Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Architektura Krajobrazu
2013 nr 1 18--29
PL Inwestycja drogowa wymaga pasa terenu o szerokości kilkudziesięciu metrów rozciągniętego na przestrzeni od kilkudziesięciu do kilkuset kilometrów przebiegającego w skomplikowanych warunkach planistycznych i społecznych. Rzecz się dzieje w krajobrazie i bardzo silnie nań oddziałuje. Zmienia sytuację [...]
EN A road investment requires a strip of land dozens of metres wide, ranging from a distance of several dozen to several hundred kilometres and subject to complex planning and social challenges. Highly complex circumstances bring about conflicts and difficult situations which need to be resolved. This [...]
2
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Na podstawie pracy konkursowej na "Koncepcję zagospodarowania przestrzennego terenów byłego Obozu Płaszów w Krakowie" przedstawiono sposób interpretacji krajobrazu, pozwalający wczytać się w jego formę i treść. Proces objął część historyczną, przyrodniczą i widokową, których synteza zaowocowała ideą[...]
EN Placing the atmosphere into the site, taking into account the spirit of the place has not been codified so far. On the basis of the entry for "Concept of Spatial Development of the Grounds of the Former Nazi Concentration Camp Płaszów in Krakow" a way of landscape interpretation was presented that a[...]
3
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 4 36-37
PL Tallin to niewielki ośrodek miejski, stolica Estonii. Chociaż przez długi czas przynależał administracyjnie do Związku Radzieckiego, geograficznie i mentalnie utożsamia się z kulturą europejską. Zwłaszcza cywilizacja skandynawska odciska na nim swe piętno, także w kwestii kształtowania architektury [...]
4
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Projektowanie krajobrazu jest złożonym procesem, ze względu na istotę tworzywa. Krajobraz jako "fizjonomia powierzchni ziemi" zawiera w sobie szereg przenikających się struktur znajdujących wyraz w jego formie. Bezpieczne poruszanie się w tej złożonej sytuacji, wymaga specjalnego rozpoznania prawidł[...]
EN Landscape designing is a complex process, due to the nature of its raw material. Landscape as the "Earth's surface physiognomy" contains a number of interpenetrating structures that are expressed in landscape forms. Safe moving around that complex situation requires special identification of spatial[...]
5
100%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 1-2 67--73
PL Droga jako element krajobrazu pełni w nim dwojaką funkcję. Stanowi miejsce obserwacji otoczenia, a także sama staje się elementem widocznym w krajobrazie.
EN Foliage in the vicinity of the road has decisive influence on the availability of visible landscape surrounding. Its form, density and height serve the user awareness on any given road. By facilitating the use of green on the road surface, the designer has had an impact on the incidence and duration[...]
6
100%
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddział PAN w Krakowie
2015 T. 43 127--134
PL Twierdza w czasach budowy Zamościa powstawała w ścisłym związku z geometrią widzenia. Przejawiało się to zarówno w sferze utylitarnej jak i estetycznej, dotyczyło skali urbanistycznej jak również skali dalekich ekspozycji. Badania widokowe wykonane w ramach Studium kształtowania terenów pofortecznyc[...]
EN When Zamość was being built the Fortress was in a close connection with the geometry of view. This was reflected both in the utilitarian and aesthetic sphere and concerned the urban scale as well as the scale of long exposure. The visual study conducted within the Study of the shaping of postfortre[...]
7
100%
Architektura Krajobrazu
2018 nr 2 4--23
PL Architektów Krajobrazu IFLA EU to organizacja zrzeszająca architektów krajobrazu Europy. Od 2000 roku jest częścią IFLA World, wcześniej federacja była niezależną instytucją i nosiła nazwę EFLA. Jednym z najważniejszych celów prac zarówno oddziału europejskiego IFLA, jak i dawnej EFLA jest wzmacnian[...]
EN The International Federation of Landscape Architects (IFLA EU) is an organization bringing together European landscape architects. Since 2000 it has been a part of IFLA World; previously the federation was an independent institution under the name of EFLA. One of the main aims of both the European d[...]
8
63%
Architektura Krajobrazu
2009 nr 3 12-18
EN The article applies to the creation and protection of the mountain valley of the river Sekówka and to one of the aspects of managing a site which represents an outstanding universal value in scope of formation of the landscape context of a World Heritage site - the church in Sękowa and its setting. [...]
9
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Eksperyment stanowi prekursorski przykład monitoringu krajobrazu kulturowego. Jest rzetelnym, jasno i uczciwie przedstawionym elementem scenariusza inwestorskiego zamierzenia - "wydarzenia" w krajobrazie miasta, a także - unaocznieniem skali i konsekwencji dla tego krajobrazu. Może już na wstępnym e[...]
EN The experiment constitutes a pioneering example of cultural landscape monitoring. It is a reliable, clearly and honestly presented element of the investor's project scenario - an "event" in the city's landscape, as well as a demonstration of its scale and consequences for that landscape. It can faci[...]
10
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Pojęcie tożsamości pojawia się w rozważaniach i argumentacji używanej do wyrażenia zasadności teorii, metod i rozwiązań przyjmowanych w architekturze, urbanistyce, planowaniu i architekturze krajobrazu. Występuje wieloznaczność w rozumieniu i stosowaniu tego terminu. Jak twierdził W. Tatarkiewicz, w[...]
EN The idea of identity appears in considerations and arguments used to express the legitimacy of theories, methods and solutions in architecture, urban planning and landscape architecture. There exists an ambiguity in the understanding and application of the term. According to W. Tatarkiewicz, the amb[...]
11
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2012 R. 109, z. 3-A 141--144
PL Rynek małego miasta od zawsze był miejscem, gdzie splatały się drogi handlowe, drogi strategiczne, szlaki wędrówek ludzi i dóbr. Koncentracja życia wymagała przestrzeni pozwalającej na wymianę myśli i przedmiotów. Rynek inicjował zdarzenia i był ich tłem. Jego wymiary, pojemność i proporcje były ade[...]
EN The market square of a town has always been a place where trade routes, strategic routes, trails of people and goods would entwine. Life accumulation required space that would allow for exchange of ideas and objects. The market square was the initiator of events and their background as well. Its dim[...]
12
63%
Zieleń Miejska
2015 Nr 5 11
PL Skandynawski styl obecny jest w architekturze, formach przemysłowych, jak również w architekturze krajobrazu.
13
63%
Technical Transactions
PL W polskich realiach rzadko zdarza się, aby cmentarz był projektowany. Zazwyczaj wyznaczany jest obszar, który wyposażony zostaje w niezbędny układ drogowy i ogrodzenie. Rozplanowanie pól grobowych, komunikacja, kompozycja zieleni oraz architektoniczne obiekty cmentarne nie są uznawane za koniczność.[...]
EN In Poland nowadays new cemeteries are hardly ever designed. It usually comes down to designating an area and equipping with the necessary road system and fence. The design of burial fields, transport facilities, landscaping, and architectural cemetery facilities are not considered a necessity. When [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last