Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2015 nr 11 234--236
PL Artykuł przedstawia efekty pracy wykonywanej w projekcie pt. „Platforma bazowa ekstremalnej mobilności z napędem hydrostatycznym”, realizowanym w ramach IV edycji programu LIDER, prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Artykuł opisuje problemy, jakie należy rozwiązać, aby zapewnić Bezza[...]
EN This paper focus on results of work performed in project “Extreme mobility base platform with hydrostatic drive system” which were done under patronage of National Research and Development Centrer in IVth edition of LIDER program. Paper describe problems to solve which are connected to Unmanned Grou[...]
2
63%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2011 Nr 3 77--81
PL W artykule przedstawiono rozwiązania przegubowych pojazdów lądowych i zaproponowano własną koncepcję takiego pojazdu. Postawiono wymagania zarówno dla pojazdu przegubowego jako lekkiej platformy, jak i wymagania dla układu napędowego oraz sprzęgu hydraulicznego członów pojazdu. Zaproponowano hydrost[...]
EN The article presents the concepts of ground articulated vehicles and the concept of the vehicle which was designed in The Chair of Mechanical Engineering WAT. Essential calculations which qualify its traction qualities have been done. The requirements for the articulated vehicle as a light platform,[...]
3
63%
Logistyka
PL W referacie dokonano przeglądu istniejących rozwiązań systemów sterowania opartych na magistrali CAN maszyn i pojazdów wojskowych, eksploatowanych obecnie przez siły zbrojne RP. Przedstawiono zalety i wady tego typu rozwiązań i zasadność ich stosowania we współczesnych maszynach i pojazdach.
EN The main purpose of this paper was to review existing solutions of control systems of military machines and vehicles which use CAN-BUS. Many of these vehicles are in use nowadays in Polish Armed Forces. What is more, significant advantages and disadvantages of such solutions were presented as well a[...]
4
51%
Logistyka
PL W referacie omówione zostały problemy związane z oceną mobilności lekkich bezzałogowych pojazdów lądowych. Istniejące metody oceny mobilności opracowane na podstawie badań ciężkich pojazdów nie znajdują zastosowania w przypadku małych pojazdów. Ponadto, niestandardowa konstrukcja i ograniczone wymia[...]
EN This paper focuses on mobility evaluation of lightweight UGV. The need for mobile lightweight technology with special emphasis on off-road conditions is great, but is hampered by the lack of mobility evaluation criteria. Existing methods to predict the mobility of heavy vehicles cannot be directly a[...]
5
51%
Logistyka
PL W referacie przedstawiona została nowatorska konstrukcja zdalnie sterowanej gąsienicowej platformy testowej oraz wyniki badań poligonowych przeprowadzonych w oparciu o tor doświadczalny, znajdujący się na terenie Katedry Budowy Maszyn Wojskowej Akademii Technicznej, mających na celu zweryfikowanie m[...]
EN This paper presents innovative remotely-controlled light unmanned tracked ground vehicle and results of its research. The main purpose of experiments conducted on specially designed test field was to verify application of existing methods estimating steering resistance of articulated vehicles for de[...]
6
51%
Hydraulika i Pneumatyka
2012 nr 4 8-11
PL Wskazano na znaczenie robotów stosowanych przez wojsko do prac w trudnych warunkach terenowych. Podkreślono zalety tych urządzeń i konieczną ich mobilność . Opisano opracowaną konstrukcję robota wsparcia z napędem hydrostatycznym. Przedstawiono wyniki badań robota, dotyczące jazdy po różnych podłoża[...]
EN Robots used by the military dedicated to travel and work in rough terrain are very important. They have many advantages and must characterize high mobility level. Support root with hydrostatic drive has been developed. In the paper has been presented selected research results from driving on differe[...]
7
51%
Logistyka
PL Efektywność realizacji zadań przez Inżynieryjne Roboty Wsparcia (IRW) ściśle związana jest z poziomem ich mobilności terenowej, tym większej im lepszy posiadają układ zawieszenia. Jego zaprojektowanie wymaga znajomości specyficznych (innych niż w przypadku klasycznych pojazdów) wymuszeń, którym jest[...]
EN Effective tasks realization by EOD robot is closely related to its mobility level – better suspension system significantly increases robot ability to move through different terrain obstacles. Designing such a suspension system is not so simple and requires knowledge of specific extortions influencin[...]
8
51%
Logistyka
PL Mobilność terenowa Bezzałogowych Platform Lądowych (BPL) w istotny sposób wpływa na ich możliwości robocze. Zaprojektowanie efektywnie działającego układu zawieszenia, zwiększającego zdolność pokonywania przez BPL przeszkód terenowych spowoduje zwiększenie ich możliwości roboczych. Obecnie stosowane[...]
EN Mobility of Unmanned Ground Vehicles (UGV) is crucial for their working abilities. Highly effective suspension system increasing abilities of UGV to overcome terrain obstacles is able to increase its working efficiency as well. Currently used methods for evaluation the effectiveness of suspension sy[...]
9
51%
Logistyka
PL W referacie przedstawiono cywilne zastosowania wojskowych mostów składanych, zwracając przy tym szczególną uwagę na ich badania wytrzymałościowe. Opisano istniejące krajowe, jak i zagraniczne metody badań tego typu przepraw mostowych oraz przedstawiono własną, wskazując dalsze kierunki rozwoju w tym[...]
EN The paper presents civilian use of military engineer bridges and existing method of their strength development. This paper also presents the future directions of their applications.
10
51%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL Wąskie platformy eksploracyjne przeznaczone są do bezpośredniego wspierania człowieka w jego działaniach w niedostępnym dla standardowych konstrukcji terenie. Podstawowym problemem jest osiągnięcie poziomu mobilności człowieka i porównywalnej z nim prędkości poruszania się. Ze względu na nietypowe w[...]
EN Unmanned narrow platforms are destined for man close support in not negotiable for standard vehicles terrain. The main purpose is to achieve human level mobility and reach the velocity comparable with a moving man. Because of untypical platform dimensions (especially width which is limited) and terr[...]
11
51%
Logistyka
PL Referat opisuje opracowywanego w zespole maszyn inżynieryjnych i robotów Wojskowej Akademii Technicznej kołowego robota ratowniczego FRR. Przedstawiono w nim również krótki opis przewidywanych do realizacji przez FRR zadań i wynikających z nich problemów jakie należy rozwiązać. Następnie[...]
EN The paper describes the wheeled rescue robot FRR drawn up by a team of Engineering Machines and Robots at Military University of Technology. It also shows a brief description of predicted for implementation tasks by FRR and probable problems that might occur and should b[...]
12
51%
Logistyka
2015 nr 3 922--930, CD 1
PL Referat podejmuje problematykę oddziaływania układów jezdnych lekkich bezzałogowych platform lądowych na podłoże w aspekcie oceny zdolności pokonywania terenów o niskiej nośności. Z uwagi na zróżnicowanie zadań, warunków ich realizacji oraz niezbędnych zdolności roboczych, wymagania stawiane lekkim [...]
EN The paper investigates the interaction between terrain and chassis of lightweight unmanned ground platform in order to evaluate their ability to overcome low load capacity terrain. Taking into consideration diversity of tasks, environmental conditions and necessary working abilities, the requirement[...]
13
51%
Logistyka
2015 nr 3 931--940, CD 1
PL W niniejszym referacie zaprezentowano badania porównawcze różnych struktur Lekkich Bezzałogowych Platform Lądowych (LBPL) w aspekcie zdolności pokonywania przeszkód terenowych. W tym celu zaproponowane zostało pięć wariantów struktur LBPL o porównywalnej masie, ładowności oraz rozstawie i rozmiarze [...]
EN This paper presents a comparative study of the various structures of Light Unmanned Ground Vehicles (LUGV) in terms of their ability to traverse obstacles. For this purpose five LUGV structures of comparable mass, capacity, width and wheel size, but with different kinematic chassis’ structures had b[...]
14
51%
Logistyka
2015 nr 3 773--778, CD 1
PL W artykule przedstawiono proces kształtowania systemu wizyjnego dla bezzałogowej platformy lądowej ekstremalnej mobilności w konfiguracji transportowej. Proces ten zakłada opracowanie wymagań, przeprowadzenie badań identyfikacyjnych liczbę i rozmieszczenie komponentów układu akwizycji obrazu, następ[...]
EN The following paper presents the process of developing a vision system for extremely mobility unmanned land platforms in a transport configuration. Presented process involves the development of requirements, identification tests for number and distribution of the image acquisition system components,[...]
15
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 615--620
PL Ciągły rozwój cywilizacji, chęć eksploracji przez człowieka nieznanych obszarów oraz konieczność prowadzenia przez niego rozmaitych działań (badania geodezyjne, geologiczne, konserwacja linii energetycznych, dbanie o obszary leśne, misje ratownicze) powoduje, że coraz częściej prace te wykonywane są[...]
EN Continuous development of civilization, the human's willingness to explore the unknown domains and the necessity of his various activities (geodetic and geological research, maintenance of power lines, care of forest areas, rescue missions) causes more and more these works are carried out in difficu[...]
16
51%
Logistyka
PL Jednym z obszarów zastosowania robotów na współczesnym polu walki jest usuwanie i neutralizowanie improwizowanych ładunków wybuchowych IED. Zadania te często realizowane są w trudnodostępnym terenie i wymagają użycia osprzętów roboczych o znacznych udźwigach. Determinuje to konieczność wyposażenia r[...]
EN One of the areas of robots activities on contemporary battlefield is the removal and neutralization of Improvised Explosive Device IED. These task are often performed in rough terrain and required high capacity equipment. It causes necessity of equip robots in special construction suspension. In thi[...]
17
51%
Journal of KONES
EN One of the applications of Unmanned Ground Vehicles (UGV) consists in conducting tasks connected to removing and disposing of Improvised Explosive Devices (IED). The tasks are often performed in hard to reach places, on off-road terrain, with weights and dimensions of explosives which require the us[...]
18
51%
Logistyka
PL Bezzałogowe Platformy Lądowe (BPL) wykorzystywane są w trudnodostępnym terenie realizując działania, których bezpośrednie wykonanie przez człowieka może powodować zagrożenie dla jego zdrowia i życia. W referacie przedstawiono koncepcję kołowej lekkiej BPL wyposażonej w przegubowy układ skrętu oraz z[...]
EN Unmanned Ground Vehicles (UGV) are destined for man close support in not negotiable for standard vehicles terrain. Because they enhance the soldier’s protection considerably by enabling them to operate at a safe distance from a threat such vehicles have nowadays become a key technology for many dirt[...]
19
51%
Logistyka
2015 nr 3 213--221, CD 1
PL Referat opisuje przykłady wykorzystywania Bezzałogowych Platform Lądowych (BPL) jako wspierających bądź zastępujących człowieka w wykonywaniu zadań niebezpiecznych. Przeważnie są to działania prowadzone w niesprzyjających warunkach, w bardzo ciężkim terenie. Efektywne wykorzystanie BPL wymaga jej du[...]
EN More often Unmanned Ground Vehicles (UGV) support or replace human in dangerous tasks performing. Usually this operations are realizing in hard conditions in rough terrain. UGVs effectively use determines its ability to obstacle negotiating, to reach high adhesion force, drawbar pull and extra longi[...]
20
51%
Logistyka
2015 nr 3 2929--2936, CD 1
PL Projektowanie, a następnie użytkowanie maszyn na terenach o niskiej nośności wymaga dokładnego zbadania charakterystyki podłoża na przewidywanym obszarze eksploatacji tego typu sprzętu. Jednym ze sposobów określania nośności terenu jest metoda CI – badania podłoży poprzez zagłębianie w grunt znormal[...]
EN Design and use of machines in low load capacity areas requires a thorough examination of the characteristics of the expected operation ground for particular equipment. One of the solutions to determine the negotiability of ground is the CI method using normalized cone to penetrate ground. Lack of av[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last