Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 85
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2008 nr 1 (23) 111--116
PL W artykule przedstawiono system sterowania hydraulicznym układem poziomowania oparty na sterowniku mobilnym, pulpicie wynośnym LCD oraz najnowocześniejszych zaworach hydraulicznych sterowanych proporcjonalnie. Przedstawiona została sieć CAN wraz z jej elementami składowymi oraz ogólna zasada systemu[...]
EN Papers presents control system for hydraulic leveling system based mobile controller, wired LCD console and proportional hydraulic valves. CAN network was presented together with its elements and general rule of leveling a radiolocation station. Advantages of proportional control in such a systems w[...]
2
100%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2008 nr 1 (23) 179--184
PL W artykule przedstawiono opracowany pakiet oprogramowania wraz z odpowiednim interfejsem do uruchamiania, testowania i monitorowania magistrali CAN. Opracowane narzędzie pozwala na łatwy i prosty sposób opanowania sztuki konfiguracji urządzeń z protokołem CANopen. Przedstawiono również kwestie pisan[...]
EN Paper presents software packed developed together with hardware interface for testing, monitoring and configuration CAN network nodes. This tool easy allows to become a master in configuration CANopen devices. Paper presents also how to write own application software for MS Windows using functions i[...]
3
100%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2011 nr 1 (27) 59--68
PL Artykuł jest przeglądem wybranych produktów firmy InterControl przeznaczonych do współpracy z magistralą CAN. Szerzej zostały omówione sterowniki programowalne rodziny Digsy. Przedstawione zostały najnowsze rozwiązania – sterowniki MTC GB pozwalające na wizualizację i prezentację graficzną opartą o [...]
EN The paper is a review of selected products of InterControl Company provided to cooperate with CAN bus. Programmable Controllers of Digsy family were discussed more precisely. The most modern solutions were presented, i.e. the MTC GB controllers that allow visualisation and graphic presentation base[...]
4
100%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2013 nr 1 (32) 77--82
PL Artykuł prezentuje opracowane przez DIGA s.c. oprogramowanie narzędziowe CANStudio w wersji 3 dla magistrali CAN. Oprogramowanie umożliwia konfigurację urządzeń z protokołem CANopen®, rejestrowanie oraz wysyłanie ramek CAN 11 jak 29-bitowych, interpretację protokołu CANopen® oraz J1939. CANStudio po[...]
EN The paper presents CANStudio 3 software designed by DIGA s.c. for CANbus. The software enables setting up equipment with CANopen® protocol, registering and transmitting 11-bit CAN frames as 29-bit frames, interpretation of CANopen® and J1939 protocols. CANStudio enables saving registered frames in a[...]
5
100%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2015 nr 2 (37) 79--84
PL W artykule omówiono opracowane oprogramowanie przeznaczone dla środowiska MS Windows XP/VISTA/7/8, pozwalające użytkownikowi na monitorowanie danych wysyłanych, jak i pobieranych z sieci CAN/CANOpen/J1939. Ponadto przedstawione są aplikacje wykorzystujące magistralę CAN, pozwalające na wymianę danyc[...]
EN The paper discusses software developed for MS Windows XP/VISTA/7/8 and enabling the user to monitor data transmitted and received over a CAN/CANOpen/J1939 network. Moreover, applications are presented that use CANbus and enable data exchange with a mobile PLC in order to parametrize and monitor the [...]
6
100%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2007 nr 2 (22) 73--78
PL Artykuł omawia nowe rozwiązanie systemu - układu sterownia wdrożonego w OBRUM na jednym z wyrobów. System zawiera układ dwóch sterowników mobilnych oraz jeden sterownik nadrzędny. Opisana została komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna systemu. Przedstawiono strukturę sieci CAN, a także możliwości zast[...]
EN Paper presents the newest approach to control system development in OBRUM – Gliwice for one of the military vehicle. System is based on two mobile controllers and one main controller . There is described the internal and external. CAN network structure was presented and new solution of movable contr[...]
7
100%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2005 nr 1 (21) 87--94
PL Artykuł prezentuje opracowany w OBRUM wirtualny symulator osprzętu maszyny inżynieryjno-drogowej MID1 opracowany na komputer klasy PC. Symulator umożliwia szkolenie przy użyciu rzeczywistego pulpitu wynośnego wyrobu MID podłączonego poprzez skrzynkę interfejsu do PC. Możliwe jest szkolenie operatora[...]
EN Paper presents simulator of MID’s equipment developed in OBRUM for PC. This simulator provide training of using real MID’s equipment control board connected via interface box to PC. It is possible to train the operator without real vehicle. It provides simulation of jib moves identical as in real ve[...]
8
63%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2003 nr 1 (17) 57--60
PL W artykule przedstawiono konstrukcję zestawu składającego się z przetwornika poziomu paliwa i wskaźnika opracowanego dla maszyn i pojazdów pracujących w ciężkich warunkach. Konstrukcja wykorzystuje układy cyfrowe do pomiaru, transmisji i prezentacji wyników na wskaźniku. zestaw może być stosowany do[...]
EN The paper presents the system which consists of fuel level converter and display developed for machines and vehicles which work and hard conditions. Design use digital components for measurement, transmission and presenting the results on display. System can be used for new and repaired machines and[...]
9
63%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie możliwości i ograniczeń technologicznych stopów na osnowie związku międzymetalicznego FeAl. Badania przeprowadzone w ostatnich latach wykazały, że ta nowa grupa materiałów konstrukcyjnych może znaleźć praktyczne zastosowanie do pracy [...]
EN Results of studies carried out in order to evaluate technological possibilities and limitations of alloys bassed on the FeAl intemetallic compounds are presented in this work. The studies which have been carried out for the last few years show that this new group of stuctural materials may find app[...]
10
63%
Inżynieria Materiałowa
1998 R. XIX, nr 4 901-904
EN The work presents results of studies of intermetallic compound based Fe-40Al alloy after primary crystallization. Chemical composition of the alloy was established through many year's experiences. Possibilities and limitations of the obtained material's plastic working were of especial interest. Co[...]
11
63%
Inżynieria Materiałowa
PL Artykuł zawiera wyniki badań wpływu katodowego nasycania wodorem na właściwości mechaniczne FeAl o różnej zawartości glinu. Ta dwuskładnikowa faza wykazuje silną podatność do pochłaniania wodoru zarówno z powietrza jak i w czasie nasycania katodowego.
EN The paper investigates the effect of cathode charging with hydrogen on the mechanical properties of alloys will a matrix of the intermetallic compound FeAl of different aluminium contents. The FeAl phase shows a strong inclination to absorb hydrogen from the environment. The amount of absorbed hydro[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2010 z. 67 5-12
PL Problem funkcjonowania transportu w międzynarodowych i krajowych wymianach towarowych i ich rozwój odgrywa bardzo ważną rolę. Wyraźnie widać, że transport i wymiana towarowa są ściśle ze sobą związane, a postęp i dalszy rozwój w obrębie jednej z tych działalności gospodarczych uwarunkowany jest post[...]
EN The problem of functioning of transport plays an important role in international and national market exchange and its development. It is clearly visible, that transport and market exchange are strictly connected with one another and the development and further evolvement in one of those is subjected[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2010 z. 67 13-21
PL W ostatnich latach w polskich miastach nastąpił gwałtowny wzrost liczby użytkowników dróg, proporcjonalnie zwiększyło się również natężenie ruchu drogowego. Rozwój ekonomiczny kraju sprzyja tym tendencjom i w najbliższym czasie będzie widoczny dalszy wzrost liczby użytkowników dróg. Nieuniknione jes[...]
EN In recent years the number of road users has grown rapidly and due to that fact the traffic congestion has also increased. The economic development of the country is in favour of those tendencies and in the nearest future we will observe further increase in number of road users. As a result, the inc[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2010 z. 68 5-11
PL Ogromnym potrzebom w zakresie odbudowy, a niekiedy rzeczywistej budowy słabo rozwiniętej infrastruktury transportowej Afganistanu towarzyszą olbrzymie trudności. Słabość instytucjonalna struktur afgańskich, odpowiedzialnych za infrastrukturę transportową niewystarczające fundusze przeznaczane na roz[...]
EN The needs in terms of rebuilding as well as real building of the poorly developed transport infrastructure of Afghanistan are subjected to huge difficulties. The badly organised institutions responsible for transport infrastructure, insufficient funds for the development of transport system, poorly [...]
15
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2010 z. 68 13-18
PL Problem funkcjonowania transportu w międzynarodowej i krajowej wymianie towarowej ich rozwój odgrywa bardzo ważną rolę. Wyraźnie widać, że transport i wymiana towarowa są ściśle ze sobą związane, a postęp i dalszy rozwój w obrębie jednej z tych działalności gospodarczych uwarunkowany jest postępem i[...]
EN The problem of functioning of transport plays an important role in international and national market exchange and its development. It is clearly visible, that transport and market exchange are strictly connected with one another and the development and further evolvement in one of those is subjected[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2010 z. 69 5-13
PL Dostęp do transportu lotniczego jest jednym z wyznaczników rozwoju gospodarczego i konkurencyjności regionu. Jego rozwój przyczynia się do zwiększenia spójności społecznej, skracając odległość między najbardziej oddalonymi regionami Europy. Problem rozwoju transportu lotniczego podkreślany jest w Bi[...]
EN The access to air transport is one of the main determinant of economy development and competition of the region. Air transport development influences the social unity and shortens the distance between the most remote areas of Europe and the region. The problem of air transport development is underli[...]
17
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2010 z. 69 15-19
PL W ostatnich latach w polskich miastach nastąpił gwałtowny wzrost liczby użytkowników dróg, proporcjonalnie zwiększyło się również natężenie ruchu drogowego. Rozwój ekonomiczny kraju sprzyja tym tendencjom i w najbliższym czasie będzie widoczny dalszy wzrost liczby użytkowników dróg. Nieuniknione jes[...]
EN In recent years the number of road users has grown rapidly and due to that fact the traffic congestion has also increased. The economic development of the country is in favour of those tendencies and in the nearest future we will observe further increase in number of road users. As a result, the inc[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2011 z. 70 5-9
PL Artykuł omawia procedury prawne i warunki sprowadzania zwłok ludzkich z zagranicy, ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny transportu. Przytoczono regulacje prawa polskiego, wskazując także na obowiązujące regulacje prawa międzynarodowego.
EN This article deals with the legal procedures and conditions of bringing human corpses from abroad to the territory of Republic of Poland. Regulations of Polish law was quoted, as well as relevant international agreements.
19
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2011 z. 71 11-18
PL Artykuł przedstawia regulacje dwustronnych porozumień polsko-rosyjskich w zakresie międzynarodowych przewozów drogowych. Omówiono warunki wykonywania takich przewozów oraz kontrowersje związane z liczbą udzielanych zezwoleń przewozowych.
EN This paper presents regulations of the bilateral Polish – Russian international agreements connected with the international road transport. Special attention was devoted to the conditions of carrying of such transport and to the controversies about amount of annual shipping licences.
20
63%
Logistyka
2014 nr 5 44--53
PL Artykuł analizuje prawne aspekty związane z zapewnianiem bezpieczeństwa w ruchu drogowym obcych transportów wojskowych przemieszczających się przez terytorium Polski. Strukturę artykułu wyznaczają poszczególne etapy przemieszczenia drogowego, poczynając od warstwy planistycznej, poprzez wydawanie zg[...]
EN The article analyzes the legal aspects relating to security in traffic of foreign military transports moving through Polish territory. The structure of the article is composed of three parts, corresponding to various stages of road military movement, from the planning to the execution phase. The las[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last