Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 53
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Górnicze
PL W chwili powstania Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA zatrudnienie w jej kopalniach wynosiło 41,5 tys. osób i było mniejsze w stosunku do zatrudnienia wdniu 31 grudnia 1989 r. (przed powstaniem Spółki) o 6,2 tys. osób. Wprowadzone Ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. .O dostosowaniu górnictwa węgla kami[...]
EN At the moment of establishment of Jastrzębie Coal Company SA the employment in its mines was 41,5 thousand persons and was smaller in relation to employment as of 31 December 1989 (before establishment of the Company) by about 6,2 thousand persons. Protection and activation instruments of the Mining[...]
2
63%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL W artykule przedstawiono charakterystykę produktów ubocznych z przemysłu mięsnego. Na podstawie odpowiednich aktów prawnych dokonano klasyfikacji stałych odpadów zwierzęcych ze względu na charakter zagrożenia jakie stwarzają. Opisano sposoby postępowania z poszczególnymi produktami ubocznymi z przem[...]
EN In this work characteristics of by-products from meat industry were presented. On the basis of proper documents and in respect of hazard there was classified solid animal waste. It has been described the proceeding manners with particular types of by-products from meat industry. In this paper the ma[...]
3
63%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL W niniejszym artykule przedstawiono charakterystykę metod mokrych otrzymywania proszków hydroksyapatytowych. Omówiono wpływ parametrów procesu, takich jak stężenie substratów, temperatura oraz pH środowiska na otrzymany produkt, a także wpływ dodatkowej kalcynacji na stopień krystaliczności. Przedst[...]
EN In this work characteristics of wet methods of obtaining of hydroxyapatite powders is presented. It has been discussed influence of process parameters i.e. substrate concentrations, temperature and pH of reaction on the product obtained, and also effect of additional calcining on crystallization deg[...]
4
63%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL W artykule przedstawiono strukturę tkanki kostnej oraz materiały hydroksyapatytowe stosowane w implantologii do wypełniania ubytków kostnych. Do hydroksyapatytowych biomateriałów stosowanych w chirurgii kostnej zalicza się materiały porowate, powłokowe oraz kompozyty, w których drugą fazą mogą być m[...]
EN In this article were presented bone tissue structure and hydroxyapatite materials used in implantology as filling material of bone lack. Hydroxyapatite biomaterials applied in bone surgery included porous materials, coating materials and composites in which second phase can be metals, carbon materia[...]
5
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2001 z. 57 [188] 279-290
PL Celem pracy jest przedstawienie wybranych parametrów charakterystyki warstwy wierzchniej uzyskanej w procesie nagniatania bocznych powierzchni zębów kół zębatych.
EN The aim of this paper is presentation of chosen parameters that characterized the surface layer of side surfaces of teeth of gears machined by burnishing.
6
63%
Przegląd Komunalny
2015 nr 2 40--41
PL Pojęcie inteligentnego miasta rozumiane jest często w uproszczony sposób: jako systemy teleinformatyczne wspomagające różne elementy infrastruktury miejskiej i sterujące oświetleniem ulicznym, światłami na skrzyżowaniach bądź siecią energetyczną, wodociągową, ciepłowniczą czy gazową. Tymczasem smart[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
1999 z. 33 133-141
PL W pracy przedstawiono etapy rozwoju zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Skoncentrowano sie na charakterystyce architektury współczesnych rozwiązań oraz omówiono dalsze kierunki jej rozwoju.
EN The subject of the article is the application of such information method, as MRPII/ERP class systems, for analysing economical processes in company. Authors consider problems with evaluation of these systems. The tendencies in the development of ERP class systems, according to the view of the author[...]
8
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2014 Nr 4 302--303
PL Przedstawiono model pojedynczej kapilary membranowej, na której zachodzi separacja mieszaniny gazowej. Symulacje przeprowadzono w programie Comsol Multiphysics, który wykorzystuje metodę elementów skończonych do aproksymacji rozwiązań układów równań różniczkowych. Model matematyczny oparto na równan[...]
EN The single membrane capillary model of gas separation is presented. Some simulations were performed in Comsol Multiphysics software that uses the finite element method to approximate solution of the differential equations’ systems. The mathematical model is based on the Navier-Stokes equation, conti[...]
9
63%
Proceedings of ECOpole
PL Elektroniczny papieros, zwany systemem dozującym nikotynę lub potocznie e-papierosem, od chwili wprowadzenia na rynek stawał się popularną alternatywą dla tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Obecnie stosowany jest w wielu krajach całego świata i ma szerokie grono zwolenników. Jednakże wciąż trwają bad[...]
EN An electronic cigarette, known as an electronic nicotine delivery system or commonly as an e-cigarette, has become a popular alternative to traditional tobacco products since its introduction on the market. It is currently used in many countries around the world and has a wide circle of followers. H[...]
10
63%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2018 nr III/1 599--610
EN The aim of this paper was to determine the direction and extent of changes in the size of ecological land use in rural areas in the Lubelskie Voivodeship during the implementation of three Rural Development Programmes (RDPs) in the years 2004-2006, 2007-2013 and 2014-2020 (still in progress) and pre[...]
11
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 5 97-98
PL W pracy zbadano wpływ stężenia przenośnika, wpływ temperatury oraz pH fazy zasilającej na kinetykę procesu transportu jonów chromu (III) przez ciekłe membrany unieruchomione stosując jako przenośnik kwas dinonylonaftalenosulfonowy (DNNSA). Wyraźny wpływ badanych parametrów na kinetykę transportu wsk[...]
EN An influence of temperature, pH in the feed phase and carrier concentration in membrane on kinetics of chromium(III) ions transport through the supported liquid membrane consisting as a carrier di-no nylnaphtalenesulfonic acid (DNNSA) was investigated. A visible influence of each parameter on transp[...]
12
51%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 8 1073-1076
13
51%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL W niniejszej pracy porównano, jaki wpływ na środowisko mają procesy wytwarzania fosforanów paszowych. Porównano trzy metody: termiczną zmodyfikowaną oraz dwie niskotemperaturowe endotermiczne (instalacja pracująca w KZPN "Bonarka" oraz instalacja w GZNF "Fosfory"). Ocenę wpływu na środowisko przepro[...]
EN This paper presents a comparative analysis of feed phosphates production processes using the Life Cycle Assessment (LCA) methodology and process analysis in the quantification of cumulated calculation. Three feed phosphates production processes were compared: a modified thermal process and two diffe[...]
14
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2014 Nr 4 304--305
PL Przeanalizowano komercyjne membrany, które umożliwiły zatężenie helu w strumieniu metanu. Przebadano również własne moduły, w których warstwa separacyjna składała się z polimerów: Matrimid i Pebax oraz membrany typu Mixed Matrix, w których warstwa separacyjna składała się z polimeru Pebax oraz z nan[...]
EN In this study, the commercial membranes were analyzed which allowed the concentration of helium in methane stream. Our own modules were examined, too. Membranes composed of separation layers made of polymers: Pebax and Matrimid and also Mixed Matrix membranes with a separation layer (composed of a p[...]
15
51%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2012 Vol. 19, nr 10 1153--1171
PL Sulfonamidy, pochodne kwasu p-aminobenzenosulfonowego są znanymi od lat 30. XX w. lekami przeciwbakteryjnymi. Według klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej (ATC) zaliczane są do grupy leków przeciwbakteryjnych do stosowania wewnętrznego powszechnie nazywanych antybiotykami. Mają one równi[...]
EN Sulfonamides, derivatives of p-aminobenzenesulfonic acid, have been used in the treatment of patients with bacterial diseases since 1940s. According to the Anatomical Therapeutic Chemical Classification (ATC) they are included in a group of antibacterial agents, intended mainly for internal use, com[...]
16
51%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 4 540-542
17
51%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN This paper presents the method of obtaining hydroxyapatite from animal bones. Bone sludge and calcined products were characterized by X-ray diffraction (XRD), Fourier transformed infrared spectroscopy (FT-IR) and scanning electron microscopy (SEM). Calcium concentration was determined with titration[...]
18
51%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 5 568-570
19
51%
Proceedings of ECOpole
2009 Vol. 3, No. 2 515--520
PL Zbadano możliwość wykorzystania procesu fotokatalitycznego do degradacji w roztworze wodnym 6-Merkaptopuryny (6-MP), leku przeciwnowotworowego z grupy antymetabolitów purynowych. Proces fotokatalityczny inicjowany za pomocą promieniowania UV prowadzono w obecności suspensji TiO2 jako katalizatora. O[...]
EN The possibility of using the photocatalytic process for anticancer drug 6-Mercaptopurine (6-MP) degradation in aqueous solution were examined. Photocatalytic process initiated by UV-a irradiation was carried out in the presence of TiO2 suspension as a catalyst. The changes of toxicity of solutions a[...]
20
51%
Proceedings of ECOpole
2013 Vol. 7, No. 1 187--192
PL Proces fotokatalitycznej degradacji jest jedną z nowych metod stosowanych do usuwania zanieczyszczeń z wody i powietrza. Jednym ze specyficznych, toksycznych zanieczyszczeń jest nikotyna. Jej utlenianie może prowadzić do powstawania silnie kancerogennych nitrozoamin. Celem pracy były badania nad fot[...]
EN The photocatalytic degradation process of is one of the new and popular methods used to remove pollutants from water and air. This process is based mainly on oxidation of pollutants by highly reactive hydroxyl radicals generated on a photocatalyst surface under UV irradiation. Many highly toxic orga[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last