Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 43
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Postępy Nauki i Techniki
2011 nr 10 113-123
PL W artykule przedstawiono możliwości zastosowań e-learningu w kształceniu inżynierów. Scharakteryzowano formy, modele i systemy kształcenia z zastosowaniem technologii teleinformatycznych. Przedstawiono przykłady wykorzystania wirtualnych laboratoriów i symulacji komputerowych w nauczaniu przedmiotów[...]
EN The article presents the possibility of using e-learning in the education of engineers. Forms, models and systems of education with the use of ICT have been characterized. The examples of the use of virtual laboratories and computer simulations in teaching technical subjects have been described.
2
100%
Postępy Nauki i Techniki
2012 Nr 13 127-134
PL W artykule przedstawiono wyniki badań korelacji między grami komputerowymi, a motywami i wynikami w nauce uczniów gimnazjum z uwzględnieniem ich płci. Badania wykazały, że najczęstszymi motywami grania w gry komputerowe wśród uczniów gimnazjum jest rozrywka i zapobieganie nudzie. Między dziewczętami[...]
EN The results of the correlation between video games and the motives as well the results in school-ing middle school students depending of their sex are presented. Studies have shown that the most common motifs playing computer games among students is fun and prevent boredom. Between girls and boys, t[...]
3
100%
Postępy Nauki i Techniki
2010 nr 4 12-22
PL Badania wykazały, ze najbardziej uzależniające od Internetu są często stosowane przez studentów komunikatory internetowe (0,26), przeglądanie stron rozrywkowych (0,25), a także przeglądanie stron edukacyjnych (0,22). Przeglądanie stron erotycznych najbardziej uzależnia studentów okłamujących swoich [...]
EN Studies have show that the most addictive of the Internet are often used by students of messengers (0.26), browsing Internet entertainment site (0.25), as well as browsing the educational site (0.22). Browsing makes the most erotic of students hiding from her close excessive interest in Internet as [...]
4
100%
Mechanik
2011 R. 84, nr 2 140-140
PL Technologie komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania (CAD/CAM) są powszechnie wykorzystywane w przemyśle. Generowanie ścieżek narzędzia odnosi się jednak głównie do obrabiarek CNC - z uwagi na liczne problemy praktyczne, w tym: złożoność kinematyki innych maszyn sterowanych numerycznie,[...]
EN The computer-aided design and manufacturing technologies (CAD/CAM) are generally used in the industry. However, the tool paths generation refers mainly to the CNC machine tools - because of many practical problems, including: the complexity of the other numerically controlled machines kinematics, li[...]
5
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Indramat przedstawia nową generację elektrycznych napędów regulowanych ECODRIVE-03. Cyfrowe, inteligentne napędy ECODRIVE-03 świetnie nadają się do korzystnego cenowo rozwiązania większości zadań związanych z przemieszczaniem i pozycjonowaniem. Są one bardziej funkcjonalne od serwonapędów konwencjon[...]
6
100%
Advances in Science and Technology Research Journal
2014 Vol. 8, nr 24 111--118
EN The article includes an analysis of the results of research on the influence of visualization on the effectiveness of training. It analyzes the application of visualization in engineering education with a particular focus on visual design principles. Examples of the use static and dynamic visualizat[...]
7
100%
Advances in Science and Technology Research Journal
EN The article presents the possibilities of virtualization technical thinking within the information technology. This question expresses the need for virtualization of existing information systems to improve the conduct of business by the company. In resulting virtualization of the technical-computer [...]
8
100%
Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Monografie
PL Rozwój metod badania stabilności systemu elektroenergetycznego, a w tym stabilności napięciowej, jest realizowany w różnych ośrodkach naukowych na całym świecie. Pomimo że badania na ten temat są realizowane od wielu lat, to wzrost złożoności systemu elektroenergetycznego oraz pojawienie się nowych [...]
EN Methods for stability analysis of electric power systems, including voltage stability, are being developed in various research centers all over the world. Although the research has already been going on for many years, it needs to be continued further due to the increase in size and complexity of po[...]
9
100%
Advances in Science and Technology Research Journal
2015 Vol. 9, nr 28 144--148
EN This publication presents the ongoing development of visual teaching technology in IT systems, which can be used for e-learning for the “Millennial Generation”. The analysis of different models of teaching making use of visual messages, leads to the conclusion that systems more advanced in VPN techn[...]
10
100%
Advances in Science and Technology Research Journal
2015 Vol. 9, nr 28 139--143
EN In the days of the visual culture a manner of the transmission of information plays a very important role. Adopting a technique of the join of text, graphics, sound and animation in frames of the uniform structure of presenting data, particularly in the education, it is possible to achieve good resu[...]
11
89%
Postępy Nauki i Techniki
2008 nr 2 153-164
PL Artykuł przedstawia metody projektowania edukacyjnych serwisów internetowych według podejścia użyteczności systemów informatycznych. Ogólnie, użyteczność określa jakość interakcji człowieka z systemem informatycznym. Podejście to jest stosowane w projektowaniu interfejsu urządzeń elektronicznych, op[...]
EN This paper presents the design methods of educational internet services according to the usability of computer systems approach. Generally, the usability defines the quality of a human interaction with a computer system. This approach is applied in projecting the interface of electronic devices, sof[...]
12
89%
Postępy Nauki i Techniki
2007 nr 1 111-119
PL W pracy zaprezentowano zagadnienia związane z zastosowaniem multimediów w edukacji. Głównie skupiono się na przedstawieniu webcastów jako nowej formy multimedialnych środków dydaktycznych. Omówione treści zostały zilustrowane przykładem opracowania webcastu przy pomocy programu Microsoft Producer.
EN This article presents the webcast as a new multimedia didactic tool which was adopted to supporting process of education. These issues were illustrated example of elaboration webcast by use of software Microsoft Producer.
13
63%
Postępy Nauki i Techniki
2010 nr 4 33-42
PL W artykule omówiono cyfrowe technologie poprawy jakości fotograficznych materiałów transparentnych, takich jak klisze fotograficzne i przeźrocza. Opisano proces digitalizacji materiałów analogowych oraz rodzaje uszkodzeń tych materiałów. Przedstawiono możliwości takich technologii, jak: FARE, Digita[...]
EN The article discusses the digital technologies to improve the quality of transparent materials such as photographic negatives and slides. Describes the process of digitization of analogue materials and the types of damage to these materials. The discusses possibilities of technologies such as FARE, [...]
14
63%
Energetyka
2013 nr 9 707--709
PL Po zakupie przez konsorcjum GE-Hitachi nuklearnego projektu brytyjskiego - Horizon Nuclear Project - jedna z największych transakcji w historii energetyki brytyjskiej - japoński ekspert ocenia perspektywy energetyki nuklearnej w Europie. Działania GE-Hitachi zdają się potwierdzać, że Wielka Brytania[...]
EN Following the GE-Hitachi purchase of the UK Horizon Nuclear Project, which was one of the biggest transactions in the British power industry history, a Japanese expert tries to estimate the prospects of nuclear power industry in Europe. GE-Hitachi activities seem to confirm the thesis that Great Bri[...]
15
63%
Rynek Energii
2012 Nr 1 84--88
PL Inteligentne systemy elektroenergetyczne stanowią połączenie dwóch różnych systemów: elektroenergetycznej sieci przesyłowej i dystrybucyjnej oraz nowoczesnej sieci przesyłu danych. Podczas gdy zagadnienia komunikacji w systemie elektroenergetycznym nie są nowe, to integracja odnawialnych źródeł ener[...]
EN The Smart Grid can be called the merger of two networks: the electrical transmission & distribution network, and the modern data communications network. While communications are not new to the electrical grid, the integration of renewable power generation and even consumers themselves into the grid [...]
16
63%
Advances in Science and Technology Research Journal
EN The article is devoted to the methodology of implementation of European and national qualifications framework in the academic process. It consists of: the methodic of design degree programs and classes and the methodic of the teaching process.
17
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 2 212-217
PL Systemy elektroenergetyczne całego świata doświadczane są awariami, które zwykle prowadzą do całkowitego zaniku napięcia tzw. blackout’u. Poniższy artykuł przedstawia automatyczną metodę systemowego zapobiegania utracie stabilności napięciowej. Metoda VCA określa krytyczne obszary regulacji napięcia[...]
EN The power system all over the world experience from time to time big failure leading to total lack of voltage over a large area - called blackout. This paper presents an automated method for preventing the voltage collapse. This method called VCA (Voltage Control Area) allows to calculate reactive p[...]
18
63%
Rynek Energii
2013 Nr 4 3--6
PL Przedsiębiorstwo energetyczne jutra nie będzie zasadniczo odróżniało się od obecnej postaci. Prawie bez zmian pozostaną obszary działalności tj. wytwarzanie, przesył i dystrybucja oraz ośrodki sterowania i kontroli, obsługi klienta i odbiorców. Jakie zmiany nastąpią: są to cele, procesy i współzależ[...]
EN The utility of the future will not look so different from the utility of today. Almost unchanged remain generation, transmission and distribution, as do control rooms, customer service and customers. What changes are the attitudes, processes and relationships of suppliers and customers. Collaborativ[...]
19
63%
Rynek Energii
2013 Nr 2 85--90
PL W urządzeniach do monitorowania, kontrolowania, a także sterowania pracą dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych coraz częściej wykorzystywane są nowoczesne technologie transmisji danych, oparte na protokole TSP/IP oraz tzw. rozwiązania otwarte. Tendencja ta jest uzasadniona ekonomicznie, ale wy[...]
EN In devices to monitor and control the power distribution network using the modern technologies of data transmission based on TSP/IP and so-called open solution systems. This trend is justified economically, but it requires attention to the security of data acquisition systems. Regardless of the chan[...]
20
63%
Polityka Energetyczna
2014 T. 17, z. 1 19--25
PL W artykule omówiono podstawowe tezy zawarte w inauguracyjnym referacie na sympozjum CIGRE w Lizbonie, w lutym 2013 r. Energia i wiedza stanowią podstawę konkurencyjności gospodarki. Bez inwestowania w naukę nie osiągnie się innowacyjności sektora energii, a w szczególności w obszarze technologii ene[...]
EN In the keynote speech at the CIGRE Symposium (Lisbon, April 2013) Mr. Dominique Ristori, Director-General of the Joint Research Center of the European Commission, presented on behalf of the EC three points comprising the backbone of the modern electrical power system, namely: - the vital role smart[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last