Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 47
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2008 R. 54, nr 10 739-740
PL W referacie zaprezentowano wybrane wyniki pomiarów różnych parametrów prototypów szynoprzewodów z izolacją stałą. Prezentowane poniżej szynoprzewody różnią się od istniejących już na rynku z uziemioną obudową (ekranem). Jest to trudny do zaprojektowania i skonstruowania tor prądowy m.in. ze względu [...]
EN Chosen measuring results related to partial discharges and volume resistance of specific busbars are presented in the article. These busbars differ from existent one at the market from earthing enclosure (screen). Such a current path is difficult to design and construct among other things by reason [...]
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 5a 108-111
PL Jednym z istotnych narażeń izolatorów wsporczych WN, które należy brać pod uwagę w procesie projektowania rozdzielni są obciążenia mechaniczne spowodowane przepływem prądów zwarciowych (naciągi zwarciowe). Obciążenia te zależą od dużego zbioru parametrów konstrukcyjnych i prądowych opisujących daną [...]
EN One of significant exposure of support insulators, which should be taken into consideration in the design process relating to a substation, are mechanical loads caused by flow of short-circuits currents (short-circuit tensions). These loads depends on numerous set of constructional and current param[...]
3
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 10 203-206
PL Wyładowanie niezupełne w polu silnie nierównomiernym (ulotowe) jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych rodzajów wyładowań niezupełnych. Dość dobrze opisano jego parametry w warunkach, gdy zjawisko to występuje między dwoma nieruchomymi elektrodami typu ostrze-płaszczyzna. Poniżej zaprezentowano wstę[...]
EN A partial discharge in intensely nonuniform area is one of the best cognoscible sorts of partial discharges. Parameters of partial discharge are well described in conditions, when this effect occurs between two static electrodes (type: edge-surface). Below chosen results of measurement of the partia[...]
4
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2009 No 59 161-170
EN Corona is one of the best recognizable partial discharges. Its parameters, when corona appears between two motionless electrodes, are enough well described. The article contains chosen measuring results concerned first of all corona between two parallel conductors for different air clearances when s[...]
5
100%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2007 z. 1 77-96
PL W artykule nawiązano do problemu skutków mechanicznych prądu zwarciowego w oszynowaniu giętkim rozdzielni WN i NN. Autor od wielu lat zajmuje się tą problematyką. W poniższym opracowaniu porównano wyniki obliczeń uzyskiwanych tzw. metodami prostymi z wynikami pomiarów oraz wynikami obliczeń uzyskiwa[...]
EN The subject of the article is connected with problems resultant from mechanical effects due to short-circuit current within flexible busbars of HV and EHV stations. Author, engaged in such problems from many years. At the following study, calculation results which were getting from simple methods ha[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2000 z. 174 45-54
PL Artykuł przedstawia wyniki analizy wpływu długości przęsła na parametry opisujące obciążenia zwarciowe w rozdzielniach wysokich napięć. Do analizy wykorzystano opracowany w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki Śląskiej program komputerowy WASP.
EN The paper presents results of analysis of the effect of span length on fault load parameters in high voltage switching stations. The analysis was performed using WASP computer software developed at the Institute of Electrical Engineering and System Control of the Silesian Technical University.
7
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2004 z. 189 153-164
PL W artykule nawiązano do problemu skutków mechanicznych prądu zwarciowego w oszynowaniu giętkim rozdzielni WN i NN. Autor od wielu lat zajmuje się tą problematyką. W poniższym opracowaniu zaprezentowano wyniki jednej z wielu analiz, które prowadzono w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów[...]
EN The subject of the article is connected with problems resultant from mechanical effects due to short-circuit current within flexible busbars of HV and EHV stations. Author, engaged in such problems from many years, has presented results of one chosen from numerous analyses made in the Institute of P[...]
8
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 3 103--106
PL W artykule zaprezentowano, na przykładzie ulotu, propozycję nowej metody interpretacji wyników pomiaru wyładowań niezupełnych (wnz). Analizując zależności liniowe między współczynnikami statystycznymi opisującymi rozkłady fazowe i amplitudowe wnz, starano się pokazać różnice i podobieństwa w „obraza[...]
EN This article presents a proposal for a new method of interpreting the results of measurement of partial discharges (PD). Analyzing the linear dependence between the coefficients that describe the statistical distributions of phase and amplitude of PD, author try to show the differences and similarit[...]
9
63%
Energetyka
2013 nr 9 690--693
10
63%
Energetyka
2012 nr 10 606-612
PL Zaprezentowano propozycję nowej metody interpretacji wyników pomiaru wyładowań niezupełnych (wnz). Analizując zależności liniowe między współczynnikami statystycznymi opisująjącymi rozkłady fazowe i amplitudowe wnz, starano się pokazać różnice i podobieństwa w "obrazach statystycznych" wyładowań ul[...]
EN Presented is a proposal to use a new interpretation method of partial discharges (PD) measurement results. Analyzing linear dependencies between coefficients describing statistical PD phase and amplitude distributions, the authors try to show differences and similarities between "statistics images"[...]
11
63%
Energetyka
2014 nr 3 174--179
PL Przypomniano najważniejsze zasady doboru stacyjnych izolatorów wsporczych wysokich i najwyższych napięć w aspekcie obecnie obowiązujących norm. Zwrócono uwagę na problemy z doborem izolatorów kompozytowych. Dobór stacyjnych izolatorów wsporczych dla rozdzielni WN i NN nie jest w obecnych czasach spr[...]
EN Reminded are the most important principles of HV and EHV substation support insulators selection in the aspect of standards being presently in force. Attention is called to the problems connected with selection of composite insulators. To make a choice between the available support insulators for HV[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
PL W referacie zasygnalizowano problem skutków mechanicznych prądu zwarciowego w oszynowaniu giętkim rozdzielni WN, wspomniano o metodach szacowania tych skutków oraz zarysowano w skrócie propozycje ich ograniczania.
13
63%
Energetyka
2015 nr 6 422--427
PL Celem artykułu jest potrzeba uświadomienia pracodawcom i pracownikom konieczność ochrony pracownika lub przypadkowego człowieka przed bardzo niebezpiecznymi skutkami wyładowania łukowego. Należy jednak pamiętać, że opisana w artykule procedura (metoda określania poziomu zagrożenia) to końcowy etap w[...]
EN The aim of this article is to make workers and employers more aware of the need to protect an employee or any other person from very dangerous effects of an arc discharge. However, one must remember that the described procedure (a method to determine the hazard level) is the final stage of many acti[...]
14
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule opisano, w jaki sposób układ przestrzenny kabli jednożyłowych WN oraz sposób połączenia i uziemienia ich żył powrotnych wpływają na wymóg oraz sposób wykonania i parametry ochrony przeciwprzepięciowej osłon kabli. W artykule zaprezentowano sposoby wyznaczania napięć indukowanych w żyłach [...]
EN The article describes, how the formation of single core HV cables and the connection and grounding their shields, affects the requirement, the manner of execution and parameters of surge protection of cable sheaths. The paper presents methods of induced voltages calculating in the shield of cables t[...]
15
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 10 104--107
PL W artykule opisano układy przestrzenne rozmieszczania kabli jednożyłowych WN oraz rodzaj połączenia i uziemienia ich żył powrotnych wpływające m.in. na obciążalność prądową linii kablowych. W artykule zaprezentowano sposoby wyznaczania napięć indukowanych w żyłach powrotnych kabli, w zależności od s[...]
EN The article describes the formation of single core HV cables and a type of connection and grounding their shields affecting the current carrying capacity of cable lines. The article presents calculating methods of induced voltages in the shield of cables depending on the arrangement and number of ea[...]
16
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 10 112--115
PL W artykule przypomniano sposoby uziemiania i łączenia żył powrotnych kabli WN. Wyjaśniono dlaczego osłony kabli pracujących z jednostronnym uziemieniem żył powrotnych muszą być chronione przed przepięciami. W artykule zaprezentowano sposoby wyznaczania napięć indukowanych w żyłach powrotnych kabli ([...]
EN The article presents methods of HV cables metal screens bonding and grounding. It explained why the outer sheaths of cable worked with single point bonding of metal screens have to be protected against overvoltage. The article presents the methods of determining the induced voltages in the cables me[...]
17
63%
Energetyka
2016 nr 12 733--738
PL Skutkiem zjawisk towarzyszących łukowi elektrycznemu jest zniszczenie wszystkich urządzeń znajdujących się w pobliżu łuku oraz uszkodzenie różnych narządów człowieka i w konsekwencji nawet jego śmierć. W artykule scharakteryzowano system ochrony pracownika przed łukiem elektrycznym z uwzględnieniem [...]
EN The effect of phenomena accompanying an electric arc is the destruction of all equipment located in the arc vicinity as well as causing damages to various human organs that can even lead to one’s death. Characterized is a worker’s protection system against an electric arc effects including methods o[...]
18
63%
Energetyka
2016 nr 1 41--45
PL Artykuł stanowi kontynuację [1, 2] tematyki opisywanej przez autorów, w obszarach: zagrożenia oraz sposobów ograniczania przyczyn i skutków zwarć łukowych. W artykule opisano podstawowe zasady analizy zagrożenia porażeniem łukiem elektrycznym oraz wybrane metody zmniejszania kategorii zagrożenia.
EN The article is the continuation [1, 2] of issues already described by the Authors and concerning hazards and methods to reduce the causes and results of arc faults. Presented are basic principles of an arc flash hazard analysis and selected are methods to reduce hazard categories.
19
63%
Energetyka
2014 nr 9 513--518
PL Podjęto próbę zdefiniowania pojęcia sieci SN „Smart Grid”, na podstawie aktualnych wymagań sektora dystrybucji energii elektrycznej, oraz prezentację praktycznych rozwiązań systemowych. Jednocześnie opisano wyzwania stojące przed siecią dystrybucyjną i jej „architektami” w przyszłości.
EN An attempt is made to define the „Smart Grid” notion basing on the distribution sector current requirements as well as to present practical system solutions. Described are also challenges for distribution networks and their „architects” in the future.
20
63%
Energetyka
2014 nr 9 518--524
PL Opisano – na przykładzie stacji typu PF-P – wybrane aspekty bezpieczeństwa, uwzględniane w czasie projektowania, budowy i eksploatacji stacji średniego napięcia. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienie odporności stacji na skutki zwarć łukowych.
EN Described are, on the example of a PF-P type substation, selected security aspects taken into account during the design, construction and operation of MV substations. Particular attention is paid to the issue of a station arc fault resistance.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last