Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2003 z. 97 101-108
PL Spotykane w literaturze modele nie odpowiadają pracy podłoża podlegającego przemieszczeniom ekspansywnym. Istnieje natomiast wiele metod i wzorów do obliczania podniesienia podłoża zarówno bez obciążenia, jak i z obciążeniem, ale bez uwzględniania czasu. W pracy przedstawiono propozycję doboru model[...]
EN Models encountered in the literature do not confirm to the work of soil that undergoes expansive translocations. There are, however, lots of methods and formulas to calculate the raising of the soil either with loading or without it, but without considering time., A proposal of selecting the model d[...]
2
100%
Inżynieria i Budownictwo
2017 R. 73, nr 4 191--194
PL Jednym z ważniejszych zagadnień związanych z realizacją rekonstrukcji XIX-wiecznego, zabytkowego obiektu w Kazaniu było wzmocnienie podłoża gruntowego objętego oddziaływaniem występujących zjawisk krasowo-sufozyjnych, powodujących zapadnięcia i uszkodzenia budynku. Najodpowiedniejsze rozwiązanie wzm[...]
EN One of the major issues related to the implementation of the reconstruction of the XIX – century, historic building in Kazan was the strengthening of the subsoil covered by the influence of karst-suffosion phenomena leading to the subsidence and damage to the building. Six concept solutions of soil [...]
3
100%
Inżynieria i Budownictwo
2018 R. 74, nr 6 313--315
PL Rozpatrzono ścianę oporową opisaną modelem liniowo-sprężystym, za którą zalega na całej wysokości aktywna strefa gruntu o właściwościach ekspansywnych. Do opisu tej strefy zastosowano dwuparametrowy model liniowo-sprężysty. Podano równanie różniczkowe oporowej ściany wspornikowej, rozwiązanie ogólne[...]
EN Considered retaining wall described linear elastic model, for which default the entire height of the active area of land with expansive properties. For the description of the zone was used a two-parameter model linear-elastic. Given differential equation of the cantilever retaining wall, the general[...]
4
63%
Inżynieria i Budownictwo
2006 R. 62, nr 12 661-663
PL Przedstawiono wyniki obliczeń dwóch przykładów posadowienia bezpośredniego wg wytycznych projektu normy europejskiej EN 1997-1 Eurocode 7 oraz PN-81/B-03020. Obliczenia dotyczą jednocześnie spełnienia warunku l i II stanu granicznego przy szukanej szerokości fundamentu.
EN The article examines the results of foundation calculations according to EN 1997-1 Eurocode 7 and Polish code PN-81/B-03020. There are presented two foundation examples. Outcomes have to perform both ultimate limit state and serviceability limit state. The equations for ULS and SLS are given for bo[...]
5
63%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2003 z. 97 363-370
PL Zainteresowanie gruntami ekspansywnymi jest żywotne i ważne. Występują one powszechnie w stanie nienasyconym i strefie [14] posadawiania obiektów budowlanych. Istnieje wiele metod do obliczania podniesienia podłoża spowodowanego pęcznieniem gruntów ekspansywnych, zarówno bez obciążenia, jak i z obci[...]
EN The interest in expansive soils is important and vital. Expansive soils occur generally in unsaturated state and in the whole area of building foundations. There are lots of methods and formulas to calculate the raising of soil caused by swelling of expansive soils, either with the load or without i[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last