Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 389--394
PL Niniejszy artykuł przedstawia zagadnienia związane z zastosowaniem niskoenergetycznych metod spawania łukowego do łączenia elementów cieńkościennych w przemyśle motoryzacyjnym. Metody te pozwalają na spawanie w sposób szybki a zarazem kontrolowany elementów cienkościennych oraz materiałów szczególni[...]
EN This article explains the use of low-energy methods of arc welding for joining thin-walled components in the automotive industry. These methods allow the welding in a rapid yet controlled thin-walled components and materials sensitive to the influence of the heat supplied during the welding process.
2
63%
Przegląd Mechaniczny
2015 nr 11 15--22
PL Cięcie termiczne (tlenem lub plazmą) jest najczęściej stosowanym zabiegiem przy wykonywaniu elementów konstrukcji stalowych. Cięcie rur o różnych przekrojach, do przenikających się wzajemnie, trójwymiarowych szkieletów konstrukcji, jest procesem trudnym, w którym niezbędne jest wykorzystanie program[...]
EN Thermal cutting (plasma or oxygen) is the most commonly used procedure for manufacturing steel structures. Cutting pipe with different intersections to the crossing each other, three-dimensional skeletons of structure is a difficult process in which it is necessary to use a computer program to draw [...]
3
63%
Przegląd Mechaniczny
2015 nr 9 35--40
PL Nowoczesne metody planowania eksperymentu oraz statystycznego opracowania wyników pozwalają na opracowanie modelu matematycznego obiektu badań w postaci funkcji regresji. Na jej podstawie można przewidywać wyniki prób technologicznych i wstępnie dobierać warunki spawania. Przy opracowaniu wyników pr[...]
EN Modern methods of experiment design and statistical analysis of results allow for the elaboration of a mathematical model of the research object in the form of the regression function. Based on that function can be predicted the results of technological tests and conditions of the welding process co[...]
4
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Artykuł jest próbą znalezienia związku pomiędzy systemem obowiązkowych, okresowych badań technicznych pojazdów a ich faktycznym stanem technicznym. Sposób przeprowadzania badań technicznych i weryfikacja stwierdzonych w ich trakcie ewentualnych usterek, ma istotny wpływ na niezawodność eksploatacyjn[...]
EN The article is an attempt to find a connection between the system of mandatory cyclic technical inspection of vehicles and their actual technical condition. How to perform technical research and verification identified in the course of possible faults, it has a significant influence on the operation[...]
5
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 256--261
PL Sukces przedsiębiorstwa w dużym stopniu zależy od wdrożenia i utrzymania metody ciągłego doskonalenia systemu zarządzania i uwzględniania potrzeb wszystkich zainteresowanych. Celem FMEA (Analiza Przyczyn i Skutków Wad) jest konsekwentne i trwałe eliminowanie wad wyrobu lub procesu produkcji poprzez [...]
EN Success, to a large extent depends on the implementation and maintenance of a method of continuous improvement of the management system and taking into account the needs of all concerned. The purpose of the FMEA (Failure Mode and Effect Analysis ) is to consistently and permanently eliminate product[...]
6
63%
Przegląd Spawalnictwa
2015 R. 87, nr 4 21--27
PL Wytrzymałość i trwałość konstrukcji stalowych podczas eksploatacji zależy w dużej mierze od jakości wykonania złączy. Niedopuszczalne niezgodności i wady złączy spawanych mogą być przyczyną awarii. W artykule przedstawiono wybrane aspekty wpływu energii liniowej spawania metodą 135 stali trudnordzew[...]
EN The strength and durability of steel constructions during their exploitation depends on the quality of the joints. Unacceptable discrepancies and defects of welding joints may cause failures. This article presents selected aspects of the linear energy impact on the tendency for formation of hot crac[...]
7
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2015 R. 16, nr 6 113-122
PL W artykule przedstawiono metody, procedury i normy związane z kontrolą złączy spawanych metodą badań nieniszczących oraz wyniki badań połączeń spawanych sekcji dolnej wieży siłowni wiatrowej. Scharakteryzowano proces spawania stosowany w przemyśle stalowym, rodzaje złączy spawanych, metody spawania [...]
EN The article presents the methods, procedures, and standards related to the control of welded joints by non-destructive testing and the results of welded joints of the lower section of a wind turbine tower. Characterize the welding process used in the steel industry, the types of welds, welding metho[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last