Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 52
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono analizę zmiany charakterystyki wydatku trzpieniowego wtryskiwacza gazu LPG przy zmianie ciśnienia zasilania. Badania przeprowadzono na stanowisku badawczym przy zasilaniu wtryskiwacza powietrzem. Przeanalizowano wyniki pomiarów ciśnienie przed i za wtryskiwaczem, sygnał ster[...]
EN The paper analyzes the changes in an LPG injector flow mass characteristics when input pressure is altered. The research was carried out at a test stand with an air-supplied injector. The test results (the pressure both before and behind an injector, a control signal and the current flowing through [...]
2
100%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 4 15--20
PL W artykule przedstawiono wyniki badań stanowiskowych wpływu parametrów sterowania na wydatek wtryskiwacza. Jako parametry sterowania rozumiano wypełnienie oraz częstotliwość sygnału modulowanego, czyli drugiej części sygnału sterowania wtryskiwaczem. Przedstawiono wyniki badań stanowiskowych 6 typów[...]
EN The paper presents the results of the impact of the control parameters on the fuel mass flow from the injector. The control parameters examined in the paper were: frequency and pulse width modulation of the modulated control signal (the second part of the injector control signal). The analysis cover[...]
3
100%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 3 393--398
PL W artykule przedstawiono model empiryczny zwłoki załączania impulsowego wtryskiwacza gazu rozumianej jako czas od początku impulsu sterującego do początku ruchu elementu zaworowego. Zwłoka ta decyduje o najmniejszym z możliwych czasie impulsu sterującego jaki może zrealizować impulsowy wtryskiwacz g[...]
EN The paper presents an empirical model of a pulse gas injector opening lag; the lag is understood as the time between the occurence of a control signal and the start of the valve movement. The lag determines the minimal duration of the control signal that can be executed by the injector, and thus the[...]
4
100%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 3 383--392
PL W artykule opisano badania symulacyjne przepływu gazu przez dwa wtryskiwacze wykorzystujące różne metody kalibracji – kalibracja za pomocą średnicy otworu dyszy wylotowej oraz kalibracja za pomocą maksymalnego wzniosu elementu zaworowego. Badania symulacyjne przeprowadzono z zastosowaniem numeryczne[...]
EN The paper presents simulation of gas flows inside two types of gas injectors. The injectors differ in calibration method: one is calibrated by adjusting the diameter of outlet nozzle opening, the other by valve lift. Simulation tests were conducted using three-dimensional computational fluid dynamic[...]
5
100%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono wyniki badań stanowiskowych wtryskiwacza gazu, którego magnetowód wykonany został z dwóch materiałów - stali S235JR oraz 04J Armco. Analizie poddano wydatek wtryskiwacza oraz czasy opóźnienia otwarcia i zamknięcia. Wykazano, że zmiana materiału z magnetycznie miękkiego (Armc[...]
EN The paper describes the results of the bench testing on a gas injector whose magnetic core was made from two materials - steel S235JR and 04J the Armco. The analysis has dealt both with the injector mass flow and opening and closing delay times. It has been shown that replacing magnetically soft mat[...]
6
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono metodę pomiaru czasu opóźnienia początku i końca otwierania wtryskiwacza opartą na pomiarze drgań w osi ruchu elementu zaworowego oraz ciśnienia w przewodzie za wtryskiwaczem. Analizując pomiary stanowiskowe wykazano, że pomiar ciśnienia za wtryskiwaczem pozwala na określeni[...]
EN The paper presents a method for determining the injector opening and closing latency. The method is based on measuring vibrations in the axis of the valve movement and the pressure in the tube behind the injector. The findings of test-bed experiments indicate that the pressure readings are useful fo[...]
7
63%
Archiwum Motoryzacji
2000 Nr 3 203-211
PL W artykule przedstawiono stan wiedzy dotyczącej normalizacji badań silników spalinowych. Zaproponowano standaryzację badań silników w warunkach nieustalonych obejmującą zarówno warunki przeprowadzania pomiarów jak też standaryzację wielkości mierzonych. Przedstawiono także propozycję wielkości chara[...]
EN The article presents the state of knowledge concerning the studies of engine's research in steady-state conditions including both the conditions of measures as well as the standarization of measured parameters. The proposal of parameters characterizing the engine's work in dynamic-states has been pr[...]
8
63%
Folia Societatis Scientiarum Lublinensis
2001 vol. 10 25-29
PL W artykule zaproponowano nowy podział i nazewnictwo badań obiektów technicznych w trakcie ich rzeczywistej eksploatacji. Podstawą nowej klasyfikacji badań empirycznych jest definicja procesu eksploatacji danej maszyny oraz możliwość oddziaływania badacza na sposób jej użytkowania. Przedstawiono takż[...]
EN In the article proposed a new partition and nomenclature research of technical object in time oh their maintenance. Base of new research classification of machine maintenance process and possiblity influence researcher on way their operational use. Presented also fault and advantage proposed types o[...]
9
63%
Folia Societatis Scientiarum Lublinensis
1998 Vol. 7 20-33
10
63%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 834--838
PL W artykule przedstawiono opracowane stanowisko badawcze przeznaczone do badania impulsowych wtryskiwaczy gazu w skrajnych warunkach termicznych. Stanowisko umożliwia badanie wtryskiwaczy w niskich temperaturach (do -20°C) oraz w wysokich (do 80°C). Obejmuje to cały zakres normalnej pracy wtryskiwacz[...]
EN The paper presents the developed test stand designed to test the pulse gas injector in extreme temperature conditions. The stand allows the testing of injectors at low temperatures (up to -20 ° C) and high (up to 80 ° C). This includes the entire range of the normal operation of the injectors in ope[...]
11
63%
Journal of KONES
EN The article is a review of European aviation regulations with respect to their impact on the design of a new electronic ignition system for aircraft engines. The analysis covers the EASA decision on certification specifications as well as recommended means of compliance and related standards on test[...]
12
63%
Journal of KONES
2017 Vol. 24, No. 1 151--158
EN The authors investigate into vibration characteristics of ASz-62IR-16E aircraft engine. The focus of empirical tests was on the middle frequency vibration range (1000-7000 Hz) that corresponds to vibrations caused by air-fuel mixture combustion process, and defining root mean square of the detected [...]
13
63%
Journal of KONES
2017 Vol. 24, No. 1 317--323
EN A majority of ultralight aircraft is powered by the Rotax 912 ULS, which is a four-cylinder carburettor piston SI boxer engine. However, its power-to-power advanced aircraft is insufficient. This article discusses the examination of the Rotax 912 fitted with a modified power system and mechanical ch[...]
14
63%
Logistyka
2014 nr 6 2877-2885
PL W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych impulsowych wtryskiwaczy gazu przeznaczonych do samochodowych instalacji zasilania paliwem gazowym. Przebadano 6 różniących się konstrukcyjnie wtryskiwaczy dostępnych na rynku. Przeprowadzono badania zależności wydatku wtryskiwacza od napięcia za[...]
EN The paper presents results of testing pulse injectors used in automotive gas fuelling systems. Six injectors of various designs established in the automotive market were compared to define their gas flow rate to supply voltage characteristics. Tests were conducted under steady-state conditions, at t[...]
15
63%
Logistyka
2014 nr 6 9843--9849
PL W artykule opisano trendy rozwojowe w przemyśle motoryzacyjnym w odniesieniu do technologii napędowych na podstawie konkursu Shell Eco Marathon. Przedstawiono stan zasobów paliw na świecie oraz jak zmieniało się zużycie energii w samochodach osobowych. Opisano historię zawodów Shell Eco Marathon ora[...]
EN This paper describes the development trends in the automotive industry with regard to propulsion technology based on competition Shell Eco Marathon. Presents the state of the world's fuel resources, and how varied the energy consumption in passenger cars. Describes the history of the competition She[...]
16
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono wyniki badań stanowiskowych impulsowego wtryskiwacza gazu przeznaczonego do samochodowych instalacji zasilania paliwem gazowym. Badania obejmowały analizę wpływu napięcia zasilania na zwlokę załączania wtryskiwacza rozumianą jako czas od początku impulsu sterującego do począ[...]
EN The paper presents an resaults of expetimental research of a pulse gas injector for car gas supply systems. Research shows efect of voltage changind on opening lag time; the lag is understood as the time between the occurence of a control signal and the start of the valve movement. The lag determine[...]
17
51%
Postępy Nauki i Techniki
2007 nr 1 61-72
PL Efektywne sterowanie przepływem zasilającego powietrza może zwiększyć osiągi systemu ogniw paliwowych. Wykorzystując komputerowe oprogramowanie wspomagające projektowanie systemów sterowania można w krótkim czasie poznać właściwości obiektu sterowania i dobrać odpowiednią metodę sterowania. W artyku[...]
EN This paper points out that effective control of the air supply flow can increase performance of fuel cell system. It presents how to get to know in a short time the properties of the object of control and select appropriate method of controlling it by using computer software which supports designini[...]
18
51%
Silniki Spalinowe
2009 R. 48, SC1 133--140
PL Zastosowano metodę obrazów powrotu w celu rozróżnienia dynamiki pracy wielocylindrowego silnika gwiazdowego przy pojedynczym cylindrze poddanym zakłóceniom. Metoda ta polega na analizie powrotów stanów układu. Statystyka tych stanów na diagramie czasowym oraz formowanie odpowiednich linii zawiera pe[...]
EN Recurrence plots method has been used to distinguish combustion dynamics of a multicylinder aircraft radial engine in the presence of cyclic perturbations in one of cylinders. This method depends on the analysis of system states returns. The statistics of their arrangements on a time-time diagram as[...]
19
51%
Journal of KONES
PL W artykule przedstawiono algorytmy sterowania masą wtryskiwanej benzyny w silniku samochodowym ZI. Cel sterowania dawką paliwa zależy od warunków jazdy samochodu i może się zmieniać od minimalizacji nierównomierności pracy silnika poprzez minimalizacje stopnia toksyczności spalin do maksymalizacji m[...]
20
51%
Folia Societatis Scientiarum Lublinensis
2000 vol. 9 63-74
PL W artykule przedstawiono autorski sterownik badawczy pozwalający na identyfikację, modyfikację oraz weryfikację charakterystyk sterowania silnika a także na testowanie działania komponentów systemów sterowania rożnymi silnikami wtryskowymi. Dla zobrazowania niektórych możliwości opisywanego sterowni[...]
EN The article presents author's investigative driver permitting on identification, modification and verification of characteristic of steering of engine and also testing activities of components of steering systems with different injection's engines. For picturing some possibilities described of drive[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last