Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
EN One of the most important stage of technical system functional safety analysis is defining the safety-related functions as well as determining a safety integrity level (SIL) for each defined function. A properly carried out hazard identification process is the necessary condition for correct definit[...]
2
51%
Journal of KONBiN
2010 No. 1 (13) 289-298
PL Norma PN-EN 61508 wprowadza kryteria probabilistyczne dotyczące wyróżnionych rodzajów pracy systemów E/E/PE, które związane są z poziomami nienaruszalności bezpieczeństwa SIL. Dla systemów sterowania i zabezpieczeń, pracujących w trybie rzadkiego przywołania do działania, kryterium tym jest przecięt[...]
EN The standard PN-EN 61508 introduces some probabilistic criteria for the E/E/PE systems that can operate in different modes of operation, which are related to the safety integrity level (SIL). For the control and protection systems, operating in a low demand mode, the criterion is the average probabi[...]
3
51%
Journal of KONBiN
2008 No. 3 (6) 25-40
PL W niniejszym artykule przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z weryfikacją poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL rozproszonych systemów sterowania i zabezpieczeń z uwzględnieniem aspektów ochrony informacji. Przedstawiono ilościową metodę weryfikacji poziomu SIL z wykorzystaniem wska[...]
EN The article addresses some important issues of the functional safety analysis, namely the safety integrity level (SIL) verification of distributed control and protection systems with regard to security aspects. A quantitative method for SIL (IEC 61508) verification, based on so called differential f[...]
4
51%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL W artykule przedstawiono aktualne problemy analizy ryzyka i modelowania probabilistycznego w zarządzaniu bezpieczeństwem funkcjonalnym w cyklu życia systemów związanych z bezpieczeństwem. Zostały wyróżnione dwa podstawowe etapy w cyklu życia tych systemów, a mianowicie etap projektowania i etap eksp[...]
EN This article adresses current problems of the risk analysis and probabilistic modeling for functional safety management in a life cycle of the safety related systems. Two main stages in the life cycle of these systems are distinguished, namely the design and operation. The risk analysis and probabil[...]
5
51%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2013 Nr 36 27--30
PL W referacie przedstawiony został autorski moduł oprogramowania ProSIL wspomagający zarządzanie bezpieczeństwem funkcjonalnym. W module ProSILen wykorzystuje się metody matrycy oraz grafów ryzyka. Referat nawiązuje w swej tematyce do zagadnień związanych z etapem określania specyfikacji wymagań bezpi[...]
EN In this article a module for SIL deteremination in ProSIL software is discribed.This module consists of risk matrix and risk graphs methods. In ProSIL the methods concerning functional safety analysis in the process of the design and operation of E/E/PE systems are implemented according to PN-EN 615[...]
6
51%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2013 Nr 36 149--152
PL W artykule przedstawiono symulator czasu rzeczywistego biogazowni rolniczej. Przedstawiony symulator obejmuje obiegi biomasy, biogazu, a także obieg grzewczy wraz z systemem sterowania urządzeniami układów biogazowni oraz wizualizacją procesów. Badania koncentrowały się na wykonaniu symulatora, któr[...]
EN In this article a simulator of agricultural biogas plant is described. The simulator of agricultural plant has been made by analyzing and simulating particular circuits such as: biogas and biomass circulation system. In addition the simulator contains internal heating system and the whole plant cont[...]
7
51%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2013 Nr 36 161--164
PL W referacie przedstawiono oprogramowanie Pro SIL wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem funkcjonalnym. Program ProSIL składa się z trzech modułów wspomagających: określanie wymaganego poziomu SIL (moduł ProSILen) weryfikację SIL (moduł ProSILer) oraz przeprowadzenie analizy warstw zabezpieczeń met[...]
EN In this article a prototype ProSIL software system for computer-aided functional safety management is discribed. The software consists of three modules for: determination of the required SIL level (ProSILen), verification of the SIL level (ProSILer), and layer of protection analysis (ProSIL/LOPA). I[...]
8
51%
Journal of KONBiN
2012 No. 1 (21) 27--40
PL W artykule tym stwierdza się, iż poziom ochrony informacji w rozproszonych systemów sterowania i zabezpieczeń może mieć znaczący wpływ na wyniki analiz bezpieczeństwa funkcjonalnego, przeprowadzanych dla tego typu systemów. W analizach tego typu zagadnienia ochrony informacji zazwyczaj są pomijane. [...]
EN It can be said that a distributed control and protection system’s security level may have a significant impact on functional safety analyses and their results. However the issue of integrating those both aspects are difficult and usually is neglected during functional safety analyses. Known methods [...]
9
51%
Journal of KONBiN
2012 No. 1 (21) 13--26
PL W niniejszym artykule przedstawiono prototypowe oprogramowanie ProSIL wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem funkcjonalnym. Program ProSIL składa się trzech modułów wspomagających: określanie wymaganego poziomu SIL (moduł ProSILen), weryfikację SIL (moduł ProSILer). W aplikacji ProSIL zaimplemento[...]
EN In the paper the ProSIL software to aid the functional safety management is presented. The software consists of three modules to aid: determination of the required SIL level (ProSILen), verification of the SIL level (ProSILver). In the application the method of the calibrated risk graph to determine[...]
10
51%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2014 Nr 40 107--110
PL Poszczególnym poziomom SIL projektowanego systemu elektrycznego/elektronicznego/programowalnego elektr onicznego E/E/PE (BPCS lub SIS) odpowiadają ilościowe kryteria probabilistyczne. Dowód spełnienia przez system zabezpieczeń wymagań SIL nazywa się weryfikacją. Model probabilistyczny dowolnego syst[...]
EN The article addresses some important issues of the functional safety analysis, namely the safety integrity level (SIL) verification of distributed control and protection systems with regard to security aspects. A quantitative method for SIL (IEC 61508, 61511) verification, based on so called evaluat[...]
11
51%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2014 Nr 40 85--88
PL W referacie przedstawiono zagadnienie wyznaczania prawdopodobieństwa błędu człowieka HEP za pomocą metody SPAR-H w oprogramowaniu ProSIL-EAL. Oprogramowanie wspomaga proces zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym w cyklu życia systemów technicznych. Prawdopodobieństwo błędu człowieka jest zagadnie[...]
EN The paper presents the problem of determining the probability of human error HEP using the SPAR-H method in ProSIL-EAL software. This software supports the functional safety management in the life cycle of technical systems. The probability of human error is the issue related to the stage of verific[...]
12
51%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2014 Nr 40 23--27
PL W referacie przedstawiono zagadnienia związane z etapem analizy i oceny ryzyka obiektu technicznego podwyższonego ryzyka. Opisano metody określania wymagań na nienaruszalność bezpieczeństwa SIL zidentyfikowanych funkcji bezpieczeństwa. Funkcje takie realizowane są przez systemy E/E/PE (BPCS i/lub SI[...]
EN The paper presents the issues related to the risk assessment process of a technical object. It describes methods for determining the safety integrity requirements (SIL) for the identified safety functions. Such functions are performed by the E/E/PE (BPCS and/or SIS) system, and are part of the safet[...]
13
51%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
EN A security level of distributed control and protection system may have a significant impact on the results of functional safety analysis. However, the issue of integrating the safety and security aspects is difficult and usually is neglected during the functional safety analysis. This article presen[...]
14
51%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
2013 Vol. 4, No. 2 139--146
EN In the article the ProSIL software for computer aided functional safety management is presented. The software consists of three modules for the determination of the required SIL level (ProSILen) and verification of the SIL level (ProSILver). In the ProSIL the calibrated knowledge-based risk graph me[...]
15
51%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
2012 Vol. 3, No. 2 217--226
EN The functional safety management in life cycle is a complex process starting with identifying hazards and defining safety-related functions (SRFs) with regard to the results of risk assessment oriented at determining the safety integrity level of consecutive functions. Another element of such proces[...]
16
51%
Bezpieczeństwo Przemysłowe
2009 T. 3 121-128
PL W artykule przedstawia się wybrane zagadnienia analizy bezpieczeństwa funkcjonalnego programowalnych systemów sterowania i zabezpieczeń w instalacjach technicznych podwyższonego ryzyka. Analiza obejmuje określanie wymaganego poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL (zdefiniowanych funkcji bezpiec[...]
EN This article presents some aspects of functional safety analysis of the programmable control and protect systems in the safety critical installations. This kind of analysis contains a determination of required level for the safety integrity SIL for defined safety function on the basis of hazard anal[...]
17
51%
Pomiary Automatyka Kontrola
2007 R. 53, nr 4 130-134
PL W niniejszym artykule przedstawiona została problematyka związana z analizą bezpieczeństwa funkcjonalnego rozproszonych systemów sterowania i automatyki zabezpieczeniowej z uwzględnieniem zagadnień ochrony informacji. Powinny być one rozpatrywane w sposób zintegrowany w zależności od rodzaju komunik[...]
EN The aim of this paper is to present some issues of the functional safety analysis of the distributed control, monitoring and protection systems including information security aspects. These aspects should be considered in an integrated way depending on the types of communication channels used. The [...]
18
39%
Pomiary Automatyka Kontrola
2014 R. 60, nr 8 633--636
PL W artykule przedstawiono zagadnienie dotyczące wykorzystania kamer termowizyjnych do bezinwazyjnych badań stomatologicznych. Badania wstępne przeprowadzono dla kilku osób, dokonując pomiarów rozkładu promieniowania temperaturowego w obrębie dziąsła. Analiza wyników badań wykazała zmiany przepływu kr[...]
EN One of the modern methods used in medicine are thermographic research. Since periodontal tissues are among the most vascularized in the human body, the use of a high-sensitivity thermal imaging camera would allow non-invasive assessment and early detection of pathological changes in the gum [2, 3]. [...]
19
39%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
EN In this article a prototype ProSIL software system for computer-aided functional safety management is discribed. The software consists of three modules for: determination of the required SIL level (ProSILen), veryfication of the SIL level (ProSILver), and layer of protection analysis (ProSIL/LOPA). [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last