Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2007 Vol. 17b 639--647
PL Artykuł przedstawia metodę tworzenia reprezentacji fragmentu obrazu oparta o transformacje log-polar i log-Hough’a. Transformacje te są uważane za uproszczone modele biologicznych systemów wizyjnych. Reprezentacje obrazu stanowią rzuty przestrzeni log-Hough’a na osie: katów i promieni. Tak utworzone[...]
EN In the present paper, the method for generation of the sub-image representation is presented. The method is based on log-polar and log-Hough transforms. These transforms are considered to be very simplified models of the biological visual systems. The projections of the log- Hough space onto the two[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
EN In modern tractors and farm machinery newest electronic and information technologies, controlling not only engine work parameters but also operation of other sub-assemblies of the vehicle, are used. It enables real time exchange of information between controllers of tractor engine or whole agricultu[...]
3
100%
Roczniki Geomatyki
PL Dane pozyskane w sposób zdalny (zobrazowania satelitarne, lotnicze, skaning laserowy) są źródłem dużej ilości informacji o otaczającym nas środowisku. Pozwalają na dokonywanie analiz, zarówno o charakterze jakościowym, jak i ilościowym. Umożliwiają również różnicowanie zjawisk w przestrzeni oraz cza[...]
EN Data obtained by remote sensing (satellite and airborne imaging, laser scanning) provide a lot of information about environment surrounding us that allows to conduct both quantitative and qualitative analyses. This information makes it also possible to differentiate phenomena in time and space. Remo[...]
4
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 11 132-135
PL W artykule przedstawiono sposób numerycznej analizy przewodów prądowych, stosowanych zwłaszcza w szynoprzewodach instalacji SN. Podano teoretyczne podstawy wyznaczania indukcji magnetycznej oraz sił Lorentza występujących w przewodnikach prądowych w stanie zwarcia, oraz podano metodykę określania od[...]
EN The article is focused on numerical analysis of electro-mechanical forces in busbar systems, used especially in MV applications. The theoretical background for fast derivation of magnetic induction values, respective Lorentz forces, as well as mechanical response (deformations, and stresses) has bee[...]
5
80%
Materiały Budowlane
2015 nr 5 65--66
PL Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci beton cementowy stał się najpowszechniej stosowanym materiałem budowlanym. Różnorodność oddziaływań mechanicznych, fizycznych i chemicznych przyczynia się jednak do degradacji struktury tego kompozytu. Z tym związany jest m.in. spadek wytrzymałości, pogorszeni[...]
EN Over the last decades, cement concrete has become the most common building material. The variety of mechanical, physical and chemical influences contributes to degradation of the composite structure. If affets the loss of strength and deterioration of other mechanical and utility properties. Taking [...]
6
80%
Materiały Budowlane
2015 nr 5 73--75
PL Kompozyty cementowe to stale rozwijana i unowocześniana grupa materiałów budowlanych. Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci prężny rozwój technologii betonu uwarunkowany był przede wszystkim wprowadzeniem domieszek chemicznych i dodatków mineralnych. Coraz powszechniej stosowane są betony wysokowa[...]
EN Cement composites are continuously developed and modemized group of building materials. Over the last decades, dynamic development of concrete technołogy has been mainly conditioned by introduction of chemical admixtures and mineral additives. Increasingly, high performance concretes, with improved [...]
7
80%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2015 Nr 46 17--20
PL Pomiar dynamicznej rezystancji styków jest skuteczną metodą diagnostyki stanu aparatu zestykowego. Metoda ta może być wykorzystana do przewidywania możliwej liczby operacji łączeniowych, które mogą być przeprowadzone przed wymaganym przeglądem technicznym urządzenia. Z uwagi na fakt, iż różne materi[...]
EN Dynamic Resistance Measurement (DRM) is an effective technique for diagnosing the condition of high power switch contacts. Moreover, the technique can be used to predict the allowable number of switching operations that can be carried out before maintenance of the apparatus is necessary. Since coati[...]
8
80%
Materiały Budowlane
2016 nr 7 44--45
PL Nowo powstała estakada tramwajowa do dzielnicy Fordon w Bydgoszczy pozwala na bezkolizyjne przeprowadzenie linii tramwajowej nad istniejącym układem drogowym oraz kolejowym. Obiekt składa się z czterech wiaduktów: WT1; WT2; WT3 oraz WT4 o łącznej długości 544,64 m, a jego ustrój nośny tworzą stalowe[...]
EN Newly built overpass tram to the Fordon in Bydgoszcz provides tram line over the roads and train station. Building is 544,64 meters length and it consists of four viaducts: WT1, WT2, WT3 and WT4. Construction of overpass tram includes steel beams with shear connection reinforced slab, variable width[...]
9
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 927--930
PL W artykule omówiono istotę i cel optymalizacji topologicznej. Dokonano przeglądu tradycyjnych rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych w połączeniach trzonu słupa oświetleniowego z blachą podstawy. Przedstawiono wyniki autorskich badań z zakresu optymalizacji połączenia słup-blacha podstawy. Omówiono r[...]
EN The article discusses the nature and purpose of the topology optimization. An overview of current construction solutions used in the connections column-base plate was done. We also present the results of our own research in the field of optimization of the connection column-base plate. The differenc[...]
10
80%
Logistyka
2015 nr 4 8620--8627, CD3
PL Betony wysokowartościowe to nowoczesna grupa kompozytów cementowych. Wiodącą właściwością mechaniczną betonu jest wytrzymałość na ściskanie, dlatego powszechnie stosowane są metody projektowania składu o z góry założonej wartości tej cechy. W celu ograniczenia zakresu czasochłonnych i często kosztow[...]
EN High quality concrete is a modern group of cement sets. The most important feature is the concrete compressive strength. Therefore, the methods of designing it's pile concerning the value of this feature have been commonly used. In order to decrease the set of time wasting and often expensive labora[...]
11
80%
Materiały Budowlane
2017 nr 5 98--99
PL Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zagospodarowania odpadu regranulatu polistyrenu ekspandowanego (EPS) do produkcji betonów lekkich. Opisano zależność pomiędzy ilością odpadu dodawanego do mieszanki betonowej a wytrzymałością na ściskanie i gęstością pozorną uzyskanego kompozytu cementow[...]
EN This article presents the possibilies of recycled ground expanded polystyrene (EPS) aggregate management used for lightweight concrete. In the paper, relations between the amount of added weste to the concrete mixture and both compressive strength and apparent density of received concrete composite,[...]
12
80%
Izolacje
2017 R. 22, nr 5 42--44
PL W artykule przedstawiono wyniki własnych badań laboratoryjnych przeprowadzanych w Zakładzie Badawczo-Doświadczalnym Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, w szczególności przeprowadzonych na zaczynach o niskich stosunkach wodno-spoiwowych. Celem pracy jest zbadanie wpływu zastosowa[...]
EN This article presents the findings of proprietary laboratory tests conducted at the Experimental Research Institute of the UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz, particularly on low water-binder ratio cement paste products. The purpose of this paper is to study the effects of plastic[...]
13
80%
Izolacje
2017 R. 22, nr 9 28--31
PL Powszechnie stosowana definicja betonu, opisująca ten kompozyt mianem „sztucznego kamienia”, odzwierciedla zestaw wymagań stawianych temu materiałowi. Dąży się bowiem do tego, aby właściwości, takie jak wytrzymałość czy nasiąkliwość, były możliwie najbardziej zbliżone do parametrów kamienia naturaln[...]
EN A popular definition of concrete, describing this composite as „artificial stone”, reflects a set of requirements for this material. The aim is to achieve values of properties such as resistance or absorption capacity as similar as possible to those of natural stone. Therefore, efforts should be mad[...]
14
61%
Materiały Budowlane
2017 nr 5 39--40
PL W artykule, na podstawie studium pojedynczego przypadku, tj. pomennonickiej chaty w Chrystkowie, przedstawiono problem dotyczący wielu obiektów historycznych, w przypadku których zadecydowano o naprawie (wymianie) tylko tych elementów, których zewnętrzny wygląd świadczy o ich uszkodzeniu lub znaczny[...]
EN The paper presents problem of many historical buildings for accepting the principle of repair (replacement) only those elements which are outward damage or technical considerable, based on a case study cottage located in the Chrystkowo. The basis for such activities is minimize interference for "att[...]
15
61%
Materiały Budowlane
2018 nr 12 32--33
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last