Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 58
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL Opracowano model adsorpcji nieizotermicznej w kulistym ziarnie, który dotyczy nieliniowych układów adsorpcyjnych. Uwzględniono występowanie oporów ruchu masy w obydwu fazach układu, przy czym opory przenoszenia masy w ziarnie są kontrolowane przez dyfuzję w porach. Przyjęto, że ciepło adsorpcji zale[...]
EN A new model of nonisothermal adsorption in a spherical pellet is presented. The model is applicable to systems with nonlinear adsorption isotherm. Both intraparticle and film mass transfer resistances are accounted in the model with the intraparticle mass-transfer rate beeing controlled by pore diff[...]
2
100%
Czasopismo Techniczne. Chemia
EN This paper deals with the modeling of adsorption kinetics in a porous spherical adsorbent pellet and the relevant differential equation has been shown. Some methods of solution of the equation and obtainet results, i.e. profiles of concentration in the pellet are presented. Furthermore, a conception[...]
3
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2003 T. 24, z. 2 293--310
PL Wyznaczano krzywe przebicia w adsorpcyjnym odwadnianiu etanolu w fazie gazowej. Jako adsorbent stosowano zeolit 3A. Otrzymane wyniki eksperymentalne porównano z wynikami obliczeń uzyskanymi z rozwiązania opracowanego modelu adsorpcji w kolumnie. Na podstawie porównania oszacowano współczynnik dyfuzj[...]
EN The breakthrough curves for the adsorption dehydration of ethanol in the gaseous phase using zeolite 3A were determined experimentally. The results obtained were compared with the predictions of the model of the process and the intra-particle diffusion coefficient was determined.
4
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 5 67-68
PL Przedstawiono uproszczone równanie kinetyki adsorpcji dotyczące przypadku, gdy opory przenoszenia masy występują w kulistych ziarnach adsorbentu. Przedstawione równanie może być stosowane przy modelowaniu układów adsorpcyjnych. Podano przykład zastosowania proponowanego równania dotyczący adsorpcji [...]
EN A simplified kinetic equation of intraparticle mass transfer in adsorption process with negligible external mass transfer resistances is presented. This equation can be applied in modeling of adsorption systems. An example of new adsorption model application in a perfectly mixed vessel with continuo[...]
5
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 5 69-70
PL Badano proces adsorpcyjnego usuwania wody z parowej mieszaniny etanol-woda. Regenerację adsorbentu zeolitowego przeprowadzano pod próżnią poprzez płukanie złoża bezwodnym etanolem. Przedstawiono i przeanalizowano eksperymentalnie wyznaczone profile zawartości wody w złożu adsorbentu.
EN A process of adsorption removal of water from ethanol based on swing pressure adsorption/desorption cycles was investigated in a laboratory-scale installation. The regeneration of zeolitic adsorbent was performed under lowered pressure by purging of anhydrous ethanol through the bed. The profiles of[...]
6
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 6 14-18
PL W pracy zebrano podstawowe informacje dotyczące adsorberów obrotowych. Przedstawiono zasadę działania oraz zastosowanie tych urządzeń w osuszaniu powietrza i w systemach kontroli lotnych związków organicznych do atmosfery. Omówiono różne rozwiązania konstrukcyjne tych aparatów oraz opisano podstawy [...]
EN Basic information about rotary adsorbers is assembled in the paper. The operation principle and application of these adsorbers in air dehumidification and VOC emission control systems are presented. Different constructions of rotary adsorbers and basic mathematical models are also described.
7
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2011 Nr 5 38-39
PL Ze względu na problemy środowiskowe związane z emisją freonów chłodzenie adsorpcyjne jest atrakcyjnym polem do badań i rozwoju w porównaniu z konwencjonalnymi układami wykorzystującymi te niepożądane substancje. Przedstawiono podstawowe informacje dotyczące adorpcyjnych urządzeń chłodniczych, zasadę[...]
8
63%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL W artykule przedstawiono zasadę działania adsorpcyjnych urządzeń chłodniczych, stosowane układy adsorbent-adsorbat, podstawowe informacje o modelowaniu oraz rozwiązania służące poprawie ich efektywności. Przeanalizowano możliwości praktycznych zastosowań i perspektywy rozwoju chłodziarek adsorpcyjny[...]
EN The principle of operation of adsorption cooling systems, a review of adsorbent-adsorbate working pairs as well as basic information on modelling and methods for improvement of their efficiency are presented. Possible applications and perspectives for development of adsorption cooling devices are al[...]
9
63%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Opisano technologię lutospawania TIG stalowych, ocynkowanych blach karoseryjnych FEP04 (wg Fiat Auto normazione 52806) o grubości 0,9 mm, lutem twardym CuSi3Mn1, w postaci drutu o średnicy 1,0 mm. Przeprowadzone badania wykazały, że przy odpowiednio dobranych parametrach lutospawania TIG istnieje mo[...]
EN The technology of TIG brazing of FEP04 (according to Fiat Auto normazione 52806 standard) zinc coated steel sheets, 0,9 mm in thickness, by using CuSi3Mn1 solid wire, 1,0 mm in dia., has been described. The authors' investigations have proved that suitably selected TIG welding parameters enable to o[...]
10
63%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL W niniejszym artykule opisano proces odwadniania etanolu metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej. Przedstawiono zasady modelowania tego procesu. Model matematyczny składa się z równania bilansu ogólnego, bilansu wody, bilansu ciepła, bilansu pędu, równania równowagi, równania kinetyki adsorpcji oraz wa[...]
EN The Pressure Swing Adsorption process used for ethanol dehydration is described. Principles of the modeling of this process are presented. The model consist of: the overall mass balance (Eq. (1)), the water mass balance (Eq. (2)), the heat balance (Eq. (3)), the momentum balance (Eq. (4)), the equat[...]
11
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Omówiono problemy występujące przy modelowaniu odwadniania etanolu metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej. Przedstawiono analizę kinetyki procesu adsorpcji wody na zeolitach. Stwierdzono, że w modelu kolumny zewnętrzne opory wnikania masy są możliwe do zaniedbania. Ponadto wykazano, że konieczne jest [...]
EN The analysis of the adsorption kinetics of the water in the zeolite bed were presented. Specially the mass transfer mechanisms and thermal resistance were taken into consideration and the isosteric adsorption heat in the zeolits.
12
63%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2003 T. 24, z. 2 217-233
PL Przedstawiono sposób obliczania hydrodynamiki trójfazowych bioreaktorów typu airlift. Metoda jest zalecana do obliczeń procesowych oraz wielokrotnych symulacji numerycznych ze względu na szybką zbieżność stosowanych algorytmów. Na podstawie zaproponowanego modelu można przewidywać charakterystykę bi[...]
EN A method has been presented for determining the hydrodynamics of three-phase airlift bioreactors. It is recommended for engineering computations as well as for numerical simulations considering high speed of algorithms used. On the basis of the proposed model the characteristics of the bioreactor ma[...]
13
63%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL Niniejszy artykuł dotyczy odwadniania etanolu metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej. Głównym celem opracowania jest symulacja numeryczna procesu adsorpcyjno-desorpcyjnego dla warunków stosowanych w instalacjach przemysłowych. Badano i analizowano wpływ różnych parametrów procesowych instalacji odwadn[...]
EN In the article the numerical simulation of real plant conditions is presented. An analysis of the effects of various factors on both ethanol purity and the ethanol recovery ratio was performed and the results are shown respectively: the effect of bed height, the effect of feed composition, the effec[...]
14
63%
Environment Protection Engineering
PL Omówiono aspekty ekologiczne dodawania etanolu do paliw. Opisano proces adsorpcji zmiennociśnieniowej stosowany do odwadniania etanolu. Przedstawiono zasady modelowania procesu odwadniania etanolu tą metodą.
EN The ecological aspects of utilizing ethanol as fuel additive are discussed. The pressure swing adsorption process used for ethanol dehydration is described. Principles of the modelling of ethanol dehydration by the pressure swing adsorption are presented.
15
63%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
PL Przedstawiono przybliżony model adsorpcji w ziarnie dla przypadku, gdy współczynnik dyfuzji powierzchniowej zmienia się ze stężeniem. Model z powodzeniem zastosowano do wyznaczenia stałej czasowej dyfuzji dla danych eksperymentalnych znalezionych w literaturze.
EN A new approximate model for adsorption with concentration dependent surface diffusivity in a single particle is derived. The new model is applied to analyze experimental from the literature and it is shown that can be successfully applied in the determination of kinetic parameters.
16
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Przedstawiono przybliżony model kinetyki adsorpcji słuszny dla przypadku, gdy w układzie występują opory dyfuzyjne w ziarnie adsorbentu oraz opory zewnętrzne w płynie. W modelu zastosowano uproszczenie ścisłego rozwiązania równania dyfuzji oparte na aproksymacji ułamkami łańcuchowymi. Porównano prze[...]
EN An approximate model of adsorption kinetics valid for systems with diffusive resistance in an adsorbent pellet and external resistance in a fluid was presented. A simplification of the exact solution of the equation of diffusion based on approximation with continued fractions was used in the model. [...]
17
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2014 Nr 4 245--246
PL W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych dotyczących adsorpcji w ziarnach adsorbentu naniesionych na powierzchnię rurki metalowej. Taka konstrukcja jest stosowana w adsorpcyjnych urządzeniach chłodniczych. Badania prowadzono w układzie silikażel – para wodna. Stosowano różne natężenia prze[...]
EN The experimental study results on adsorption in adsorbent pellets spread directly on a metal pipe surface are presented in the paper. Such construction is used in adsorption chillers. A silica gel - water vapour system was studied. Different gas phase flow rates and different sizes of silica gel pel[...]
18
63%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL Artykuł dotyczy kinetyki adsorpcji okresowej w zbiorniku z idealnym mieszaniem. Rozważono układy z liniową równowagą adsorpcyjną, kulistymi ziarnami adsorbentu i z oporami przenoszenia masy występującymi w obu fazach. W obliczeniach wykorzystano przybliżony model kinetyczny oparty na aproksymacji uł[...]
EN The paper refers to the kinetics of batch adsorption in a perfect mixing reservoir. Systems with a linear adsorption equilibrium, spherical adsorbent pellets and mass transfer resistance in both phases are considered. An approximate kinetic model, based on approximation with the use of continued fra[...]
19
63%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL W artykule przedstawiono model matematyczny gruntowego wymiennika ciepła. Model opiera się na jednowymiarowym równaniu przewodzenia ciepła z wewnętrznym źródłem ciepła. Na podstawie rozwiązań równań modelu uzyskano profile temperatur w gruncie w zależności od czasu i rodzaju gruntu, a także czasowe [...]
EN A mathematical model of a ground heat exchanger cooperating with a heat pump was presented. The model is based on a one-dimensional heat conduction equation with an internal heat source. On the basis of the solutions to the model equations, both the temperature distribution of different types of gro[...]
20
63%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL Przedstawiono modele obliczeniowe adsorpcji w zbiorniku. Stwierdzono, że model przybliżony daje identyczne wyniki z modelem ścisłym. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów adsorpcji barwnika na węglu aktywnym określono wartość współczynnika dyfuzji w ziarnie oraz współczynnika wnikania masy w fazie [...]
EN Computational models for adsorption in a tank are presented. The approximate model provides the same results as the exact model. The diffusion coefficient of a dye in an adsorbent pellet and the mass transfer coefficient in a fluid phase were determined on the basis of the measurements of dye adsorp[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last