Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Oceanological and Hydrobiological Studies
EN The aim of this study was to show the influence of environmental conditions on the ionic composition of fish bones. The analysis concerned the ionic structural composition of the operculum in fish species with different abiotic habitat preferences. Three species of fish were examined: cod, Gadus mor[...]
2
100%
Polish Journal of Ecology
EN In the area of the western shore of Admiralty Bay (SSSI No 8), the remains of 52 whale skulls were found; along the shores of the entire bay 175 skulls were reported. These skulls of whales caught in the area at the beginning of the 20th century are now considered as protected elements of the landsc[...]
3
100%
Oceanological and Hydrobiological Studies
EN Macro-ionic composition of fish opercula may be an indicator of the fish stock identity. This is especially interesting in river estuaries, where individual sections of the estuary may differ in terms of their hydrochemical regimes. Diversified macro-ionic tissue composition is likely to provide clu[...]
4
100%
Oceanological and Hydrobiological Studies
EN The Oder River creates one of the largest estuaries in Poland. The estuary can be divided into three zones, each with a different hydrochemical regime: the Pomeranian Bay (salt water habitat), the Szczecin Lagoon (brackish water habitat), the Oder River up to the Widuchowa section (transitional envi[...]
5
100%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2005 Vol. 12, nr 10 1095-1100
PL Badania hydrochemiczne rzeki Bukowa przeprowadzono w okresie od kwietnia 2002 r. do marca 2003 r. Oznaczono tlen rozpuszczony, chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTcr), chlorki, suchą pozostałość, metale ciężkie (Cd, Pb, Cu, Zn). Wykazano, że stężenie tlenu wahało się w granicach 0,3-18,4 mg O2, dm[[...]
EN Results of research, carried out in 2002-2003, on hydrochemistry of Bukowa River are presented. Dissolved oxygen, chemical oxygen demand (CODcr), chlorides, dry residue and heavy metals (Cd, Pb, Cu, Zn) were studied. The oxygen content was found to range within 0.3-18.4 mg O2, dm[to -3], CODcr 12.0-[...]
6
80%
Oceanological and Hydrobiological Studies
EN The aim of the present paper is to present the results of a study on the impact intensive carp (Cyprinus carpio L.), feeding with extruded commercial feed has on the quality of cooling waters. The feed studied had varied fat and carbohydrate contents. The study also revealed the optimal hydrochemica[...]
7
80%
Polish Journal of Ecology
EN The present paper reports on the year-long study of atmospheric precipitation (rain and snow) composition, including nitrogen, phosphorus and mineral matter as conductivity, in ice-free area of western coast of Admiralty Bay (King George Island). The effects of the local Adelie penguin colony on nit[...]
8
80%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Wszystkie analizowane metale wykazały tendencję do większych stężeń w warstwach przydennych. Najwyższe stężenia zaobserwowano dla żelaza ogólnego. Stwierdzoną zmienność stężeń żelaza ogólne-go można powiązać z dynamiką wód odrzańskich - okres jesienno-zimowy charakteryzuje się dominacją wiatrów z ki[...]
EN All of the analysed metals showed the tendency to higher concentrations in bottom water layers. The highest concentration was observed for total iron. Reported variability of total iron concentration could be linked to the dynamics of Odra waters - the autumn-winter period is characterised by prevai[...]
9
80%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 13 196-198
10
80%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Celem przeprowadzonych w latach 1997-2000 badań było określenie zawartości kadmu, ołowiu, miedzi, cynku i żelaza w wodach jeziora Dąbie, stanowiącego integralną część [[I rzędowego estuarium Odry. Zakres notowanych stężeń (ppm) dla analizowanych metali wahał się: dla kadmu od 0,0002 do 0,0314, dla o[...]
EN The aim of the studies, carried out in the years 1997-2000, was to determine the content of cadmium, lead, copper, zinc and iron in the waters of Dąbie Lake, being the internal part of the tertiary Odra estuary. The range of observed concentrations (ppm) for the analysed metals was between 0.0002 an[...]
11
80%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Przedstawiono wyniki badań hydrochemicznych rzek: Gowienicy i Bukowej, cieków o zróżnicowanej gospodarczo zlewni położonych na Pomorzu Zachodnim. Rzeka Gowienica charakteryzuje się zlewnią rolniczą, natomiast rzeka Bukowa zlewnią silnie zurbanizowaną, na terenie, której znajdują się liczne zakłady p[...]
EN The study presents the results of hydrochemical analyses of the rivers: Gowienica and Bukowa, water-courses with an economically diverse drainage area, situated in West Pomeranian region. The Gowienica river is characterised by an agricultural drainage area, whilst the Bukowa river - by a highly urb[...]
12
71%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
PL Ocena zmian warunków abiotycznych cieku z uwzględnieniem wpływu wód zrzutowych ze stawów karpiowych została wykonana w ciągu 6 miesięcy na górnym odcinku rzeki Młynówki. Wybrane wskaźniki hydrochemiczne wody, pobranej w czterech stanowiskach kontrolnych, oznaczano zgodnie z metodykami APHA. Wody cie[...]
EN Changes in abiotic conditions, considering the effect of water discharged from carp ponds were assessed in the upper section of the Młynówka River (within 6 months). The analyses of hydrochemical indicators were conducted according to methodology recommended by APHA. The river’s water was characteri[...]
13
71%
Archives of Environmental Protection
PL Celem pracy była analiza i ocena możliwości wykorzystania dwustopniowego systemu filtrowania z zastosowaniem membran ceramicznych w postaci modułu 3 rurowego o granicznej rozdzielczości membrany (z ang. cut-off) wynoszącej 1.0 kDa (I stopień) i modułu jednorurowego o granicznej rozdzielczości membra[...]
EN The aim of the study was to analyze and assess the possibility of using a two-stage filtration system with ceramic membranes: a 3-tube module with 1.0 kDa cut-off (1st stage) and a one-tube module with 0.45 kDa cut-off (2nd stage) for treating effluent water from a juvenile African catfis[...]
14
61%
Journal of Water and Land Development
PL Jednym z potencjalnych źródeł zanieczyszczenia wód powierzchniowych jest gospodarka rybacka zajmująca się głównie chowem i hodowlą pstrąga tęczowego i karpia. Celem pracy była ocena wpływu działalności gospodarstwa pstrągowego na jakość wód Gowienicy w sezonie zimowym. W okresie zimowym w pobranych [...]
EN Fish farming and especially rearing and breeding of rainbow trout and carp is one of potential sources of surface water pollution. The study was aimed at assessing the effect of a rainbow trout farm on water quality in the Gowienica River in winter. Temperature, pH, electrolytic conductivity, total [...]
15
61%
Inżynieria Ekologiczna
PL Przeprowadzono roczną ocenę funkcjonowania systemu filtrów wypełnionych kształtkami z polipropylenu i keramzytem, usytuowanych w korycie rzeki, których zadaniem była redukcja zawiesin ogólnych oraz biogenów w wodzie przed jej odprowadzeniem do śródmiejskiego jeziora. Wykazano, że z powodu złej konse[...]
EN An annual assessment pertaining to the functioning of the filter systems filled with polypropylene and gravelite profiles, located in the river bed, to reduce total suspensions and biogenic compounds in the water before it was directed to the city lake, was carried out. It has been shown that due to[...]
16
51%
Inżynieria Ekologiczna
2016 Nr 49 143--150
PL Celem pracy była ocena oddziaływania Ośrodka Hodowlano Zarybieniowego (OHZ), zajmującego się głównie produkcją i podchowem materiału zarybieniowego, na jakość wody poprodukcyjnej. Oznaczano: tlen rozpuszczony w wodzie, zawartość materii organicznej, zdolność buforową wody, stężenie wybranych form az[...]
EN The aim of this study was to assess the effect of a fish hatchery (Stocking-Breeding Centre in Goleniów – OHZ), focused on the production and on-growing of stocking material, on the quality of post-production water. The following parameters were determined: dissolved oxygen, organic matter content, [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last