Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 37
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
2013 R. 69, nr 11 579--581
PL Omówiono wynikający z przeprowadzonych badań stan ścian zewnętrznych wykonanych z zawieszanych żelbetowych płyt prefabrykowanych. Szczególną uwagę zwrócono na połączenia płyt z konstrukcją wsporczą. Stwierdzono, że bezpośrednimi przyczynami procesów destrukcyjnych płyt osłonowych są błędy wykonawcze[...]
EN The results of the tests of the condition of the outside walls, where as outside partitions were used hanged reinforced concrete prefabricated panels, was discussed. Particular attention was paid to the connections between the panels and the supporting construction. Was stated that the faults in the[...]
2
100%
Materiały Budowlane
2015 nr 11 149--150
PL W artykule zamieszczono analizy wpływu nasłonecznienia na zmienność naprężeń w strukturze przypowierzchniowej ścian obiektów zabytkowych. Dobowe zmiany temperatur zewnętrznych w korelacji z intensywnością procesów nasłoneczniania skutkują powstawaniem w warstwie fakturowej destrukcyjnych zjawisk, kt[...]
EN In this paper was analyzed insolation effect on stress changeability in the superficial parts of the walls of the listed buildings. Fluctuation of external temperatures, combined with insolation process, caused in elevation layer destructive effects. These effects can caused scratch of this layer an[...]
3
100%
Materiały Budowlane
2016 nr 11 70--71
PL W artykule poddano badaniom budynek Publicznego Gimnazjum zrealizowanego w technologii tradycyjnej w 1929 r. W okresie poprzedzającym prace badawcze w budynku wystąpiła lokalna awaria stropu drewnianego, którą usunięto, a strop wyremontowano. W związku z procesem użytkowania obiektu na cele oświatow[...]
EN At the article was analyzed building of the Public Junior High School, which was realized with traditional technology in 1929. Before our analysis in this building was occurred the local construction disaster – the small part of wooden ceiling was crashed. It was removed and the ceiling was repaired[...]
4
100%
Materiały Budowlane
2016 nr 5 84--85
PL W artykule zamieszczono analizy dotyczące ustalenia przyczyn przecieków przez żelbetową płytę kołową stanowiącą strop. Płyta rozdziela zbiornik akcelatora na część górną oraz dolną, gdzie w jednej części gromadzona jest woda sklarowana, a w drugiej znajduje się pomieszczenie maszynowni. Efektem proc[...]
EN In this paper were analysed the causes of leaks the through reinforced concrete circular plate. This plate separates the tank into two parts, the top part and the bottom part. In the top part cleared water is collected and in the bottom part there is the engine room. At the places of water penetrati[...]
5
100%
Materiały Budowlane
2018 nr 4 98--99
PL W artykule analizowano warunki posadowienia stalowych zbiorników filtrów żwirowych zlokalizowanych wewnątrz budynku stacji uzdatniania wody zakładu elektrociepłowni. Podczas eksploatacji stwierdzono wychylenie osi pionowej zbiorników, które postępowało przez okres obserwacji odpowiadający kilku kole[...]
EN In this paper the conditions of the foundation of the filter gravel steel tanks located inside the building of the water purification plant in the heat and power station were analysed. The deflection of the vertical axis of the tanks was observed as a result of the exploitation. In the following mon[...]
6
63%
Inżynieria i Budownictwo
2011 R. 67, nr 6 305-307
PL Omówiono ogólnie problematykę oceny stanu technicznego istniejących stropów z płytami Kleina na belkach stalowych. Zwrócono uwagę na konieczność poprawnego określenia ich rozwiązań konstrukcyjnych i przeprowadzenie indywidualnych badań. Przedstawione rozważania dotyczą budynków szkolnych wpisanych d[...]
EN The paper presents the problems of assessing the technical condition of the existing floor with Klein plates of steel beams. Give attention to necessity of properly identify their solutions to design and individual research. The presented considerations apply to school buildings of national monument[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2003 Z. 24 213-229
PL Praca jest prezentacją algorytmu analizy stanów naprężeń i odkształceń prętów struktur kratowych w aspekcie uzyskania globalnego efektu przemieszczeń konstrukcji. Algorytm jest uniwersalny w zakresie nieregularnych konfiguracji geometrycznych konstrukcji, kryteriów oceny i wykorzystania sprężystych [...]
EN The paper presents the algorithm of stress-strains conditions of bar truss structures analysis to aspect obtainment global result of strains construction. The algorithm is universal in the range of irregular geometric configurations of constructions, test estimation and it is used elasticity and pla[...]
8
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2000 Z.20 253-261
PL W pracy autorzy wykorzystali metodę minimalizacji funkcjonałów do oceny poprawności dyskretyzacji struny obciążonej temperaturą. Funkcjonał energii uwzględniający wpływ temperatury zapisano w postaci jawnej i zastosowano procedurę podaną w pracy [1]. Uogólniono zagadnienie wprowadzając siatkę podzia[...]
EN The method of minimization of functionals was used in this paper for the correctness assessment of the digitization of the shing loaded by temperature. The energy functional, taking the influence of temperature into account, was written in the integral form and was used procedure of the metod. The p[...]
9
63%
Materiały Budowlane
2014 nr 5 63--64
PL W artykule zamieszczono analizę przyczyn nieszczelności zbiorników odpadów paleniskowych w aspekcie wpływów termicznych, przerw dylatacyjnych oraz procesów karbonatyzacji betonu. Badaniom poddano obiekt zrealizowany w formie trzech kwater, gdzie konstrukcję stanowią ściany oporowe wykonane segmentam[...]
EN The paper presents the analysis of the causes of leakage of furnace waste tanks in terms of thermal influences, expansion joints and concrete carbonation process. The research was carried out on the object in the form of 3 chambers where the structure consisted of retaining walls made of segments 20[...]
10
63%
Przegląd Budowlany
2013 R. 84, nr 4 38--43
PL W artykule opublikowano wyniki analizy wpływu odkształceń ścian cienkich powłok walcowo-stożkowych na bezpieczną eksploatację silosów o konstrukcji stalowej. Wykorzystano wyniki badań kilkunastu obiektów w zakresie wrażliwości wytężenia materiału na lokalne imperfekcje odkształceń. Zamieszczono przy[...]
EN The paper presents analysis of the influence of deformation of thin walled cylindrical shells on safe exploitation of steel tanks. Presented conclusions were received as a result of investigations over several similar structures. Steel elements of the described tank were tensioned and bended simulta[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2005 Z. 26 283-296
PL Autorzy analizują obecny stan prawny, który w ostatnim okresie ulegał zmianom w związku z przystąpieniem Rzeczpospolitej Polskiej do struktur UE, w zakresie dopuszczania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych w systemie krajowym. W artykule zawarto także wnioski wynikające z monitoringu rynku wy[...]
EN Authors analyse current legal state connected with turnovering and applying of building articles in accordance with domestic system after accession to UE structures. This article contains also conclusion resulting from monitoring of building articles market, carried on by Provincial Inspectorate of [...]
12
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2005 Z. 26 119-130
PL Autorzy prezentują wyniki własnych prac analitycznych i badawczych nad procesami identyfikacji i interpretacji obciążeń termicznych elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych. Treść publikacji uwzględnia rezultaty stosowania normy [10] oraz bezpośrednich badań pirometrycznych [7] obiektów w skal[...]
EN The authors present the results of own analytic and research works over processes of identification and interpretation of burden elements constructional buildings. The content of publication takes into account the results of applying norm [10] as well as direct investigations pirometric [7] objects [...]
13
51%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Przedmiotem badań były murowane sklepienia w zabytkowym obiekcie o konstrukcji murowanej. Dokonano analizy morfologii występujących wad w postaci spękań łuków ceglanych i sklepień krzyżowych. Wskazano genezę uszkodzeń wynikających z działalności użytkownika. Opracowano koncepcję wzmocnienia elementó[...]
EN The studies were made upon brick vaults in the historical building. The analysis of the defect morphology occurring in the form of cracks of brick arches and cross vaults was done. Authors indicated the origin of damage resulting from the user activity in destroying some parts of bearing structures.[...]
14
51%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy zamieszczono analizę w zakresie opracowanej koncepcji realizacji robót naprawczych obiektu pływalni znajdującego się w stanie awaryjnym. W fazie prac nad doborem metodologii posłużono się symulacjami z wykorzystaniem procedur numerycznych efektem czego była realizacja robót w optymalnym wari[...]
EN In the paper analysis of the completion in the developed concept of repair work of the object was placed finding the swimming pool oneself in the emergency state. In the phase of works under methodology selection simulations with using numerical procedures were used. There was a completion of work i[...]
15
51%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy przedstawiono problem eksploatacji wielofunkcyjnego obiektu sportowego wyposażonego w nowoczesne urządzenia wentylacyjne. Niewłaściwa eksploatacja systemu wentylacji była bezpośrednią przyczyną powstania zarzewia ognia, który skutkował pożarem wyposażenia wielofunkcyjnej sali sportowej, a [...]
EN Problem of exploitation of multifunctional sport building, using special and modern ventilation devices is presented in the paper. Unproper exploitation of modern ventilation devices was the main cause of fire and then damage of some structural parts of the multifunctional sport hall. Results of[...]
16
51%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Długi okres użytkowania obiektów zabytkowych wpływa na zużycie techniczne stosowanych pierwotnie materiałów. Autorzy zaprezentowali wyniki wieloletnich doświadczeń w zakresie badania przyczyn destrukcji kunsztownych, monumentalnych struktur elewacji. Prezentowane są wyniki badań wpływu drgań. Podana[...]
EN The paper presents the exploitation problems of architectural monument which has been located in the north-east part of Poland. The brick building has been erected in the end of XlX-th century. In the paper was analysed causes of the destructive effects on the relic facades of monumental building. E[...]
17
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2008 Z. 32 63-72
PL W pracy przedstawiono problemy związane ze zmniejszeniem trwałości obiektów czasowo wyłączonych z eksploatacji oraz warunkami ich dostosowania do nowych funkcji użytkowych. Podano przykład wzmocnienia ścian osłonowych znajdujących się w stanie awaryjnym, zlokalizowanych w modernizowanym obiekcie. Ws[...]
EN The problems connected with renovating processes of out of exploitation building structures were presented. The conceptions of modernizing works which make it possible to exploit the exemplifying building were presented. Authors described the reinforcement of external walls, existing in the failure [...]
18
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2006 Z. 27 149-162
PL Publikacja zawiera interpretację fizyczną i techniczną równowagi masy materiału konstrukcji, która usytuowana w kartezjańskiej przestrzeni inercji przejmuje siły grawitacji. Oczekiwanym rezultatem analizy są przemieszczenia i naprężenia wewnętrzne, które stosownie do warunków na powierzchni brył, kw[...]
EN The papers contains physical and technical interpretation of equilibrum of mass of material construction which is situated in space of inertia the strength of gravitation. Dislocations and internal tensions are the expected result of analysis, which suitably to conditions on the surface of clods, qu[...]
19
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2006 Z. 27 121-133
PL W pracy opublikowano wyniki analizy wpływu odkształceń poszycia cienkich powłok walcowo-stożkowych na bezpieczną eksploatację silosów o konstrukcji stalowej. Wykorzystano wyniki badań nad kilkunastoma obiektami w zakresie wrażliwości wytężenia materiału na lokalne imperfekcje odkształceń. Zamieszczo[...]
EN The paper presents analysis of the influence of deformation of thin walled cylindrical shell on safe exploitation of steel tanks. Presented conclusions were received as a result of investigations over several similar structures. Steel elements of the described tank were tensioned and bended simultan[...]
20
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2006 Z. 30 173-183
PL W pracy przedstawiono problemy związane z eksploatacją obiektów o charakterze sakralnym, a zwłaszcza z oddziaływaniem obciążeń pozastatycznych na elementy tych obiektów. Badano przekrycia w formie powłok o konstrukcji drewnianej, współpracujące z pokryciem blaszanym, mury ceglane oraz kamienne funda[...]
EN The paper presents some problems connected with working construction of covers on sacred buildings in the form of wooden shells and metal sheets working together. The authors carried out a scientific assessement of the technical state of wooden structural elements taking into account chemical and bi[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last