Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2015 nr 4 26-29
PL Prawidłowe zaklasyfikowanie środków ochrony indywidualnej do jednej z trzech kategorii skutkuje wyborem odpowiedniej procedury postępowania podczas oceny zgodności tych wyrobów z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa i zdrowia zawartymi w dyrektywie 89/686/EWG przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu [...]
EN Before personal protective equipment (PPE) is placed on the EU market it must undergo a relevant procedure of conformity assessment in relation to essential health and safety requirernents listed in Directive B9/686/ EEC. The procedure depends on the category of PPE, to which the product has been cl[...]
2
100%
Mechanik
3
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2013 nr 11 10-12
PL W artykule omówiono podstawowe zmiany w dokumentach normatywnych odnoszących się do obuwia przeznaczonego do użytku w pracy w celu ułatwienia producentom obuwia dostosowania swoich wyrobów do aktualnych wymagań norm zharmonizowanych, a użytkownikom obuwia w celu ułatwienia prawidłowego doboru obuwia[...]
EN The article describes the basic information about changes in harmonized European standards for footwear intended for occupational use, what is important for footwear manufacturers and end-users. The article covers the basic changes in test methods for footwear and requirements concerning safety and [...]
4
63%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2013 nr 2 33-36
EN For the hand protection against cuts by sharp objects like glass, metal sheets or sharp tools etc. the gloves with protective properties tested according to EN 388:2003 are used. High and very high resistance to cuts is typical for knitted gloves made from yarns of p-aramide, core spun, polyethylene[...]
5
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2012 Nr 5 (94) 99--103
PL Artykuł dotyczy oceny porównawczej metod badania odporności na przecięcie według PN-EN 388:2006 oraz PN-EN ISO 13997:2003. Na podstawie wstępnych badań stwierdzono, że metoda według PN-EN 388:2006, jest niewystarczająca dla rękawic o wysokiej odporności na przecięcie. Celem pracy było wykonanie bada[...]
EN This paper concerns a comparative evaluation of methods for testing the cut resistance of gloves protecting against mechanical injuries according to PN-EN 388:2006 and PN-EN ISO 13997:2003 standards. The results of preliminary tests indicated that the method applied currently in accordance with the [...]
6
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2014 nr 7 18-20
PL Praktyczne doświadczenia pracowników Ośrodka Certyfikacji Wyrobów CIOP-PIB związane z oceną zgodności środków ochrony indywidualnej, a także pytania i wątpliwości, z jakimi podmioty zainteresowane wprowadzaniem tych wyrobów na rynek zwracają się do Ośrodka, wskazują na potrzebę objaśnienia niektóryc[...]
EN Practical experience of the staff of CIOP-PIB's Centre for Certification of Products related to conformity assessment of personal protective equipment (PPE), as well as questions and doubts with which entities interested m placing those products on the market apply to the Centre, point out that it i[...]
7
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2014 nr 6 15-17
PL Praktyczne doświadczenia pracowników Ośrodka Certyfikacji Wyrobów CIOP-BIP związane z oceną zgodności środków ochrony indywidualnej (ŚOI), a także pytania i wątpliwości, z jakimi podmioty zainteresowane wprowadzaniem tych wyrobów na rynek zwracają się do Ośrodka wskazują na potrzebę objaśnienia niek[...]
EN Practical experience of the staff of CIOP-PIB's Centre for Certification of Products related to conformity assessment of personal protective equipment (PPE), as well as questions and doubts with which entities interested in placing those products on the market apply to the Centre, point out that it [...]
8
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2013 nr 5 7-10
PL W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące rękawic ochronnych, należących do środków ochrony indywidualnej oraz rękawic medycznych stosowanych jako tzw. wyrób podwójnego użycia. Omówiono aktualnie wymagania w świetle obowiązujących aktów prawnych oraz dokumentów, w tym normatywnych dla[...]
EN This article provides basic information about protective gloves belonging to personal protective equipment and medical gloves used as so-called products with a double purpose It covers current requirements related to existing legislation and normative documents. including both types of gloves intend[...]
9
63%
Problemy Jakości
2016 R. 48, nr 4 22--27
PL Celem artykułu jest wskazanie podstawowych elementów systemu zarządzania jakością w działalności jednostki notyfikowanej w kontekście wpływu na jakość prowadzonych procesów certyfikacji wyrobów. Omówiono najważniejsze aspekty prowadzenia procesów oceny zgodności środków ochrony indywidualnej z zasad[...]
EN The aim of the article is to indicate the basic elements of quality management system of a notified body in the context of the influence over the quality of product certification processes. Most important information on the process of conformity assessment of personal protective equipment (PPE) with[...]
10
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 12 20-24
PL W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 30 zakładach pracy, takich jak zakłady mechaniczne, autoserwisy oraz warsztaty samochodowe znajdujące się na terenie Łodzi. Badania miały na celu przeanalizowanie rzeczywistych warunków użytkowania rękawic ochronnych podczas wykony[...]
EN This paper presents the results of a questionnaire - based survey carried out in 30 workplaces such as mechanical work shops, car service centers and car workshops located in Łódź. The aim of the study was to analyze the actual usage conditions of protective gloves du routine work-related activities[...]
11
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2011 nr 9 14-17
PL W artykule dokonano oceny właściwego doboru rękawic ochronnych do prac z nożami ręcznymi na podstawie ankiet skierowanych do 102 zakładów pracy, m.in. produkcji i przetwórstwa mięsnego, przetwórstwa rybnego, przetwórstwa artykułów z tworzyw sztucznych, firm meblarskich i tapicerskich oraz producentó[...]
EN This article provides an evaluation of proper selection of protective gloves for work involving hand knives on the basis of questionnaires administered in 102 plants, e.g., meat production and processing plants, fish processing plants, plastic products processing plants, furniture and upholstery fir[...]
12
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów wybranych materiałów, które mogą być wykorzystane jako ekran elektromagnetyczny w odzieży ochronnej. Porównanie przeprowadzono w zakresie częstotliwości do 50Hz do 30MHz. (Badania materiałów ekranujących pole elektromagnetyczne niskich i średnich częstotliwoś[...]
EN In the paper electromagnetic field shielding properties of different materials that may be dedicated for different purposes like screening of field source, work place or protection of the worker were tested and compared. The tests were conducted in the scope of frequencies: 50 Hz - 30MHz.
13
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Materiałowa
2000 z. 12 71-80
PL W pracy przedstawiono wyniki badań własnych nad opracowaniem technologii wytwarzania nakładek skrawających z tworzywa ceramicznego na bazie azotku krzemu. Badania prowadzono wykorzystując proszek azotku krzemu o wielkości ziarna < 3 um. Opracowano metodę przygotowania składu mieszanki proszków zapob[...]
EN The paper presents the results of studies on the technology of cutting bits made of a silicon--nitride-based ceramic material. The material used was a silicon nitride powder with the grain size below 3 um. The paper describes the method of preparation of the powder mixture so as to prevent the segre[...]
14
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Materiałowa
1999 z. 10 95-100
PL W pracy przedstawiono wyniki natryskiwania powłok w ciśnieniu atmosferycznym z pierścieniową strugą ochronną Si(sub3)N(sub4)+Al(sub2)O(sub3) i ich obróbki mechanicznej na uszczelniaczach czołowych do pomp wirowych. Pracę wykonano w ramach programu badawczego "Nowe Materiały" realizowanego na Politec[...]
EN The paper presents results of plasma spraying coatings of Si(sub3)N(sub4)+Al(sub2)O(sub3) at atmospheric pressure with additional protection gas stream. Next machining mechanical seals of rotodynamic pump. The work was made within the confines of research project "New materials" on Warsaw University[...]
15
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Materiałowa
1999 z. 10 95-100
PL W pracy przedstawiono wyniki natryskiwania plazmowego w cisnieniu atmosferycznym z pierścieniową strugą ochronną Si(sub 3)N(sub 4) + Al(sub 2)O(sub 3) i ich obróbki mechanicznej na uszczelniaczach czołowych do pomp wirowych. Pracę wykonano w ramach programu badawczego "Nowe Materiały" realizowanego [...]
EN The paper presents results of plasma spraying coatings of Si(sub 3)N(sub 4) + Al(sub 2)O(sub 3) at atmospheric pressure with additional protection gas stream. Next machining mechanical seals of rotodynamic pump. The work was made within the confines of research project "New Materials" on Warsaw Univ[...]
16
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Materiałowa
1999 z.10 91-94
PL W pracy przedstawiono wyniki prób natryskiwania plazmowego powłok z azotku tytanu TiN w ciśnieniu atmosferycznym. Omówiono stanowisko, na którym otrzymano powłoki oraz przedstawiono parametry, przy których prowadzono proces natryskiwania, dla którego otrzymane powłoki mają najlepsze własności. Dokon[...]
EN In the paper results of is performed. Standing where coatings were produced is described and parameters of plasma spraying process for the best qualities of coatings are given. Coatings were examined by X-ray analysis and were subjected by metallographic examinations. Coatings were made on parts of [...]
17
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Materiałowa
1999 z. 10 91-94
PL W pracy przedstawiono wyniki prób natryskiwania plazmowego powłok z azotku tytanu TiN w ciśnieniu atmosferycznym. Omówiono stanowisko, na którym otrzymano powłoki oraz przedstawiono parametry, przy których prowadzono proces natryskiwania, dla którego otrzymane powłoki mają najlepsze własności. Dokon[...]
EN In the paper results of is performed. Standing where coatings were produced is described and parameters of plasma spraying process for the best qualities of coatings are given. Coatings were examined by X-ray analysis and were subjected by metallographic e4xaminations. Coatings were made on parts of[...]
18
51%
Obróbka Plastyczna Metali
PL Celem badań było polepszenie własności warstwy wierzchniej narzędzi do obróbki plastycznej na zimno. Piąta część artykułu zawiera wyniki badań procesu obróbki powierzchniowej (nagniatanie) stali NC11LV o pseudodwufazowej strukturze, której osnowa zawierała martenzyt z niewielkim udziałem austenitu s[...]
EN The aim of the work was the improvement of the surface layer of tools for the cold plastic deformation. At the part five has results of the research of the burnishing strain hardening of NC11LV steel in two different state after hardening; matrix has martensite with a little value of the austenite a[...]
19
45%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2009 nr 3 22-26
PL Umieszczenie między źródłem pola a chronionym obiektem materiału barierowego, rozpraszającego lub pochłaniającego pole elektromagnetyczne, jest kluczowym elementem zarówno ekranowania lokalizującego i osłaniającego, jak i konstruowania ubioru chroniącego pracownika przed nadmiernym oddziaływaniem po[...]
EN The presence of barrier's structure (reflecting or absorbing) between electromagnetic field source and protected object is the basic element for localizing shielding and covering shielding, as well as design of protective cloths against excessive exposure of workers to electromagnetic fields. Materi[...]
20
45%
Inżynieria Materiałowa
1999 R. XX, nr 5 232-236
PL W referacie przedstawiono wyniki badań wpływu powierzchniowego odkształcenia plastycznego na strukturę oraz twardość stali NC11LV po azotowaniu jonowym. Badano próbki o różnej strukturze. Próbki austenityzowano w temperaturach 900-1200 stopni Celsjusza. W rezultacie uzyskano struktury o różnym skład[...]
EN The results of investigations for surface plastic strain influence on ionitrided NC11LV steel hardness and structure are presented in this paper. The samples of different structure were investigated. Temperatures 900-1200 degrees centigrade for austenitizing were used. In the result, following struc[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last