Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 4 245-251
PL W wyniku postępu technicznego do eksploatacji zostały wprowadzone kombajny zbożowe z automatyczną regulacją zespołów roboczych. Mając na uwadze problem jakości ziarna siewnego w artykule podjęto próbę przeprowadzenia analizy podstawowych procesów związanych ze zbiorem zbóż kombajnami z automatyczną [...]
EN As a result of technical progress, new combine-harvesters with automatic control of working units were introduced for use. In consideration of the problem of quality of seed-grains in the article, an attempt was made to analyse the primary processes related to the harvesting of grains by means of ha[...]
2
100%
Inżynieria Rolnicza
PL Obecnie stosowane systemy laserowe mogą być wykorzystywane w procedurach osiowania wałów, określania prostoliniowości otworów i gniazd łożysk jak również do osiowania kół. Pomiary z wykorzystaniem interferometru laserowego nie wymagają od osoby sprawdzającej szczególnie wysokich kwalifikacji gdyż ob[...]
EN At present applied laser systems can be used in procedures the axle of ramparts, defining the rectilinearity of openings and nests of bearings how also to axle of wheels. From they utilizations laser interferometer they do not require from checking particularly high qualifications person measurement[...]
3
100%
Inżynieria Rolnicza
PL Omówiono wpływ ważniejszych czynników konstrukcyjno-eksploatacyjnych kombajnu i właściwości młóconego zboża na energochłonność omłotu.
EN The paper discusses the impact of more important constructional and operational features of a harvester and threshed grain properties on threshing process energy consumption.
4
100%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W publikacji przedstawiono wyniki badań poziomu uszkodzeń ziarna podczas zbioru zbóż kombajnem w zależności od parametrów technicznych zespołu młócąco-wydzielającego, charakterystyki agrofizycznej masy zbożowej i reżimu technologicznego zespołu młócąco-wydzielającego. Opracowano model matematyczny p[...]
EN The publication present research results grain damages level during cereals combines harvester in relationship from technical parameters threshing - cereals team, the agro-physical profile of cereal mass and regime of technological threshing - cereals team. Creation mathematical and graphic models o[...]
5
100%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Przeprowadzono analizę obszernego piśmiennictwa dotyczącego teoretycznych rozważań i eksperymentalnych badań nad procesem omłotu i wydzielania ziarna przez różne zespoły młócące. Celem tej analizy było ustalenie czynników mających wpływ na wyżej wymienione procesy oraz poznanie aspektów (sposobów) m[...]
EN The wide analysis of literature concerning the theoretical considerations and experimental studies of threshing and separation of grain from cereal mass by different threshing units was carried out. The aim of this analysis was to determine the factors which influence the above mentioned processes, [...]
6
80%
Inżynieria Rolnicza
PL Omówiono wpływ wilgotności ziarna podczas kombajnowego zbioru zbóż na powstałe straty i uszkodzenia. Przedstawiono skutki uderzenia ziarna w zależności od wilgotności i prędkości uderzenia, jak również wpływ przenośników i układów czyszczących na uszkodzenia ziarna. Straty i uszkodzenia ziarna w kom[...]
EN The paper discusses the impact of grain humidity during crops harvesting with combine harvester on occurring losses and damage. The authors present grain hitting effects depending on humidity and impact velocity, and the influence of conveyors and cleaning systems on grain damage. Grain losses and d[...]
7
80%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Przeprowadzono badania studyjne i eksploatacyjne dotyczące określenia ilości strat nasion rzepaku powodowanych przez zespoły żniwne kombajnów zbożowych. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano, że najwięcej strat nasion rzepaku powstaje przy zbiorze tradycyjnym (klasycznym) zespołem żniwnym z biern[...]
EN The seed losses in working and studio researches of harvest headers were determined. It was resulted that the most losses of rapeseed were generated at traditional (classical) headers with passive divider. The modernization of toble the harvest header and active divider of canopy with hydrostatical [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last