Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 91
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Diagnostyka
2012 nr 1(61) 19-23
PL Przez stosowanie diagnostyki oceniającej stan odkształcenia poprzez pomiar potencjału korozyjnego konstrukcji możemy nie tylko przedłużać żywotność obiektów technicznych ale czynić je bezpiecznymi dla ludzi i środowiska. Metoda pomiaru wartości potencjału korozyjnego odniesiona do wzorca laboratoryj[...]
EN Applying diagnostics consisting in evaluation of deformation based on corrosion potential measurements it is possible to extend life time of technical structures and make them safe for people and environment. Development of anticorrosion techniques and staff training is a fundamental requirement f[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Stopy aluminium mają coraz szersze zastosowanie w światowym budownictwie okrętowym. W artykule zaprezentowano problemy eksploatacyjne morskich konstrukcji wykonanych ze stopów aluminium oraz wyniki badań ich modyfikacji. Materiał rodzimy i złącza spawane stopów grupy 5XXX i 7XXX (bez Cu) wykazują po[...]
EN Aluminum alloys gain increasingly wide application in shipbuilding. The paper presents operation problems related to the marine structures made of aluminum alloys and the results of tests on their modifications. The mother material and welded joints belonging to groups 5XXX and 7XXX (without Cu) are[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule przedstawiono wyniki badań elektrochemicznego potencjału stacjonarnego i odporności na korozję naprężeniową (KN) złączy spawanych stopu AlZn5Mg2CrZr (modyfikacja PA47) przeznaczonego na wysokoobciążone spawane konstrukcje okrętowe. Odporność na KN złączy spawanych określono na podstawie s[...]
EN The paper presents the results of investigations into stationary electrochemical potential and resistance to stress-related corrosion (KN) of welded joints of alloy AlZn5Mg2CrZr (modification PA47) designed for high-loaded welded ship structures. Resistance to KN of the welded joints was determined [...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych próbek stopu AlZn5Mg2CrZr i stali kadłubowej zwykłej wytrzymałości kat. A rozciąganych na młocie rotacyjnym przy dużych prędkościach bijaka młota (10, 20, 30 [m/s]). Dokonano oceny zmian właściwości mechanicznych tych materiałów przy wz[...]
EN The paper presents the results of investigations into mechanical properties of samples of AlZn5Mg2CrZr alloy and hull steel of typical strength cat. A stretched on a rotational hammer at high speed of the hammer face (10, 20, 30 m/s). It makes an assessment of changes in mechanical properties of the[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dynamicznych rozciąganych próbek na młocie rotacyjnym przy dużych prędkościach odkształcenia. Dokonano oceny wpływu kształtu karbu na charakterystyki dynamiczne przez porównanie z charakterystykami próbek gładkich (bez karbu) dla stopu AlZn5Mg2CrZr. Obciążenie d[...]
EN The paper presents the results of tension tests of standard specimens by means of a rotary hammer. The effect of U- and V-notches and strain rate on dynamic characteristics of the AlZn5Mg2CrZr alloy is assessed by comparing them with static ones and those of unnotched specimens. The dynamic load of [...]
6
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań odporności balistycznej trójwarstwowych próbek o średnicy 50 mm przestrzeliwanych pociskiem kalibru 7,62 mm. Warstwy zewnętrzne, o grubości 6mm każda, wykonane były ze stopu AlZn5Mg2CrZr, natomiast wymienną warstwę środkową wykonano z kompozytu polies[...]
EN The article presents the results of ballistic resistance investigations on three-layered samples with diameter of 50 mm, penetrated with a 7,62 mm bullet. Outer layers, each of 6 mm in thickness, were made of alloy AlZn5Mg2CrZr. Replaceable interlayer was made of polyester-glass composite before and[...]
7
100%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL W artykule przedstawiono zagrożenia bezpieczeństwa konstrukcji obiektów technicznych eksploatowanych w środowisku morskim wykonanych także ze stopów aluminium. Jednoczesne oddziaływanie korozyjnego środowiska morskiego i naprężeń eksploatacyjnych powoduje powolną degradację właściwości wytrzymałości[...]
EN The paper presents potential risks concerning operation safety of technical structures serving in marine environment. Simultaneous action of marine corrosive environment and exploitation stress results in progressive deterioration of material's mechanical properties and its ability to withstand the [...]
8
100%
Napędy i Sterowanie
PL Rodzina Magelis powiększyła się o nowe panele tekstowe i graficzne z matrycą dotykową, a także przemysłowe komputery z ekranem dotykowym. Tekstowe panele operatorskie Magelis XBT R to idealne rozwiązanie interfejsu operatora do małych maszyn i stacji pompowych. Nowe kompaktowe panele tekstowe Mageli[...]
9
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule przedstawiono wyniki badań odporności na korozję naprężeniową spawanych nowego stopu AIZn5Mg2CrZr przeznaczonego na wysokoobciążone spawane konstrukcje okrętowe, których powierzchnie pokryte były warstwowymi powłokami farb ochronnych. Badania te pozwoliły określić, z dwóch zastosowanych z[...]
EN The paper presents the results of investigations of stress-related corrosion resistance of joints welded with a new alloy AIZn5Mg2CrZr designed for heavyloaded welded ship structures, whose surfaces were covered by multi-layer paint coats. The investigations made it possible to determine which of th[...]
10
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Przedstawiono wyniki badań: właściwości mechanicznych w zależności od prędkości odkształcenia jednostkowego, wytrzymałości zmęczeniowej i zmęczeniowo korozyjnej, odporności na korozję naprężeniową stopów układu AlZnMg, AlZn5Mg1, AlZn5Mg2CrZr i układu AlMg, AlMg4, 5Mn, AlMg5, w różnych stanach obróbk[...]
EN The paper presents the results of studies on mechanical of AlZnMg alloys; AlZn5Mg1, AlZn5Mg2CrZr and AlMg alloys: AlMg4,5Mn AlMg5 to be used in shipboard structures dependent on unit strain rate, fatigue strenght fatigue strenght and fatigue-corrosion limit resistance to stress corrosion different [...]
11
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Przedstawiono wyniki badań ograniczonej wytrzymałości na zmęczenie przy obrotowo giętym zginaniu w powietrzu i w 3% wodnego roztworu NaCI, próbek stopów Al.-Zn-Mg i Al.-Mg w różnych stanach obróbki cieplnej. Badania przeprowadzono w celu wyznaczenia ograniczonej wytrzymałości zmęczeniowo - korozyj[...]
EN The paper presents the results of investigations of limited fatigue strength for bending samples of alloys Al-Zn-Mg and Al-Mg in air in 3 % water solution of NaCl at various states of heat treatment. The investigations were carried out to determine limited fatigue-corrosion strength of the alloys [...]
12
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z bezpieczeństwem eksploatacji morskich konstrukcji obiektów technicznych w odniesieniu do destrukcyjnego, korozyjnego oddziaływania środowiska morskiego oraz możliwości stosowania technik komputerowych do monitorowania tego zjawiska. Każdy obiek[...]
EN The paper presents selected problems connected with safety of exploitation of sea constructions concerning destructive, corrosion interactions with a marine environment. Each technical object in the marine environment is subjected to gradual destruction due to corrosion. Material losses leading to a[...]
13
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono właściwości mechaniczne i przebieg procesów korozyjnych wybranych materiałów inżynierskich stosowanych na elementy konstrukcyjne specjalnych jednostek pływających (jednostki szybkie i trałowce). W tego typu jednostkach pływających na szeroką skalę stosuje się stale austenity[...]
EN The paper presents mechanical properties and corrosion resistance of selected engineering materials for structural elements of special ships (fast boat and minesweeper). These kind of ships are made of austenitic steels and aluminum alloys. Corrosion of these materials due to simultaneous impact of [...]
14
100%
Ochrona przed Korozją
2009 nr 11 510-513
PL W artykule przedstawiono wyniki badań odporności na korozję naprężeniową (KN) złączy spawanych nowego stopu AlZn5Mg2CrZr przeznaczonego na wysokoobciążone spawane konstrukcje okrętowe, których powierzchnie pokryte zostały zestawami farb ochronnych. Badania te pozwoliły określić, które z dwóch zastos[...]
EN The article presents results of investigation on stress corrosion cracking (SCC) resistance of new type AlZn5Mg2CrZr welded joints designated for high-load shipbuilding structures, the surface of which were covered by protective coating systems. The research allowed identification, which of the two [...]
15
100%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości eksploatacyjnych nowego stopu AlZn5Mg2CrZr przeznaczonego do budowy szybkich jednostek pływających. Badania odporności udarowej i balistycznej mają zapewnić bezpieczeństwo eksploatacyjne konstrukcji morskich wykonanych z tego stopu także w warunkach [...]
EN The article presents results of investigation of exploitation properties of new AlZn5Mg2CrZr alloy designated for construction of fast vessels. The investigations of impact and ballistic resistance are aimed at ensuring safety of the marine structures made of this alloy. Dynamic load of AlZn5Mg2CrZr[...]
16
100%
Logistyka
2008 nr 6 CD-CD
PL W referacie przedstawiono przegląd stopów aluminium stosowanych w budownictwie okrętowym z uwzględnieniem problemów eksploatacji występujących na jednostkach pływających wykonanych z wysokowytrzymałych stopów aluminium. Pęknięcia korozyjne nośnych elementów konstrukcji dużej nadbudówki wykonanej z s[...]
EN The paper presents a review of the aluminum alloys applied in shipbuilding with respect to exploitation problems occurring on the vessels made of high-strength aluminum alloys. Stress corrosion cracking of structural carrying elements of the superstructure made of the alloy AlZn5Mg1(PA47) forced a s[...]
17
100%
Marine Technology Transactions. Technika Morska
1999 Vol. 10 131-146
PL W artykule przedstawiono wyniki badań własności mechanicznych i odporności na korozję naprężeniową nowego stopu AlZn5Mg2CrZr (próbny wytop przemysłowy) w różnych stanach obróbki cieplnej i porównano z własnościami stopu AIZn5Mgl zastosowanego w budownictwie okrętowym.
EN This paper presents the results of tests on mechanical properties and corrosion resistance of the new alloy AlZn5Mg2CrZr (experimental industrial production) in various stages of heat treatment and of its comparison with the AlZn5Mgl alloy which is used in shipbuilding.
18
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Panele Magelis to rodzina interfejsów HMI dostępnych w ofercie firmy Schneider Electric. Wyznaczając nowe trendy w budowie terminali, firma Schneider-Electric wprowadza nowe produkty na polski rynek.
19
100%
Marine Technology Transactions. Technika Morska
2000 Vol. 11 115-133
EN In the paper the results of tests on mechanical properties and stress corrosion resistance of AlZn5Mg2CrZr and AL Zn5Mg1 alloys which differ in their chemical composition and which were welded by different methods and kinds of binders are presented.
20
100%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2002 nr 66 185-194
PL Przedstawiono wyniki badań złączy spawanych nowego stopu AlZn5Mg2CrZr dla różnych składów chemicznych zastosowanych spoiw, określając własności mechaniczne i odporność na korozję naprężeniową. Otrzymane wyniki badań porównano z własnościami stopu AlZn5Mg1, który zastosowano w budownictwie okrętowym.
EN The paper presents the results of tests on mechanical properties and stress corrosion of AlZn5Mg2CrZr and AlZn5Mg1 alloys, welded by different methods with the use of different binders. A comparison is made with the properties of AlZn5Mg1alloy used in shipbuilding. The results of the tests compared[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last