Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 48
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Research in Logistics & Production
EN This paper describes an approach to multi-criteria evaluation of project variants based on the fuzzy set theory. The multi-criteria evaluation based on the criteria proposed by experts or decision-makers in the planning phase, during which it is critical to document the tasks to be completed in a pr[...]
2
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2011 nr 11 39-42
PL Proces oceny i podejmowania decyzji zawsze jest oparty na kreowaniu pewnego modelu. Model matematyczny oceny wielokryterialmej ma na celu przedstawienie wariantów, ograniczeń, kryteriów i zależności między nimi, za pomocą których można w sposób przybliżony opisać jakiś aspekt rzeczywistości.
EN This paper describes the using fuzzy logic to evaluate alternative project execution schedules. The multi-criteria evaluation based on the criteria proposed by experts or decision-makers in the planning phase, during which it is critical to document the tasks to be completed in a project schedule.
3
63%
Logistyka
EN The article presents a method of critical chain applied in the operative programme of logistics project executed in conditions of uncertainty of constituent tasks execution time. Critical Chain Project Management (CCPM) is a method which originates from the theory of constraints (TOC), according to [...]
4
63%
Management and Production Engineering Review
EN The article presents methodology of projects management, taking into consideration disruptions as events which delay the whole project execution plan. The methodology is based in major part on the valid PMBOK standards, incorporating additional process of disruptions management in the cycle of known[...]
5
63%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN This paper discusses these issues and seeks to clarify the nature of disruptions in project management. The idea that small disruptions can cause serious consequences to the life of a major project, well beyond that which might be easily attributed to their direct impact, is well established. Projec[...]
6
63%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN The article addresses the issues related to the planning of project realization in the conditions of disturbances. Planning is the major importance of a project because the project involves doing something which has not been done before. As a result, there are relatively more processes in this secti[...]
7
63%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2014 nr 4 103--121
PL Współczesne przedsiębiorstwa, ukierunkowane na zewnętrzne otoczenie biznesu, definiują swoje cele strategiczne w kontekście potrzeb rynku i klienta. Ich wewnętrzna forma organizacyjna powinna zmierzać w kierunku przeobrażeń podyktowanych procesami gospodarczymi, politycznymi i społecznymi, zachodząc[...]
EN The contemporary enterprises, focused on the external business environment, define their strategic objectives in the context of the market and customer needs. Their internal organizational form should go in the direction of transformations, that are taking place on a global scale, resulting from the[...]
8
63%
Logistyka
2013 nr 5 341--347, CD 2
PL W artykule zaprezentowano zagadnienie optymalizacji wykorzystania zasobów nieodnawialnych podczas realizacji projektów logistycznych. Zastosowany algorytm wyznaczania optymalnych planów realizacji projektu w punktach załamania krzywej kosztu pozwala decydentowi na subiektywny wybór dopuszczalnego ze[...]
EN The article presents the problem of optimizing the use of non-renewable resources during the implementation of logistic projects. The used algorithm for determining optimal plans of the project at the points of cost curve bend allows the decision-maker on the subjective choice of acceptable due to c[...]
9
63%
Logistyka
2013 nr 5 361--367, CD 2
PL Praca podejmuje problematykę zarządzania projektami logistycznymi wspomaganymi oprogramowaniem w przedsiębiorstwach TSL transport-spedycja-logistyka. Indywidualne zlecenia – usługi logistyczne traktowane są jako pojedyncze projekty realizowane w dynamicznym środowisku wieloprojektowym w złożonych ła[...]
EN The paper takes the issue of logistics project management aided by software packages in enterprises of transport-shipping-logistics. Individual orders – logistics services are treated as individual logistic projects in a dynamic multi-project environment in the supply chain. An example of using soft[...]
10
63%
Logistyka
2014 nr 4 3998--4009
PL Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie koncepcji oceny ryzyka projektów logistycznych z zastosowaniem indukcyjnego systemu pozyskiwania wiedzy DeTreex w oparciu o metodę indukcji drzew decyzyjnych Quinlana. Opracowane podejście może stanowić podstawę do budowy dedykowanego systemu ekspertowe[...]
EN The purpose of this paper is to present the approach to modeling of logistics project risk assessment with the use of the inductive knowledge acquisition system DeTreex, supporting the risk management in logistics projects carried out in the enterprises and throughout supply chain. The proposed appr[...]
11
63%
Logistyka
2014 nr 4 4024--4036
PL W pracy przedstawiony został problem zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach należących do branży TSL. Scharakteryzowano proces zmian w przedsiębiorstwach z branży TSL. Przedstawiona została istota zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach, w tym przedsiębiorstwach z branży TSL. Omówiono ideę telematy[...]
EN In the work the problem of knowledge management in enterprises belonging to the TSL sector was presented. The process of change in enterprises with the TSL sector was presented. The paper showed the essence of knowledge management in enterprises, including enterprises of the TSL sector. The idea of [...]
12
63%
Logistyka
2014 nr 3 3930--3940
PL Na całym świecie obserwuje się wzrost znaczenia roli operatorów logistycznych 3PL (Third Party Logistics) w operacyjnej działalności przedsiębiorstw i ich wpływu na osiąganie zakładanych celów strategicznych. W coraz bardziej konkurencyjnym środowisku, strategiczne zarządzanie logistyczne wymaga usy[...]
EN The use of third party logistics (3PL) services providers is increasing globally to accomplish the strategic objectives. In the increasingly competitive environment, logistics strategic management requires systematic and structured approach to have cutting edge over the rival. Logistics service prov[...]
13
63%
Logistyka
2014 nr 3 3921--3929
PL Jednym z istotnych zagadnień analizowanych obecnie w logistyce jest problematyka zarządzania realizacją projektów logistycznych. Projekt logistyczny z natury rzeczy jako nowe, nietypowe przedsięwzięcie wymaga indywidualnego, właściwego podejścia. Umiejętność określenia niezbędnych do wykonania zadań[...]
EN One of the important issues currently analyzed in logistics is the problem of logistics project management. Logistics project, with the nature of things as a new, unusual project, requires an individual, the right approach. The ability to identify necessary to perform the tasks, time estimation, the[...]
14
63%
Logistyka
2014 nr 3 3941--3950
PL Artykuł podejmuje niezwykle istotną, rozważaną z perspektywy gospodarki rynkowej, tematykę transportu energii elektrycznej w elektroenergetyce, którą można ująć w kategorii logistycznej. Uwaga autorów koncentruje się na strukturze kosztów i przychodów związanych z jej przesyłem i rozdziałem. Uwzględ[...]
EN The article presents the very important, contemplated from the perspective of a market economy, the subject of transport of electricity in power plants, which can be put in the category of logistics. Note the authors focused on the structure of costs and revenues associated with its transmission and[...]
15
63%
LogForum
2016 Vol. 12, no. 3 199--213
PL Wstęp: Efektywność projektu jest często utożsamiana z sukcesem projektu. Praca podejmuje zagadnienia związane z pomiarem i oceną skuteczności projektów, w tym przypadku projektów logistycznych. Autorzy dokonali analizy literatury tematu. Wyodrębnili kluczowe mierniki sukcesu projektów logistycznych.[...]
EN Background: Project effectiveness is synonymous with project success. It is measured or assessed in terms of the degree to which project objectives are achieved. This paper presents an approach to evaluating the effectiveness of logistics projects. The starting point is the analysis of the current s[...]
16
63%
Logistyka
2014 nr 3 5144--5155
This paper treats about conditions of logistics projects planning in the transport-spedition-logistics sector. The work was divided into two parts. The first part of the paper presents the TSL sector, changes in the market. It discusses the nature of the project and the concept of logistics load. Th[...]
PL Niniejsza praca dotyczy realizacji projektów logistycznych w branży transport-spedycja-logistyka. Omawia istotne zagadnienia związane z cyklem życia projektów logistycznych w danej branży. Praca została podzielona na dwie części. Pierwsza część pracy porusza podstawowe kwestie dotyczące funkcjonowan[...]
17
63%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2017 nr 9-10 26--30
PL W artykule przedstawiono problemy oceny stanu frezu kulistego przy obróbce elementów trójwymiarowych. Przedstawiono wybrane metody oceny zużycia ostrzy narzędzia w zmiennych warunkach skrawania.
EN The paper presents some problems related to the ball nose end mill wear estimation during milling three-dimensional elements. The selected methods of tool wear assessment in variable milling conditions are presented.
18
63%
Logistyka
2014 nr 6 6579--6588
PL W artykule zaprezentowano przykład wielokryterialnej oceny wariantów inwestycyjnych w projekcie logistycznym. Ocena projektów nie jest zadaniem prostym w kontekście szacowania ich efektywności ex ante, a w ujęciu wielokryterialnym czyni ją nad wyraz skomplikowaną. Innym problemem jest odpowiednie sf[...]
EN The paper presents an example of a multi-criteria evaluation of investment variants in the logistics project. The projects evaluation is not an easy task in the context of their ex ante efficiency estimating, and in the multi-criteria approach it becomes extremely complex problem. Another problem is[...]
19
63%
Logistyka
2014 nr 6 8714--8721
PL Niniejszy artykuł prezentuje problematykę kompetencji menedżerów logistyki. Praca została podzielona na dwie części. W części pierwszej dokonano analizy zmian na rynku towarów i usług. Wskazano pożądane kierunki zmian w obszarze logistyki. Przedstawiono istotę zagadnienia kompetencji zawodowych. W d[...]
EN This article presents the issues of logistics managers competencies. The work was divided into two parts. In the first part the analysis of changes in the market for goods and services was done. The desirable directions of change in the area of logistics was presented. In the second part of the pape[...]
20
63%
Logistyka
2014 nr 6 8722--8729
PL Niniejszy artykuł prezentuje problematykę kompetencji menedżerów logistyki. Praca została podzielona na dwie części. W części pierwszej dokonano analizy zmian na rynku towarów i usług. Wskazano pożądane kierunki zmian w obszarze logistyki. Przedstawiono istotę zagadnienia kompetencji zawodowych. W d[...]
EN This article presents the issues of logistics managers competencies. The work was divided into two parts. In the first part the analysis of changes in the market for goods and services was done. The desirable directions of change in the area of logistics was presented. In the second part of the pape[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last