Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W referacie omówiono przebieg zmian uwagi wzrokowej kierowców związany ze zmienną liczbą bodźców wzrokowych ważnych z punktu widzenia prawidłowego prowadzenia pojazdu. Wskazano na różne możliwe tryby uwagi wzrokowej, uwypuklając problem możliwego jej blokowania przez bodźce wymagające niestandardowe[...]
EN The paper discusses changes in visual attention of drivers associated with a variable number of visual stimuli that are important for correct driving. The author pointed out at various possible modes of visual attention, highlighting the problem of possible blocking of stimuli that require driver's [...]
2
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 123--125, CD
PL W artykule omówiony został wpływ temperatury na wybrane właściwości mieszanki asfaltu lanego: moduł sztywności i trwałość zmęczeniową. Na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wyznaczono moduł sztywności mieszanki asfaltu lanego w trzech temperaturach charakterystycznych . Uzyskane wyniki[...]
EN Paper discusses the impact of temperature on the stiffness modulus of mastic asphalt mix. Author made investigation of stiffness modulus value in three characteristic temperatures: 5, 10 and 20 °C using IT-CY method. In result the mathematical formula for stiffness modulus prediction has been compil[...]
3
100%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Drogi miejskie są szczególnym elementem zagospodarowania terenu mającym niebagatelny wpływ na funkcjonowanie miasta. Rozwiązania komunikacyjne mają wpływ na życie gospodarcze, edukacyjne i rekreacyjne miasta.
EN The paper concerns on selected issues of design and realization of the streets in the city that can influence the road safety. The author describes many examples of good and bad solutions that can be observed it the streets of Polish towns.
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy przedstawiono zaobserwowany w Niemczech sposób budowy dwupoziomowych skrzyżowań dróg z kolejami. Droga przebiega tunelem pod wiaduktem kolejowym. Omówiono podstawowe rozwiązania konstrukcyjne oraz koszty budowy.
EN The paper presents the construction of two-level road-railway crossing. The alternative for typical construction (viaduct over railroad) is a road tunel under rail viaduct. The example, build in Germany, is given.
5
100%
Logistyka
2014 nr 6 1901-1905
PL W artykule opisano badania okulometryczne jednego kierowcy poruszającego się samochodem osobowym drogą krajową jednojezdniową. W badaniach użyto mobilnego systemu pomiarowego o rozdzielczości 30 Hz montowanego na głowie kierowcy. Kierowca przejeżdżał w ciągu roku średnio około 20 tysięcy kilometrów,[...]
EN The article describes research of one person driving a car on a national road. The investigation has been done using a mobile measuring system with a resolution of 30 Hz mounted on the head of the driver. The participant drove about 20.000 km per year, and the test section of the road he drove an av[...]
6
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W artykule omówiono analizę zmian organizacji ruchu układu komunikacyjnego w centrum Przemyśla w wariancie bezinwestycyjnym przez wprowadzenie ruchu jednokierunkowego oraz w wariancie inwestycyjnym po wybudowaniu obwodnicy miasta. Zastosowano specjalistyczne oprogramowanie do przeprowadzania makrosy[...]
EN The paper presents an analysis of an alternate traffic regulation by two-way streets change into one-way streets or after opening a bypass of the city of Przemyśl. The macrosimulation has been executed with special traffic simulation software. The authors made a traffic model of Przemyśl based on tr[...]
7
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 2305-2313
PL W referacie przedstawiono inteligentne rozwiązanie uprzywilejowania transportu publicznego poprzez czasowe, dynamiczne wydzielenie pasów autobusowych. Na podstawie doświadczeń z innych krajów opisano założenia dotyczące funkcjonowania DPA. W celu określenia efektywności nowego rozwiązania w warunkac[...]
EN The paper presents the intelligent prioritization of public transport, using dynamic assignment of bus lanes. Based on experience from other countries assumptions on the operation of the DBL are described. This paper also presents the proposed research methodology to verify the effectiveness of appl[...]
8
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W artykule omówiono przebieg i wyniki pomiarów czasu podróży rowerem miejskim, autobusem komunikacji miejskiej i samochodem osobowym pomiędzy punktem zlokalizowanym w miasteczku akademickim a wytypowanymi trzema punktami w centrum miasta. Mierzono całkowity czas podróży (łącznie z czasem dojścia, po[...]
EN The paper demonstrates travel time changes between several places in the city of Rzeszów depending on type of locomotion. The travel time between selected important places in the city was measured for a car, bus and city bike. The city bike can be a good alternative for car and bus travel because th[...]
9
63%
Drogi i Mosty
2007 nr 3 23-43
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpfywu ukształtowania i wyposażenia mostu i dojazdu na percepcję wzrokową kierowców. Badania przeprowadzono w trzech etapach. W ramach pierwszego etapu przeprowadzono studia dokumentacji zdarzeń i wypadków na mostach. W drugim etapie przeprowadzono ankietowe bad[...]
EN The paper demonstrates that changes in the design of approach and bridge are significant for drivers and can interfere with correct visual perception. This conclusion is a result of analysis performed in three stages. The first stage is an investigation of road accidents on bridges. The accident fac[...]
10
63%
Drogownictwo
2003 nr 1 25-28
PL Autorzy opisują przebudowę ul. Jagiellońskiej w Przemyślu.
11
63%
Materiały Budowlane
2017 nr 8 68--70
PL Lepkość zerowego ścinania (ZSV) jest jednym z parametrów mogących służyć do oceny odporności na deformacje trwałe mieszanek mineralno-asfaltowych. W asfalcie, który jest materiałem termoplastycznym, ZSV zależy od temperatury oraz dodatków zastosowanych do jego modyfikacji. W artykule opisano najczęś[...]
EN The zero shear viscosity (ZSV) is one of the parameters that can be used to evaluate the resistance to permanent deformation of asphalt mixtures. The ZSV of bitumen, that is the thermoplastic material, depends on the temperature and the additives used to modify it. This paper describes the most comm[...]
12
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 126--130, CD
PL W artykule omówiono wpływ dodatku asfaltu naturalnego Trynidad Epuré na właściwości asfaltu drogowego. Do badań zastosowano asfalt drogowy 35/50 oraz zmienną ilość dodatku TE od 0 do 50% w stosunku do asfaltu bazowego. Ilość asfaltu zmieniano co 10%. W ramach badań przeprowadzono testy penetracji w [...]
EN The article discusses the effect of the addition of natural asphalt Trinidad Epuré on road asphalt basic properties. The applicable tests was asphalt 35/50 and a variable amount of the additive TE – from 0 to 50% (step 10 %) compared to the base asphalt. The study was conducted penetration tests at [...]
13
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 1/II 233--241
PL Starzenie mieszanek-mineralno asfaltowych jest procesem nierozerwalnie związanym z ich produkcją oraz eksploatacją. Duży wpływ starzenia uwidacznia się w trakcie produkcji MMA i rzutuje na jej właściwości. W referacie przedstawiono wyniki badań własnych wpływu starzenia na właściwości asfaltu lanego[...]
EN The aging of hot mix asphalt is a process inherent in their production and operation. His great influence is visible during the production of MMA and has an effect on its properties. The paper presents the results of the study the effect of aging on the properties of mastic asphalt. Evaluated the in[...]
14
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2017 z. 64, nr 3/II 335--348
PL W artykule opisano badania prędkości i struktury kierunkowej pojazdów na ulicy Architektów w Rzeszowie. Ulicę zaprojektowano dla obsługi ruchu lokalnego, natomiast jest także wykorzystywana dla ruchu tranzytowego. Celem badań było określenie rozkładu prędkości pojazdów oraz określenie udziału pojazd[...]
EN The article describes the speed distribution and directional structure of vehicles on the Architektów street in Rzeszow. The street has been designed for local traffic, but it is also used for transit traffic. The results of the study have been used to develop the concept of traffic calming zone due[...]
15
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The paper presents method of liquidation of landslides with micropiles and lime-cement columns. The repair performed by this method is relatively swift, and it gives measurable financial profits. Example of realisation - reconstruction of national road embankment, damaged by landslide on length 264 [...]
16
51%
Inżynieria i Budownictwo
2004 R. 60, nr 7 383-386
PL Przedstawiono sposób zwiększania stateczności nasypu drogowego zagrożonego osuwiskiem. Zastosowano pasma geosyntetyków instalowanych pionowo w gruncie. Przeanalizowano stateczność nasypu. Omówiono technologię instalowania pionowego zbrojenia w gruncie.
EN The methods of increasing road embankments stabilization against hazardous landslip are presented. The use of geosyntetic vertical strips for increasing stability of road embankments is described and achieved stability is analysed.
17
51%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej
2013 Nr 16 5--11
EN The mastic asphalt (MA) layers are recently used in Polish bridge construction as a binder course in typical bridge deck pavements. The paper presents an initial research on durability of three different mastic asphalt mixes used on bridge decks. At first a stiffness modulus was determined using lab[...]
18
51%
Logistyka
2014 nr 6 10223--10231
PL Referat przedstawia analizę ekonomiczną dotyczącą wprowadzenia wydzielonych pasów autobusowych na jednej z ulic w Rzeszowie, na której ruch autobusów jest umiarkowany. Analiza ekonomiczna została wykonana w oparciu o wytyczne zawarte w podręczniku pt. Niebieska Księga. Jednym z zaproponowanych waria[...]
EN The paper presents an economic analysis concerning placing dedicated bus lanes on selected street in Rzeszow, where bus traffic is moderate. Using the Blue Book manual, authors compare benefits of bus lane with intermittent priority and standard bus lane. The study was based also on microsimulation [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last