Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Obróbka Metalu
2012 nr 2 58-65
PL Równanie krzywej zużycia ostrza we współrzędnych bezwymiarowych z dwoma więzami, konstruuje się na podstawie pełnego eksperymentu pomiarów zużycia ostrza w funkcji czasu skrawania, dla ustalonych trzech parametrów w centrum planu badań. Uzyskane równanie krzywej, wykorzystuje się do obliczenia trwał[...]
2
100%
Mechanik
2012 R. 85, nr 3 254-257
PL Skanowanie powierzchni walcowych na CMM Koordynatometr produkcji VIS OBRN (Warszawa 1988) jest procesem ciągłego zapisu współrzędnych punktów do pliku w formacie ASCII ze stałą częstotliwością. Uzyskany plik jest przetwarzany na ciąg punktów offsetowych wg metody Fergusona z parametrem zmieniającym [...]
EN The process of cylinder surface scanning by means of CMM Koordynatometr manufactured by VIS OBRN (Warsaw 1988) consists in continuous record of the coordinates at a constant frequency in the ASCII format file. The obtained file is then converted into a sequence of the offset points according to the [...]
3
100%
Przegląd Mechaniczny
2007 nr 3 21-25
PL W artykule przedstawiono oprogramowanie do oceny błędów obróbki powierzchni walcowych mierzonych skanowaniem na współrzędnościowej maszynie pomiarowej (CMM). Skanowanie wykonano na maszynie Prismo firmy Zeiss w trybie CNC. Współrzędne punktów pomiarowych będące sekwencją położenia środka kulki końcó[...]
EN In the paper, software to machining error evaluation of cylindrical surfaces scanned on coordinate measuring machine (CMM) was presented. The surface scanning process was done on Prismo machine from Zeiss in CNC mode. Coordinates of measuring points, which were the sequence of midpoint position of m[...]
4
100%
Mechanik
2006 R. 79, nr 7 600-603
PL Generowanie linii szkieletowej jest sposobem na definiowanie kształtu profilu lotniczego. Pomiarom poddano pióro łopatki turbiny gazowej, która ma profil lotniczy, definiowany jako profila NACA (National Advisory Committe for Aeronautics). Pomiary przeprowadzono na CMM (współrzędnościowa maszyna po[...]
5
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2002 z. 198 3-91
PL W rozprawie opracowano i sprawdzono algorytmy definiowania powierzchni metodą aproksymacji i metodą interpolacji, a następnie uzasadniono celowość stosowania algorytmów interpolacyjnych do definiowania krzywych i powierzchni offsetowych. Określenie "powierzchnie offsetowe" przyjęte w pracy definiowa[...]
EN The algoritmus for surface definition using the approximation and the interpolation method are elaborated and analyzed in this thesis and then, the purpose of employing interpolation algorithms for defining offset curves and surfaces is explained. A new methodology is presented in this thesis, deser[...]
6
100%
Przegląd Mechaniczny
2004 nr 5 19-24
PL W artykule przedstawiono metodę tworzenia punktów leżących na krzywej ekwidystantnej (ofsetowej) względem powierzchni pomiarowej. Do tego celu zastosowano metodę interpolacji oraz wybrano wielomiany Newtona drugiego stopnia. Dla zmniejszenia błędów oddziaływań losowych podczas pomiaru skaningowego d[...]
EN As a result of scanning process a set of points has been obtained and then the offset curve has been determined as the distance of the probe radius from cylindrical surface. The author presented the method of calculating of points that are situated on the offset curve. The Newton polynomial was used[...]
7
100%
Przegląd Mechaniczny
1998 nr 21 5-9
PL Podano opis oprogramowania opracowanego dla współrzędnościowej maszyny pomiarowej MROa, którego zadaniem jest ustalenie położenia współrzędnych środka sfery i promienia sfery na podstawie pomiaru wielu niekomplanarnych punktów zarejestowanych podczas pomiaru sfery.
EN Description of a software prepared for the coordinate measuring machine MROa designed for positioning coordimates of the sphere centre and sphere radius on the basic of measurement of many noncoplanar points being recorded during measurement of the sphere.
8
100%
Przegląd Mechaniczny
2002 nr 9 26-30
EN An original method for putting offset points on cylindrical surfaces relative to the points of the coordinates obtained from scanning by two-stage processing of files. The file with the coordinates of the points of the centre of the contact tip is obtained from scanning on a coordinate measuring mac[...]
9
100%
Świat Obrabiarek i Narzędzi
10
100%
Mechanik
2005 R. 78, nr 7 600-603
PL Generowanie linii szkieletowej jest sposobem na definiowanie kształtu profilu lotniczego. Pomiarom poddano pióro łopatki turbiny gazowej, która ma profil lotniczy definiowany jako profil NACA (National Advisory Committe for Aeronautics). Pomiary przeprowadzono na CMM (współrzędnościowa maszyna pomia[...]
11
100%
Obróbka Metalu
2015 nr 3 46--49
PL Metoda krokowej regresji wielokrotnej pozwala wybrać funkcje o możliwie małej liczbie zmiennych niezależnych oraz ich interakcji. Opisano kryteria progowe selekcji zmiennych w programie krokowej regresji wielokrotnej REGSTEP, opracowanym na podstawie pracy [4] oraz w znanym programie STATISTICA.
EN Method of stepwise multiple regression enable to select a function with the possible smallest number of independent variables and its interactions. Liminal criteria of variables selection were described using stepwise multiple regression program REGSTEP, worked out on the base of work [3], and in we[...]
12
100%
Obróbka Metalu
2015 nr 4 40--42
PL W pracy wykorzystano metodę krokowej regresji wielokrotnej, która pozwala wybrać funkcje o możliwie małej liczbie zmiennych niezależnych oraz ich interakcji. Dobór funkcji regresji przedstawiono na przykładzie badań trwałości ostrza z węglika spiekanego podczas skrawania stali C45. Trwałość ostrza u[...]
EN Method of stepwise multiple regression enable to select a function with the possible smallest number of independent variables and its interactions. Liminal criteria of variables selection were described using stepwise multiple regression program REGSTEP, worked out on the base of work [3], and in we[...]
13
100%
Mechanik
14
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2004 Nr 1 173-185
PL W artykule formułuje się algorytm aproksymacyjny i interpolacyjny w celu przetwarzania współrzędnych punktów pomiarowych - uzyskanych podczas skanowania profilu łopatki w specjalnej oprawce z chwytem jodełkowym - na ciąg punktów leżących na powierzchni profilu łopatki. Do celów skanowania CMM są wyp[...]
EN The scanning procedure for the turbine blade with fir tree type root has been described. The measurements have been carried out using manual driving method and solid measuring head. Measuring bases have been determined by special form fixture matching the blade root. The points obtained during scann[...]
15
100%
Przegląd Mechaniczny
2005 nr 10 23-28
PL W pracy sformułowano algorytm aproksymacyjny i interpolacyjny w celu przetwarzania współrzędnych punktów pomiarowych, uzyskanych podczas skanowania profilu łopatki w specjalnej oprawce z chwytem jodełkowym, na ciąg punktów leżących na powierzchni profilu łopatki. Do celów skanowania CMM wyposażone s[...]
EN Approximation and interpolation algorithms have been formulated in order to processing of coordinates of measuring points, obtained during the scanning process of blade profile, on point series lauing on the blade profile surface. For scanning purposes CMM mechines are equipped with rigid measuring [...]
16
63%
Obróbka Metalu
2011 nr 3 56-62
PL W przeprowadzonych badaniach optymalizacyjnych skutków wydajnościowych szlifowania ściernicami CBN stali 100Cr6 uwzględniono podstawowe parametry szlifowania jako zmienne niezależne występujące w eksperymencie planowanym. Do identyfikacji funkcji regresji dla wydajności właściwej szlifowania Qv' wyk[...]
17
51%
Przegląd Mechaniczny
2010 nr 12 30-34
PL Wynikiem wzorcowania przyrządu pomiarowego jest tabela lub wykres funkcji. Taka postać wyników skalowania może być niewystarczająca w celu wykonywania badań naukowych. Wygodniejsza byłaby postać funkcyjna wzorcowania przyrządu. Taką postacią analityczną może być funkcja regresji. Z definicji funkcja[...]
EN Result of measurement device calibration is presented mostly as a table or graph of a function. Results in this form could be insufficient for scientific research. More convenient could be function form of device calibration. Such an analytical form is regression function. According to definition re[...]
18
51%
Przegląd Mechaniczny
2006 nr 7-8 42-46
19
51%
Archive of Mechanical Engineering
PL Oprogramowanie współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) przybliża twory geometryczne na płaszczyźnie (2D) i w przestrzeni (3D) algorytmami aproksymacyjnymi , gdy liczba punktów pomiarowych jest większa od matematycznie najmniejszej liczby punktów niezbędnych do ich zdefiniowania. W artykule omów[...]
EN The software for coordinate measuring machine (CMM) is used for approximating geometric elements in plane (2d) and in space (3d) by approximation algorithms when number of measuring points obtained is larger than the minimum number of points necessary for element definition. Orthogonal regression me[...]
20
51%
Świat Obrabiarek i Narzędzi
PL Program regresji z uwarunkowaniem w wybranym punkcie wzorcownia wykorzystano dla generowania funkcji regresji siłomierza tensometrycznego firmy FUTEK skalowanego przy pomocy dynamometru wzorcowego o zakresie 0-600 N (R.S.Z. i Z. MECHANIKÓW Poznań, Patent No 13263) oraz multimetru do pomiaru prądu st[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last