the years 2006-2016. The scope of the analysis included seven groups of by-products from three sectors of the economy: mining and quarrying, [...]
4
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W niniejszym artykule omówiono możliwość poprawy procesu spalania węgla brunatnego w energetyce. Powszechność zasobów tego surowca sprawia, iż dzięki racjonalnemu jego zużyciu możliwe jest utrzymanie jego strategicznej pozycji w energetyce. W tym celu należy ciągle poszukiwać innowacyjnych rozwiązań[...]
EN This article discusses the possibility of improving the combustion of brown coal in the power industry. With the rational utilization, the abundance of this resource makes it possible to maintain its strategic role in the power industry. For this purpose, it is necessary to search innovative technic[...]
5
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W niniejszym artykule przedstawiono tematykę związaną z wpływem jaki może mieć podawanie podsuszanego węgla brunatnego na pracę kotła typu CFB. Polskie zasoby węgla brunatnego zapewniają stały i znaczny jego udział wśród paliw wykorzystywanych w krajowej energetyce. Na świecie trwa ciągłe poszukiwa[...]
EN This paper presents the issues that can be related to an influence of the use of the dried lignite on the performance of the CFB boiler. Polish lignite resources provide a stable and significant share of this fuel in the national energy sector. There is a constant and worldwide search for the soluti[...]
6
51%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
2014 R. 7, nr 19 93--101
PL W artykule zaprezentowano możliwość zastosowania aktywatora elektromagnetycznego do przygotowania paliw alternatywnych. Autorzy przedstawili koncepcję instalacji do waloryzacji odpadów przemysłowych opartą na technologii aktywatora elektromagnetycznego. Przeprowadzono badania dotyczące wpływu aktywa[...]
EN In the following paper a possibility of usage of an electromagnetic activator was discussed for preparation of alternative fuels. The authors have presented a concept of the installation for valorisation of industrial waste based on the electromagnetic activator technology. A study was made on the i[...]
7
51%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
2018 T. 20, nr 3 177--188
PL W artykule przedstawiono analizę zmiany masy wybranych minerałów antropogenicznych na terenie województwa śląskiego w latach 2006-2016. Zakres analizy dotyczył sześciu grup produktów ubocznych pochodzących z trzech sektorów gospodarki: górnictwa i wydobycia, przetwórstwa przemysłowego, wytwarzania i[...]
EN The article presents an analysis of changes in the mass of selected potential anthropogenic minerals generation in the Silesian Voivodship in the years 2006-2016. The scope of the analysis included six groups of by-products from three sectors of the economy: mining and quarrying, electricity, gas st[...]
8
45%
Computer Assisted Methods in Engineering and Science
EN This paper presents the research results of milling process optimization in the electromagnetic mill to obtain the predetermined particle size distribution of brown coal. Because of an important role of brown coal in Polish energy industry (power plants produce 9433 MW of electrical power from brown[...]
9
45%
Rynek Energii
2013 Nr 5 76--85
PL W artykule przedstawiono przegląd innowacyjnych metod suszenia węgli, pracujących w skali półprzemysłowej, przemysłowej, a także będących w fazie badawczej i testowej. Opisano wady i zalety poszczególnych rozwiązań technologicznych. Omówiono problemy związane z poszczególnymi instalacjami. Autorzy p[...]
EN The paper presents an overview of innovative methods of coal drying, operating in semi-industrial scale, industrial, as well as the phase of research and testing. The advantages and disadvantages of each technology were briefly characterized. Description of the problems connected with the respective[...]
10
45%
Piece Przemysłowe & Kotły
2014 1-2 21--25
PL W artykule zaprezentowano innowacyjną technologię domielania węgli wraz z ich podsuszeniem w celu zwiększenia efektywności pracy kotłów energetycznych. Omówiono znaczenie stopnia rozdrobnienia paliwa w zależności od zastosowań oraz wpływ zawartości wilgoci na wartość energetyczną paliwa. Przedstawio[...]
EN In the following article an innovative coal grinding technology was presented with simultaneous drying in order to enhance the efficiency of boilers. The significance of the degree of comminution depending on coal dust utilization was discussed and as well as the influence of moisture content on fue[...]
11
45%
Rynek Energii
2014 Nr 1 140--150
PL W artykule przedstawiono budowę i zasadę działania młyna elektromagnetycznego zastosowanego do jednoczesnego procesu suszenia i mielenia węgla. Omówiono podstawowe procesy zachodzące w trakcie suszenia oraz dokonano przeglądu nowoczesnych technik redukcji wilgoci z paliw wraz z przedstawieniem przyk[...]
EN This paper presents the construction and operation principles for the electromagnetic mill. Basic processes taking place while drying of particulate matter were discussed, followed by a review of modern and innovative moisture reduction techniques and a demonstration of currently operating installat[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last