Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 79
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Foundry Engineering
EN The current work presents the research results of abrasion wear and adhesive wear at rubbing and liquid friction of new austenitic, austenitic-ferritic ('duplex') cast steel and gray cast iron EN-GJL-250, spheroidal graphite iron EN-GJS-600-3, pearlitic with ledeburitic carbides and spheroidal graph[...]
2
100%
Archives of Foundry Engineering
EN The paper presents the results of the analysis of crystallisation and microstructure of non-alloy silumins that contain: 2,0-6,0% of Si and alloy additions, approximately: 4,0% Ni, 4,0% of Cu and 0,5% of Mg, the knowledge of which is still very little. It has been proven that in non-alloy silumins, [...]
3
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The paper briefly presents results of the new developed high quality cast materials. Design/methodology/approach: The following materials are: hypereutectoid cast steel with various microstructure modular graphite obtained in as-cast condition (raw state), ductile cast iron of bainite-marte[...]
4
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The study presents the results of investigations carried out on silumins with additions of Mg, Ni, Cu, Cr, Mo and W. The silumins containing Mg, Cu and Ni are well-known and commonly used in construction of machines and equipment. Design/methodology/approach: Additions of Cr, Mo and W have[...]
5
100%
Archiwum Odlewnictwa
2003 R. 3, nr 7 149-156
PL W pracy przedstawiono wyniki badań mikrostruktury i własności mechanicznych brązu aluminiowo-niklowo-żelazowego BA1044 po hartowaniu i ulepszaniu cieplnym. Wykazano. że optymalne połączenie Rm, R_p0,2, A_5 i HB uzyskuje się po hartowaniu i odpuszczaniu w temperaturze 5OO°C.
EN The results of investigations of microstructure and mechanical properties of aluminium-nickel-iron bronze after hardening and tempering were presented here. It was revealed that the optimal composition of Rm, R_p0,2, A_5 and HB was obtained after hardening and tempering at temperature 500°C.
6
100%
Inżynieria Materiałowa
1998 R. XIX, nr 3 278-282
EN An analysis of crystallization of chromium-molybdenum cast iron with use of the TDA-method is presented in the paper. It has been found that for the cast iron under investigation the eutectic M23C6+gamma is crystalizing independently of M3C+gamma. It has been showen that when increasing the Mo conc[...]
7
100%
Archiwum Nauki o Materiałach
PL Przedstawiono wyniki badań krystalizacji metodą analizy termiczno-derywacyjnej (ATD) oraz struktury żeliwa chromowego, chromowo-molibdenowego i chromowo-molibdenowo-niklowego. Stwierdzono, że Mo w ilości powyżej 2,00% powoduje krystalizację węglika eutektycznego M23C6 oraz M6C. Węglik M23C6 krystali[...]
EN The aim of the present paper is to show the results of the examination of the crystallization process using the method of thermal-derivate analysis (ATD) and the structure examination of chromium cast iron, chromium molybdenum c.i. and chromium molybdenum nickel c.i. It was found that molybdenum in [...]
8
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wskazujące, że Cr, Mo, W i Co tworzą fazę Si(Cr, Mo, W), która stanowi podkładkę krystalizacji fazy beta. Dodatki Cr, Mo, W i Co tworzą również złożone fazy międzymetaliczne Al(Cr, Mo, W, Co, Mg, Ni, Fe, Si), Al(Co, Cu, Fe, Si) oraz Al(Co, Ni, Fe, Si) występujące w[...]
EN The test results indicating that Cr, Mo and W, makes probably Si(Cr, Mo, W) phase have been presented here. The phase constitutes a pad (nucleus) of the beta phase crystallization. Cr, Mo, W and Co additives forms also Al(Cr, Mo, W, Co, Mg, Ni, Fe, Si), Al(Co, Cu, Fe, Si) and Al(Co, Ni, Fe, Si) comp[...]
9
100%
Archiwum Odlewnictwa
2001 R. 1, nr 2 289--304
PL W pracy wykazano, że pomiędzy charakterystycznymi temperaturami krystalizujących faz w żeliwie Niresist, wyznaczonymi z krzywych ATD, a siłą poosiową FZ, momentem MS i mocą NS skrawania podczas wiercenia, występują określone zależności liniowe. Umożliwia to ocenę skr[...]
EN It exert in paper, that among characteristic temperatures crystallizing phases in Niresist cast iron from curve indicated TDA, and axial force FZ, machining moment MS and machining power NS during drilling, definite linear dependences take a stand. It enables estimat[...]
10
100%
Archives of Foundry Engineering
EN This paper presents a results concerning the influence of reaction chamber shape on cast - iron spheroidization process in form. The volume of the tested reaction chambers was about 118000mm3. Reaction chambers in the shape of: rectangular, cylinder and spherical cap were examined. It has been shown[...]
11
100%
Archives of Foundry Engineering
EN In this paper the usability of cast iron spheroidizing process in mould control by ATD method as well as by ultrasonic method were presented. Structure of instrumentation needed for control form performance of cast iron spheroidizing by Inmold method was illustrated. Author, pointed out that amount [...]
12
100%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy przedstawiono uszczegółowione zasady wyboru materiału na części maszyn, podano twardość najczęściej stosowanych materiałów i powłok osadzanych metodami PVD. Przedstawiono podstawową charakterystykę nowych materiałów z grupy stopów: żelaza, miedzi i aluminium. Wykazano ich wysoka odporność na[...]
EN This paper presents the details rules of material selection predicted for machine parts. Hardness of most applied materials and layers manufactured by PVD method were given. The basic characteristics of new materials selected from alloys group: iron, cooper, aluminum were presented. Revealed its hig[...]
13
100%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1998 nr 37 97--104
PL W pracy przedstawiono wyniki badań metodą „zamrażania” mechanizmu krystalizacji grafitu wermikularnego w żeliwie. Wykazano, że grafit wermikularny krystalizuje wg trzech mechanizmów. Potwierdza to dotychczasowe częściowe poglądy w tym zakresie.
EN The test result of vermicular graphite crystallization mechanism with the „freezing” method have been presented here. It has been shown, that vermicular graphite crystallizes according to the three mechanisms. It acknowledges heretofore-known outlooks in this range.
14
100%
Archiwum Odlewnictwa
PL W pracy przedstawiono krystalizację, mikrostrukturę i własności żeliwa austenitycznego Ni-Resist o obniżonej ilości niklu do zakresu 8,5-10,5% Ni oraz stopów Al-Si-Mg-Ni-Cu zawierających poniżej 1,65% Si. Wykazano, że stopy te charakteryzują się wysokimi własnościami mechanicznymi i plastycznymi.
EN It present crystallization, microstructure and mechanical property a new cast iron Ni-Resist about lower concentration Ni = 8,5-10,5% and new generation of Al-Si-Ni-Cu-Mg alloy included below 1,65% Si in the paper. The are characterized high mechanical property and big plasticity.
15
100%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 22 414-429
PL W pracy przedstawiono krystalizację, mikrostrukturę i własności mechaniczne nowej generacji stopów AI-Si-Ni-Cu-Mg zawierających poniżej 1,65% Si. Charakteryzują się one wysokimi własnościami mechanicznymi i dużą plastycznością.
EN It present crystallization, microstructure and mechanical property new generation of AI-Si-Ni-Cu-Mg alloy included below 1,65% Si in the paper. The are characterized high mechanical property and big plasticity. Can be applicable as plastic working or casting.
16
100%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1998 nr 38 109--118
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wskazujące, że Cr, Mo i W tworzą prawdopodobnie fazę AlCrMoWSi, która stanowi podkładkę krystalizacji fazy &beta. Dodatki Cr, Mo, W i Co tworzą również złożone fazy międzymetaliczne AlCrMoWCoMgNiFeSi, AlCoCu2FeSi oraz Al9(Co,Ni,Fe,Si) 2
EN The test results indicating that Cr, Mo and W makes probably AlCrMoWSi phase have been presented here. The phase constitutes a pad (nucleus) of the &beta phase crystallization. Cr, Mo, W and Co additives formes also AlCrMoWCoMgNiFeSi, AlCoCu2 FeSi and Al9 (Co,Ni,Fe,Si) 2
17
100%
Archiwum Odlewnictwa
PL W pracy podano budowę warstwy alfinowanej na żeliwie oraz hipotezę jej wzrostu. Wykazano, że bezpośrednio na żeliwie krystalizuje faza Al12Fe3Si. W dalszej odległości faza Al9Fe2Si. Pomiędzy nimi krystalizuje faza &alpha (Al) i eutektyka &alpha+&beta (Al+S[...]
EN In the paper given structure of alfinizing layer on the gray cast iron and hypothesis of their growth. It exert that the phase Al12Fe3Si crystallizing directty on the cast iron. Among them phase &alpha (Al) crystallizing and eutectic &alpha+&beta (Al+Si) during removal of cast [...]
18
100%
Krzepnięcie Metali i Stopów
2000 R. 2, nr 44 279--292
PL W pracy przedstawiono różne technologie otrzymywania grafitu wermikularnego w żeliwie. Podano warunki i modele jego krystalizacji. Omówiono możliwości kierowania mikrostrukturą oraz wynikającymi z niej własnościami mechanicznymi. Podano kontrolę i zastosowanie żeliwa wermikularnego.
EN The various technologies of obtaining of cast iron with vermicular graphite are presented in the work. The conditions and crystallization models of the cast iron have been given here. The steering possibilities of structure and consequential of it mechanical properties have been described. The appli[...]
19
100%
Archiwum Odlewnictwa
2001 R. 1, nr 1 315--325
PL W pracy przedstawiono model systemu produkcyjnego w Odlewni. Podano cel jej działania oraz możliwości jej rozwoju i wzrostu. Wskazano, że w gospodarce rynkowej najważniejszy jest odbiorca. Odlew powinien spełnić jego oczekiwania i wymagania. Realizacja tych warunków przez Odlewnię możliwa jest tylko[...]
EN The model of production system in foundry have been presented here. Purpose of its operation serve and capabilities of its development and growth. Indicate, that client is most important in market economy. Cast should grant it expectation and demand. Then realization of this condition is possible by[...]
20
100%
Krzepnięcie Metali i Stopów
2000 R. 2, nr 43 451--455
PL Ogólnie wiadomo, że aluminium krystalizuje w sieci sześciennej (A1) o parametrze a = 4,0414 Ä. Krzem krystalizuje w sieci sześciennej (A4) o parametrze a = 5,4199 Ä. Z analizy wykresów równowag fazowych Al-B, Al-Ti oraz Ti-B wynika, że tworzą się odpowiednio fazy: AlB2, AlTi, Al3
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last