Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 5 8-11
PL W artykule przedstawiono skutki i potencjalne przyczyny mobbingu w miejscu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czynników organizacyjnych. Zaprezentowano także opracowane do tej pory narzędzia do oceny ryzyka mobbingu w pracy, w tym polski kwestionariusz tzw. ORM, który powstał w CIOP-PIB. Omówiono [...]
EN This paper presents effects and potential causes of workplace mobbing, especially in the case of organizational factors. It also presents the tools to assessment risk of workplace harassment which were developed until now, including Polish Ouestionnaire (ORM) which was developed in CIOP-PIB. It also[...]
2
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 10 16-19
PL Przemoc w pracy jest złożonym, wieloaspektowym zjawiskiem, które może przybierać różne formy, jak przemoc psychiczna (mobbing, nękanie, zastraszanie), przemoc fizyczna, a także molestowanie seksualne. Wskaźniki uzyskane w badaniach GUS-u (2008) pokazują, że w Polsce ponad 220 tys. kobiet doświadcza [...]
EN Violence at work is a complex, multi-aspect phenomenon that can assume various forms, i.e., mental violence (mobbing, harassment, intimidation), physical violence and sexual harassment. According to 2008 data from the Central Statistical Office (GUS), over 220,000 women in Poland have been exposed t[...]
3
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2008 nr 5 6-9
PL Badania w krajach Europy Zachodniej pokazują, że nauczyciele stanowią grupę zawodowąszczególnie narażoną na zjawisko mobbingu w pracy. W artykule przedstawiono wyniki badań nad mobbingiem w grupie 1098 polskich nauczycieli, tj. scharakteryzowano samo zjawisko i oszacowano wskaźnik ofiar mobbingu. An[...]
EN Research in the European countries shows that teachers are a professional group which is especially exposed to mobbing at work. The article provides the results of a study on mobbing among 1098 Polish teachers, i.e. the phenomenon itself was characterized and the rate of the victims was estimated.Th[...]
4
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2007 nr 12 16-19
PL Celem artykułu jest przedstawienie polskiej adaptacji kwestionariusza NAQ do pomiaru mobbingu w miejscu pracy. Należy zaznaczyć, że kwestionariusz NAQ służy raczej do pomiaru mobbingu na poziomie organizacyjnym a nie indywidualnym. Stąd, przeznaczony jest do identyfikowania i oceny stopnia narażenia[...]
EN The aim of this article was to present a Polish adaptation of the NAQ questionnaire for measuring mobbing at work. It is necessary to stress that the NAQ questionnaire was designed for measuring mobbing at work on an organizational rather than on an individual level. Hence it is used to identify and[...]
5
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2005 nr 3 5-7
PL W artykule podjęto próbę zdefiniowania pojęcia mobbingu w miejscu pracy, jak też przedstawienia kluczowych kryteriów pozwalających na identyfikację tego zjawiska w przedsiębiorstwach. Omówiono również potencjalne przyczyny odpowiadające za pojawienie się mobbingu (z rozróżnieniem na czynniki indywid[...]
EN This article attempts to define the concept of mobbing in the workplace and to present some key criterions which make identifying this phenomenon in enterprises possible. It also discusses some potential causes of mobbing, with a distinction made between individual and organizational factors. The la[...]
6
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2005 nr 3 25-28
PL W artykule podjęto próby wyjaśnienia pojęcia mobbingu - zaprezentowano jego definicje a także kryteria, na podstawie których można identyfikować to zjawisko. Omówiono również potencjalne przyczyny pojawienia się mobbingu w organizacji, dokonując rozróżnienia na czynniki indywidualne i organizacyjne.[...]
EN In this article undertaken have been attempts to explain the notion of mobbing, presented a definition as well as the criteria on the basis of which this phenomenon can be identified. Also discussed have been the potential causes of appearing of a mobbing within an organisation with differentiating [...]
7
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2018 nr 1 22-25
PL Postępujące zmiany demograficzne w krajach UE, w tym także w Polsce, związane ze starzeniem społeczeństwa wymuszają zaplanowanie i podejmowanie działań, które pozwolą na jak najlepsze wykorzystanie potencjału osób starszych na rynku pracy i przedłużenie ich aktywności zawodowej. W artykule przedstaw[...]
EN Age related demographic changes in t the EU, including Poland, require making best use of the potential of older people in the labor market and extending their occupational activity. This article presents selected factors which determine willingness to work beyond retirement age. It discusses demogr[...]
8
63%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2008 Vol. 14, No. 4 367–-378
EN Managers from 192 companies filled out the Employee Direct Participation in Organisational Change questionnaire measuring employees’ direct participation (DP) in organisational decisions. Four main forms of DP were identified: individual and group consultations, and individual and group delegation. [...]
9
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2005 nr 2 6-10
PL Obecnie uznaje się, iż uczenie się powinno być systematycznie stosowaną praktyką w każdym przedsiębiorstwie. Powinno być ono traktowane jako jeden z aspektów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, integralnie związany z eliminowaniem ryzyka zawodowego. W artykule przedstawiona została teoretyc[...]
EN Specialists believe that organizational learning should be a systematic, continuous practice in every enterprise. It should be treated as one of the aspects of safety management, inseparable from elimination of occupational risks. The article presents the theoretical conception as well as practical [...]
10
51%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2012 Vol. 18, No. 3 311--320
EN The aim of this study was to examine the relationship between work time control and mental health in workers working long hours. The study also attempted to show how that relationship depended on age and gender. Three hundred and six white-collar workers doing clerical work for over 8 h daily were d[...]
11
51%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2015 Vol. 21, No. 2 128--140
EN The aim of this study was to show how authentic leadership is related to social support and exposure to workplace bullying and how these variables are related to mental health. For our sample of 820 office workers employed in different Polish organizations and sectors, social support from supervisor[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last