Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Diagnostyka
2007 nr 1(41) 39-44
PL Nowoczesna optymalizacja techniczno-ekonomiczna eksploatacji urządzeń hydraulicznych wymaga określenia trwałości elementów układu w zależności od warunków pracy. Takie podejście w eksploatacji statków powietrznych w szczególności dotyczy precyzyjnych par zespołów hydraulicznych wspomagających system[...]
EN Modern technological and economical optimisation of processes of operating hydraulic systems requires life of the system's components to be defined, depending on operating conditions. Such approach in the field of operating the aircraft applies in particular to precision pairs of hydraulic units tha[...]
2
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
2004 Vol.9,Sp. 2/2 1069-1077
PL Nowoczesna optymalizacja techniczno — ekonomiczne eksploatacji urządzeń hydraulicznych wymaga określenia trwałości elementów układu w zależności od warunków pracy. Takie podejście w eksploatacji statków powietrznych w szczególności dotyczy precyzyjnych par zespołów hydraulicznych wspomagających syst[...]
EN Modern technological and economical optimisation of processes of operating hydraulic systems requires life of the system's components to be defined, depending on operating conditions. Such approach in the field of operating the aircraft applies in particular to precision pairs of hydraulic units tha[...]
3
63%
Problemy Eksploatacji
2011 nr 2 43-50
PL W pracy przedstawiono podstawowe zagadnienia formalizacji wiedzy eksperckiej w tribologicznej diagnostyce układu łożyskowania lotniczego silnika turbinowego.
EN The paper presents the essential issues of knowledge formalisation in tribological diagnostics of turbine engine bearing systems. Knowledge consists of experimental data (optical spectroscopy, XRF, ferrography) and diagnostic parameter thresholds of four kinds of wear (normal, above normal, high, ca[...]
4
63%
Problemy Eksploatacji
2012 nr 3 69-78
PL W pracy przedstawiono wskaźniki niezawodności urządzeń systemu diagnostyki tribologicznej (SDT) i metody wyznaczania ich wartości. Szczegółowo omówione zostały roczne liczbowe wskaźniki niezawodności systemu diagnostyki tribologicznej charakteryzujące ich eksploatację w warunkach środowiskowych pan[...]
EN The paper presents the reliability indicators of tribological diagnostics system devices (STD) and the methods of determining their value. The paper discusses in detail the annual numerical indicators of reliability characterising their tribological operation in environmental conditions prevailing o[...]
5
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
2011 R. 15, nr 2 454-461
PL Referat dotyczy tematyki modelowania i symulacji ruchu małego robota do rozpoznawania terenu. Przedstawiono w nim konstrukcję robota i opisano jego strukturę kinematyczną. Omówiono metodykę modelowania robota z zastosowaniem programu MD Adams, w którym szczegółowo odwzorowano konstrukcję robota. Wyk[...]
EN This work is concerned on motion modeling and simulation of small robot for reconnaissance. The construction of the robot and its kinematical structure were presented. The methodology of robot modeling using MD Adams software was described. The detailed robot construction in MD Adams software was re[...]
6
63%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Technika Lotnicza
2000 nr 11 5-16
PL W pracy dokonano przeglądu modeli kontaminacji cieczy roboczej układu hydraulicznego z uwzględnieniem potrzeb diagnostyki technicznej. Szczególną uwagę poświęcono modelom dotyczącym kontroli kontaminacji stałych, określanych mianem zanieczyszczeń. Celem przeprowadzonej analizy było zbadanie możliwoś[...]
7
63%
Problemy Maszyn Roboczych
2000 Z. 15 113-119
PL W referacie przedstawiono działania monitorowania kontaminacji układów hydraulicznych w procesie eksploatacji złożonych obiektów technicznych. Rozważania podjęto dla pokładowych układów hydraulicznych, które są napędem podstawowych systemów statków powietrznych. Problem bezawaryjnej eksploatacji tyc[...]
EN In this paper some problems of hydraulic systems monitoring of operating complex technical objects are presented. This paper considers the needs of diagnostic systems for failure-free operating of aircraft hydraulic systems. Theoretical basis and practical methods applied in monitoring of working li[...]
8
63%
Logistyka
PL Metody diagnostyki wibroakustycznej i tribologicznej pozwalają na określenie aktualnego stanu technicznego lotniczego silnika turbośmigłowego poprzez badanie własności procesów zachodzących podczas jego pracy. Uzyskane parametry podczas badań mają wspomagać proces oceny stanu technicznego silnika i [...]
EN Vibroacoustic and tribological diagnostic methods allow the assessment of the current technical condition of the engine turboprop aircraft by examining the properties of the processes taking place during its operation. Parameters obtained during the tests are to assist the process of assessing the t[...]
9
51%
Problemy Eksploatacji
2011 nr 1 195-203
PL Problem wpływu zanieczyszczeń na układy hydrauliczne i problemy związane z uszkodzeniami zużyciowymi par współpracujących zespołów hydraulicznych, które prowadzą do awarii całego systemu są niezwykle ważne w procesie eksploatacji statków powietrznych. W dostępnej literaturze krajowej brak jest szers[...]
EN One of the most severe problems during aircraft operations is hydraulic system contamination, because they lead to failure. Scientific literature does not include articles about problems with testing hydraulic contamination sensitivity in aircraft operations tasks. Modern technological and economic [...]
10
51%
Journal of KONBiN
2011 No. 1 (17) 221--232
PL Nowoczesna optymalizacja techniczno-ekonomiczna eksploatacji układów łożyskowania silników lotniczych wymaga określenia ich zdatności w zależności od warunków pracy. Na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych, badań stanu technicznego i wniosków z analizy statystycznej, opracowano metodę określania g[...]
EN Modern technological and economical optimization of processes of operating bearing systems of aircraft engines requires life of the system’s components to be defined, depending on operating conditions. On the grounds of operation-based experience, investigation into failure modes, and conclusions dr[...]
11
51%
Journal of KONBiN
2011 No. 1 (17) 269--282
PL W artykule przedstawiono uwarunkowania, jakie należy uwzględnić podczas zwiększania resursu lotniczych silników turbinowych. Poruszono problematykę zasad opracowywania programu badań ekwiwalentnych. Przedstawiono również metody zastosowane przy przedłużaniu resursu silnika turbośmigłowego oraz omówi[...]
EN The paper presents conditions which have to be taken under consideration during the process of increasing jet engine’s overhaul life. The problem of elaborating equivalent examination plans was risen. Overhaul life extension methods prepared for turbo-shaft engines were presented in the paper as wel[...]
12
51%
Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji
EN Laboratories of the Airforce Institute of Technology having accreditation of Polish Centre for Testing and Certification are presented. A description on the following accredited test methods is given: emission spectrometry, X-ray fluorescence spectroscopy, [...]
13
51%
Journal of KONBiN
2012 No. 2 (22) 109--118
PL Artykuł omawia możliwości oceny wyników badań diagnostycznych łożysk tocznych z uwzględnieniem sygnałów od łożyska oraz od jego otoczenia. Sygnały diagnostyczne uzyskane są metodami tribologicznymi, a otoczenie funkcjonalnymi. Relacje między tymi sygnałami opisane są funkcjami korelacji własnej i wz[...]
EN The article discusses the opportunities of evaluation results of ball bearings diagnostic tests including signals from bearing and its environment. Diagnostic signals are obtained tribological methods, signals from environment functional methods. Relations between the two signals are described autoc[...]
14
51%
Journal of KONBiN
2015 No. 1 (33) 61--80
PL Trudnym do rozwiązania problemem diagnostyki technicznej jest pomiar sygnałów otoczenia. W wielu przypadkach pomiar ten jest niemożliwy. Stąd podjęcie problemu eliminacji otoczenia z procesu identyfikacji progów diagnostycznych jest zasadne. Przedstawiony sposób eliminacji otoczenia polegający na pr[...]
EN Measurements of signals received from ambient environment is a difficult task for technical diagnostics and becomes even infeasible in a series of cases. It is why the issues related to elimination of ambient factors from the identification process of diagnostic thresholds are truly justified. The m[...]
15
51%
Journal of KONBiN
PL Artykuł omawia możliwości oceny stanu technicznego łożysk tocznych na podstawie badań tribologicznych próbek oleju. Problemem jest wyznaczenie progów diagnostycznych, szczególnie gdy dysponuje się stosunkowo małą liczbą pomiarów (3, 4, 5 itp.). Ocena wariancji wyników pomiarów może być przeprowadzon[...]
EN This article discusses the possibility of assessing the technical condition of rolling bearings based on tribological tests of oil samples. The problem is to define diagnostic levels, especially when has a relatively small number of measurements (3, 4, 5 etc.). Rating variance of measurements can be[...]
16
51%
Journal of KONBiN
2015 No. 4 (36) 17--32
PL Wyznaczenie wiarygodnych progów diagnostycznych dla sygnałów tribologicznych np. łożysk tocznych (szczególnie gdy dysponuje się małą liczbą pomiarów 4÷5) jest przedsięwzięciem trudnym ze względu ma złożoność otoczenia, w którym łożyska te pracują. Typowym otoczeniem tego typu obiektów są: czas pracy[...]
EN Determination of dependable diagnostic thresholds for tribologic signals received e.g. from antifriction bearings (in particular for insufficient number of measurements, only 4÷5) is a really difficult task due to complexity of working environment where such bearings are operated. Typical working en[...]
17
51%
Journal of KONBiN
PL Artykuł omawia możliwości oceny stanu technicznego łożysk tocznych na podstawie badań tribologicznych próbek oleju. Problemem jest wyznaczenie progów diagnostycznych, szczególnie gdy dysponuje się stosunkowo małą liczbą pomiarów (3, 4, 5 itp.). Ocena wariancji wyników pomiarów może być przeprowadzon[...]
EN This article discusses the possibility of assessing the technical condition of rolling bearings based on tribological tests of oil samples. The problem is to define diagnostic levels, especially when has a relatively small number of measurements (3, 4, 5 etc.). Rating variance of measurements can be[...]
18
51%
Mechanik
2013 R. 86, nr 8-9 762--767
PL Poruszono tematykę zastosowania technologii wytwarzania przyrostowego w produkcji. Dokonano podstawowego podziału technologii oraz opisano możliwości ich zastosowania w poszczególnych gałęziach przemysłu.
EN The article concerns the application of additive manufacturing technology to produce. The article presents the basic division of technology and describes their uses in industries.
19
51%
Journal of KONBiN
2011 No. 1 (17) 27--36
PL Diagnostyka tribologiczna układów łożyskowania silników lotniczych opiera się na analizie próbek oleju pobieranych z krytycznego miejsca układu w ściśle określonych warunkach. Uzyskane parametry mają wspomagać proces oceny stanu technicznego układu łożyskowania i przewidywania czasu jego bezawaryjne[...]
EN Oil Analysis of bearings systems of aircraft’s engines is based on the analysis of oil samples taken from a critical place of system under well-defined conditions. The resulting parameters are to assist the process of assessing the technical condition of bearings and predicting its failure-free oper[...]
20
51%
Logistyka
PL Diagnostyka tribologiczna opiera się na analizie próbek cieczy roboczej pobieranych z krytycznego miejsca układu w ściśle określonych warunkach. Uzyskane parametry mają wspomagać proces oceny stanu technicznego układu i przewidywania czasu jego bezawaryjnej pracy. Niezawodność i trwałość obiektu tec[...]
EN Oil analysis is based on the testing of engines', hydraulic oil samples charged critical objects points under specified conditions. Oil analysis system supported the aircraft operation process. Reliability and durability of technical object is defined by the reliability of individual assemblies and [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last